wtorek, 7 grudnia 2021

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja obiektów Instytutu Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego
przy Pl. Trzech Krzyży 4/6

Numer ogłoszenia: 515258 – 2012; data zamieszczenia: 17.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta , ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szrm.pl Katalog Zamówienia publiczne powyżej 14 tys. euro

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja obiektów Instytutu Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego przy Pl. Trzech Krzyży 4/6.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z renowacją Auli w budynku C Instytutu Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego przy Pl. Trzech Krzyży 4/6 w Warszawie – wpisanym do rejestru zabytków.
Wykonanie ww. robót ma zapewnić dostosowanie obiektu do współcześnie obowiązujących standardów i wymogów technicznych oraz dostępność dla osób niepełnosprawnych, z zachowaniem walorów historycznych , w tym w szczególności:
1) prace rozbiórkowe i demontażowe,
2) roboty ogólnobudowlane,
3) roboty przygotowawcze do renowacji m.in. badania warstw kolorystycznych i roboty renowacyjne ścian, sufitów i słupów,
4) wzmacnianie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej,
5) wykonanie wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego,
6) wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej,
7) wykonanie instalacji elektrycznych,
8) wykonanie instalacji SAP.

Ponadto opis przedmiotu zamówienia określają: Wzór umowy (Załącznik Nr 8 do SIWZ) oraz:
1) Decyzja pozwolenie na wykonanie robót budowlanych Nr 13/Ś/2011r. z dnia 11 stycznia 2011 r.,
2) Ekspertyza stanu ochrony przeciwpożarowej dla część budynku (poddasze) sporządzona w kwietniu 2005 r.,
3) Ekspertyza stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynku C i D sporządzona w grudniu 2006 r.,
4) Ekspertyza z zakresu ochrony przeciwpożarowej *Aneks Nr 1* dla budynku C i D sporządzona w kwietniu 2009 r.,
5) zatwierdzone projekty budowlane,
6) projekty wykonawcze,
7) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR).

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.40.00.00-1, 45.45.30.00-7, 45.30.00.00-0, 45.33.10.00-6, 45.31.00.00-3, 45.31.21.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 21.08.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczenia:
1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie;

2) Wykazu robót budowlanych, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ, w którym Wykonawca wykaże się:

a) wykonaniem* w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na remoncie** lub przebudowie*** obiektu zabytkowego**** o charakterze użyteczności publicznej***** wpisanego do rejestru zabytków lub obiektu znajdującego się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków i o powierzchni użytkowej co najmniej 200 m2 każdy,

oraz

b) wykonaniem* w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej w budynku o charakterze użyteczności publicznej ***** wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków i wartości zamówienia co najmniej 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) brutto******.

Uwaga!
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem robót budowlanych musi wykazać się co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie.
W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów – Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

3) dokumentów (np. referencji) potwierdzających, że roboty budowlane wymienione w Wykazie robót budowlanych zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 * Za wykonaną robotę budowlaną Zamawiający rozumie taką robotę, która została zrealizowana w ramach danej umowy i odebrana przez Zamawiającego/Odbiorcę jako wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie.

** Przez remont należy rozumieć wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

*** Przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji.

**** Przez obiekt zabytkowy Zamawiający rozumie – nieruchomość, jej część lub zespół nieruchomości będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową.

***** Przez budynek o charakterze użyteczności publicznej, Zamawiający rozumie budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny.

****** W przypadku gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/Podmiotem a Zamawiającym/Odbiorcą za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień 17.12.2012r.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:

1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie;

2) Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ, w którym Wykonawca wykaże się:

a) dysponowaniem co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi – bez ograniczeń – w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która wykaże się odbyciem co najmniej 2-letniej praktyki zawodowej na budowie przy zabytkach nieruchomych*,

b) dysponowaniem co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi – bez ograniczeń – w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

c) dysponowaniem co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi – bez ograniczeń – w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

d) dysponowaniem co najmniej jedną osobą wyznaczoną do wykonywania prac konserwatorskich, posiadającą wykształcenie wyższe w specjalności konserwacja zabytków, która wykaże się odbyciem co najmniej 12 miesięcznej praktyki zawodowej w zakresie konserwacji zabytków lub też co najmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie średnie w zakresie konserwacji zabytków, która wykaże się odbyciem co najmniej 5 letniej praktyki zawodowej w zakresie konserwacji zabytków.

 Uwaga!
a) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dysponowaniem ww. osobami musi wykazać się co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie.
b) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia – na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

 3) Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 5 do SIWZ.

* Przez zabytek nieruchomy Zamawiający rozumie – nieruchomość, jej część lub zespół nieruchomości, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Poza oświadczeniami lub dokumentami, o których mowa w Sekcji III.4), Wykonawca składający Ofertę musi dodatkowo załączyć:
1) Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ.

2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty.
Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3) Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom, zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ.
Uwaga! W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców.

4) Kosztorysy ofertowe sporządzone metodą uproszczoną, zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ – w formie papierowej.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany oraz warunki tych zmian zostały określone we wzorze umowy (w szczególności w § 11 umowy) – stanowiącej załącznik Nr 8 do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szrm.pl Katalog Zamówienia publiczne powyższej 14 tys. euro
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SZRM, ul. Senatorska 29/31, Warszawa, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (II piętro, pokój Nr 44). Opłata za SIWZ wynosi 566,00 zł brutto. Nr konta: 24 1030 1508 0000 0005 5005 2008.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.01.2013 godzina 11:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (II piętro, pokój Nr 44).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

Zamawiający informuje, że:
a) dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.2 w wierszu pierwszym, powinien być zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie;
b) w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.2 w wierszu drugim, musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 6370 – 2013; data zamieszczenia: 04.01.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 515258 – 2012 data 17.12.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, fax. 022 3124490.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.01.2013 godzina 11:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (II piętro, pokój Nr 44)..
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.01.2013 godzina 11:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (II piętro, pokój Nr 44)..

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Pobierz
Załącznik Nr 1 do SIWZ – Druk Oferta – Pobierz
Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – Pobierz
Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wykaz robót budowlanych – Pobierz
Załącznik Nr 4 do SIWZ – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – Pobierz
Załącznik Nr 5 do SIWZ – Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia – Pobierz
Załącznik Nr 6 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Pobierz
Załącznik Nr 7 do SIWZ – Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom – Pobierz
Załącznik Nr 8 do SIWZ – Wzór umowy – Pobierz
Załącznik Nr 9 do SIWZ – Decyzja pozwolenie na wykonanie robót budowlanych Nr 13/Ś/2011 r. z dnia 11 stycznia 2011 r. – Pobierz
Załącznik Nr 10 do SIWZ – Ekspertyza stanu ochrony p.poż. dla części budynku (poddasze) sporządzona w kwietniu 2005 r. – Pobierz
Załącznik Nr 11 do SIWZ – Ekspertyza stanu ochrony p.poż dla bud. C i D sporządzona w grudniu 2006 r. – Pobierz
Załącznik Nr 12 do SIWZ – Ekspertyza z zakresu ochrony p.poż. Aneks Nr 1 dla bud. C i D sporządzona w kwietniu 2009 r. – Pobierz
Załącznik Nr 13 do SIWZ – Projekt budowlany – Architektura i konstrukcja – Pobierz
Załącznik Nr 14 do SIWZ – Projekt budowlany – Konstrukacja z 2009 r. – Pobierz
Załącznik Nr 15 do SIWZ – Projekt budowlany – Wentylacja mechaniczna – Pobierz
Załącznik Nr 16 do SIWZ – Projekt budowlany – Instalacja centralnego ogrzewania – Pobierz
Załącznik Nr 17 do SIWZ – Projekt budowlany – Instalacja wod.-kan., p.poż. i wentylacji pomieszczeń sanitarnych – Pobierz
Załącznik Nr 18 do SIWZ – Projekt budowlano-wykonawczy instalacji systemu sygnalizacji pożaru dla budynku D i auli (budynek C) oraz systemu oddymiania klatki schodowej bud. D – Pobierz
Załącznik Nr 19 do SIWZ – Projekt budowlany – Branża elektroenergetyczna. Budowa wewnętrznych instalacji elektrycznych – Pobierz
Załącznik Nr 20 do SIWZ – Projekt budowlano-wykonawczy modernizacji auli budynku C – System sygnalizacji pożaru – Pobierz
Załącznik Nr 21 do SIWZ – Projekt wykonawczy – Branża architektura – Pobierz
Załącznik Nr 22 do SIWZ – Projekt wykonawczy – Rysunki konstrukcyjne – Pobierz
Załącznik Nr 23 do SIWZ – Projekt wykonawczy – Wentylacja mechaniczna – Pobierz
Załącznik Nr 24 do SIWZ – Projekt wykonawczy – Instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego – Pobierz
Załącznik Nr 25 do SIWZ – Projekt wykonawczy – Branża elektroenergetyczna, Budowa wewnętrznych instalacji elektrycznych – Pobierz
Załącznik Nr 26 do SIWZ – Przedmiar robót – Branża budowlana – Pobierz
Załącznik Nr 27 do SIWZ – Przedmiar robót – Instalacje c.o. – Pobierz
Załącznik Nr 28 do SIWZ – Przedmiar robót – Instalacje wentylacji mechanicznej – Pobierz
Załącznik Nr 29 do SIWZ – Przedmiar robót – Instalacje elektryczne – Pobierz
Załącznik Nr 30 do SIWZ – Przedmiar robót – Instalacje SAP – Pobierz
Załącznik Nr 31 do SIWZ – STWiOR – Wymagania ogólne. Dział 1 – Pobierz
Załącznik Nr 32 do SIWZ – STWiOR – Architektura i konstrukcja. Dział 2 – Pobierz
Załącznik Nr 33 do SIWZ – STWiOR – Sieci i instalacje sanitarne. Dział 3 – Pobierz
Załącznik Nr 34 do SIWZ – STWiOR – Instalacje elektryczne – Pobierz
Załącznik Nr 35 do SIWZ – STWiOR – Instalacja SAP i oddymianie – Pobierz

*Aby pobrać załącznik (kliknij prawym przyciskiem na wybranym załączniku a następnie wybierz opcję „Zapisz element docelowy jako …”)

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego (korespondencja)

Pismo z dnia 20.12.2012 r. – Pobierz

Pismo z dnia 21.12.2012 r. – Pobierz
Przedmiary robót – Załączniki od Nr 26 do Nr 30 do SIWZ – z rozszerzeniem .ath – zgodnie z odpowiedzią na pytania udzieloną w piśmie SZRM z dnia 21.12.2012 r. – Pobierz

Pismo z dnia 04.01.2013 r. – Pobierz

Pismo z dnia 18.01.2013 r. – Pobierz
Przedmiar robót – branża budowlana – Załącznik Nr 26 do SIWZ – w wersji nieedytowalnej PDF – zgodnie z odpowiedzią na pytanie udzieloną w piśmie SZRM z dnia 18.01.2013 r. – Pobierz
Przedmiar robót – branża budowlana – Załącznik Nr 26 do SIWZ z rozszerzeniem .ath – zgodnie z odpowiedzią na pytanie udzieloną w piśmie SZRM z dnia 18.01.2013 r. – Pobierz

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy: RZP-II-WI/55/DZP-1/2012                                                          22 marca 2013 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja obiektów Instytutu Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego przy Pl. Trzech Krzyży 4/6“.

 Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

I.       Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 11 złożoną przez Wykonawcę – ROSA BUD S.A. z siedzibą w Radomiu (kod: 26-600), ul. Gazowa 5/7.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium oceny ofert, przyjętego w przedmiotowym postępowaniu.

 

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 24 stycznia 2013 r. do godz. 11:30 zostało złożonych trzynaście Ofert przez niżej wymienionych Wykonawców:

1)      Przedsiębiorstwo Budowlane GO-BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie (kod: 33-101), ul. Chemiczna 28 (Oferta Nr 1);

2)      Pracownie Konserwacji Zabytków nad Łódką Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (kod: 91-420), ul. Północna 27/29 (Oferta Nr 2); 

3)      Przedsiębiorstwo Wielobranżowe STANPOL Stanisław Polański z siedzibą w Warszawie (kod: 02-991), ul. Dostatnia 8/6 (Oferta Nr 3); 

4)      DENBUD Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe Anna Deniszewska z siedzibą w Warszawie (kod: 03-984), ul. Okulickiego 11/7 (Oferta Nr 4); 

5)      Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane S.A. z siedzibą w Olsztynie (kod: 10-526), ul. Partyzantów 26 (Oferta Nr 5); 

6)      Konsorcjum firm: AMP Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (kod: 02-972), ul. Sarmacka 5G (Lider) oraz Pracownia Konserwacji i Rewaloryzacji Zabytków Renova Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (kod: 00-672), ul. Piękna 47 (Oferta Nr 6); 

7)      ART-REKO Sp. z o.o., z siedzibą w Ząbkach (kod: 05-091), ul. Sikorskiego 33 d lok. 65 (Oferta Nr 7); 

8)      Przedsiębiorstwo Konserwacji Zabytków MATEUSZ Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (kod: 03-252), ul. Suwalska 36 E lok. 32 (Oferta Nr 8); 

9)      Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A., z siedzibą w Warszawie (kod: 00-382), ul. Solec 103 (Oferta Nr 9); 

10)   RENOMIX Piotr Świetlik, z siedzibą w Górze Kalwarii (kod: 05-530), ul. Kalwaryjska 49 (Oferta Nr 10); 

11)   ROSA-BUD S.A., z siedzibą w Radomiu (kod: 26-600), ul. Gazowa 5/7 (Oferta Nr 11);

12)   CONECTAPLUS Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (kod: 00-193), ul. Stawki 2A lok. 51 (Oferta Nr 12);

13)   ZAB-BUD Andrzej Zaboklicki, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-466), ul. Nowosielecka 14A lok. 3 (Oferta Nr 13).

przy czym:

Oferta Nr 1, Oferta Nr 2, Oferta Nr 3, Oferta Nr 6, Oferta Nr 7 i Oferta Nr 12 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 24 ust. 4 ww. ustawy.

Oferta Nr 4, Oferta Nr 5, Oferta Nr 8, Oferta Nr 9, Oferta Nr 10, Oferta Nr 11, Oferta Nr 13 – spełniają wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego Zamawiający podaje poniżej streszczenie oceny i porównania złożonych ofert, zawierające punktację przyznaną Ofercie Nr 4, Ofercie Nr 5, Ofercie Nr 8, Ofercie Nr 9, Ofercie Nr 10, Ofercie Nr 11, Ofercie Nr 13 w kryterium oceny ofert: „Cena” oraz łączną punktację:

Numer oferty Liczba pkt w kryteriumCena Razem
4    899.793,55___________________  x 100 = 69,6 pkt

1.293.067,14

69,6 pkt.
5    899.793,55_____________ x 100 = 75,0 pkt.

1.200.169,03

75,0 pkt.
8    899.793,55______________  x 100 = 75,3 pkt

1.194.743,69

75,3 pkt.
9    899.793,55______________  x 100 = 84,0 pkt.

1.071.538,90

84,0 pkt.
10    899.793,55______________  x 100 = 77,8 pkt.

1.156.319,57

77,8 pkt.
11    899.793,55______________  x 100 = 100,0 pkt

899.793,55

100,0 pkt.
13    899.793,55______________  x 100 = 94,9 pkt

948.141,65

94,9 pkt.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja obiektów Instytutu Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego
przy Pl. Trzech Krzyży 4/6

Numer ogłoszenia: 136910 – 2013; data zamieszczenia: 08.04.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 515258 – 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja obiektów Instytutu Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego przy Pl. Trzech Krzyży 4/6.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z renowacją Auli w budynku C Instytutu Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego przy Pl. Trzech Krzyży 4/6 w Warszawie – wpisanym do rejestru zabytków.
Wykonanie ww. robót ma zapewnić dostosowanie obiektu do współcześnie obowiązujących standardów i wymogów technicznych oraz dostępność dla osób niepełnosprawnych, z zachowaniem walorów historycznych , w tym w szczególności:
1) prace rozbiórkowe i demontażowe,
2) roboty ogólnobudowlane,
3) roboty przygotowawcze do renowacji m.in. badania warstw kolorystycznych i roboty renowacyjne ścian, sufitów i słupów,
4) wzmacnianie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej,
5) wykonanie wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego,
6) wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej,
7) wykonanie instalacji elektrycznych,
8) wykonanie instalacji SAP.
Ponadto opis przedmiotu zamówienia określają: Wzór umowy (Załącznik Nr 8 do SIWZ) oraz:
1) Decyzja pozwolenie na wykonanie robót budowlanych Nr 13/Ś/2011r. z dnia 11 stycznia 2011 r.,
2) Ekspertyza stanu ochrony przeciwpożarowej dla część budynku (poddasze) sporządzona w kwietniu 2005 r.,
3) Ekspertyza stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynku C i D sporządzona w grudniu 2006 r.,
4) Ekspertyza z zakresu ochrony przeciwpożarowej *Aneks Nr 1* dla budynku C i D sporządzona w kwietniu 2009 r.,
5) zatwierdzone projekty budowlane,
6) projekty wykonawcze,
7) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.40.00.00-1, 45.45.30.00-7, 45.30.00.00-0, 45.33.10.00-6, 45.31.00.00-3, 45.31.21.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.04.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 13.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 6.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ROSA-BUD Spółka akcyjna, ul. Gazowa 5/7, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 955162,88 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 899793,55

Oferta z najniższą ceną: 899793,55 / Oferta z najwyższą ceną: 1293067,14

Waluta: PLN.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 17 grudnia 2012 godz 14:20
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 5 grudnia 2016 godz 11:24