środa, 1 grudnia 2021

Warszawa: Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31
Numer ogłoszenia: 465220 – 2012; data zamieszczenia: 22.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta , ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31. Dane techniczne poboru energii elektrycznej: Przewidywane zużycie energii na lata 2013 – 2015 – 266 100 kWh Urządzenia pomiarowe – dwa układy pomiarowo-rozliczeniowe trójfazowe Zabezpieczenie przedlicznikowe – 3 x 200A Moc przyłączeniowa: Przyłącze I – 80 kW Przyłącze II (rezerwowe) – 80 kW Moc umowna: Przyłącze I – 40 kW Przyłącze II (rezerwowe) – 40 kW Grupa przyłączeniowa – IV Termin wykonania zamówienia: Rozpoczęcie: od dnia 01.01.2013 r. Zakończenie: do dnia 31.12.2015 r..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5, 65.31.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w niniejszym postepowaniu nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń: 1) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie. 2) Aktualnej koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 3) Aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydanej przez Prezesa URE (w przypadku wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej) albo Oświadczenia o posiadaniu aktualnej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (w przypadku wykonawcy nie będącego właścicielem sieci dystrybucji).
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
 • III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Poza oświadczeniami lub dokumentami, o których mowa w Sekcji III.4) ogłoszenia, Wykonawca składający Ofertę musi dodatkowo załączyć: 1)Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2)Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3) Wypełniony Formularz Zestawienie kosztów zamówienia zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ. 4)Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom, zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ. Uwaga! W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany oraz warunki tych zmian zostały określone we wzorze umowy (w szczególności w § 5, 7 i 8 umowy) – stanowiącej załącznik Nr 7 do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szrm.pl Katalog Zamówienia publiczne powyżej 14 tys. euro
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SZRM, Warszawa, ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro, pokój Nr 22.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.11.2012 godzina 11:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro, pokój 22).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający informuje, że: a) dokument, o którym mowa w sekcji III.4.2 w wierszu pierwszym, powinien być zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie; b) w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w sekcji III.4.2 w wierszu drugim, musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie. c) w przypadku Wykonawcy nie będącego właścicielem sieci dystrybucji – Oświadczenie, o którym mowa w sekcji III.3.1. pkt 3) ogłoszenia – powinno być zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

p.o. Dyrektora

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

Załączniki do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

Załącznik Nr 1 do SIWZ – druk Oferta – pobierz

Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie art. 22 ust. 1 – pobierz

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Oświadczenie z art. 24 – pobierz

Załącznik Nr 4 do SIWZ – Zestawienie kosztów zamówienia – pobierz

Załącznik Nr 5 do SIWZ – Zakres przedmiotu zamówienia który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom – pobierz

Załącznik Nr 6 SIWZ – Oświadczenie – pobierz

Załącznik Nr 7 do SIWZ – Wzór umowy – pobierz

 

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego

Pismo z 27.11.2012 r. wraz ze zmodyfikowanym w dniu 27.11.2012 r. Załącznikiem Nr 4 do SIWZ „Zestawienie kosztów zamówienia” – pobierz

Pismo z dnia 28.11.2012 r. – pobierz

Załącznik do pisma z dnia 28.11.2012 r. – Zmodyfikowany w dniu 28.11.2012 r. – Załącznik Nr 1 do SIWZ – druk Oferta – pobierz

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy: RZP-II-WB/3/DZP-1/2012                                                                                                07 grudnia 2012 r.

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31.”

 Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – zwana dalej Ustawą – zawiadamia, iż:

 Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę – RWE Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (kod: 00-347), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41.

 Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium oceny ofert, przyjętego w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 30 listopada 2012 r. do godz. 11:30 została złożona jedna oferta przez Wykonawcę: RWE Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (kod: 00-347), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 (Oferta nr 1).

Oferta Nr 1 – spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofercie Nr 1 w kryterium oceny ofert: „Cena” oraz łączna punktacja:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

Cena

Razem

1

 194.261,03

______________  x 100 = pkt. 100,0

194.261,03

100,0 pkt.

p.o. Dyrektora

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Warszawa: Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31
Numer ogłoszenia: 512572 – 2012; data zamieszczenia: 14.12.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 465220 – 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31. Dane techniczne poboru energii elektrycznej: Przewidywane zużycie energii na lata 2013 – 2015 – 266 100 kWh Urządzenia pomiarowe – dwa układy pomiarowo-rozliczeniowe trójfazowe Zabezpieczenie przedlicznikowe – 3 x 200A Moc przyłączeniowa: Przyłącze I – 80 kW Przyłącze II (rezerwowe) – 80 kW Moc umowna: Przyłącze I – 40 kW Przyłącze II (rezerwowe) – 40 kW Grupa przyłączeniowa – IV Termin wykonania zamówienia: Rozpoczęcie: od dnia 01.01.2013 r. Zakończenie: do dnia 31.12.2015 r..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5, 65.31.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • RWE Polska Spółka Akcyjna, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 215867,73 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 194261,03
 • Oferta z najniższą ceną: 194261,03 / Oferta z najwyższą ceną: 194261,03
 • Waluta: PLN.

p.o. Dyrektora

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/ Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 22 listopada 2012 godz 9:18
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 5 grudnia 2016 godz 11:28