wtorek, 7 grudnia 2021

Warszawa: Dostawa wyposażenia akwarystycznego zaplecza hodowlanego i akwariów dla potrzeb Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby paludarium i akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym
Numer ogłoszenia: 53414 – 2015; data zamieszczenia: 11.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta , ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szrm.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyposażenia akwarystycznego zaplecza hodowlanego i akwariów dla potrzeb Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby paludarium i akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery części. W ramach realizacji ww. przedmiotu zamówienia, Wykonawca w szczególności zobowiązany jest do: – dla Części I: zaplecze hodowlane pomieszczenie nr 6 – regały hodowlane i akwarium-akcesoria 1)dokonania obmiarów pomieszczeń w celu dostosowania wymiarów wyposażenia do rzeczywistych wymiarów pomieszczeń, 2)sprzedaży, dostarczenia, rozmieszczenia, zamontowania wyposażenia, określonego w Załączniku Nr 5 do SIWZ Część I, wykonania niezbędnych podłączeń we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach akwarium i zaplecza hodowlanego MOZ, a także jego uruchomienia oraz wykonania przed odbiorem przez osoby uprawnione rozruchu, prób funkcjonalnych i sprawności urządzeń, zapewnienia wykonania rozruchu urządzeń przez serwis producenta, jeżeli jest taki wymóg dla zachowania gwarancji, – dla Części II: akwaria – podłoże specjalistyczne, zbiornik słodkowodny – Amazonia, rośliny – sprzedaży i dostarczenia Przedmiotu zamówienia, określonego w Załączniku Nr 5 do SIWZ Część II, – dla Części III: akwaria – żywa skała, zbiorniki morskie rafowe – sprzedaży i dostarczenia Przedmiotu zamówienia określonego w Załączniku Nr 5 do SIWZ Część III, – dla Części IV: zbiornik słodkowodny – Amazonia obsada ryb – sprzedaży i dostarczenia Przedmiotu zamówienia określonego w Załączniku Nr 5 do SIWZ Część IV. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Formularz Zestawienie kosztów zamówienia, stanowiący załącznik Nr 5 do SIWZ. Termin wykonania zamówienia dla Części I, II, III i IV: – rozpoczęcie: niezwłocznie od dnia podpisania umowy, – zakończenie: – Część I – w terminie nie krótszym niż 40 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 45 dni od dnia zawarcia umowy. – Część II – w terminie nie krótszym niż 42 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 47 dni od dnia zawarcia umowy. – Część III – w terminie nie krótszym niż 57 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 62 dni od dnia zawarcia umowy, w tym: a)zakończenie Etapu I, o którym mowa w Załączniku Nr 5 do SIWZ Część III poz. 1 – w terminie nie krótszym niż 20 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 25 dni od dnia zawarcia umowy, b)zakończenie Etapu II, o którym mowa w Załączniku Nr 5 do SIWZ Część III poz. 2 do 13 – w terminie nie krótszym niż 50 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 55 dni od dnia zawarcia umowy, c)zakończenie Etapu III, o którym mowa w Załączniku Nr 5 do SIWZ Część III poz. 14 do 34 – w terminie nie krótszym niż 57 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 62 dni od dnia zawarcia umowy, – Część IV – w terminie nie krótszym niż 50 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 55 dni od dnia zawarcia umowy.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.30.00.00-2, 39.00.00.00-2, 39.30.00.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń: 1)Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie. 2)Wykazu wykonanych głównych dostaw – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ, w którym Wykonawca wykaże się wykonaniem* w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: a) dla Części I – jedną dostawą sprzętu akwarystycznego, b) dla Części II – jedną dostawą podłoża specjalistycznego i/lub dostawą roślin do akwariów, c) dla Części III – jedną dostawą żywej skały i/lub organizmów morskich, d) dla Części IV – jedną dostawą żywych ryb słodkowodnych. 3)dowody dotyczące głównych dostaw, określające czy dostawy zostały wykonane należycie (poświadczenie lub oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. poświadczenia). Uwaga! (1) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem dostaw muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie. (2) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów – Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia na potrzeby wykonania zamówienia.Uwaga: W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w Wykazie wykonanych głównych dostaw zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej.Za główne dostawy Zamawiający rozumie, te które wypełniają swym zakresem zamówienia określone powyżej. *Za wykonaną dostawę Zamawiający rozumie taką dostawę (tj. dostawę, dostawę wraz z rozmieszczeniem lub dostawę wraz z instalacją/montażem dostarczonej rzeczy), która została zrealizowana w ramach danej umowy i odebrana przez Zamawiającego/Odbiorcę jako należycie wykonana. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie.
 • III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Poza oświadczeniami lub dokumentami, o których mowa w Sekcji III.4. Wykonawca składający Ofertę musi dodatkowo załączyć: 1)Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2)Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3) Wypełniony Formularz Zestawienie kosztów zamówienia – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ – załączony dla części, na którą Wykonawca składa ofertę. 4)Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom lub nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ – załączony dla części, na którą Wykonawca składa ofertę. Uwaga! W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 90
 • 2 – Termin wykonania zamówienia – 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany oraz warunki tych zmian zostały określone we wzorze umowy (w szczególności w § 12 umowy) – dla każdej z Części – stanowiącej załącznik Nr 9 do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szrm.pl Katalog Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31 w Zespole ds. Zamówień Publicznych, I piętro, pok. nr 22.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.03.2015 godzina 11:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31 w Zespole ds. Zamówień Publicznych, I piętro, pok. nr 22.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający informuje, że: a)dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.2 w wierszu pierwszym, powinien być zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie; b)w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.2 w wierszu drugim, musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie. c) w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.4) Ogłoszenia musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie…

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zaplecze hodowlane pomieszczenie nr 6 – regały hodowlane i akwarium-akcesoria.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: W ramach realizacji ww. przedmiotu zamówienia, Wykonawca w szczególności zobowiązany jest do:1)dokonania obmiarów pomieszczeń w celu dostosowania wymiarów wyposażenia do rzeczywistych wymiarów pomieszczeń, 2)sprzedaży, dostarczenia, rozmieszczenia, zamontowania wyposażenia, określonego w Załączniku Nr 5 do SIWZ Część I, wykonania niezbędnych podłączeń we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach akwarium i zaplecza hodowlanego MOZ, a także jego uruchomienia oraz wykonania przed odbiorem przez osoby uprawnione rozruchu, prób funkcjonalnych i sprawności urządzeń, zapewnienia wykonania rozruchu urządzeń przez serwis producenta, jeżeli jest taki wymóg dla zachowania gwarancji. Termin wykonania zamówienia: – rozpoczęcie: niezwłocznie od dnia podpisania umowy, – zakończenie: w terminie nie krótszym niż 40 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 45 dni od dnia zawarcia umowy..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.00.00.00-2, 39.30.00.00-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 45.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 90
  • 2. Termin wykonania zamówienia – 10

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Akwaria – podłoże specjalistyczne, zbiornik słodkowodny – Amazonia, rośliny.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: W ramach realizacji ww. przedmiotu zamówienia, Wykonawca w szczególności zobowiązany jest do sprzedaży i dostarczenia Przedmiotu zamówienia, określonego w Załączniku Nr 5 do SIWZ Część II. Termin wykonania zamówienia: – rozpoczęcie: niezwłocznie od dnia podpisania umowy, – zakończenie: w terminie nie krótszym niż 42 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 47 dni od dnia zawarcia umowy..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.30.00.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 47.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 90
  • 2. Termin wykonania zamówienia – 10

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Akwaria – żywa skała, zbiorniki morskie rafowe.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: W ramach realizacji ww. przedmiotu zamówienia, Wykonawca w szczególności zobowiązany jest do sprzedaży i dostarczenia Przedmiotu zamówienia określonego w Załączniku Nr 5 do SIWZ Część III. Termin wykonania zamówienia: – rozpoczęcie: niezwłocznie od dnia podpisania umowy, – zakończenie: w terminie nie krótszym niż 57 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 62 dni od dnia zawarcia umowy, w tym: a)zakończenie Etapu I, o którym mowa w Załączniku Nr 5 do SIWZ – Część III poz. 1 – w terminie nie krótszym niż 20 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 25 dni od dnia zawarcia umowy, b)zakończenie Etapu II, o którym mowa w Załączniku Nr 5 do SIWZ – Część III poz. 2 do 13 – w terminie nie krótszym niż 50 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 55 dni od dnia zawarcia umowy, c)zakończenie Etapu III, o którym mowa w Załączniku Nr 5 do SIWZ – Część III poz. 14 do 34 – w terminie nie krótszym niż 57 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 62 dni od dnia zawarcia umowy,.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.30.00.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 62.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 90
  • 2. Termin wykonania zamówienia – 10

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zbiornik słodkowodny – Amazonia obsada ryb.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: W ramach realizacji ww. przedmiotu zamówienia, Wykonawca w szczególności zobowiązany jest do sprzedaży i dostarczenia Przedmiotu zamówienia określonego w Załączniku Nr 5 do SIWZ Część IV. Termin wykonania zamówienia: – rozpoczęcie: niezwłocznie od dnia podpisania umowy, – zakończenie: w terminie nie krótszym niż 50 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 55 dni od dnia zawarcia umowy..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.30.00.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 55.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 90
  • 2. Termin wykonania zamówienia – 10

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

Załączniki do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

Załącznik Nr 1 do SIWZ – druk Oferta – pobierz

Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art 22 ust. 1 ustawy – pobierz

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wykaz wykonanych głównych dostaw – pobierz

Załącznik Nr 4 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia art. 24 ust. 1 – pobierz

Załącznik Nr 5 do SIWZ – Formularz Zestawienie kosztów zamówienia – Cześć I – pobierz

Załącznik Nr 5 do SIWZ – Formularz Zestawienie kosztów zamówienia – Część II – pobierz

Załącznik Nr 5 do SIWZ Formularz zestawienie kosztów zamówienia – Część III – pobierz

Załącznik Nr 5 do SIWZ – Formularz Zestawienie kosztów zamówienia – Część IV – pobierz

Załącznik Nr 6 do SIWZ – Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom lub nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu – pobierz

Załącznik Nr 7 do SIWZ – Zobowiązanie innego podmiotu udostępniającego swoje zasoby Wykonawcy – pobierz

Załącznik Nr 8 do SIWZ – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że podmiot nie należy do grupy kapitałowej – pobierz

Załącznik Nr 9 do SIWZ – Wzór umowy – Cześć I – pobierz

Załącznik Nr 9 do SIWZ – Wzór umowy – Część II – pobierz

Załącznik Nr 9 do SIWZ – Wzór umowy – Cześć III – pobierz

Załącznik Nr 9 do SIWZ – Wzór umowy – Część IV – pobierz

Załącznik Nr 10 do SIWZ – Rzut parteru-Schemat – 3W (dot. Części I) – pobierz

Załącznik Nr 11 do SIWZ – Rysunek – Budynek Akwarium – Projekt wykonawczy Regały Akwarystyczne w pom. Nr 6 – AW7 (dot. Części I) – pobierz

Załącznik Nr 12 do SIWZ – Rysunek – Budynek Akwarium – Projekt wykonawczy Montaż drabin w pom. Nr 17 – AW8 (dot. Części I) – pobierz

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA – Część I

Nr sprawy: RZP-II-WI/3/DZP-1/2015 Warszawa, dnia 26 marca 2015 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA – CZĘŚĆ I

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę wyposażenia  akwarystycznego zaplecza hodowlanego i akwariów dla potrzeb Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby paludarium i akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym” – Część I – Zaplecze hodowlane pomieszczenie nr 6 – regały hodowlane i akwarium – akcesoria.

Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione.

Uzasadnienie prawne:

na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

 

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą  ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 19 marca 2015 r. do godz. 11:30 na Część I zostały złożone trzy Oferty przez niżej wymienionych Wykonawców:

 1. Oferta Nr 1 Wykonawcy:  PHPU ZUBER ANDRZEJ ZUBER, ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław

Cena Oferty brutto: 90.552,60 zł.

Termin wykonania zamówienia – 45 dni od dnia zawarcia umowy

2. Oferta Nr 2 Wykonawcy: T-Aqua Tomasz Niewiadomski, ul. Wolności 154 a, 41-800 Zabrze

Cena Oferty brutto: 91.785,06 zł.

Termin wykonania zamówienia – 41 dni od dnia zawarcia umowy

3. Oferta Nr 3 Wykonawcy: Aqua Medic Poland Bartosz Blum, ul. Asfaltowa 3, 62-006 Janikowo

Cena Oferty brutto: 86.579,70 zł.

Termin wykonania zamówienia – 45 dni od dnia zawarcia umowy

Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie I Części zamówienia tj.: 68.326,50 zł brutto.

Wobec powyższego cena oferty, zawierającej najkorzystniejszą cenę za wykonanie zamówienia przekracza wartość, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż z uwagi na brak wystarczającej ilości  środków finansowych nie może ich zwiększyć do wysokości ceny najkorzystniejszej oferty.

p.o. Dyrektora

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA – Część III

Nr sprawy: RZP-II-WI/3/DZP-1/2015 Warszawa, dnia 26 marca 2015 r.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA – CZĘŚĆ III

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę wyposażenia  akwarystycznego zaplecza hodowlanego i akwariów dla potrzeb Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby paludarium i akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym” – Część III – Akwaria – żywa skała, zbiorniki morskie rafowe.

Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione.

Uzasadnienie prawne:

na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

 

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą  ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 19 marca 2015 r. do godz. 11:30 na Część III zostały złożone trzy Oferty przez niżej wymienionych Wykonawców:

 1. Oferta Nr 1 Wykonawcy:  PHPU ZUBER ANDRZEJ ZUBER, ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław

Cena Oferty brutto: 68.802,90 zł.

Termin wykonania zamówienia – 57 dni od dnia zawarcia umowy

2. Oferta Nr 2 Wykonawcy: T-Aqua Tomasz Niewiadomski, ul. Wolności 154 a, 41-800 Zabrze

Cena Oferty brutto: 43.491,50 zł.

Termin wykonania zamówienia –58 dni od dnia zawarcia umowy

3. Oferta Nr 3 Wykonawcy: Aqua Medic Poland Bartosz Blum, ul. Asfaltowa 3, 62-006 Janikowo

Cena Oferty brutto: 64.757,40 zł.

Termin wykonania zamówienia – 61 dni od dnia zawarcia umowy

Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie III Części zamówienia tj.: 42.574,88 zł brutto.

Wobec powyższego cena oferty, zawierającej najkorzystniejszą cenę za wykonanie zamówienia przekracza wartość, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż z uwagi na brak wystarczającej ilości  środków finansowych nie może ich zwiększyć do wysokości ceny najkorzystniejszej oferty.

p.o. Dyrektora

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA – Część IV

Nr sprawy: RZP-II-WI/3/DZP-1/2015 Warszawa, dnia 26 marca 2015 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA – CZĘŚĆ IV

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę wyposażenia  akwarystycznego zaplecza hodowlanego i akwariów dla potrzeb Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby paludarium i akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym” – Część IV – Zbiornik słodkowodny – Amazonia, obsada ryb

Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione.

Uzasadnienie prawne:

na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

 

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą  ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 19 marca 2015 r. do godz. 11:30 na Część IV zostały złożone dwie Oferty przez niżej wymienionych Wykonawców:

 1. Oferta Nr 1 Wykonawcy:  PHPU ZUBER ANDRZEJ ZUBER, ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław

Cena Oferty brutto: 27.928,80 zł.

Termin wykonania zamówienia – 50 dni od dnia zawarcia umowy

2.  Oferta Nr 4 Wykonawcy: EMTE-ZOO Marek Tatarczak, ul. Zamiejska 24 m 44, 03-580   Warszawa

Cena Oferty brutto: 18.631,08 zł.

Termin wykonania zamówienia – 55 dni od dnia zawarcia umowy.

Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie IV Części zamówienia tj.: 14.238,18 zł brutto.

Wobec powyższego cena oferty, zawierającej najkorzystniejszą cenę za wykonanie zamówienia przekracza wartość, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż z uwagi na brak wystarczającej ilości  środków finansowych nie może ich zwiększyć do wysokości ceny najkorzystniejszej oferty.

p.o. Dyrektora

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA – CZĘŚĆ II

Nr sprawy: RZP-II-WI/3/DZP-1/2015 02 kwietnia 2015 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA – CZĘŚĆ II

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę wyposażenia  akwarystycznego zaplecza hodowlanego i akwariów dla potrzeb Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby paludarium i akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym” – Część II – Akwaria – podłoże specjalistyczne, zbiornik słodkowodny – Amazonia, rośliny

Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – zwana dalej Ustawą – informuje, że przedmiotowe postępowanie dot. Części II zostało unieważnione.

Uzasadnienie prawne:

na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

 

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą  ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 19 marca 2015 r. do godz. 11:30 na Część II zostały złożone trzy Oferty przez niżej wymienionych Wykonawców:

1. Oferta Nr 1 Wykonawcy:  PHPU ZUBER ANDRZEJ ZUBER, ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław

Cena Oferty brutto: 52.093,80 zł.

Termin wykonania zamówienia – 47 dni od dnia zawarcia umowy

2. Oferta Nr 3 Wykonawcy: Aqua Medic Poland Bartosz Blum, ul. Asfaltowa 3, 62-006 Janikowo

Cena Oferty brutto: 43.232,17 zł.

Termin wykonania zamówienia – 45 dni od dnia zawarcia umowy

3. Oferta Nr 4 Wykonawcy: EMTE-ZOO Marek Tatarczak, ul.Zamiejska 24 m 44, 03-580 Warszawa

Cena Oferty brutto: 32.525,06 zł.

Termin wykonania zamówienia – 47 dni od dnia zawarcia umowy

Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie II Części zamówienia tj.: 34.893,94 zł brutto.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że oferta z najniższą ceną tj. ceną ofertową brutto: 52.093,80 zł jest wyższa od kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż z uwagi na brak wystarczającej ilości  środków finansowych nie może ich zwiększyć do wysokości ceny najkorzystniejszej oferty.

Ponadto Zamawiający informuje, że odrzucono Oferty Nr 3 i Nr 4 na podstawie Art. 89 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 z późn. zm.).

p.o. Dyrektora

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 11 marca 2015 godz 12:40
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 29 listopada 2016 godz 12:40