środa, 1 grudnia 2021

Warszawa: Kompleksowa dostawa i przesyłanie energii cieplnej do nieruchomości położonej w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 29/31.
Numer ogłoszenia: 491594 – 2012; data zamieszczenia: 05.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – Dostawy

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa dostawa i przesyłanie energii cieplnej do nieruchomości położonej w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 29/31..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa i przesyłanie energii cieplnej do nieruchomości położonej w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 29/31. Charakterystyka obiektu położonego w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 29/31. ZAMÓWIONA MOC CIEPLNA – 0,1761 MW Moc zamówiona na potrzeby ogrzewania – 0,1395 MW Moc zamówiona na potrzeby ciepłej wody maksymalna – 0,0523 MW Moc zamówiona na potrzeby ciepłej wody średnia – 0,0366 MW Rok budowy budynku – 1951 budynek otynkowany Powierzchnia całkowita budynku – 2 952 m2 Kubatura budynku 9 510 m3 Parametry instalacji centralnego ogrzewania 95/70º C.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu

Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku gdy dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Sam ustawodawca przewiduje możliwość skorzystania z tej procedury przy udzielaniu zamówienia publicznego w zakresie dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej i usługi przesyłowej lub dystrybucyjnej ciepła, czego wyrazem jest uregulowanie zawarte w przepisie art. 67 ust. 3 pkt. 1 lit c) i e) ww. ustawy. Jedynym wykonawcą (monopolistą) kompleksowej dostawy ciepła zakupionego od wytwórcy, dystrybucję i przesyłanie ciepła do odbiorcy za pomocą sieci ciepłowniczej do budynku przy ul. Senatorskiej 29/31 w Warszawie jest Dalkia Warszawa S.A. (dawniej SPEC S.A. przy ul. Stefana Batorego 2 w Warszawie). Wszystkie urządzenia ciepłownicze (centralnego ogrzewania i ciepłej wody) w ww. budynku są przystosowane do sieci ciepłowniczej wchodzącej w skład firmy Dalkia Warszawa S.A. W związku z powyższym jest to jedyny możliwy w tym przypadku wykonawca zamówienia publicznego w zakresie dostawy i przesyłu/dystrybucji ciepła (centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody) do w/w budynku. Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, iż do dalszego prawidłowego funkcjonowania Zamawiającego konieczne jest ww. zamówienie w konsekwencji uznać należy, iż zostały spełnione przesłanki z art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit a) ustawy Pzp.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

Dalkia Warszawa S.A., ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

p.o. Dyrektora

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Warszawa: Kompleksowa dostawa i przesyłanie energii cieplnej do nieruchomości położonej w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 29/31.
Numer ogłoszenia: 525196 – 2012; data zamieszczenia: 21.12.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 491594 – 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa dostawa i przesyłanie energii cieplnej do nieruchomości położonej w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 29/31..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa i przesyłanie energii cieplnej do nieruchomości położonej w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 29/31. Charakterystyka obiektu położonego w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 29/31. ZAMÓWIONA MOC CIEPLNA – 0,1761 MW Moc zamówiona na potrzeby ogrzewania – 0,1395 MW Moc zamówiona na potrzeby ciepłej wody maksymalna – 0,0523 MW Moc zamówiona na potrzeby ciepłej wody średnia – 0,0366 MW Rok budowy budynku – 1951 budynek otynkowany Powierzchnia całkowita budynku – 2 952 m2 Kubatura budynku 9 510 m3 Parametry instalacji centralnego ogrzewania 95/70º C..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Dalkia Warszawa S.A., ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 128743,98 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 157589,83
  • Oferta z najniższą ceną: 157589,83 / Oferta z najwyższą ceną: 157589,83
  • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku gdy dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Sam ustawodawca przewiduje możliwość skorzystania z tej procedury przy udzielaniu zamówienia publicznego w zakresie dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej i usługi przesyłowej lub dystrybucyjnej ciepła, czego wyrazem jest uregulowanie zawarte w przepisie art. 67 ust. 3 pkt. 1 lit c) i e) ww. ustawy. Jedynym wykonawcą (monopolistą) kompleksowej dostawy ciepła zakupionego od wytwórcy, dystrybucję i przesyłanie ciepła do odbiorcy za pomocą sieci ciepłowniczej do budynku przy ul. Senatorskiej 29/31 w Warszawie jest Dalkia Warszawa S.A. (dawniej SPEC S.A. przy ul. Stefana Batorego 2 w Warszawie). Wszystkie urządzenia ciepłownicze (centralnego ogrzewania i ciepłej wody) w ww. budynku są przystosowane do sieci ciepłowniczej wchodzącej w skład firmy Dalkia Warszawa S.A. W związku z powyższym jest to jedyny możliwy w tym przypadku wykonawca zamówienia publicznego w zakresie dostawy i przesyłu/dystrybucji ciepła (centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody) do w/w budynku. Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, iż do dalszego prawidłowego funkcjonowania Zamawiającego konieczne jest ww. zamówienie w konsekwencji uznać należy, iż zostały spełnione przesłanki z art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit a) ustawy Pzp.

p.o. Dyrektora

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 5 grudnia 2012 godz 11:52
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 5 grudnia 2016 godz 11:25