środa, 1 grudnia 2021

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa obiektu Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Marysieńka przy ul. Korkowej 170 na terenie dzielnicy Wawer
Numer ogłoszenia: 45160 – 2014; data zamieszczenia: 07.02.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta , ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szrm.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa obiektu Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Marysieńka przy ul. Korkowej 170 na terenie dzielnicy Wawer.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Ogólna charakterystyka obiektu.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w Warszawie przy ul. Korkowej 170, na działce o nr ewid. 170/2 w obrębie 3-10-01 na terenie Lasu Miejskiego Jana III Sobieskiego. Zgodnie z ustawą O lasach z dnia 28 września 1991 r. inwestycja jest traktowana jako integralna część lasu w skład, którego wchodzi. Na terenie działki usytuowany jest obiekt kubaturowy zlokalizowany w centralnej części działki przeznaczony do rozbiórki. W jego miejsce projekt zakłada budowę nowego budynku z przeznaczeniem na lecznicę z biurami i administracją. Budynek będzie dwukondygnacyjny, nie podpiwniczony pod dwuspadowym dachem. Rzut budynku na planie litery L z wyraźnym podziałem funkcji: skrzydło północno – wschodnie część biurowo – administracyjna oraz skrzydło zachodnie rehabilitacja zwierząt z boksami i wybiegami w kierunku zachodnim.Realizacja obiektu obejmuje: wykonanie w pełni funkcjonalnej części służącej rehabilitacji zwierząt wraz z pomieszczeniami pomocniczymi (gabinetem weterynaryjnym, magazynem leków, pom. socjalnymi, magazynem pasz, pomieszczenie odchowalni zwierząt) tak, aby część ta mogła funkcjonować samodzielnie. Wejście do części lecznicy od wschodu. Budynek będzie dostępny osobom niepełnosprawnym. Zaopatrzenie w media – budynek podłączony będzie do sieci elektroenergetycznej, wodno – kanalizacyjnej i gazowej. Obiekt pn. Leśny Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt wraz z zapleczem administracyjno – biurowym jest funkcjonalnie podzielony na dwie części: biurową i weterynaryjną.

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Cześć biurowa – wykonanie stanu surowego otwartego – wg dokumentacji: na parterze między osiami 1 – 6 oraz A – H, na piętrze między osiami 1 – 8 oraz A – I.

2. Cześć weterynaryjna – wykonanie kompleksowe – wg dokumentacji: na parterze między osiami 5 prim, 6 – 9 prim oraz B – M, na piętrze między osiami 5 prim – 9prim oraz I – M. Poza ww. osiami do części weterynaryjnej należą schody zewnętrzne od strony południowej, galeria, woliery i chłodnia kontenerowa – do wykonania w całości.

PARAMETRY INWESTYCJI:

Budynek gospodarczy do rozbiórki (stan istniejący) – o kubaturze ok. 2000 m³.

Pozostałe budynki gospodarcze do rozbiórki: szopa drewniana kryta eternitem, magazyn blaszany, magazyn częściowo zagłębiony w gruncie kryty dachówką, magazyn częściowo zagłębiony w gruncie kryty stropem betonowym, śmietnik murowany oraz studnia z kręgów betonowych i ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych wraz z bramą i furtkami.

Parametry techniczne projektowanego obiektu:

Powierzchnia całkowita budynku 1 100,12 m²,

Powierzchnia użytkowa 867,44 m²,

Kubatura 3 871,95 m³,

Wysokość budynku 9,40 m,

Liczba kondygnacji nadziemnych 2.

Ponadto opis przedmiotu zamówienia określa: Wzór umowy (Załącznik Nr 10 do SIWZ) oraz:

1) Zakres robót do wykonania – Załącznik Nr 11 do SIWZ;

2) Decyzja Nr 820/2013 z dnia 13.11.2013 r. – Załącznik Nr 13 do SIWZ;

3) Dokumentacja geotechniczna i wyniki badań gruntu – Załącznik Nr 14 do SIWZ;

4) Zgłoszenie rozbiórki – pismo z dnia 27.03.2012 r. – Załącznik Nr 15 do SIWZ;

5) Dokumentacja projektowa – Załączniki do SIWZ: od Nr 16 do Nr 33;

6) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – Załączniki do SIWZ: od Nr 47 do Nr 59..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, w trybie i na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. W ramach robót uzupełniających przewiduje się wykonanie robót: budowlanych, elektrycznych, teletechnicznych, sanitarnych i zieleni tj. pozostałych, nie ujętych w niniejszym postępowaniu, a wynikających z dokumentacji projektowej. Zakres robót uzupełniających określa Załącznik Nr 12 do SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.20.00.00-9, 45.30.00.00-0, 45.40.00.00-1, 45.33.10.00-6, 45.31.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczenia:

1)Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie;

2)Wykazu robót budowlanych, o którym mowa w Sekcji III.4.1) Ogłoszenia, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ, w którym Wykonawca wykaże się:

a) Wykonaniem* w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej o wartości zamówienia co najmniej 3.000.000,00 zł brutto (słownie złotych: trzy miliony)**, oraz

b) Wykonaniem* w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie*** budynku użyteczności publicznej**** o kubaturze co najmniej 3 500m3 i powierzchni całkowitej co najmniej 1.000m2.

* Za wykonaną robotę budowlaną Zamawiający rozumie taką robotę, która została zrealizowana w ramach danej umowy i odebrana przez Zamawiającego/Odbiorcę, jako wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie.

** W przypadku, gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/Podmiotem a Zamawiającym/Odbiorcą za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień ogłoszenia postępowania.

*** Przez budowę należy rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

**** Przez budynek użyteczności publicznej, Zamawiający rozumie budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny.

Uwaga! W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem robót musi wykazać się co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie. W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ.

3) dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (poświadczenie lub inny dokument – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. poświadczenia) albo dokumenty (np. referencje) potwierdzające, że roboty budowlane wymienione w Wykazie robót budowlanych zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Uwaga: W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie robót budowlanych zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej.

III.3.3) Potencjał techniczny

 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń: 1)Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie;

2) Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, o którym mowa w Sekcji III.4.1) Ogłoszenia, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ, w którym Wykonawca wykaże się:

a)dysponowaniem co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczeń,

b)dysponowaniem co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

c)dysponowaniem co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

d)dysponowaniem co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót telekomunikacyjnych, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą,

e)dysponowaniem co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót drogowych posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.

Uwaga!

a)W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dysponowaniem ww. osobami musi wykazać się co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie.

b)W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia – na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ.

3) Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Poza oświadczeniami lub dokumentami, o których mowa w Sekcji III.4.1) Ogłoszenia, Wykonawca składający Ofertę musi dodatkowo załączyć:

1)Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ.

2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3)Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom lub nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 9 do SIWZ. Uwaga! W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców.

4) Kosztorysy ofertowe sporządzone metodą uproszczoną, zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale XXIV SIWZ – w formie papierowej.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany oraz warunki tych zmian zostały określone we wzorze umowy (w szczególności w § 12 umowy) – stanowiącej załącznik Nr 10 do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szrm.pl Katalog Zamówienia publiczne powyżej 14 tys.euro.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod:00-099), ul. Senatorska 29/31 w Zespole ds. Zamówień Publicznych – pok. Nr 22, Opłata za SIWZ: 1718,00 zł brutto;24 1030 1508 0000 0005 5005 2008.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.02.2014 godzina 11:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod:00-099), ul. Senatorska 29/31 w Zespole ds. Zamówień Publicznych – I piętro pok. Nr 22.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

Zamawiający informuje, że:

a)dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.2 w wierszu pierwszym, powinien być zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie;

b)w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.2 w wierszu drugim, musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie.

c) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.4) Ogłoszenia musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

p.o. Dyrektora

Stołecznego Zarządu Rozbudow Miasta

/-/

Paweł Barański

Załączniki do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

Załącznik Nr 1 do SIWZ – druk Oferta – pobierz

Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu okreslonych w art 22 – pobierz

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wykaz robót budowlanych – pobierz

Załącznik Nr 4 do SIWZ – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – pobierz

Załącznik Nr 5 do SIWZ – Oświadczenie że osoby posiadają wymagane uprawnienia – pobierz

Załącznik Nr 6 do SIWZ – Oświadczenie o braku wykluczenia – pobierz

Załącznik Nr 7 do SIWZ – Zobowiązanie innego podmiotu udostępniającego swoje zasoby Wykonawcy – pobierz

Załącznik Nr 8 do SIWZ – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (…) – pobierz

Załącznik Nr 9 do SIWZ – Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom (…) – pobierz

Załącznik Nr 10 do SIWZ- Wzór umowy – pobierz

Załącznik nr 11 do SIWZ – Zakres robót do wykonania – pobierz

Załącznik Nr 12 do SIWZ – Zakres robót uzupełniających – pobierz

Załącznik Nr 13 do SIWZ – Decyzja nr 820- 2013 z dnia 13.11.2013 r. zmieniająca decyzję o pozwoleniu na budowę oraz zatwierdzająca zamienny projekt budowlany – pobierz

Załącznik Nr 14 do SIWZ – Dokumentacja geotechniczna i wyniki badań gruntu – pobierz

Załącznik Nr 15 do SIWZ – Zgłoszenie rozbiórki – pismo z dnia 27.03.2012 r. – pobierz

Załączniki od Nr 16 do Nr 20 do SIWZ – Projekt budowlany

Załączniki od Nr 21 do Nr 33 do SIWZ – Projekty wykonawcze

Załączniki od Nr 34 do Nr 46 do SIWZ – Przedmiar robót

Załączniki od Nr 47 do Nr 59 do SIWZ – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego

Pismo z dnia 11.02.2014 r. – pobierz

Załączniki do pisma z dnia 11.02.2014 r. – Przedmiary robót w ath – pobierz

Pismo z dnia 13.02.2014 r. – pobierz

Załączniki do pisma z dnia 13.02.2014 r. z rozszerzeniem .doc

Załącznik Nr 1 do SIWZ – druk Oferta – pobierz

Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Pzp – pobierz

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wykaz robót budowlanych – pobierz

Załącznik Nr 4 do SIWZ – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – pobierz

Załącznik Nr 5 do SIWZ – Oświadczenie że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia – pobierz

Załącznik Nr 6 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia art. 24 ust. 1 – pobierz

Załącznik Nr 7 do SIWZ – Zobowiązanie innego podmiotu udostępniającego swoje zasoby Wykonawcy – pobierz

Załącznik Nr 8 do SIWZ – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (…) – pobierz

Załącznik Nr 9 do SIWZ – Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom (…) – pobierz

Pismo z dnia 19.02.2014 r. – pobierz

Pismo z dnia 20.02.2014 r. – pobierz

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

21 marca 2014 r.

Nr sprawy: RZP-II-WI/2/DZP-1/2014

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa obiektu Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt „Marysieńka“ przy ul. Korkowej 170“ na terenie dzielnicy Wawer. 

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

1.     Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 7 złożoną przez Wykonawcę – WIMAKS Toczyłowski Dariusz, ul. Sadowa 47, 05-410 Józefów.

 Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium oceny ofert, przyjętego w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 24 lutego 2014 r. do godz. 11:30 zostało złożonych dwadzieścia dwie oferty przez niżej wymienionych Wykonawców:

1)       Zakład Remontowo-Budowlany ARGO-BUD  ul. Mościckiego 68b, 05-080 Lipków (Oferta Nr 1)

2)      Poleksbud – Trade Sp. z o.o. ul. Hajdowska 14, 20-231 Lublin  (Oferta Nr 2)

3)      Konsorcjum firm: „TEL-BUD” Sławomir Borkowski ul. Króla Maciusia 13 lok. 62, 04-526 Warszawa oraz AMAT Sp. z o.o., ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa (Oferta Nr 3)

4)       INENERGIA Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Transportowca 31, 88-100 Inowrocław (Oferta Nr 4)

5)        Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „ELKO” s.c. Tadeusz Siekierski, Michał Siekierski, ul. Staszica 68, 96-500 Sochaczew  (Oferta Nr 5)

6)       „GROM.CO” Sp. z o.o., ul. Wrzosowa 11, 05-152 Kazuń Bielany (Oferta nr 6)

7)       WIMAKS Toczyłowski Dariusz, ul. Sadowa 47, 05-410 Józefów (Oferta Nr 7)

8)       INTER-PROFIL Paweł Flisek, ul. Narutowicza 1F, 08-400 Garwolin    (Oferta Nr 8)

9)       Firma Usługowo-Handlowa Jarosław Dybowski, ul. Mickiewicza 9, 07-400 Ostrołęka (Oferta Nr 9)

10)   SPARTA ALIANCE Sp. z o.o., ul. Szmaragdowa 26, 05-077 Warszawa (Oferta Nr 10)

11)   ELTOM BIS Sp. z o.o., ul. Limanowskiego 11, 02-943 Warszawa (Oferta Nr 11)

12)   ROSA-BUD S.A., ul. Gazowa 5/7, 26-600 Radom     (Oferta Nr 12)

13)   „RENOMIX” Piotr Świetlik, ul. Kalwaryjska 49, 05-530 Góra Kalwaria (Oferta Nr 13)

14)   Firma Budowlana s.c. Wojciech Chełchowski, Barbara Chełchowska, ul. Słupecka 4/37, 02-309 Warszawa (Oferta Nr 14)

15)   „Colbi” – Kotynia Sp. jawna, ul. Piłsudskiego 61, 05-070 Sulejówek   (Oferta Nr 15)

16)   MONASTAR Sp. z o.o., Garbno 22, 11-430 Korsze   (Oferta Nr 16)

17)   KOMPLEKS MEN Magdalena Nidzgorska, ul.Wąwolnicka 1, 04-023 Warszawa (Oferta Nr 17)

18)   Firma Budowlano-Handlowa EXPOL-WZ spółka jawna Jarosław Wydryszek, Zdzisław Żebrowski, ul. Złotopolska 1/9, 03-567 Warszawa  (Oferta Nr 18)

19)   F.B.I. TASBUD Teresa Czapczuk , ul. Balaton 20, 01-981 Warszawa (Oferta Nr 19)

20)   USŁUGI DLA LUDNOŚCI MURARSTWO Stanisław Karwowski, ul. Chełmżyńska 76, 04-247 Warszawa  (Oferta Nr 20)

21)   Agencja Handlowo-Usługowa „KURPIE” Maria Magdalena Parzychowska-Kurpiewska ul. Dobrzańskiego 14/27, 07-410 Ostrołęka  (Oferta Nr 21)

22)   CONECTAPLUS Sp. z o.o., ul. Stawki 2A lok. 51, 00-193 Warszawa   (Oferta Nr 22)

przy czym:- Oferta Nr 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 i 18  na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5  w związku z art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych – zostały odrzucone;- Oferta Nr 11 – na podstawie art. 89 ust.1 pkt 1  ww. ustawy – została odrzucona.

Oferty Nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 19, 20, 21 i 22  – spełniają wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień licznych.

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofertom: Nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 19, 20, 21 i 22 w kryterium oceny ofert: „Cena” oraz łączna punktacja:

Numer oferty Liczba pkt w kryteriumCena Razem
1 2.200.857,56———————-  X 100 = 75,92.899.109,58 75,9
2 2.200.857,56———————-  X 100 = 93,12.363.969,31 93,1
3 2.200.857,56———————-  X 100 = 88,02.499.781,42 88,0
4 2.200.857,56———————-  X 100 = 65,93.339.632,73 65,9
5 2.200.857,56———————-  X 100 = 77,92.824.984,78 77,9
7 2.200.857,56———————-  X 100 = 100,02.200.857,56

 

100,0
12 2.200.857,56———————-  X 100 = 77,92.825.715,51 77,9
19 2.200.857,56———————-  X 100 = 86,32.550.098,45 86,3
20 2.200.857,56———————-  X 100 = 74,62.951.859,95 74,6
21 2.200.857,56———————-  X 100 = 75,22.926.872,08 75,2
22 2.200.857,56———————-  X 100 = 62,93.497.543,27 62,9

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa obiektu Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Marysieńka przy ul. Korkowej 170 na terenie dzielnicy Wawer.
Numer ogłoszenia: 115436 – 2014; data zamieszczenia: 04.04.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 45160 – 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa obiektu Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Marysieńka przy ul. Korkowej 170 na terenie dzielnicy Wawer..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Ogólna charakterystyka obiektu. Teren inwestycji zlokalizowany jest w Warszawie przy ul. Korkowej 170, na działce o nr ewid. 170/2 w obrębie 3-10-01 na terenie Lasu Miejskiego Jana III Sobieskiego. Zgodnie z ustawą O lasach z dnia 28 września 1991 r. inwestycja jest traktowana jako integralna część lasu w skład, którego wchodzi. Na terenie działki usytuowany jest obiekt kubaturowy zlokalizowany w centralnej części działki przeznaczony do rozbiórki. W jego miejsce projekt zakłada budowę nowego budynku z przeznaczeniem na lecznicę z biurami i administracją. Budynek będzie dwukondygnacyjny, nie podpiwniczony pod dwuspadowym dachem. Rzut budynku na planie litery L z wyraźnym podziałem funkcji: skrzydło północno – wschodnie część biurowo – administracyjna oraz skrzydło zachodnie rehabilitacja zwierząt z boksami i wybiegami w kierunku zachodnim.Realizacja obiektu obejmuje: wykonanie w pełni funkcjonalnej części służącej rehabilitacji zwierząt wraz z pomieszczeniami pomocniczymi (gabinetem weterynaryjnym, magazynem leków, pom. socjalnymi, magazynem pasz, pomieszczenie odchowalni zwierząt) tak, aby część ta mogła funkcjonować samodzielnie. Wejście do części lecznicy od wschodu. Budynek będzie dostępny osobom niepełnosprawnym. Zaopatrzenie w media – budynek podłączony będzie do sieci elektroenergetycznej, wodno – kanalizacyjnej i gazowej. Obiekt pn. Leśny Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt wraz z zapleczem administracyjno – biurowym jest funkcjonalnie podzielony na dwie części: biurową i weterynaryjną. Przedmiotem zamówienia jest: 1. Cześć biurowa – wykonanie stanu surowego otwartego – wg dokumentacji: na parterze między osiami 1 – 6 oraz A – H, na piętrze między osiami 1 – 8 oraz A – I. 2. Cześć weterynaryjna – wykonanie kompleksowe – wg dokumentacji: na parterze między osiami 5 prim, 6 – 9 prim oraz B – M, na piętrze między osiami 5 prim – 9prim oraz I – M. Poza ww. osiami do części weterynaryjnej należą schody zewnętrzne od strony południowej, galeria, woliery i chłodnia kontenerowa – do wykonania w całości. PARAMETRY INWESTYCJI: Budynek gospodarczy do rozbiórki (stan istniejący) – o kubaturze ok. 2000 m³. Pozostałe budynki gospodarcze do rozbiórki: szopa drewniana kryta eternitem, magazyn blaszany, magazyn częściowo zagłębiony w gruncie kryty dachówką, magazyn częściowo zagłębiony w gruncie kryty stropem betonowym, śmietnik murowany oraz studnia z kręgów betonowych i ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych wraz z bramą i furtkami. Parametry techniczne projektowanego obiektu: Powierzchnia całkowita budynku 1 100,12 m², Powierzchnia użytkowa 867,44 m², Kubatura 3 871,95 m³, Wysokość budynku 9,40 m, Liczba kondygnacji nadziemnych 2. Ponadto opis przedmiotu zamówienia określa: Wzór umowy (Załącznik Nr 10 do SIWZ) oraz: 1) Zakres robót do wykonania – Załącznik Nr 11 do SIWZ; 2) Decyzja Nr 820/2013 z dnia 13.11.2013 r. – Załącznik Nr 13 do SIWZ; 3) Dokumentacja geotechniczna i wyniki badań gruntu – Załącznik Nr 14 do SIWZ; 4) Zgłoszenie rozbiórki – pismo z dnia 27.03.2012 r. – Załącznik Nr 15 do SIWZ; 5) Dokumentacja projektowa – Załączniki do SIWZ: od Nr 16 do Nr 33; 6) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – Załączniki do SIWZ: od Nr 47 do Nr 59…

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.20.00.00-9, 45.30.00.00-0, 45.40.00.00-1, 45.33.10.00-6, 45.31.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 22.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 11.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • WIMAKS Toczyłowski Dariusz, ul. Sadowa 47, 05-410 Józefów, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2991714,22 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2200857,56
 • Oferta z najniższą ceną: 2200857,56 / Oferta z najwyższą ceną: 3497543,27
 • Waluta: PLN.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 115938 – 2014; data zamieszczenia: 04.04.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 115436 – 2014 data 04.04.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, fax. 022 3124490.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.5).

 • W ogłoszeniu jest: IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2991714,22 PLN.
 • W ogłoszeniu powinno być: IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4375357,33 PLN.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 7 lutego 2014 godz 13:40
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 9 grudnia 2016 godz 12:21