środa, 1 grudnia 2021

Warszawa: Usługa stałego dostępu do Internetu i usługi poboczne dla Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta.
Numer ogłoszenia: 493970 – 2013; data zamieszczenia: 02.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta , ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa stałego dostępu do Internetu i usługi poboczne dla Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dostępu do internetu polegającej na tworzeniu wirtualnych sieci prywatnych, działających na bazie wydzielonej sieci szkieletowej, która umożliwia Abonentowi łączenie jego sieci LAN w jedną sieć korporacyjną (Intranet) i transfer danych pomiędzy ich lokalizacjami, w lokalizacjach i o parametrach technicznych wskazanych w ust. 2 przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury sieciowej (brak możliwości zainstalowania anteny na budynku) w Stołecznym Zarządzie Rozbudowy Miasta. 2. Specyfikacja techniczna usługi: 1) przepływność Switcha CE: 10/100 Mbit/s lub 1000 Mbit/s, 2) określone Pasmo min. 30 Mbit/s, 3) 6 publicznych adresów IP użytkowych, 4) konfigurację EVC obejmującą określone lokalizacje Abonenta, 5) dostęp do Internetu w opcji VC Internet, 6) świadczenie usługi BGP w następujących opcjach: a) dostęp z protokołem BGP do sieci oraz do światowego Internetu bez możliwości tranzytowania ruchu z innych prefiksów niż należących do AS Abonenta, b) dostęp z protokołem BGP do sieci bez możliwości dostępu do Internetu światowego, brak ograniczeń w tranzytowaniu innych AS-ów, c) dostęp z protokołem BGP do sieci oraz do światowego Internetu, brak ograniczeń w tranzytowaniu innych AS-ów, d) dostęp z protokołem BGP do sieci bez możliwości dostępu do Internetu światowego oraz bez możliwości tranzytowania ruchu z innych prefiksów niż należących do AS Abonenta, 7) zarządzanie Switchem instalowanym w danej lokalizacji Abonenta, 8) całodobowy monitoring Abonenta łącznie z monitoringiem Switchy, 9) wsparcie techniczne w ramach Call Center, 10) łącze zapasowe spełniające powyższe parametry..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.40.00.00-4, 72.72.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Poza oświadczeniami lub dokumentami, o których mowa w Sekcji III.4), Wykonawca składający Ofertę musi dodatkowo załączyć: 1) Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3) Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom, zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ. Uwaga! W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szrm.pl; Katalog: Zamówienia publiczne powyżej 14 tys. euro.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro pokój Nr 22).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.12.2013 godzina 11:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro pokój Nr 22).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający informuje, że: a) dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.2 w wierszu pierwszym, powinien być zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie; b) w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.2 w wierszu drugim, musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie. c) w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.4) ogłoszenia, musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 506218 – 2013; data zamieszczenia: 06.12.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 493970 – 2013 data 02.12.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, fax. 022 3124490.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.12.2013 godzina 11:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro pokój Nr 22)..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.12.2013 godzina 11:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro pokój Nr 22).

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 508888 – 2013; data zamieszczenia: 09.12.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 493970 – 2013 data 02.12.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, fax. 022 3124490.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).

W ogłoszeniu jest:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dostępu do internetu polegającej na tworzeniu wirtualnych sieci prywatnych, działających na bazie wydzielonej sieci szkieletowej, która umożliwia Abonentowi łączenie jego sieci LAN w jedną sieć korporacyjną (Intranet) i transfer danych pomiędzy ich lokalizacjami, w lokalizacjach i o parametrach technicznych wskazanych w ust. 2 przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury sieciowej (brak możliwości zainstalowania anteny na budynku) w Stołecznym Zarządzie Rozbudowy Miasta.
2. Specyfikacja techniczna usługi:
1) przepływność Switcha CE: 10/100 Mbit/s lub 1000 Mbit/s,
2) określone Pasmo min. 30 Mbit/s,
3) 6 publicznych adresów IP użytkowych,
4) konfigurację EVC obejmującą określone lokalizacje Abonenta,
5) dostęp do Internetu w opcji VC Internet,
6) świadczenie usługi BGP w następujących opcjach:
a) dostęp z protokołem BGP do sieci oraz do światowego Internetu bez możliwości tranzytowania ruchu z innych prefiksów niż należących do AS Abonenta,
b) dostęp z protokołem BGP do sieci bez możliwości dostępu do Internetu światowego, brak ograniczeń w tranzytowaniu innych AS-ów,
c) dostęp z protokołem BGP do sieci oraz do światowego Internetu, brak ograniczeń w tranzytowaniu innych AS-ów,
d) dostęp z protokołem BGP do sieci bez możliwości dostępu do Internetu światowego oraz bez możliwości tranzytowania ruchu z innych prefiksów niż należących do AS Abonenta,
7) zarządzanie Switchem instalowanym w danej lokalizacji Abonenta,
8) całodobowy monitoring Abonenta łącznie z monitoringiem Switchy,
9) wsparcie techniczne w ramach Call Center,
10) łącze zapasowe spełniające powyższe parametry.

W ogłoszeniu powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dostępu do internetu działającej na bazie wydzielonej sieci szkieletowej, która umożliwia Abonentowi łączenie jego sieci LAN w jedną sieć korporacyjną (Intranet) i transfer danych o parametrach technicznych wskazanych w ust. 2 przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury sieciowej (brak możliwości zainstalowania anteny na budynku) w Stołecznym Zarządzie Rozbudowy Miasta.
2. Specyfikacja techniczna usługi:
1) przepływność Switcha CE: 10/100 Mbit/s lub 1000 Mbit/s,
2) określone Pasmo min. 30 Mbit/s,
3) 6 publicznych adresów IP użytkowych,
4) obejmującą możliwość konfiguracji EVC przez Abonenta,
5) dostęp do Internetu w opcji VC Internet,
6) świadczenie usługi BGP w następujących opcjach:
a) dostęp z protokołem BGP do sieci oraz do światowego Internetu bez możliwości tranzytowania ruchu z innych prefiksów niż należących do AS Abonenta,
b) dostęp z protokołem BGP do sieci bez możliwości dostępu do Internetu światowego, brak ograniczeń w tranzytowaniu innych AS-ów,
c) dostęp z protokołem BGP do sieci oraz do światowego Internetu, brak ograniczeń w tranzytowaniu innych AS-ów,
d) dostęp z protokołem BGP do sieci bez możliwości dostępu do Internetu światowego oraz bez możliwości tranzytowania ruchu z innych prefiksów niż należących do AS Abonenta,
7) zarządzanie Switchem instalowanym w danej lokalizacji Abonenta,
8) całodobowy monitoring Abonenta łącznie z monitoringiem Switchy,
9) wsparcie techniczne w ramach Call Center.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.12.2013 godzina 11:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro pokój Nr 22).

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.12.2013 godzina 09:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro pokój Nr 22).

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Załączniki do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

Załącznik Nr 1 do SIWZ – druk Oferta – pobierz

Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – pobierz

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia art. 24 ust. 1 – pobierz

Załącznik Nr 4 do SIWZ – Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom – pobierz

Załącznik Nr 5 do SIWZ – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że podmiot nie należy do grupy kapitałowej – pobierz

Załącznik nr 6 do SIWZ – Istotne postanowienia umowne – pobierz

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego (korespondencja)

pismo z dnia 06.12.0213 r. – pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego – pobierz

Pismo z dnia 06.12.2013 r. – dot. zmiany terminu składania ofert – pobierz

Pismo SZRM z dnia 09.12.2013 r. – Pobierz

Pismo z dnia 12.12.2013 r. – Pobierz

Pismo z dnia 13.12.2013 r. wraz ze zmodyfikowanym Załącznikiem Nr 1 do SIWZ – Formularz druk „Oferta” – pobierz

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy: RZP-II-WB/1/DZP-1/2013                                                           18 grudnia 2013 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Usługę stałego dostępu do Internetu i usługi poboczne dla Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta.

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę: SUPERMEDIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-075), ul Senatorska 13/15.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium oceny ofert, przyjętego w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 16 grudnia 2013 r. do godz. 09:30 zostały złożone dwie Oferty przez niżej wymienionych Wykonawców:

1) Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-105),
ul. Twarda 18
(Oferta Nr 1),

2) SUPERMEDIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-075), ul Senatorska 13/15 (Oferta Nr 2).

Oferty: Nr 1 i Nr 2 spełniają wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego Zamawiający podaje poniżej punktację przyznaną Ofercie Nr 1
i Ofercie Nr 2 w kryterium oceny ofert: „Cena” oraz łączną punktację:

Numer oferty Liczba pkt w kryterium:

Cena

Razem
1 35 424,00

_____________ x 100 =  48,3

73 327,68

48,3 pkt
2 35 424,00

_____________ x 100 =  100,0

35 424,00

100,0 pkt

p.o. Dyrektor

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

ZAWIADOMIENIE O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

Nr sprawy: RZP-II-WB/1/DZP-1/2013                                                         20 grudnia 2013 r.

ZAWIADOMIENIE O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Usługę stałego dostępu do Internetu i usługi poboczne dla Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta.

W wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania w dniu 18.12.2013 r. Zamawiający wyznaczył termin podpisania umowy w dniu 19 grudnia 2013 r. o godz. 14.30, przez wybranego Wykonawcę tj. SUPERMEDIA Sp. z o.o., ul. Senatorska 13/15, 00-075  Warszawa. Wykonawca nie stawił się na podpisanie umowy (zgodnie z wezwaniem L. dz. SZRM/DZP-1/DK/6927/2013 z dnia 19.12.2013 r.) oraz, na spotkaniu w dniu 20.12.2013 r. stwierdził, że nie dysponuje przyłączem światłowodowym w celu realizacji usług, wobec powyższego Zamawiający stwierdza, że Wykonawca uchyla się od podpisania umowy na świadczenie przedmiotowych usług.

Biorąc pod uwagę postanowienia zawarte w art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) – zwanej dalej Ustawą, w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa wyżej Zamawiający dokonuje – bez przeprowadzania ponownego badania i oceny ofert – wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych, nie podlegających odrzuceniu ofert.

Wobec powyższego Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy – zawiadamia, iż za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę: Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-105),
ul. Twarda 18.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium oceny ofert, przyjętego
w przedmiotowym postępowaniu.

Wobec powyższego Zamawiający podaje poniżej punktację przyznaną Ofercie Nr 1
w kryterium oceny ofert: „Cena” oraz łączną punktację:

Numer oferty Liczba pkt w kryterium:

Cena

Razem
1 73 327,68

_____________ x 100 =  100,0

73 327,68

100,0 pkt

p.o. Dyrektor

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Warszawa: Usługa stałego dostępu do Internetu i usługi poboczne dla Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
Numer ogłoszenia: 5720 – 2014; data zamieszczenia: 07.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 493970 – 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa stałego dostępu do Internetu i usługi poboczne dla Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dostępu do internetu działającej na bazie wydzielonej sieci szkieletowej, która umożliwia Abonentowi łączenie jego sieci LAN w jedną sieć korporacyjną (Intranet) i transfer danych o parametrach technicznych wskazanych w ust. 2 przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury sieciowej (brak możliwości zainstalowania anteny na budynku) w Stołecznym Zarządzie Rozbudowy Miasta. 2. Specyfikacja techniczna usługi: 1) przepływność Switcha CE: 10/100 Mbit/s lub 1000 Mbit/s, 2) określone Pasmo min. 30 Mbit/s, 3) 6 publicznych adresów IP użytkowych, 4) obejmującą możliwość konfiguracji EVC przez Abonenta 5) dostęp do Internetu w opcji VC Internet, 6) zarządzanie Switchem instalowanym w danej lokalizacji Abonenta, 7) całodobowy monitoring Abonenta łącznie z monitoringiem Switchy, 8) wsparcie techniczne w ramach Call Center.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.40.00.00-4, 72.72.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna, ul. Twarda Nr 18, 00-105 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 83437,02 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 73327,68
 • Oferta z najniższą ceną: 35424,00 / Oferta z najwyższą ceną: 73327,68
 • Waluta: PLN.

p.o. Dyrektor

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 2 grudnia 2013 godz 9:36
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 1 grudnia 2016 godz 13:53