niedziela, 17 października 2021

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa wybiegu dla panter śnieżnych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym
Numer ogłoszenia: 5989 – 2016; data zamieszczenia: 18.01.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta , ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szrm.pl; Katalog: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa wybiegu dla panter śnieżnych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
– Roboty budowlane polegające na wykonaniu wybiegu dla panter śnieżnych wraz z budynkiem i zagospodarowaniem terenu, nawiązującym do skalnego krajobrazu naturalnych siedlisk irbisów,
– Zaopatrzenie w media – budynek zostanie przyłączony do wewnętrznych sieci MOZ: wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej.

2. Zakres robót do wykonania obejmuje:
1) rozbiórkę istniejącej klatki dla panter śnieżnych z drewnianym domkiem schronem oraz donicy kamiennej; Klatka o konstrukcji z profili stalowych. Fundamenty betonowe.
Powierzchnia zabudowy 194,03 m2
Powierzchnia użytkowa 179,73 m2
Kubatura 639,54 m3
2) budowę nowego budynku dla panter śnieżnych z dwoma wybiegami zewnętrznymi wraz z zagospodarowaniem terenu. Budynek zaprojektowano niski, jednokondygnacyjny, o wysokości h = 4m, w konstrukcji żelbetowej. Ściany nośne jako żelbetowe, ściany działowe murowane z cegły pełnej. Dach o konstrukcji żelbetowej ocieplony styropianem i pokryty papą termozgrzewalną;
3) wykonanie instalacji dla obiektu, w tym:
a) instalację elektryczną,
b) instalację odgromową,
c) instalację c.o.,
d) instalację wodną (woda zimna i ciepła – przepływowy podgrzewacz wody),
e) instalację kanalizacyjną,
f) instalację wentylacji mechanicznej,
g) instalację nawadniania i spustu wody ze zbiorników wodnych.
4) zagospodarowanie terenu;
5) zieleń.

Przedmiot zamówienia nie obejmuje dostaw opisanych w Projekcie wykonawczym – Architektura wyposażenie tj.:
L.P. S1.1 – zestaw do sprzątania,
L.P. S1.2 – kosz na odpadki,
L.P. S1.3 – zestaw dezynfekcyjny
L.P. S1.4 – przemysłowa apteczka pierwszej pomocy
L.P. S1.5 – miski do wody ze stali nierdzewnej
L.P. S2.8 – wycieraczka gumowa.

Termin wykonania zamówienia:
– rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia podpisania umowy,
– zakończenie – w terminie do dnia 30.06.2017 r.

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.11.00.00-1, 45.22.31.00-7, 45.00.00.00-7, 45.11.12.91-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczenia:
   1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie;
   2) Wykazu robót budowlanych – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ, w którym Wykonawca wykaże się: – Wykonaniem* w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej o wartości zamówienia co najmniej 2.000.000,00 zł brutto (słownie złotych: dwa miliony)**
   * Za wykonaną robotę budowlaną Zamawiający rozumie taką robotę, która została zrealizowana w ramach danej umowy i odebrana przez Zamawiającego/Odbiorcę, jako wykonana w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie.
   ** W przypadku, gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/Podmiotem a Zamawiającym/Odbiorcą za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień 18.01 2016 r.
   3) dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (poświadczenie lub inny dokument – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. poświadczenia)
   Uwaga: W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie robót budowlanych zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej. Uwaga!
   (1) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem robót muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
   (2) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów – Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia na potrzeby wykonania zamówienia – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ.
 • III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:
   1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie;
   2) Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ, w którym Wykonawca wykaże się:
   a) dysponowaniem co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń,
   b) dysponowaniem co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
   c) dysponowaniem co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
   d) dysponowaniem co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót ogrodniczych posiadającą wykształcenie wyższe kierunkowe: architektura krajobrazu lub ogrodnictwo, która wykaże się odbyciem co najmniej 3-letniej praktyki zawodowej w wykonywaniu zamówień związanych z gospodarką zielenią albo wykształcenie średnie kierunkowe: ogrodnicze lub tereny zielone, która wykaże się odbyciem co najmniej 5-letniej praktyki zawodowej w wykonywaniu zamówień związanych z gospodarką zielenią.
   Uwaga! W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dysponowaniem ww. osobami muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie. W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów – Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia na potrzeby wykonania zamówienia – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ.
   3) Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Poza oświadczeniami lub dokumentami, o których mowa w Rozdz. XVII, Wykonawca składający Ofertę musi dodatkowo załączyć:
1) Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ.
2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty.

Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (patrz rozdział I SIWZ).

3) Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom lub nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 9 do SIWZ.

Uwaga! W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców.

4) Kosztorysy ofertowe sporządzone metodą uproszczoną, zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale XXIV SIWZ – w formie papierowej.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 95
 • 2 – okres gwarancji zamówienia – 5

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany oraz warunki tych zmian zostały określone we wzorze umowy (w szczególności w § 12 umowy) – stanowiącej załącznik Nr 10 do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szrm.pl, Katalog: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (II piętro, pokój Nr 44).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.02.2016 godzina 11:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (II piętro, pokój Nr 44).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający informuje, że:
a) dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.2) w wierszu pierwszym, powinien być zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie;
b) w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.2) w wierszu drugim, musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie.
c) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.4) musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Opłatę za SIWZ w kwocie 669,16 zł brutto należy uiścić na konto: 24 1030 1508 0000 0005 5005 2008

Załączniki do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz
Załącznik Nr 1 do SIWZ – druk Oferta – pobierz
Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. – pobierz
Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wykaz robót budowlanych – pobierz
Załącznik Nr 4 do SIWZ – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – pobierz
Załącznik Nr 5 do SIWZ – Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia – pobierz
Załącznik Nr 6 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia art. 24 ust. 1. – pobierz
Załącznik Nr 7 do SIWZ – Zobowiązanie innego podmiotu udostępniającego swoje zasoby Wykonawcy – pobierz
Załącznik Nr 8 do SIWZ – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że podmiot nie należy do grupy kapitałowej – pobierz
Załącznik Nr 9 do SIWZ – Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom lub nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu – pobierz
Załącznik Nr 10 do SIWZ – wzór Umowy – pobierz
Załącznik Nr 11 do SIWZ – Decyzja Nr 300/2015 z dnia 25.11.2015 r. – zatwierdzenie projektu budowlanego oraz udzielenie pozwolenia na budowę – pobierz
Załącznik Nr 12 do SIWZ – Decyzja Nr 299/2015 z dnia 25.11.2015 r. – udzielająca pozwolenia na rozbiórkę klatek panter śnieżnych – pobierz
Załącznik Nr 13 do SIWZ – Decyzja Nr 2258N/15 z dnia 2015.10.29 Stołecznego Konserwatora Zabytków zezwalająca SZRM na prowadzenie prac polegających na budowie wybiegu dla panter – pobierz
Załącznik od Nr 14 do Nr 17 do SIWZ – Projekt budowlany – pobierz
Załącznik od Nr 18 do Nr 25 do SIWZ – Projekty wykonawcze – pobierz
Załącznik od Nr 26 do Nr 29 do SIWZ – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – pobierz
Załącznik od Nr 30 do Nr 33 do SIWZ – Przedmiary robót – pobierz
Załącznik Nr 34 do SIWZ – Poglądowe zdjęcia wykonania skały – Zał. 1 do projektu wykonawczego Wytyczne do formowania i malowania sztucznych skał – pobierz

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO (KORESPONDENCJA)

Pismo z dnia 21.01.2016 r. – pobierz
Przedmiary w formacie ath – pobierz

Pismo z dnia 22.01.2016 r. – modyfikacja SIWZ w zakresie wzoru Umowy – pobierz

Pismo z dnia 25.01.2016 r. – pobierz

Pismo z dnia 27.01.2016 r. – pobierz

pismo z dn 28 01 2016 r

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy: RZP-II-WI/1/DZP-1/2016                                                                     23 marca 2016 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa wybiegu dla panter śnieżnych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym“.

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 7 złożoną przez Wykonawcę – ŁUNIBUD Spółka jawna Łuniewski, ul. Orla 11 lok. 51, (kod: 00-143) Warszawa – za cenę brutto 2.374.305,64 zł.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert, przyjętych w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 02 lutego 2016 r. do godz. 11:30 zostało złożonych 9 ofert przez niżej wymienionych Wykonawców:

1)     Konsorcjum Firm: AMP Sp. z o.o. – Lider, ul. Sarmacka 5G (kod: 02-972 Warszawa) i A-PROJEKT Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum, ul. Sarmacka 5G, (kod: 02-972) Warszawa (Oferta Nr 1);

2)     Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PROBUD” S.C., Władysławów 11A, (kod: 96-500) Sochaczew (Oferta Nr 2);

3)     WETRA Sp.  z o. o., ul. Szybowcowa 28 (kod: 70-843) Szczecin (Oferta Nr 3);

4)     AKPOL, ul. Wyszyńskiego 32/34/16 (kod: 05-300) Mińsk Mazowiecki (Oferta Nr 4);

5)     Konsorcjum Firm: SIMBUD – Lider, Ireneusz Suchenek Sulejów ul. Kwiatowa 33 (kod: 05-280) Jadów i AMAT Zbigniew Hordys – Partner, ul. Ratuszowa 11 (kod: 03-450) Warszawa (Oferta Nr 5);

6)     Marcin Gajda Architektura Krajobrazu, ul. Juliusza Lea 116 (kod: 30-133) Kraków (Oferta Nr 6);

7)     ŁUNIBUD Sp. j. Łuniewski, ul. Orla 11 lok. 5100-143 Warszawa (Oferta Nr 7);

8)     E.W. RENTAL Sp. z o.o., ul. Bysławska 82/304 (kod: 04-993) Warszawa (Oferta Nr 8);

9)     SYNTAX Sp. z o. o., ul. Jeździecka 20 (kod: 05-077) Warszawa-Wesoła (Oferta Nr 9);

przy czym:

–      Oferta Nr 2 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5) w związku z art. 24 ust. 4 Ustawy;

–      Oferta Nr 3 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5) w związku z art. 24 ust. 4 Ustawy;

–      Oferta Nr 4 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5) w związku z art. 24 ust. 4 Ustawy;

–      Oferta Nr 6 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5) w związku z art. 24 ust. 4 oraz art. 89 ust. 1 pkt 6) Ustawy;

–      Oferta Nr 9 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5) w związku z art. 24 ust. 4 oraz art. 89 ust. 1 pkt 6) Ustawy;

Oferta Nr 1, Oferta Nr 5, Oferta Nr 7 i Oferta Nr 8 – spełniają wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofercie Nr 1, Ofercie Nr 5, Ofercie Nr 7 i Ofercie Nr 8 w kryteriach oceny ofert: „Cena” i „Okres gwarancji zamówienia” oraz łączna punktacja:

Numer oferty Liczba pkt w kryterium

„Cena”

Liczba pkt w kryterium

„Okres gwarancji zamówienia”

Razem
7 2.374.305,64

—————-  x 95 = 95,0

2.374.305,64

60

—-  x 5 = 5,0

60

100,0
8 2.374.305,64

—————-  x 95 = 84,5

2.669.010,06

60

—-  x 5 = 5,0

60

89,5
5 2.374.305,64

—————-  x 95 = 67,7

3.333.800,20

60

—-  x 5 = 5,0

60

72,7
1 2.374.305,64

—————-  x 95 = 52,9

4.266.627,01

60

—-  x 5 = 5,0

60

57,9

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa wybiegu dla panter śnieżnych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym.
Numer ogłoszenia: 79208 – 2016; data zamieszczenia: 06.04.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 5989 – 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa wybiegu dla panter śnieżnych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: – Roboty budowlane polegające na wykonaniu wybiegu dla panter śnieżnych wraz z budynkiem i zagospodarowaniem terenu, nawiązującym do skalnego krajobrazu naturalnych siedlisk irbisów, – Zaopatrzenie w media – budynek zostanie przyłączony do wewnętrznych sieci MOZ: wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej. 2. Zakres robót do wykonania obejmuje: 1) rozbiórkę istniejącej klatki dla panter śnieżnych z drewnianym domkiem schronem oraz donicy kamiennej; Klatka o konstrukcji z profili stalowych. Fundamenty betonowe. Powierzchnia zabudowy 194,03 m2 Powierzchnia użytkowa 179,73 m2 Kubatura 639,54 m3 2) budowę nowego budynku dla panter śnieżnych z dwoma wybiegami zewnętrznymi wraz z zagospodarowaniem terenu. Budynek zaprojektowano niski, jednokondygnacyjny, o wysokości h = 4m, w konstrukcji żelbetowej. Ściany nośne jako żelbetowe, ściany działowe murowane z cegły pełnej. Dach o konstrukcji żelbetowej ocieplony styropianem i pokryty papą termozgrzewalną; 3) wykonanie instalacji dla obiektu, w tym: a) instalację elektryczną, b) instalację odgromową, c) instalację c.o., d) instalację wodną (woda zimna i ciepła – przepływowy podgrzewacz wody), e) instalację kanalizacyjną, f) instalację wentylacji mechanicznej, g) instalację nawadniania i spustu wody ze zbiorników wodnych. 4) zagospodarowanie terenu; 5) zieleń. Przedmiot zamówienia nie obejmuje dostaw opisanych w Projekcie wykonawczym – Architektura wyposażenie tj.: L.P. S1.1 – zestaw do sprzątania, L.P. S1.2 – kosz na odpadki, L.P. S1.3 – zestaw dezynfekcyjny L.P. S1.4 – przemysłowa apteczka pierwszej pomocy L.P. S1.5 – miski do wody ze stali nierdzewnej L.P. S2.8 – wycieraczka gumowa.

Termin wykonania zamówienia:

– rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia podpisania umowy,
– zakończenie – w terminie do dnia 30.06.2017 r..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.11.00.00-1, 45.22.31.00-7, 45.00.00.00-7, 45.11.12.91-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.04.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 5.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ŁUNIBUD Spółka jawna Łuniewski, ul. Orla Nr 11 lok 51, 00-143 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1798626,80 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2374305,64
 • Oferta z najniższą ceną: 1648100,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4266627,01
 • Waluta: PLN .

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 18 stycznia 2016 godz 12:25
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 29 listopada 2016 godz 10:48