środa, 1 grudnia 2021

Warszawa: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na budowę obiektu – wybieg dla panter śnieżnych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa wybiegu dla panter śnieżnych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
Numer ogłoszenia: 53526 – 2015; data zamieszczenia: 11.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta , ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szrm.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na budowę obiektu – wybieg dla panter śnieżnych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa wybiegu dla panter śnieżnych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Dokumentacja projektowa i przetargowa, związana z budową obiektu – wybieg dla panter śnieżnych, powinna uwzględniać wykonanie dokumentacji zgodnie z wytycznymi i założeniami programowymi Użytkownika, tj. zgodnie z:
1) Protokołem z dnia 11.02.2015 r.,
2) Koncepcją budowy wybiegów dla panter śnieżnych w warszawskim ZOO,
3) Mapą z zaznaczonym kolorem czerwonym terenem przeznaczonym pod inwestycję.

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

1) Uzyskanie wszelkich niezbędnych materiałów wyjściowych do projektowania, w tym:
a) mapa geodezyjna do celów projektowych – 1 egz.
b) inwentaryzacja istniejącego obiektu:
– architektoniczno-budowlana – 3 egz.
– instalacyjna (sanitarna, elektryczna) – 3 egz.
– zieleń – 3 egz.
c) inne niezbędne materiały do opracowania kompletnej dokumentacji – 3 egz.

2) Wykonanie dwóch wariantów koncepcji architektonicznych budowy zgodnie z założeniami funkcjonalno-użytkowymi Użytkownika. Po dokonaniu wyboru koncepcji, jedna z nich będzie stanowiła podstawę do projektowania – po 3 egz.

3) Wykonanie projektu budowlanego wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami w 6 egz. wraz z uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o pozwoleniu na budowę, obejmującego:
a) projekt zagospodarowania terenu (w tym zieleń i gospodarka istniejącym drzewostanem),
b) projekt architektoniczno-budowlany wraz z projektami instalacyjnymi: (sanitarne, elektryczne),
c) informację dotyczącą BIOZ,
d) projekt rozbiórek,
e) badania geologiczne – określające parametry geologiczne terenu inwestycji.

4) Wykonanie projektów wykonawczych – 6 egz.
a) architektura – aranżacja wnętrz,
b) architektura – wyposażenie,
c) konstrukcja,
d) instalacje elektryczne, w tym:
– rozdział energii w obiekcie – Rozdzielnia Główna,
– instalacje elektryczne dla potrzeb urządzeń technologicznych 400/230 V,
– instalacja oświetlenia awaryjnego (Ewakuacyjne i kierunkowe),
– instalacja gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia,
– specjalistyczna instalacja elektryczna – podgrzewanie,
– instalacja połączeń wyrównawczych,
– uzgodnienia p.poż., BHP oraz uzgodnienia międzybranżowe dla projektu budowlanego i wykonawczego,

e) instalacje sanitarne, w tym:
– instalacja wodna,
– instalacja kanalizacyjna,
– instalacja grzewcza – zapewniająca temperaturę około 8ºC w budynku,
– instalacja wentylacji wyciągowo-nawiewnej,
– instalacja ciepłej wody,

f) przyłącza sanitarne, w tym:
– przyłącze wodociągowe do budynku i oczek wodnych,
– przykanalik sanitarny do budynku,
– przykanalik deszczowy obejmujący spust wody z oczek i odprowadzenie wód opadowych z terenu i dachu budynku,

g) zagospodarowanie terenu z inwentaryzacją zieleni i gospodarką drzewostanem,

h) zieleń.

5) Wykonanie przedmiarów robót – 6 egz.

6) Wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) – 6 egz.

7) Wykonanie kosztorysów inwestorskich oraz szacunkowej wyceny pierwszego wyposażenia – 2 egz.

8) Uzyskanie wszystkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych oraz dokumentów w zakresie wynikającym z przepisów prawa lub wymagań uprawnionych podmiotów uzgadniających projekty umożliwiających m.in. uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i uzyskanie pozwolenia na budowę. Uzyskanie uzgodnienia projektu budowlanego i wykonawczego przez rzeczoznawców w zakresie ochrony ppoż., Sanepid, konserwatora zabytków.

9) Nadzór autorski – nad realizacją robót i dostaw objętych dokumentacją w zakresie przedmiotu zamówienia.

3. Przedmiot zamówienia należy wykonać w formie:
1) papierowej w ilościach jw.
2) elektronicznej po 2 egz. na nośniku elektronicznym CD lub DVD, w tym:
a) materiały wyjściowe do projektowania w formacie (*.dwg/*.dxt) oraz (*.pdf), dla tekstu (*.pdf) i (*.doc),
b) Koncepcje architektoniczne w formatach: – dla rysunków (*.dwg) oraz (*.pdf), – dla tekstu (*.pdf) i (*.doc), – część cyfrowa Koncepcji z wizualizacją 3D,
c) projekt budowlany, projekty wykonawcze w formacie (*.dwg/*.dxt) oraz (*.pdf), dla tekstu (*.pdf) i (*.doc),
d) projekt aranżacji wnętrz w formacie: – dla rysunków (*.dwg/*.dxt) oraz (*.pdf), dla wizualizacji 3D (*.jpg) albo (*.tif) w rozdzielczości 600 dpi, – dla tekstu (*.pdf) i (*.doc),
e) przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie w programie Norma lub kompatybilnym (w formacie *.ath),
f) STWiOR, szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia – w programie WORD lub kompatybilnym (w formacie *.doc lub *.rtf) oraz (*.pdf),
3) Załączniki formalno-prawne w tym: decyzje, opinie, ekspertyzy, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym CD lub DVD w formacie (*.pdf).

Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych przedmiotem zamówienia, która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań, tj. forma elektroniczna będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na papierze, w trakcie dokonywanych ustaleń i uzgodnień.

4. Termin wykonania zamówienia:
1) Rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia zawarcia umowy,

2) Zakończenie wykonania dokumentacji projektowej i przetargowej – w terminie nie krótszym niż 130 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 150 dni od dnia zawarcia umowy, w tym:
a) Materiały wyjściowe do projektowania wraz z inwentaryzacjami- w terminie nie krótszym niż 35 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 45 dni od dnia zawarcia umowy,
b) Koncepcje – w terminie nie krótszym niż 50 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 60 dni od dnia zawarcia umowy,
c) Projekt budowlany – w terminie nie krótszym niż 100 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 110 dni od dnia zawarcia umowy,
d) Projekty wykonawcze, przedmiary robót, STWiOR, kosztorysy inwestorskie oraz szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia – w terminie nie krótszym niż 130 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 150 dni od dnia zawarcia umowy,

3) Nadzór autorski, będzie wykonywany w dostosowaniu do potrzeb wynikających z realizacji – w terminie do dnia 30.09.2017 r.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.22.10.00-3, 71.32.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny sprawdzenia ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:

1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust. 1 Ustawy- zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie;

2) Wykazu wykonanych głównych usług – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ, w którym Wykonawca wykaże się:
a) wykonaniem* w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi, polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej albo dokumentacji projektowej i przetargowej na budowę** obiektu ekspozycyjno – hodowlanego***. oraz
a) wykonaniem* w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi, polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej albo dokumentacji projektowej i przetargowej na budowę obiektu znajdującego się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków lub obszarze objętym ochroną konserwatorską o wartości zamówienia co najmniej 140 000 zł brutto****(słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych brutto).

* Za wykonaną usługę Zamawiający rozumie taką usługę, która została zrealizowana w ramach danej umowy i odebrana przez Zamawiającego/Odbiorcę jako należycie wykonana. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie.
** Przez budowę należy rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
*** Przez obiekt ekspozycyjno-hodowlany należy rozumieć budynek lub budynek wraz z terenem, który umożliwia pokazywanie określonej grupy zwierząt zwiedzającym w systemie ciągłym, czyli zwierzęta przebywają tam stale, a jego układ funkcjonalny zapewnia możliwość hodowli czyli zespołu zabiegów zmierzających do ich rozmnażania i ochrony.
**** W przypadku gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/Podmiotem a Zamawiającym/Odbiorcą za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień 11.03.2015 r.

3) Dowodów dotyczących głównych usług, określających czy usługi zostały wykonane należycie (poświadczenie lub oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. poświadczenia) Uwaga: W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie wykonanych głównych usług zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej.

Uwaga!
(1) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem usług muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
(2) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów – Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia na potrzeby wykonania zamówienia – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 8 do SIWZ.
Za główne usługi Zamawiający rozumie te, które wypełniają swym zakresem zamówienia określone powyżej.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:

1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie;

2) Wykazu osób, które będą uczestniczyć wykonywaniu zamówienia – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ, w którym Wykonawca wykaże się:
a) dysponowaniem co najmniej jedną osobą, która będzie wyznaczona do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności architektonicznej,
b) dysponowaniem co najmniej jedną osobą, która będzie wyznaczona do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
c) dysponowaniem co najmniej jedną osobą, która będzie wyznaczona do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
d) dysponowaniem co najmniej jedną osobą, która będzie wyznaczona do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
e) dysponowaniem co najmniej jedną osobą, wyznaczoną do sprawowania funkcji projektanta zieleni oraz sporządzenia inwentaryzacji zieleni i gospodarki drzewostanem, posiadającą wykształcenie w zakresie Architektury Krajobrazu.

Uwaga!
(1) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dysponowaniem ww. osobami muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujących wspólnie.
(2) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia – na potrzeby wykonania zamówienia – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 8 do SIWZ.

3) Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Poza oświadczeniami lub dokumentami, o których mowa powyżej, Wykonawca składający Ofertę musi dodatkowo załączyć:
1) Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ.
2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty.
Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) Wypełniony Formularz Zestawienie kosztów zamówienia – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ.
4) Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom, lub nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 11 do SIWZ.
Uwaga! W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 90
 • 2 – Termin wykonania dokumentacji projektowej i przetargowej – 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany oraz warunki tych zmian zostały określone we wzorze umowy (w szczególności w § 14 umowy) – stanowiącej załącznik Nr 10 do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szrm.pl Katalog: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro, pokój Nr 22).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.03.2015 godzina 11:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro, pokój Nr 22).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający informuje, że:
a) dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.2)w wierszu pierwszym, powinien być zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie;
b) w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.2) w wierszu drugim, musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie.
c) w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa mowa w Sekcji III.4.4), musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Numer ogłoszenia: 62016 – 2015; data zamieszczenia: 19.03.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 53526 – 2015 data 11.03.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, fax. 022 3124490.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
 • W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Dokumentacja projektowa i przetargowa, związana z budową obiektu – wybieg dla panter śnieżnych, powinna uwzględniać wykonanie dokumentacji zgodnie z wytycznymi i założeniami programowymi Użytkownika, tj. zgodnie z: 1) Protokołem z dnia 11.02.2015 r., 2) Koncepcją budowy wybiegów dla panter śnieżnych w warszawskim ZOO, 3) Mapą z zaznaczonym kolorem czerwonym terenem przeznaczonym pod inwestycję. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Uzyskanie wszelkich niezbędnych materiałów wyjściowych do projektowania, w tym: a) mapa geodezyjna do celów projektowych – 1 egz. b) inwentaryzacja istniejącego obiektu: – architektoniczno-budowlana – 3 egz. – instalacyjna (sanitarna, elektryczna) – 3 egz. – zieleń – 3 egz. c) inne niezbędne materiały do opracowania kompletnej dokumentacji – 3 egz. 2) Wykonanie dwóch wariantów koncepcji architektonicznych budowy zgodnie z założeniami funkcjonalno-użytkowymi Użytkownika. Po dokonaniu wyboru koncepcji, jedna z nich będzie stanowiła podstawę do projektowania – po 3 egz. 3) Wykonanie projektu budowlanego wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami w 6 egz. wraz z uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o pozwoleniu na budowę, obejmującego: a) projekt zagospodarowania terenu (w tym zieleń i gospodarka istniejącym drzewostanem), b) projekt architektoniczno-budowlany wraz z projektami instalacyjnymi: (sanitarne, elektryczne), c) informację dotyczącą BIOZ, d) projekt rozbiórek, e) badania geologiczne – określające parametry geologiczne terenu inwestycji. 4) Wykonanie projektów wykonawczych – 6 egz. a) architektura – aranżacja wnętrz, b) architektura – wyposażenie, c) konstrukcja, d) instalacje elektryczne, w tym: – rozdział energii w obiekcie – Rozdzielnia Główna, – instalacje elektryczne dla potrzeb urządzeń technologicznych 400/230 V, – instalacja oświetlenia awaryjnego (Ewakuacyjne i kierunkowe), – instalacja gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia, – specjalistyczna instalacja elektryczna – podgrzewanie, – instalacja połączeń wyrównawczych, – uzgodnienia p.poż., BHP oraz uzgodnienia międzybranżowe dla projektu budowlanego i wykonawczego, e) instalacje sanitarne, w tym: – instalacja wodna, – instalacja kanalizacyjna, – instalacja grzewcza – zapewniająca temperaturę około 8ºC w budynku, – instalacja wentylacji wyciągowo-nawiewnej, – instalacja ciepłej wody, f) przyłącza sanitarne, w tym: – przyłącze wodociągowe do budynku i oczek wodnych, – przykanalik sanitarny do budynku, – przykanalik deszczowy obejmujący spust wody z oczek i odprowadzenie wód opadowych z terenu i dachu budynku, g) zagospodarowanie terenu z inwentaryzacją zieleni i gospodarką drzewostanem, h) zieleń. 5) Wykonanie przedmiarów robót – 6 egz. 6) Wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) – 6 egz. 7) Wykonanie kosztorysów inwestorskich oraz szacunkowej wyceny pierwszego wyposażenia – 2 egz. 8) Uzyskanie wszystkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych oraz dokumentów w zakresie wynikającym z przepisów prawa lub wymagań uprawnionych podmiotów uzgadniających projekty umożliwiających m.in. uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i uzyskanie pozwolenia na budowę. Uzyskanie uzgodnienia projektu budowlanego i wykonawczego przez rzeczoznawców w zakresie ochrony ppoż., Sanepid, konserwatora zabytków. 9) Nadzór autorski – nad realizacją robót i dostaw objętych dokumentacją w zakresie przedmiotu zamówienia. 3. Przedmiot zamówienia należy wykonać w formie: 1) papierowej w ilościach jw. 2) elektronicznej po 2 egz. na nośniku elektronicznym CD lub DVD, w tym: a) materiały wyjściowe do projektowania w formacie (*.dwg/*.dxt) oraz (*.pdf), dla tekstu (*.pdf) i (*.doc), b) Koncepcje architektoniczne w formatach: – dla rysunków (*.dwg) oraz (*.pdf), – dla tekstu (*.pdf) i (*.doc), – część cyfrowa Koncepcji z wizualizacją 3D, c) projekt budowlany, projekty wykonawcze w formacie (*.dwg/*.dxt) oraz (*.pdf), dla tekstu (*.pdf) i (*.doc), d) projekt aranżacji wnętrz w formacie: – dla rysunków (*.dwg/*.dxt) oraz (*.pdf), dla wizualizacji 3D (*.jpg) albo (*.tif) w rozdzielczości 600 dpi, – dla tekstu (*.pdf) i (*.doc), e) przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie w programie Norma lub kompatybilnym (w formacie *.ath), f) STWiOR, szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia – w programie WORD lub kompatybilnym (w formacie *.doc lub *.rtf) oraz (*.pdf), 3) Załączniki formalno-prawne w tym: decyzje, opinie, ekspertyzy, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym CD lub DVD w formacie (*.pdf). Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych przedmiotem zamówienia, która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań, tj. forma elektroniczna będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na papierze, w trakcie dokonywanych ustaleń i uzgodnień. 4. Termin wykonania zamówienia: 1) Rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia zawarcia umowy, 2) Zakończenie wykonania dokumentacji projektowej i przetargowej – w terminie nie krótszym niż 130 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 150 dni od dnia zawarcia umowy, w tym: a) Materiały wyjściowe do projektowania wraz z inwentaryzacjami- w terminie nie krótszym niż 35 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 45 dni od dnia zawarcia umowy, b) Koncepcje – w terminie nie krótszym niż 50 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 60 dni od dnia zawarcia umowy, c) Projekt budowlany – w terminie nie krótszym niż 100 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 110 dni od dnia zawarcia umowy, d) Projekty wykonawcze, przedmiary robót, STWiOR, kosztorysy inwestorskie oraz szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia – w terminie nie krótszym niż 130 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 150 dni od dnia zawarcia umowy, 3) Nadzór autorski, będzie wykonywany w dostosowaniu do potrzeb wynikających z realizacji – w terminie do dnia 30.09.2017 r..
 • W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Dokumentacja projektowa i przetargowa, związana z budową obiektu – wybieg dla panter śnieżnych, powinna uwzględniać wykonanie dokumentacji zgodnie z wytycznymi i założeniami programowymi Użytkownika, tj. zgodnie z: 1) Protokołem z dnia 11.02.2015 r., 2) Koncepcją budowy wybiegów dla panter śnieżnych w warszawskim ZOO, 3) Mapą z zaznaczonym kolorem czerwonym terenem przeznaczonym pod inwestycję. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Uzyskanie wszelkich niezbędnych materiałów wyjściowych do projektowania, w tym: a) mapa geodezyjna do celów projektowych – 1 egz. b) inwentaryzacja istniejącego obiektu: – architektoniczno-budowlana – 3 egz. – instalacyjna (sanitarna, elektryczna) – 3 egz. – zieleń – 3 egz. c) inne niezbędne materiały do opracowania kompletnej dokumentacji – 3 egz. 2) Wykonanie dwóch wariantów koncepcji architektonicznych budowy zgodnie z założeniami funkcjonalno-użytkowymi Użytkownika. Po dokonaniu wyboru koncepcji, jedna z nich będzie stanowiła podstawę do projektowania – po 3 egz. 3) Wykonanie projektu budowlanego wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami w 6 egz. wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, obejmującego: a) projekt zagospodarowania terenu (w tym zieleń i gospodarka istniejącym drzewostanem), b) projekt architektoniczno-budowlany wraz z projektami instalacyjnymi: (sanitarne, elektryczne), c) informację dotyczącą BIOZ, d) projekt rozbiórek, e) badania geologiczne – określające parametry geologiczne terenu inwestycji. 4) Wykonanie projektów wykonawczych – 6 egz. a) architektura – aranżacja wnętrz, b) architektura – wyposażenie, c) konstrukcja, d) instalacje elektryczne, w tym: – rozdział energii w obiekcie – Rozdzielnia Główna, – instalacje elektryczne dla potrzeb urządzeń technologicznych 400/230 V, – instalacja oświetlenia awaryjnego (Ewakuacyjne i kierunkowe), – instalacja gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia, – specjalistyczna instalacja elektryczna – podgrzewanie, – instalacja połączeń wyrównawczych, – uzgodnienia p.poż., BHP oraz uzgodnienia międzybranżowe dla projektu budowlanego i wykonawczego, e) instalacje sanitarne, w tym: – instalacja wodna, – instalacja kanalizacyjna, – instalacja grzewcza – zapewniająca temperaturę około 8ºC w budynku, – instalacja wentylacji wyciągowo-nawiewnej, – instalacja ciepłej wody, f) przyłącza sanitarne, w tym: – przyłącze wodociągowe do budynku i oczek wodnych, – przykanalik sanitarny do budynku, – przykanalik deszczowy obejmujący spust wody z oczek i odprowadzenie wód opadowych z terenu i dachu budynku, g) zagospodarowanie terenu z inwentaryzacją zieleni i gospodarką drzewostanem, h) zieleń. 5) Wykonanie przedmiarów robót – 6 egz. 6) Wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) – 6 egz. 7) Wykonanie kosztorysów inwestorskich oraz szacunkowej wyceny pierwszego wyposażenia – 2 egz. 8) Uzyskanie wszystkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych oraz dokumentów w zakresie wynikającym z przepisów prawa lub wymagań uprawnionych podmiotów uzgadniających projekty umożliwiających m.in. uzyskanie pozwolenia na budowę oraz uzyskanie zaświadczenia o zgodności inwestycji z planem miejscowym Nowa Praga II. Uzyskanie uzgodnienia projektu budowlanego i wykonawczego przez rzeczoznawców w zakresie ochrony ppoż., Sanepid, konserwatora zabytków. 9) Nadzór autorski – nad realizacją robót i dostaw objętych dokumentacją w zakresie przedmiotu zamówienia. 3. Przedmiot zamówienia należy wykonać w formie: 1) papierowej w ilościach jw. 2) elektronicznej po 2 egz. na nośniku elektronicznym CD lub DVD, w tym: a) materiały wyjściowe do projektowania w formacie (*.dwg/*.dxt) oraz (*.pdf), dla tekstu (*.pdf) i (*.doc), b) Koncepcje architektoniczne w formatach: – dla rysunków (*.dwg) oraz (*.pdf), – dla tekstu (*.pdf) i (*.doc), – część cyfrowa Koncepcji z wizualizacją 3D, c) projekt budowlany, projekty wykonawcze w formacie (*.dwg/*.dxt) oraz (*.pdf), dla tekstu (*.pdf) i (*.doc), d) projekt aranżacji wnętrz w formacie: – dla rysunków (*.dwg/*.dxt) oraz (*.pdf), dla wizualizacji 3D (*.jpg) albo (*.tif) w rozdzielczości 600 dpi, – dla tekstu (*.pdf) i (*.doc), e) przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie w programie Norma lub kompatybilnym (w formacie *.ath), f) STWiOR, szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia – w programie WORD lub kompatybilnym (w formacie *.doc lub *.rtf) oraz (*.pdf), 3) Załączniki formalno-prawne w tym: decyzje, opinie, ekspertyzy, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym CD lub DVD w formacie (*.pdf). Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych przedmiotem zamówienia, która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań, tj. forma elektroniczna będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na papierze, w trakcie dokonywanych ustaleń i uzgodnień. 4. Termin wykonania zamówienia: 1) Rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia zawarcia umowy, 2) Zakończenie wykonania dokumentacji projektowej i przetargowej – w terminie nie krótszym niż 130 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 150 dni od dnia zawarcia umowy, w tym: a) Materiały wyjściowe do projektowania wraz z inwentaryzacjami- w terminie nie krótszym niż 35 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 45 dni od dnia zawarcia umowy, b) Koncepcje – w terminie nie krótszym niż 50 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 60 dni od dnia zawarcia umowy, c) Projekt budowlany – w terminie nie krótszym niż 100 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 110 dni od dnia zawarcia umowy, d) Projekty wykonawcze, przedmiary robót, STWiOR, kosztorysy inwestorskie oraz szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia – w terminie nie krótszym niż 130 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 150 dni od dnia zawarcia umowy, 3) Nadzór autorski, będzie wykonywany w dostosowaniu do potrzeb wynikających z realizacji – w terminie do dnia 30.09.2017 r..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.03.2015 godzina 11:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro, pokój Nr 22)..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.03.2015 godzina 11:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro, pokój Nr 22)..

 

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Załączniki do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

Załącznik Nr 1 do SIWZ – Druk OFERTA – pobierz
Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – pobierz
Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wykaz wykonanych głównych usług – pobierz
Załącznik Nr 4 do SIWZ – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – pobierz
Załącznik Nr 5 do SIWZ – Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia – pobierz
Załącznik Nr 6 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia art. 24 ust. 1 – pobierz
Załącznik Nr 7 do SIWZ – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – pobierz
Załącznik Nr 8 do SIWZ – Zobowiązanie innego podmiotu udostępniającego swoje zasoby Wykonawcy – pobierz
Załącznik Nr 9 do SIWZ – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że podmiot nie należy do grupy kapitałowej – pobierz
Załącznik Nr 10 do SIWZ – Wzór umowy – pobierz
Załącznik Nr 11 do SIWZ – Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom, lub nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu – pobierz
Załącznik Nr 12 do SIWZ – Wytyczne i założenia programowe Użytkownika – pobierz

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego (korespondencja):

Pismo SZRM z dnia 19.03.2015 r. – pytania i odpowiedzi wraz z modyfikacją SIWZ – pobierz
Załącznik Nr 7 do SIWZ – Zmodyfikowany w dniu 19.03.2015 r. – Formularz Zestawienie kosztów zamówienia – pobierz

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy: RZP-II-WI/4/DZP-1/201517 kwietnia 2015 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na budowę obiektu – wybieg dla panter śnieżnych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wybiegu dla panter śnieżnych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – zwana dalej Ustawą – zawiadamia, iż:

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 4 złożoną przez Wykonawcę – APS 97 Bartosz Kozłowski, ul. Powstańców Warszawy 16A / 22, 05-500 Piaseczno – za cenę brutto 100.429,50 zł.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium oceny ofert, przyjętych w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 26 marca 2015 r. do godz. 11:30 zostały złożone 4 oferty przez niżej wymienionych Wykonawców:

1) KRI’S ART Krzysztof Siwoń, ul. Lanciego 2 lok. 36, 02-792 Warszawa (Oferta Nr 1).

Powyższe dane Wykonawcy zgodne są z oświadczeniem złożonym w formularzu Oferta (str. 2 oferty), które zostało odczytane podczas otwarcia ofert w dniu 26.03.2015 r.

2) Zespół Projektowo-Inwestycyjny Kontrapunkt  V-projekt Aleksander Mirek , ul. Zabłocie 39, 30-701 Kraków (Oferta Nr 2).

3) Heinle, Wischer und Partner Architekci Sp. z o.o., ul. Kościuszki 82/14, 50-441 Wrocław (Oferta Nr 3).

4) APS 97 Bartosz Kozłowski, ul. Powstańców Warszawy 16A / 22, 05-500 Piaseczno (Oferta Nr 4).

przy czym:

Oferta Nr 1 -została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Oferta Nr 2 – została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 24 ust. 4 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Oferta Nr 3 i Oferta Nr 4 – spełniają wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofercie Nr 3 i Ofercie Nr 4 w kryterium oceny ofert: „Cena” oraz  „Termin wykonania dokumentacji projektowej i przetargowej” oraz łączna punktacja:

Numer oferty Liczba pkt w kryterium

„Cena”

Liczba pkt w kryterium

„Termin wykonania dokumentacji projektowej i przetargowej”

Razem
3 100.429,50

—————  x 90 = 64,5

140.035,50

145

————-  x 10 = 10

145

74,5
4 100.429,50

—————  x 90 = 90,0

100.429,50

145

————-  x 10 = 9,7

150

99,7

 

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Warszawa: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na budowę obiektu – wybieg dla panter śnieżnych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa wybiegu dla panter śnieżnych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
Numer ogłoszenia: 97532 – 2015; data zamieszczenia: 28.04.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 53526 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na budowę obiektu – wybieg dla panter śnieżnych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa wybiegu dla panter śnieżnych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Dokumentacja projektowa i przetargowa, związana z budową obiektu – wybieg dla panter śnieżnych, powinna uwzględniać wykonanie dokumentacji zgodnie z wytycznymi i założeniami programowymi Użytkownika, tj. zgodnie z: 1) Protokołem z dnia 11.02.2015 r., 2) Koncepcją budowy wybiegów dla panter śnieżnych w warszawskim ZOO, 3) Mapą z zaznaczonym kolorem czerwonym terenem przeznaczonym pod inwestycję. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Uzyskanie wszelkich niezbędnych materiałów wyjściowych do projektowania, w tym: a) mapa geodezyjna do celów projektowych – 1 egz. b) inwentaryzacja istniejącego obiektu: – architektoniczno-budowlana – 3 egz. – instalacyjna (sanitarna, elektryczna) – 3 egz. – zieleń – 3 egz. c) inne niezbędne materiały do opracowania kompletnej dokumentacji – 3 egz. 2) Wykonanie dwóch wariantów koncepcji architektonicznych budowy zgodnie z założeniami funkcjonalno-użytkowymi Użytkownika. Po dokonaniu wyboru koncepcji, jedna z nich będzie stanowiła podstawę do projektowania – po 3 egz. 3) Wykonanie projektu budowlanego wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami w 6 egz. wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, obejmującego: a) projekt zagospodarowania terenu (w tym zieleń i gospodarka istniejącym drzewostanem), b) projekt architektoniczno-budowlany wraz z projektami instalacyjnymi: (sanitarne, elektryczne), c) informację dotyczącą BIOZ, d) projekt rozbiórek, e) badania geologiczne – określające parametry geologiczne terenu inwestycji. 4) Wykonanie projektów wykonawczych – 6 egz. a) architektura – aranżacja wnętrz, b) architektura – wyposażenie, c) konstrukcja, d) instalacje elektryczne, w tym: – rozdział energii w obiekcie – Rozdzielnia Główna, – instalacje elektryczne dla potrzeb urządzeń technologicznych 400/230 V, – instalacja oświetlenia awaryjnego (Ewakuacyjne i kierunkowe), – instalacja gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia, – specjalistyczna instalacja elektryczna – podgrzewanie, – instalacja połączeń wyrównawczych, – uzgodnienia p.poż., BHP oraz uzgodnienia międzybranżowe dla projektu budowlanego i wykonawczego, e) instalacje sanitarne, w tym: – instalacja wodna, – instalacja kanalizacyjna, – instalacja grzewcza – zapewniająca temperaturę około 8ºC w budynku, – instalacja wentylacji wyciągowo-nawiewnej, – instalacja ciepłej wody, f) przyłącza sanitarne, w tym: – przyłącze wodociągowe do budynku i oczek wodnych, – przykanalik sanitarny do budynku, – przykanalik deszczowy obejmujący spust wody z oczek i odprowadzenie wód opadowych z terenu i dachu budynku, g) zagospodarowanie terenu z inwentaryzacją zieleni i gospodarką drzewostanem, h) zieleń. 5) Wykonanie przedmiarów robót – 6 egz. 6) Wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) – 6 egz. 7) Wykonanie kosztorysów inwestorskich oraz szacunkowej wyceny pierwszego wyposażenia – 2 egz. 8) Uzyskanie wszystkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych oraz dokumentów w zakresie wynikającym z przepisów prawa lub wymagań uprawnionych podmiotów uzgadniających projekty umożliwiających m.in. uzyskanie pozwolenia na budowę oraz uzyskanie zaświadczenia o zgodności inwestycji z planem miejscowym Nowa Praga II. Uzyskanie uzgodnienia projektu budowlanego i wykonawczego przez rzeczoznawców w zakresie ochrony ppoż., Sanepid, konserwatora zabytków. 9) Nadzór autorski – nad realizacją robót i dostaw objętych dokumentacją w zakresie przedmiotu zamówienia. 3. Przedmiot zamówienia należy wykonać w formie: 1) papierowej w ilościach jw. 2) elektronicznej po 2 egz. na nośniku elektronicznym CD lub DVD, w tym: a) materiały wyjściowe do projektowania w formacie (*.dwg/*.dxt) oraz (*.pdf), dla tekstu (*.pdf) i (*.doc), b) Koncepcje architektoniczne w formatach: – dla rysunków (*.dwg) oraz (*.pdf), – dla tekstu (*.pdf) i (*.doc), – część cyfrowa Koncepcji z wizualizacją 3D, c) projekt budowlany, projekty wykonawcze w formacie (*.dwg/*.dxt) oraz (*.pdf), dla tekstu (*.pdf) i (*.doc), d) projekt aranżacji wnętrz w formacie: – dla rysunków (*.dwg/*.dxt) oraz (*.pdf), dla wizualizacji 3D (*.jpg) albo (*.tif) w rozdzielczości 600 dpi, – dla tekstu (*.pdf) i (*.doc), e) przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie w programie Norma lub kompatybilnym (w formacie *.ath), f) STWiOR, szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia – w programie WORD lub kompatybilnym (w formacie *.doc lub *.rtf) oraz (*.pdf), 3) Załączniki formalno-prawne w tym: decyzje, opinie, ekspertyzy, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym CD lub DVD w formacie (*.pdf). Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych przedmiotem zamówienia, która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań, tj. forma elektroniczna będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na papierze, w trakcie dokonywanych ustaleń i uzgodnień. 4. Termin wykonania zamówienia: 1) Rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia zawarcia umowy, 2) Zakończenie wykonania dokumentacji projektowej i przetargowej – w terminie nie krótszym niż 130 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 150 dni od dnia zawarcia umowy, w tym: a) Materiały wyjściowe do projektowania wraz z inwentaryzacjami- w terminie nie krótszym niż 35 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 45 dni od dnia zawarcia umowy, b) Koncepcje – w terminie nie krótszym niż 50 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 60 dni od dnia zawarcia umowy, c) Projekt budowlany – w terminie nie krótszym niż 100 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 110 dni od dnia zawarcia umowy, d) Projekty wykonawcze, przedmiary robót, STWiOR, kosztorysy inwestorskie oraz szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia – w terminie nie krótszym niż 130 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 150 dni od dnia zawarcia umowy, 3) Nadzór autorski, będzie wykonywany w dostosowaniu do potrzeb wynikających z realizacji – w terminie do dnia 30.09.2017 r…

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.22.10.00-3, 71.32.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.04.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

APS 97 Bartosz Kozłowski, ul. Powstańców Warszawy 16A lok. 22, 05-500 Piaseczno, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 130090,24 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 100429,50

Oferta z najniższą ceną: 100429,50 / Oferta z najwyższą ceną: 193786,50

Waluta: PLN.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

 

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 11 marca 2015 godz 11:37
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 29 listopada 2016 godz 12:41