środa, 1 grudnia 2021

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 61803-2012 z dnia 2012-03-16 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – Warszawa
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Roboty budowlane: a) Naprawa po robotach wzmacniających mury, starych tynków ścian znajdujących się nad garażem Muzeum Literatury; b) Dodatkowe obróbki blacharskie wokół konstrukcji…


Warszawa: Wykonanie robót dodatkowych w obiekcie Centrum Interpretacji Zabytku w Warszawie, ul. Brzozowa 11/13 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy Nr 39/PLO236/NMF/2008 – zgodnie z Protokołem konieczności Nr 6 z dnia 09 lutego 2012 r. na roboty dodatkowe
Numer ogłoszenia: 66407 – 2012; data zamieszczenia: 22.03.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 61803 – 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót dodatkowych w obiekcie Centrum Interpretacji Zabytku w Warszawie, ul. Brzozowa 11/13 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy Nr 39/PLO236/NMF/2008 – zgodnie z Protokołem konieczności Nr 6 z dnia 09 lutego 2012 r. na roboty dodatkowe.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Roboty budowlane: a) Naprawa po robotach wzmacniających mury, starych tynków ścian znajdujących się nad garażem Muzeum Literatury; b) Dodatkowe obróbki blacharskie wokół konstrukcji przeszklenia SCHŰCO nad holem wejściowym spowodowane zmianą konstrukcji donic na żelbetowe – celem właściwego zabezpieczenia od wody deszczowej oraz warunków atmosferycznych zaistniała konieczność zwiększenia szerokości obróbek w stosunku do projektu; c) Wykonanie progów betonowych na zewnętrznym dziedzińcu podwórku; d) Wykonanie dodatkowych okładzin pionowych z kamienia w ciągu komunikacyjnym na zewnątrz na dziedzińcu podwórku zakrywających różnice pomiędzy poszczególnymi poziomami nie ujęte w projekcie; e) Roboty dodatkowe związane z wykonaniem poręczy przy wejściu na antresolę; f) Wykonanie nad antresolą przy ścianie w osi A stropu podwieszonego; g) Wypełnienie przestrzeni znajdującej się w ścianie w osi D pomiędzy schodami a poziomem pomieszczenia w miejscu lokalizacji monitora LCD; h) Płyta żelbetowa – poszerzenie podjazdu dla niepełnosprawnych; i) Uzupełnienie klejem CX przestrzeni pomiędzy istniejącymi podciągami żelbetowymi a projektowanymi podciągami stalowymi w Sali projekcyjnej; j) Wykonanie na skutek zmian konstrukcji dodatkowych warstw izolacyjnych i p.poz. przy donicach i wokół konstrukcji przeszklenia SCHŰCO nad holem wejściowym; k) Wykonanie w przedsionku pod sufitem obudowy stropu z płyt GK typu Progres; l) Wykonanie pomiędzy przedsionkiem a holem wejściowym sufitu podwieszonego typu Progres wyrównującego wysokości; m) Wykonanie dodatkowych zabezpieczeń p.poż. w Sali projekcyjnej z płyt PROMATEC: n) Obłożenie stopni schodów przy antresoli kątownikami. 2) Roboty budowlane związane z instalacjami i urządzeniami sanitarnymi: a) Obłożenie przewodów wentylacyjnych na zewnątrz nad węzłem c.o. płytami kamiennymi z piaskowca; b) Wykonanie dodatkowych okładzin kamiennych poziomych i pionowych powierzchni przy podejściu wokół agregatu wentylacyjnego; c) Obudowa z płyt GK pionów kanalizacji deszczowej przy wejściu do węzła cieplnego; 3) Roboty elektryczne i teletechniczne: a) Montaż w ciągach komunikacyjnych dodatkowych opraw oświetleniowych ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa ewakuacji oraz w pomieszczeniach socjalnych celem zapewnienia ich prawidłowego oświetlenia.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.31.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Wsparcie udzielone przez Norwegią poprzez dofinansowanie Projektu pod nazwą; Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowych piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.03.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Usługi Dla Ludności Murarstwo Stanisław Karwowski, ul. Chełmżyńska 76, 04-247 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 81478,77 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 128444,69
  • Oferta z najniższą ceną: 128444,69 / Oferta z najwyższą ceną: 128444,69
  • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Wszystkie ww. roboty budowlane nie były objęte przedmiotem zamówienia podstawowego i nie przekraczają, łącznie z wcześniejszymi zamówieniami dodatkowymi 50% wartości realizacji zamówienia podstawowego, a konieczność ich wykonania jest następstwem sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Ponadto stwierdza się, iż udzielnie zamówienia dodatkowego jest niezbędne do prawidłowej jego realizacji z uwagi na przyszłe bezpieczeństwo użytkowania obiektu, prawidłowe jego funkcjonowanie oraz względy techniczne. Wykonanie przedmiotowych robót budowlanych w ramach zamówienia dodatkowego jest niezbędne dla dalszego kontynuowania i postępu prac budowlanych oraz prawidłowej realizacji całego zadania inwestycyjnego. Wykonanie przedmiotu zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania powyższych robót dodatkowych. Ich wykonanie stało się konieczne w trakcie realizacji niniejszego zadania inwestycyjnego na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Uzasadnienie faktyczne wyboru trybu zamówienia: Ad Sekcji II.3) pkt 1) Roboty budowlane: a) Z uwagi na zły stan istniejącego muru garażu Muzeum Literatury, stanowiącego jednocześnie ścianę adaptowanych piwnic oraz znajdującej się powyżej murowanej balustrady, konieczne było ich wzmocnienie. Po wykonaniu wzmocnień ww. elementów stwierdzono, iż stan techniczny tynków (ubytki, odspojenia) w miejscach wzmocnień oraz na większości powierzchni muru i balustrady wymaga napraw i uzupełnienia tynków. W związku z powyższym należy wykonać prace wymienione w pkt. 1 Protokołu konieczności, co było możliwe do stwierdzenia dopiero po wykonaniu wzmocnień. Ad. b), j) W wyniku zamiany – w trakcie prowadzonych robót na skutek zaleceń nadzoru – konstrukcji donic (z pojemników plastikowych na żelbetowe) na dziedzińcu dachu zlokalizowanych przy świetlikach szklanych, nastąpiła zmiana szerokości i wysokości (zwiększenie) miejsc styku donic z konstrukcją świetlików. W związku z powyższym zachodzi konieczność wykonania dodatkowych izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, obróbek blacharskich oraz dodatkowych zabezpieczeń p.poż konstrukcji świetlików. Ad. c), d) Z uwagi na stwierdzone w trakcie realizacji robót różnice poziomów w ciągach komunikacyjnych pomiędzy poszczególnymi strefami użytkowymi tj. dziedzińca/podwórka, dziedzińca/wejścia do przyległych kamienic, a nie ujęte przez Głównego Projektanta w projekcie budowlanym i wykonawczym, konieczne jest wykonanie robót wymienionych w pkt. 3 i 4 protokołu konieczności. Powyższe prace zabezpieczą istniejące obiekty przez napływem wody opadowej oraz pozwolą na zachowanie jednolitego wykończenia powierzchni dziedzińca. Ad. e) Z uwagi na stwierdzoną w trakcie realizacji robót zbyt małą szerokość schodów prowadzących na antresolę i konieczność spełnienia warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane przeznaczone na stały pobyty ludzi, należy wykonać wnękę w istniejącym słupie, niezbędną do montażu poręczy. Pozwoli to na poszerzenie światła schodów zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa użytkowania. Ad.f) W trakcie realizacji robót stwierdzono, że odpływy kanalizacji deszczowej, pod stropem antresoli przy ścianie w osi A-A i pomiędzy osiami 7-8, w miejscach planowanej ekspozycji muzealnej są zbyt widoczne i zachodzi koniczność przesłonięcia przedmiotowych odpływów poprzez wykonanie stropu podwieszonego z płyt GK. Ad. g) W trakcie realizacji robót stwierdzono, iż dla zapewnienia stabilności podłoża, które będzie wykorzystywane na cele ekspozycyjne, a także uzyskanie wymaganej rzędnej projektowej, konieczne jest wykonanie robót wymienionych w pkt 7 Protokołu konieczności. Ad. h) W trakcie wykonywania robót budowlanych stwierdzono, iż podest poziomy na zakończeniu platformy dla niepełnosprawnych nie spełnia wymagań warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane przeznaczone na stały pobyty ludzi. W związku z powyższym zachodzi konieczność poszerzenia przedmiotowego podestu i wykonania dodatkowej płyty żelbetowej. Ad.i) Po ułożeniu podciągów stalowych, podtrzymujących istniejące podciągi żelbetowe w Sali projekcyjnej, stwierdzono brak styku pomiędzy ww. elementami konstrukcyjnymi. Wobec powyższego w celu zapewnienia styku elementów i tym samym zapewnienia stateczności istniejącego podciągu żelbetowego oraz wytrzymałości projektowanego wzmocnienia stropu należy wykonać prace wymienione w pkt 9 Protokołu. Ad k), l) W trakcie prowadzonych prac budowlanych stwierdzono brak możliwości wykonania w pomieszczeniach sufitu w technologii zaprojektowanej przez Głównego Projektanta z powodu różnic pomiędzy wymiarami rzeczywistymi a przyjętymi w projekcie budowlanym jak i projekcie wykonawczym. Protokołem konieczności na roboty zamienne zmieniono technologię wykonania sufitu podwieszonego pomiędzy Przedsionkiem, a hallem wejściowym, co z kolei spowodowało konieczność dodatkowego wykonania sufitu podwieszonego z płyt GK. Ponadto celem ujednolicenia wyglądu sufitu Projektant zalecił zastosowania sufitu podwieszonego typu Radius Progress w części Hallu wejściowego przylegającego bezpośrednio do Przedsionka. Ad. m) Ze względu na zagwarantowanie bezpieczeństwa p.poż. obiektu konieczne jest wykonanie dodatkowych zabezpieczeń p.poż. w Sali projekcyjnej – obudowa konstrukcji stalowych. Konieczność wykonania ww. robót stwierdzono w trakcie realizacji robót, na skutek zmian układu warstw przegród w obiekcie. Ad. n) Z uwagi na konieczność prawidłowego wykonania podłogi z żywicy na stopniach przy wejściu na antresolę, zachodzi konieczność obłożenia stopni kątownikami. Konieczność wykonania ww. zakresu ujawniła się w toku realizacji robót w związku z przeprowadzonymi próbami wytrzymałości i przyczepności żywicy na krawędziach stopni (połączenia stopnia i podstopnicy), w wyniku których okazało się, że konieczne jest wzmocnienie stopni kątownikami – co było możliwe do stwierdzenia dopiero w trakcie realizacji po wykonaniu ww. prób. Ad Sekcji II 3). pkt 2) Roboty budowlane związane z instalacjami i urządzeniami sanitarnymi: Ad. a), b) Z uwagi na wykonanie izolacji donic zapewniających jej ciągłość z izolacją podestu pod agregat, jak również z uwagi na względy konserwatorskie i estetyczne – stwierdzono, że konieczne jest wykonanie obudowy z piaskowca cokołu pod agregatem skraplającym wentylacji na dziedzińcu dachu, a także przewodów kominów wentylacyjnych nad pomieszczeniem węzła c.o. Ad. c) Z uwagi na nową aranżację Hallu wejściowego konieczne jest dostosowania wykończenia ścian przy węźle cieplnym poprzez zakrycie pionów kanalizacji deszczowej płytami GK. Konieczność wykonania powyższego zakresu robót ujawniła się w trakcie realizacji robót na skutek wprowadzonych zmian projektowych i aranżacyjnych wnętrz. Ad. Sekcji II.3) pkt 3) Roboty elektryczne i teletechniczne: Ad a). W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w obiekcie podczas zaniku napięcia bądź pożaru, należy dodatkowo zainstalować oprawy ewakuacyjne i awaryjne z instalacją podtrzymującą jej działanie przez okres co najmniej dwóch godzin. Dodatkowo oświetlenie awaryjne musi być równomiernie rozmieszczone zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i spełniać rygorystyczne normy i warunki techniczne w zakresie przeciwpożarowym. Powyższy zakres robót nie był ujęty w Projekcie. Konieczność wykonania przedmiotowego zakresu wynika z zapewnienia bezpieczeństwa p. poż. tj. zapewnienia oświetlenia w czasie pożaru na min. 1 h. W przypadku realizacji przedmiotowej inwestycji zastosowane w niej rozwiązania nie miały charakteru schematycznego i powtarzalnego. Dokumentacja projektowa została bowiem wykonana dla obiektów o indywidualnym charakterze. Podkreślić należy, że piwnice zlokalizowane są pod kompleksem historycznych k
amienic objętych wpisem do rejestru zabytków z obszaru Starego Miasta, wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Dokumentacje projektowe i zawarte w nich rozwiązania oparte są na wytycznych konserwatora zabytków. Ponadto w wyniku prowadzonych robót budowlanych i badań konserwatorskich, odkrywane są nowe wątki historyczne, które mają wpływ na dokumentację i wytyczne projektowe dla dalszej realizacji robót oraz pojawiają się wytyczne konserwatorskie wymagające uwzględnienie w dokumentacji projektowej. Dlatego też, w toku prowadzonych robót na skutek odkryć nowych wątków jak i też na skutek ujawnienia rzeczywistego stanu budynku, pojawiają się ze strony nadzoru konserwatorskiego jak i nadzoru autorskiego i inwestorskiego zalecenia wprowadzenia zmian w realizowanych robotach oraz zalecenia wprowadzenia dodatkowych rozwiązań – na skutek czego konieczne jest wykonanie robót dodatkowych, których nie da się wcześniej przewidzieć, a są one niezbędne dla prawidłowej realizacji całego zamierzenia budowlanego tj. oddania obiektu spełniającego wszelkie wymogi bezpieczeństwa oraz normy techniczne, a zarazem zachowującego swój indywidualny zabytkowy charakter z uwzględnieniem maksymalnego zachowania istniejących wątków historycznych i planowanej ekspozycji muzealnej.

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 23 marca 2012 godz 8:09
Ostatnia aktualizacja: ppakier - 21 listopada 2016 godz 13:31