środa, 1 grudnia 2021

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa Centrum Edukacji Leśnej w Warszawie
Numer ogłoszenia: 457728 – 2013; data zamieszczenia: 08.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta , ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szrm.pl, Katalog: Zamówienia publiczne powyżej 14 tys. euro

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa Centrum Edukacji Leśnej w Warszawie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Teren inwestycji zlokalizowany jest w Warszawie przy ul. Rydzowej 1, na działkach o nr ewid. 2/4 w obrębie 1-12-10 i nr ewid. 112 w obrębie 1-12-11.

Na terenie działki 2/4 znajdują się obiekty użytkowane przez Lasy Miejskie – Warszawa: zabytkowy budynek leśniczówki, wpisany – wraz ze starodrzewem do rejestru zabytków w 1987 roku pod nr 1285, podlegający prawnej ochronie konserwatorskiej. Budynek stajni, dwa budynki gospodarcze (murowany garaż i blaszany barak) oraz dwie piwniczki ziemne. Budynki gospodarcze i piwniczki przeznaczone są do rozbiórki. Na terenie działki znajduje się również urządzona polanka edukacja z drewnianymi wiatami i miejscem na ognisko – przeznaczona do dalszego użytkowania w niezmienionej formie.

Nowy budynek Centrum Edukacji Leśnej zaprojektowano na osi ul. Rydzowej – w płd.-wsch. części działki.

Będzie to budynek administracyjno-biurowy z uwzględnieniem potrzeb: administracji, edukacji oraz konferencji.

Budynek parterowy z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczony.

Przedmiotowy budynek został podzielony na dwie bryły połączone przeszkleniem. Obie części kryte dachem dwuspadowym, dachówką ceramiczną, karpiówką o nachyleniu 40°, z kalenicą w jednej linii.

Bryła budynku nawiązuje do tradycyjnej architektury i harmonizuje z otoczeniem. Budynek poprzedzony tarasem wejściowym z nawierzchnią drewnianą Stolarka okienna i drzwiowa – zewnętrzna – okienna zespolona, z opaskami wokół i wewnątrz ościeżnicy oraz z okiennicami, sosnowa, faktura naturalna, kolor naturalnego ciemnego drewna, stolarka drzwiowa zewnętrzna drewniana o rysunku drzwi płycinowych z opaskami wokół i wewnątrz ościeży.

W środku budynku będzie zamontowany dźwig hydrauliczny, osobowy 630 kg dla osób niepełnosprawnych.

Elewacje wykończone będą tynkiem silikonowym, cienkowarstwowym, okładziną z drewna iglastego o naturalnej fakturze w kolorze ciemnego drewna oraz okładziną z łamanego kamienia polnego. Kominy płytki klinkierowe w barwie naturalnej, ceglastej. Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej.

Przy budynku Centrum Edukacji umieszczono wiatę na pojemniki na odpadki (5 pojemników do segregacji odpadów).

Parametry techniczne projektowanego obiektu Centrum Edukacji Leśnej:

Powierzchnia zabudowy – 437,35 m²

Powierzchnia netto – 858,54 m²

Powierzchnia użytkowa – 520,57 m² (w tym pow. użytkowa biurowa 273,21 m²)

Powierzchnia usługowa – 95,77 m²

Powierzchnia ruchu – 242,20 m²

Powierzchnia całkowita budynku – 1 060,55 m²

Kubatura – 4056,61m³

Liczba kondygnacji nadziemnych – 2

Budynek starej stajni ściśle pokrywa się z lokalizacją istniejącą. Obiekt w całości przeznaczony pod funkcję wystawienniczą. Jednokondygnacyjny, dwupomieszczeniowy, pawilon wystawowy z możliwością podziału mobilnymi ściankami na mniejsze przestrzenie wedle potrzeb aktualnej wystawy. W ścianie poprzecznej poszerzone i podwyższone przejście pomiędzy pomieszczeniami, bez drzwi. Z belek stropowych usunięte zostanie deskowanie.

Forma architektoniczna budynku stajni pozostaje jak w stanie istniejącym, z wymianą istniejącego pokrycia dachu z płyt azbestowo-cementowych na pokrycie dachówką ceramiczną – karpiówką, układaną podwójnie w koronkę. Okapy dachu wysunięte będą na ok. 80 cm poza obrys ścian wzdłuż podłużnych ścian budynku. Okapy szczytowe wysunięte na ok. 60 cm. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne oraz ściany szczytowe w wysokości dachu -murowane. W ścianach zewnętrznych niewielkie otwory okienne i otwory drzwiowe. Okna drewniane o masywnych ościeżnicach, z drobnym podziałem szprosami, w ościeżnicach – pionowe pręty pełniące funkcję krat.

Przed budynkiem stajni zaprojektowano prostokątny placyk pełniący funkcję wewnętrznego dziedzińca. Przy budynku stajni zlokalizowano stanowisko czerpania wody ze zbiornika p.poż.

Projektowana inwestycja posiada dostęp do wody jedynie przez własne ujęcie.

Na terenie inwestycji znajduje się studnia głębinowa o wydajności 13,6 m3/h. Dodatkowo projektowana jest studnia głębinowa o wydajności 38m3/h. Obie studnie mają zapewnić zaopatrzenie wodę na cele socjalno-bytowe oraz do wewnętrznego gaszenia pożaru. Budynki zasilane będą w wodę ze studni głębinowych: istniejącą i projektowaną studnią załączanych naprzemiennie.

Woda surowa ze studni skierowana zostanie do :do wewnętrznych hydrantów ppoż. i punktu poboru wody na cele gospodarcze, stacji uzdatniania wody, znajdującej się w piwnicy budynku CEL, do zbiornika p.pożarowego.

Woda uzdatniona zostanie skierowana do instalacji wewnętrznej w projektowanym budynku Centrum Edukacji oraz do budynku leśniczówki- podłączenie do istniejącego odcinka wodociągu doprowadzającego wodę do leśniczówki.

Woda opadowa z dachów wszystkich budynków z rur spustowych zebrana będzie do instalacji i skierowana do studni chłonnej na terenie inwestycji. Woda deszczowa przed wpłynięciem do studni chłonnej przechodzi przez studzienkę z osadnikiem.

Ogrzewanie i ciepła woda realizowane będą lokalną kotłownią opalaną gazem płynnym, zlokalizowaną w projektowanym budynku Centrum na parterze.

Na działce nr 112 zlokalizowano dwa podziemne zbiorniki na gaz płynny (pojemność pojedynczego zbiornika 4850 dm3) posadowione na płytach fundamentowych i najazdowy zbiornik na ścieki o poj. 52 m3.

Instalacja elektryczna wykonana zostanie zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia.

Oświetlenie zewnętrzne na słupach o wys. 6 m nad poziomem terenu.

Ogrodzenie ternu zostanie wykonane w miejsce istniejącego, starego w 2-ch różnych rodzajach: w rejonie bramy wjazdowej na teren CEL – ogrodzenie ze sztachet z impregnowanego drewna, zamocowanej do słupków żelbetowych obłożonych płytami kamiennymi. W pozostałych miejscach wykonane zostanie ogrodzenie z siatki stalowej powlekanej PCV, mocowanej do stalowych słupków na fundamentach betonowych.

Do budynków doprowadzono dojazd i dojście utwardzone szer. ok. 4,5 m (nawierzchnia z kostki kamiennej).

Zaprojektowano 12 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym 2 miejsca dla niepełnosprawnych.

Należy zdemontować – obiekty piwniczek, garażu, wiaty stalowej, instalację elektryczną napowietrzną i kablową, część przewodu kanalizacji sanitarnej od leśniczówki do zbiorników, stare ogrodzenie.

Bilans powierzchni zagospodarowywanego terenu:

– powierzchnia działki – 5 119 m²

– powierzchnia utwardzona – 965,1 m²

– powierzchnia trawiasta jezdna – 298,9 m²

– powierzchnia trawiasta naturalna – 3 118,3 m²

– powierzchnia biologicznie czynna – 3 417,2 m²

Zakres robót do wykonania:

1. Rozbiórki, w tym między innymi:

– budynku gospodarczo – magazynowego – piwnicy zachodniej,

– budynku gospodarczo – magazynowego – piwnicy wschodniej,

– budynku gospodarczego – obecnie garaż,

– budynku gospodarczego – barak,

– elementy napowietrznej instalacji elektrycznej,

– ogrodzenie istniejące.

2. Roboty budowlane w tym między innymi:

– roboty ziemne,

– wykonanie konstrukcji – roboty żelbetowe, murowane, stalowe, drewniane,

– wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i termicznych,

– roboty dachowe,

– roboty wykończeniowe (m.in. posadzki, tynki, stolarka okienna i drzwiowa, systemowe obudowy, sufity podwieszane),

– wykonanie balustrad i pochwytów itp.,

– wykonanie windy.

3. Zagospodarowanie terenu wraz z zielenią, w tym:

– wykonanie ogrodzenia terenu,

– wykonanie wiaty oraz obiektów małej architektury,

– wykonanie dróg, parkingów, chodników,

– wykonanie obiektów edukacyjnych,

– wykonanie wycinki drzew, nasadzeń drzew i krzewów oraz trawników.

4. Wykonanie instalacji sanitarnych:

a) zewnętrznych, w tym:

– kanalizacji sanitarnej,

– kanalizacji deszczowej,

– sieci wodociągowej,

– sieci centralnego ogrzewania,

– wykonanie studni głębinowej i renowacji istniejącej studni głębinowej.

b) wewnętrznych, w tym:

– instalacja stacji uzdatniania wody

– instalacja wod. – kan. i c.w.u.,

– instalacja c.o. i ciepła technologicznego,

– instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

– instalacja gazowa wewnętrzna i zewnętrzna gazu płynnego wraz ze zbiornikami

– wykonanie kotłowni gazowej

5. Wykonanie instalacji elektrycznych:

– wykonanie przyłączy do obiektów na terenie wraz z uruchomieniem agregatu prądotwórczego

– instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego

– oświetlenie zewnętrzne terenu

– instalacja gniazd wtykowych: ogólne i sieć wydzielona na potrzeby stanowisk komputerowych,

– instalacja elektryczna kotłowni gazowej,

– instalacja odgromowa, połączeń wyrównawczych i ochrony przepięciowej

– wykonanie instalacji elektrycznych: automatyki dla potrzeb kotłowni gazowej, instalacji wodociągowej podstawowej i p.poż. oraz uzdatniania wody.

6. Wykonanie instalacji teletechnicznej, w tym m.in.:

– wykonanie systemu sygnalizacji włamania i napadu SWiN oraz systemu kontroli dostępu KD,

– wykonanie systemu wideodomofonowego

– wykonanie systemu telewizji dozorowej CCTV

– wykonanie systemu alarmowania pożarowego

– wykonanie sieci okablowania strukturalnego

– wykonanie wizualizacji systemu SSP i Sawin

– wykonanie systemu RTV

– wykonanie systemu nagłośnienia

– wykonanie przyłącza teletechnicznego,

7. Wykonanie automatyki i sterowania.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7,
45.10.00.00-8,
45.11.00.00-1,
45.20.00.00-9,
45.30.00.00-9,
45.40.00.00-1,
45.33.10.00-6,
45.31.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczenia:

1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie;

2) Wykazu robót budowlanych, o którym mowa w Sekcji III.4.1) ogłoszenia, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ, w którym Wykonawca wykaże się:

a) wykonaniem* w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych o wartości zamówienia co najmniej 6.000.000,00 zł brutto (słownie złotych: sześć milionów)**** każda;

b) wykonaniem* w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie** budynku użyteczności publicznej*** o kubaturze co najmniej 4.000 m3 i powierzchni całkowitej co najmniej 1.000 m2 – każda.

* Za wykonaną robotę budowlaną Zamawiający rozumie taką robotę, która została zrealizowana w ramach danej umowy i odebrana przez Zamawiającego/Odbiorcę, jako wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie.

** Przez budowę należy rozumieć wykonywanie budynku w określonym miejscu, a także jego odbudowę, rozbudowę i nadbudowę.

*** Przez budynek użyteczności publicznej, Zamawiający rozumie budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny,

**** W przypadku, gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/Podmiotem a Zamawiającym/Odbiorcą za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień 08 listopada 2013 r.

Uwaga!

(a) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem robót musi wykazać się co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie.

(b) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

3) dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (poświadczenie lub inny dokument – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. poświadczenia)

albo

dokumenty (np. referencje) potwierdzające, że roboty budowlane wymienione w Wykazie robót budowlanych zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Uwaga: W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie robót budowlanych zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:

1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie;

2) Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, o którym mowa w Sekcji III.4.1) ogłoszenia, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ, w którym Wykonawca wykaże się:

a) dysponowaniem co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;

b) dysponowaniem co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

c) dysponowaniem co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

d) dysponowaniem co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót telekomunikacyjnych, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą;

e) dysponowaniem co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót drogowych, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.

Uwaga!

(a) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dysponowaniem ww. osobami musi wykazać się co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie,

(b) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia – na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

3) Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Poza oświadczeniami lub dokumentami, o których mowa w Rozdz. XVII, Wykonawca składający Ofertę musi dodatkowo załączyć:

1)Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ.

2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty.

Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3) Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom, zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 8 do SIWZ.

Uwaga! W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców.

4) Kosztorysy ofertowe sporządzone metodą uproszczoną, zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale XXIV SIWZ – w formie papierowej.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany oraz warunki tych zmian zostały określone we wzorze umowy (w szczególności w § 11 umowy) – stanowiącej załącznik Nr 9 do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szrm.pl, Katalog: Zamówienia publiczne powyżej 14 tys. euro

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31 w Zespole ds. Zam. Publicznych, pok. Nr22, Opłata za SIWZ: 2.168,32 zł brutto, Nr 24 1030 1508 0000 0005 5005 2008.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.11.2013 godzina 11:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych – I piętro, pok. Nr 22..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

Zamawiający informuje, że:

a) dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.2 w wierszu pierwszym, powinien być zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie;

b) w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.2 w wierszu drugim, musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie.

c) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.4) ogłoszenia musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 477842 – 2013; data zamieszczenia: 21.11.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 457728 – 2013 data 08.11.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, fax. 022 3124490.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

W ogłoszeniu jest:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.11.2013 godzina 11:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych – I piętro, pok. Nr 22.

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.11.2013 godzina 11:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych – I piętro, pok. Nr 22.

Zastępca Dyrektora ds. technicznych
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Jan Leśniewski

Załączniki do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Pobierz

Załącznik Nr 1 do SIWZ – druk Oferta – Pobierz

Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – Pobierz

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wykaz robót budowlanych – Pobierz

Załącznik Nr 4 do SIWZ – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – Pobierz

Załącznik Nr 5 do SIWZ – Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia – Pobierz

Załącznik Nr 6 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia art. 24 ust. 1 – Pobierz

Załącznik Nr 7 do SIWZ – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że podmiot nie należy do grupy kapitałowej – Pobierz

Załącznik Nr 8 do SIWZ – Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom – Pobierz

Załącznik Nr 9 do SIWZ – Wzór umowy – Pobierz

Załącznik Nr 10 do SIWZ – Pismo Nr KZ-IIAU.4120.345.2013.JTO z dnia 23.04.2013 r. Stołecznego Konserwatora Zabytków – zalecenia konserwatorskie dla przebudowy stajni na pawilon wystawowy – Pobierz

Załącznik Nr 11 do SIWZ – Decyzja Nr 224/Urs/Wil/2013 z dnia 30.07.2013 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę budynku Centrum Edukacji Leśnej – Pobierz

Załącznik Nr 12 do SIWZ – Decyzja Nr 254/Urs/Wil/13 z 02.09.2013 r. przenosząca ostateczną decyzję Prezydenta m.st. Warszawy Nr 224/Urs/Wil/2013 a dnia 30.07.2013 r. wydaną dla inwestora – Lasy Miejskie –Warszawa z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 178/184 na rzecz Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31 – Pobierz

Załącznik Nr 13 do SIWZ – Decyzja Nr 711/OŚ/2013 z dnia 02.08.2013 r. zatwierdzająca dokumentację geologiczno-inżynierską ustalającą geologiczno- inżynierskie warunki posadowienia Centrum Edukacji Leśnej „CEL” przy ul. Rydzowej na terenie Dzielnicy Ursynów – Pobierz

Załącznik Nr 14 do SIWZ – Decyzja Nr 302/13 z dnia 14.06.2013 r. udzielająca zgodę SZRM na wykonanie urządzeń wodnych : studni wierconej i studni chłonnej na terenie przy ul. Rydzowej dla budowy Centrum Edukacji Leśnej – Pobierz

Załącznik Nr 15 do SIWZ – Decyzja nr 500/OŚ/2013 z 29.05.2013 r. zatwierdzająca projekt robót geologicznych przy ul. Rydzowej 1 – Pobierz

Załącznik Nr 16 do SIWZ – Decyzja Nr 143/OŚ/2013 z dnia 06.02.2013 r. zatwierdzająca projekt robót geologicznych na wykonanie otworu studziennego przy ul. Rydzowej 1 dla CEL – Pobierz

Załącznik Nr 17 do SIWZ – Opinia Nr 314/2013 z 11.07.2013 r. Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu – Warszawa, ul. Rydzowa 1 – Pobierz

Załącznik Nr 18 do SIWZ – Decyzja Nr 326/2013 z dnia 30 października 2013 r. zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów – Pobierz

Załącznik Nr 19 do SIWZ – Decyzja Nr DOP-OC.6205.142.2011.PW.1 z dnia 21.12.2011 r. zezwalającą na ruch pojazdów – Pobierz

Załącznik Nr 20 do SIWZ – Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla projektowanego Centrum Edukacji Leśnej – z grudnia 2010 roku – Pobierz

Załącznik Nr 21 do SIWZ – Operat wodno prawny na wykonanie urządzeń wodnych – Pobierz

Załącznik Nr 22 do SIWZ – Projekt robót geologicznych dla odwiercenia otworu hydrogeologicznego w Warszawie – Pobierz

Załącznik Nr 23 do SIWZ – Projekt budowlany TOM 1. Projekt budowlany zagospodarowania terenu (opracowanie wielobranżowe) – Pobierz

Załącznik Nr 24 do SIWZ – Projekt budowlany TOM 2.1 – Projekt budowlany budynku Centrum Edukacji Leśnej – architektura i konstrukcja – Pobierz

Załącznik Nr 25 do SIWZ – Projekt budowlany TOM 2.2 – Projekt budowlany przebudowy budynku starej stajni na pawilon wystawowy – architektura i konstrukcja – Pobierz

Załącznik Nr 26 do SIWZ – Projekt budowlany TOM 2/3. Projekt budowlany instalacji sanitarnych zewnętrznych – Pobierz

Załącznik Nr 27 do SIWZ – Projekt budowlany TOM 2/4. Projekt budowlany instalacji sanitarnych wewnętrznych – Pobierz

Załącznik Nr 28 do SIWZ – Projekt budowlany TOM 2/5 – instalacje elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne – Pobierz

Załącznik Nr 29 do SIWZ – Projekt budowlany TOM 2/6. Projekt budowlany instalacji teletechnicznych – Pobierz

Załącznik Nr 30 do SIWZ – Projekt budowlany TOM 2/7. Charakterystyka energetyczna: budynku Centrum Edukacji Leśnej, budynku przebudowy starej stajni – Pobierz

Załącznik Nr 31 do SIWZ – Projekt budowlany TOM 2/8, Informacja zbiorcza dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – Pobierz

Załącznik Nr 32 do SIWZ – Projekt rozbiórki budynków: gospodarczo-magazynowego – piwnicy zachodniej, gospodarczo – magazynowego- piwnicy wschodniej, gospodarczo-garażowego- garażu, gospodarczo-garażowego- baraku oraz elementów napowietrznej instalacji elektrycznej – Pobierz

Załącznik Nr 33 do SIWZ – Projekt wykonawczy TOM 1/1. Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu – Pobierz

Załącznik Nr 34 do SIWZ – Projekt wykonawczy TOM 1/2/1. Architektura krajobrazu/zieleń – Pobierz

Załącznik Nr 35 do SIWZ – Projekt wykonawczy TOM 1/2/2. Projekt wykonawczy nasadzeń zieleni – Pobierz

Załącznik Nr 36 do SIWZ – Projekt wykonawczy nasadzeń zamiennych – Pobierz

Załącznik Nr 37 do SIWZ – Projekt wykonawczy TOM 1/3. Projekt wykonawczy ogrodzenia – Pobierz

Załącznik Nr 38 do SIWZ – Projekt wykonawczy TOM 1/4. Projekt wykonawczy układu komunikacyjnego – dróg i ciągów komunikacyjnych – Pobierz

Załącznik Nr 39 do SIWZ – Projekt wykonawczy TOM 2.1 – Projekt wykonawczy architektury budynku Centrum Edukacji Leśnej ze scenariuszem pożarowym – Pobierz

Załącznik Nr 40 do SIWZ – Projekt wykonawczy TOM 2/2. Projekt wykonawczy budynku Centrum Edukacji Leśnej – konstrukcja – Pobierz

Załącznik Nr 41 do SIWZ – Projekt wykonawczy TOM 2/4. Projekt wykonawczy przebudowy budynku dawnej stajni na pawilon wystawowy – architektura i konstrukcja – Pobierz

Załącznik Nr 42 do SIWZ – Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych wewnętrznych – Pobierz

Załącznik Nr 43 do SIWZ – Projekt wykonawczy TOM 3/2. Projekt wykonawczy automatyki i sterowania – Pobierz

Załącznik Nr 44 do SIWZ – Projekt wykonawczy TOM 4. Projekt wykonawczy instalacji teletechnicznych – Pobierz

Załącznik Nr 45 do SIWZ – Projekt wykonawczy TOM 5/1. Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych zewnętrznych – kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociągowej, centralnego ogrzewania – Pobierz

Załącznik Nr 46 do SIWZ – Projekt wykonawczy TOM 5/1a. Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych zewnętrznych – studnie głębinowe – Pobierz

Załącznik Nr 47 do SIWZ – Projekt wykonawczy TOM 5/2. Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych wewnętrznych: wodociągowych, kanalizacji sanitarnej – Pobierz

Załącznik Nr 48 do SIWZ – Projekt wykonawczy TOM 5/2a. Projekt wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji – Pobierz

Załącznik Nr 49 do SIWZ – Projekt wykonawczy TOM 5/2b. Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych wewnętrznych – stacja uzdatniania wody – Pobierz

Załącznik Nr 50 do SIWZ – Projekt wykonawczy TOM 5/2c. Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych wewnętrznych – kotłownia gazowa – Pobierz

Załącznik Nr 51 do SIWZ – Projekt wykonawczy TOM 5/2d. Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych – instalacja gazu płynnego – Pobierz

Załącznik Nr 52 do SIWZ – Projekt wykonawczy TOM 5/2e. Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych wewnętrznych: centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego – Pobierz

Załącznik Nr 53 do SIWZ – Projekt wykonawczy rozbiórki budynków: gospodarczo-magazynowego – piwnicy zachodniej, gospodarczo – magazynowego- piwnicy wschodniej, gospodarczo-garażowego- garażu, gospodarczo-garażowego- baraku oraz elementów napowietrznej instalacji elektrycznej – Pobierz

Załącznik Nr 54 do SIWZ – Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla projektowanego Centrum Edukacji Leśnej – lipiec 2013 – Pobierz

Załącznik Nr 55 do SIWZ – Przedmiar robót. Zagospodarowanie terenu – Pobierz

Załącznik Nr 56 do SIWZ – Przedmiar robót. Zieleń – wycinki i nasadzenia – Pobierz

Załącznik Nr 57 do SIWZ – Przedmiar robót. Zieleń – nasadzenia zamienne (kompensacyjne) – Pobierz

Załącznik Nr 58 do SIWZ – Przedmiar robót. Budynek Centrum Edukacji Leśnej. Branża: architektura i konstrukcja – Pobierz

Załącznik Nr 59 do SIWZ – Przedmiar robót. Budynek stajni. Branża architektura i konstrukcja – Pobierz

Załącznik Nr 60 do SIWZ – Przedmiar robót. Instalacje elektryczne wewnętrzne – Pobierz

Załącznik Nr 61 do SIWZ – Przedmiar robót. Automatyka i sterowanie – Pobierz

Załącznik Nr 62 do SIWZ – Przedmiar robót. Instalacje teletechniczne – Pobierz

Załącznik Nr 63 do SIWZ – Przedmiar robót. Instalacje sanitarne – Pobierz

Załącznik Nr 64 do SIWZ – Przedmiar robót. Rozbiórki – Pobierz

Załącznik Nr 65 do SIWZ – STWiOR – Zagospodarowanie terenu oraz rozbiórka budynków – Pobierz

Załącznik Nr 66 do SIWZ – STWiOR – wykonanie nasadzeń zieleni i gospodarka drzewostanem – Pobierz

Załącznik Nr 67 do SIWZ – STWiOR – budynku Centrum Edukacji Leśnej. Branża: architektura, konstrukcja – Pobierz

Załącznik Nr 68 do SIWZ – STWiOR – przebudowy budynku starej stajni na pawilon wystawowy. Branża: architektura, konstrukcja – Pobierz

Załącznik Nr 69 do SIWZ – STWiOR – instalacje elektryczne wewnętrzne – Pobierz

Załącznik Nr 70 do SIWZ – STWiOR – automatyka i sterowanie – Pobierz

Załącznik Nr 71 do SIWZ – STWiOR – instalacje teletechniczne – Pobierz

Załącznik Nr 72 do SIWZ – STWiOR – instalacje sanitarne zewnętrzne – Pobierz

Załącznik Nr 73 do SIWZ – STWiOR – instalacje sanitarne wewnętrzne – Pobierz

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego (korespondencja)

Pismo z dnia 15.11.2013 r. – Pobierz
Przedmiary robót – Załączniki od Nr 55 do Nr 64 do SIWZ – z rozszerzeniem .ath – zgodnie z odpowiedzią na pytanie udzieloną w piśmie SZRM z dnia 15.11.2013 r. – Pobierz

Pismo z dnia 21.11.2013 r. – Pobierz

Projekt wykonawczy wyposażenia i aranżacji wnętrz wraz z zestawieniem pierwszego wyposażenia zgodnie z odpowiedzią Nr 18 udzieloną w piśmie SZRM z dnia 21.11.2013 r. pdf – pobierz

Opis techniczny do projektu wykonawczego instalacji teletechnicznych zgodnie z odpowiedzią na pytanie Nr 20 udzieloną w piśmie SZRM z dnia 21.11.2013 r. – Pobierz

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

20 grudnia 2013 r.

Nr sprawy: RZP-II-WI/25/DZP-1/2013

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa Centrum Edukacji Leśnej” w Warszawie.

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę – BUDIMPOL Sp. z o.o., ul. Mroźna 13A, 03-654 Warszawa.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium oceny ofert, przyjętego w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 28 listopada 2013 r. do godz. 11:30 zostało złożonych trzynaście ofert przez niżej wymienionych Wykonawców:

1)     SYLEN Sp. z o.o. Sp. k., ul. Bolecha 53, 01-437 Warszawa (Oferta Nr 1),

2)     BUDIMPOL Sp. z o.o., ul. Mroźna 13A, 03-654 Warszawa (Oferta Nr 2),

3)     Firma Handlowo-Usługowa PROJEKT-BUD Sp. z o. o., ul. Siedmiodomki 13, 97-200 Tomaszów Mazowiecki (Oferta Nr 3),

4)     Budownictwo Rekord Nieruchomości Sp. z o.o. i Spółka, Spółka komandytowa, ul. Pruszkowska 17, 02-119 Warszawa (Oferta Nr 4),

5)     Konsorcjum: AMP Sp. z o.o. (Lider), ul. Sarmacka 5G, 02-972 Warszawa oraz A-PROJEKT Sp. z o.o., ul. Sarmacka 5G, 02-972 Warszawa (Oferta Nr 5),

6)     FARTEX Sp. z o.o., ul. Orzechowa 25, 02-244 Warszawa (Oferta Nr 6),

7)     COLBI – KOTYNIA Sp.j., Al. Piłsudskiego 61, 05-070 Sulejówek (Oferta Nr 7),

8)     WINNICKI Sp. z o.o., ul. Chopina 117A, 96-503 Sochaczew (Oferta Nr 8),

9)     ALFA-BET POLSKA Sp. z o.o. Sp.k., ul. Długa 16, 00-238 Warszawa (Oferta nr 9),

10)  E.W. RENTAL Sp. z o.o., ul. Trakt Lubelski 166, 04-790 Warszawa (Oferta Nr 10),

11)  ROSA-BUD S.A., ul. Gazowa 5/7, 26-600 Radom (Oferta Nr 11),

12)  PT-B TRANSWOJ Sp. z o.o., ul. Zaciszańska 18b, 42-200 Częstochowa(Oferta Nr 12),

13)  Zakład Remontowo-Budowlany ARGO-BUD, ul. Mościckiego 68b, 05-080 Lipków (Oferta Nr 13).

przy czym:

Oferta Nr 1, Oferta Nr 7, Oferta Nr 8, Oferta Nr 9 i Oferta Nr 12 – zostały odrzucone na podstawie:

– Oferta Nr 1, 12 – Art. 89 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych

– Oferta Nr 7, 8, 9 – Art. 89 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo  zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Oferty Nr 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11 i 13 – spełniają wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofertom: Nr 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11 i 13 w kryterium oceny ofert: „Cena” oraz łączna punktacja:

Numer oferty Liczba pkt w kryteriumCena Razem
2 4.789.657,63———————-  X 100 = 100,0

4.789.657,63

100,0
3 4.789.657,63———————-  X 100 = 87,2

5.490.703,60

87,2
4 4.789.657,63———————-  X 100 = 69,6

6.881.850,00

69,6
5 4.789.657,63———————-  X 100 = 59,1

8.110.485,98

59,1
6 4.789.657,63———————-  X 100 = 89,4

5.356.855,37

89,4
10 4.789.657,63———————-  X 100 = 72,0

6.654.097,33

72,0
11 4.789.657,63———————-  X 100 = 77,1

6.215.677,31

77,1
13 4.789.657,63———————-  X 100 = 77,1

6.213.481,55

77,1

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Centrum Edukacji Leśnej w Warszawie
Numer ogłoszenia: 9732 – 2014; data zamieszczenia: 09.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 457728 – 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Centrum Edukacji Leśnej w Warszawie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Teren inwestycji zlokalizowany jest w Warszawie przy ul. Rydzowej 1, na działkach o nr ewid. 2/4 w obrębie 1-12-10 i nr ewid. 112 w obrębie 1-12-11. Na terenie działki 2/4 znajdują się obiekty użytkowane przez Lasy Miejskie – Warszawa: zabytkowy budynek leśniczówki, wpisany – wraz ze starodrzewem do rejestru zabytków w 1987 roku pod nr 1285, podlegający prawnej ochronie konserwatorskiej. Budynek stajni, dwa budynki gospodarcze (murowany garaż i blaszany barak) oraz dwie piwniczki ziemne. Budynki gospodarcze i piwniczki przeznaczone są do rozbiórki. Na terenie działki znajduje się również urządzona polanka edukacja z drewnianymi wiatami i miejscem na ognisko – przeznaczona do dalszego użytkowania w niezmienionej formie. Nowy budynek Centrum Edukacji Leśnej zaprojektowano na osi ul. Rydzowej – w płd.-wsch. części działki. Będzie to budynek administracyjno-biurowy z uwzględnieniem potrzeb: administracji, edukacji oraz konferencji. Budynek parterowy z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczony. Przedmiotowy budynek został podzielony na dwie bryły połączone przeszkleniem. Obie części kryte dachem dwuspadowym, dachówką ceramiczną, karpiówką o nachyleniu 40°, z kalenicą w jednej linii. Bryła budynku nawiązuje do tradycyjnej architektury i harmonizuje z otoczeniem. Budynek poprzedzony tarasem wejściowym z nawierzchnią drewnianą Stolarka okienna i drzwiowa – zewnętrzna – okienna zespolona, z opaskami wokół i wewnątrz ościeżnicy oraz z okiennicami, sosnowa, faktura naturalna, kolor naturalnego ciemnego drewna, stolarka drzwiowa zewnętrzna drewniana o rysunku drzwi płycinowych z opaskami wokół i wewnątrz ościeży. W środku budynku będzie zamontowany dźwig hydrauliczny, osobowy 630 kg dla osób niepełnosprawnych. Elewacje wykończone będą tynkiem silikonowym, cienkowarstwowym, okładziną z drewna iglastego o naturalnej fakturze w kolorze ciemnego drewna oraz okładziną z łamanego kamienia polnego. Kominy płytki klinkierowe w barwie naturalnej, ceglastej. Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej. Przy budynku Centrum Edukacji umieszczono wiatę na pojemniki na odpadki (5 pojemników do segregacji odpadów).

Parametry techniczne projektowanego obiektu Centrum Edukacji Leśnej:
Powierzchnia zabudowy – 437,35 m²
Powierzchnia netto – 858,54 m²
Powierzchnia użytkowa – 520,57 m² (w tym pow. użytkowa biurowa 273,21 m²)
Powierzchnia usługowa – 95,77 m²
Powierzchnia ruchu – 242,20 m²
Powierzchnia całkowita budynku – 1 060,55 m²
Kubatura – 4056,61m³
Liczba kondygnacji nadziemnych – 2

 Budynek starej stajni ściśle pokrywa się z lokalizacją istniejącą. Obiekt w całości przeznaczony pod funkcję wystawienniczą. Jednokondygnacyjny, dwupomieszczeniowy, pawilon wystawowy z możliwością podziału mobilnymi ściankami na mniejsze przestrzenie wedle potrzeb aktualnej wystawy. W ścianie poprzecznej poszerzone i podwyższone przejście pomiędzy pomieszczeniami, bez drzwi. Z belek stropowych usunięte zostanie deskowanie. Forma architektoniczna budynku stajni pozostaje jak w stanie istniejącym, z wymianą istniejącego pokrycia dachu z płyt azbestowo-cementowych na pokrycie dachówką ceramiczną – karpiówką, układaną podwójnie w koronkę. Okapy dachu wysunięte będą na ok. 80 cm poza obrys ścian wzdłuż podłużnych ścian budynku. Okapy szczytowe wysunięte na ok. 60 cm. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne oraz ściany szczytowe w wysokości dachu -murowane. W ścianach zewnętrznych niewielkie otwory okienne i otwory drzwiowe. Okna drewniane o masywnych ościeżnicach, z drobnym podziałem szprosami, w ościeżnicach – pionowe pręty pełniące funkcję krat. Przed budynkiem stajni zaprojektowano prostokątny placyk pełniący funkcję wewnętrznego dziedzińca. Przy budynku stajni zlokalizowano stanowisko czerpania wody ze zbiornika p.poż. Projektowana inwestycja posiada dostęp do wody jedynie przez własne ujęcie. Na terenie inwestycji znajduje się studnia głębinowa o wydajności 13,6 m3/h. Dodatkowo projektowana jest studnia głębinowa o wydajności 38m3/h. Obie studnie mają zapewnić zaopatrzenie wodę na cele socjalno-bytowe oraz do wewnętrznego gaszenia pożaru. Budynki zasilane będą w wodę ze studni głębinowych: istniejącą i projektowaną studnią załączanych naprzemiennie. Woda surowa ze studni skierowana zostanie do :do wewnętrznych hydrantów ppoż. i punktu poboru wody na cele gospodarcze, stacji uzdatniania wody, znajdującej się w piwnicy budynku CEL, do zbiornika p.pożarowego. Woda uzdatniona zostanie skierowana do instalacji wewnętrznej w projektowanym budynku Centrum Edukacji oraz do budynku leśniczówki- podłączenie do istniejącego odcinka wodociągu doprowadzającego wodę do leśniczówki. Woda opadowa z dachów wszystkich budynków z rur spustowych zebrana będzie do instalacji i skierowana do studni chłonnej na terenie inwestycji. Woda deszczowa przed wpłynięciem do studni chłonnej przechodzi przez studzienkę z osadnikiem. Ogrzewanie i ciepła woda realizowane będą lokalną kotłownią opalaną gazem płynnym, zlokalizowaną w projektowanym budynku Centrum na parterze. Na działce nr 112 zlokalizowano dwa podziemne zbiorniki na gaz płynny (pojemność pojedynczego zbiornika 4850 dm3) posadowione na płytach fundamentowych i najazdowy zbiornik na ścieki o poj. 52 m3. Instalacja elektryczna wykonana zostanie zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia. Oświetlenie zewnętrzne na słupach o wys. 6 m nad poziomem terenu. Ogrodzenie ternu zostanie wykonane w miejsce istniejącego, starego w 2-ch różnych rodzajach: w rejonie bramy wjazdowej na teren CEL – ogrodzenie ze sztachet z impregnowanego drewna, zamocowanej do słupków żelbetowych obłożonych płytami kamiennymi. W pozostałych miejscach wykonane zostanie ogrodzenie z siatki stalowej powlekanej PCV, mocowanej do stalowych słupków na fundamentach betonowych. Do budynków doprowadzono dojazd i dojście utwardzone szer. ok. 4,5 m (nawierzchnia z kostki kamiennej). Zaprojektowano 12 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym 2 miejsca dla niepełnosprawnych. Należy zdemontować – obiekty piwniczek, garażu, wiaty stalowej, instalację elektryczną napowietrzną i kablową, część przewodu kanalizacji sanitarnej od leśniczówki do zbiorników, stare ogrodzenie.

Bilans powierzchni zagospodarowywanego terenu:
– powierzchnia działki – 5 119 m²
– powierzchnia utwardzona – 965,1 m²
– powierzchnia trawiasta jezdna – 298,9 m²
– powierzchnia trawiasta naturalna – 3 118,3 m²
– powierzchnia biologicznie czynna – 3 417,2 m²

Zakres robót do wykonania:
1. Rozbiórki, w tym między innymi:
– budynku gospodarczo – magazynowego – piwnicy zachodniej,
– budynku gospodarczo – magazynowego – piwnicy wschodniej,
– budynku gospodarczego – obecnie garaż,
– budynku gospodarczego – barak,
– elementy napowietrznej instalacji elektrycznej,
– ogrodzenie istniejące.
2. Roboty budowlane w tym między innymi:
– roboty ziemne,
– wykonanie konstrukcji – roboty żelbetowe, murowane, stalowe, drewniane,
– wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i termicznych,
– roboty dachowe,
– roboty wykończeniowe (m.in. posadzki, tynki, stolarka okienna i drzwiowa, systemowe obudowy, sufity podwieszane),
– wykonanie balustrad i pochwytów itp.,
– wykonanie windy.
3. Zagospodarowanie terenu wraz z zielenią, w tym:
– wykonanie ogrodzenia terenu,
– wykonanie wiaty oraz obiektów małej architektury,
– wykonanie dróg, parkingów, chodników,
– wykonanie obiektów edukacyjnych,
– wykonanie wycinki drzew, nasadzeń drzew i krzewów oraz trawników.
4. Wykonanie instalacji sanitarnych:
a) zewnętrznych, w tym:
– kanalizacji sanitarnej,
– kanalizacji deszczowej,
– sieci wodociągowej,
– sieci centralnego ogrzewania,
– wykonanie studni głębinowej i renowacji istniejącej studni głębinowej.
b) wewnętrznych, w tym:
– instalacja stacji uzdatniania wody
– instalacja wod. – kan. i c.w.u.,
– instalacja c.o. i ciepła technologicznego,
– instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
– instalacja gazowa wewnętrzna i zewnętrzna gazu płynnego wraz ze zbiornikami
– wykonanie kotłowni gazowej.
5. Wykonanie instalacji elektrycznych:
– wykonanie przyłączy do obiektów na terenie wraz z uruchomieniem agregatu prądotwórczego
– instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego
– oświetlenie zewnętrzne terenu
– instalacja gniazd wtykowych: ogólne i sieć wydzielona na potrzeby stanowisk komputerowych,
– instalacja elektryczna kotłowni gazowej,
– instalacja odgromowa, połączeń wyrównawczych i ochrony przepięciowej – wykonanie instalacji elektrycznych: automatyki dla potrzeb kotłowni gazowej, instalacji wodociągowej podstawowej i p.poż. oraz uzdatniania wody.
6. Wykonanie instalacji teletechnicznej, w tym m.in.:
– wykonanie systemu sygnalizacji włamania i napadu SWiN oraz systemu kontroli dostępu KD,
– wykonanie systemu wideodomofonowego
– wykonanie systemu telewizji dozorowej CCTV
– wykonanie systemu alarmowania pożarowego
– wykonanie sieci okablowania strukturalnego
– wykonanie wizualizacji systemu SSP i Sawin
– wykonanie systemu RTV
– wykonanie systemu nagłośnienia
– wykonanie przyłącza teletechnicznego,
7. Wykonanie automatyki i sterowania.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.20.00.00-9, 45.30.00.00-9, 45.40.00.00-1, 45.33.10.00-6, 45.31.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.01.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 13.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 5.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

BUDIMPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Moźna 13A, 03-654 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5512145,17 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 4789657,63

Oferta z najniższą ceną: 4789657,63 / Oferta z najwyższą ceną: 8110485,98

Waluta: PLN.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 8 listopada 2013 godz 14:10
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 1 grudnia 2016 godz 13:58