środa, 1 grudnia 2021

Warszawa: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej w ramach projektu pn.: Modernizacja obiektów Muzeum Historycznego m.st. Warszawy przy Rynku Starego Miasta – etap I.
Numer ogłoszenia: 433640 – 2013; data zamieszczenia: 24.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Historyczne m. st. Warszawy , ul. Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 6351625, faks 22 8319491.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mhw.pl, zakładka Przetargi; www.szrm.pl Katalog Zamówienia publiczne powyżej 14 tys. euro

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej w ramach projektu pn.: Modernizacja obiektów Muzeum Historycznego m.st. Warszawy przy Rynku Starego Miasta – etap I.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Charakterystyczne parametry budynku.

Obiekt przedmiotu zamówienia stanowi jedenaście zabytkowych kamienic Starego Miasta w Warszawie użytkowanych przez Muzeum Historyczne m.st. Warszawy.

Rynek Starego Miasta nr 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 – wpisane do rejestru zabytków pod nr (kolejno) 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, oraz ul. Nowomiejska 4,6,8 – wpisane do rejestru zabytków pod nr 349,350 i 351.

powierzchnia zabudowy: około 2.175 m²
powierzchnia użytkowa: około 8.120 m²
kubatura: około 41.500 m³
powierzchnia podwórza: około 507 m²
w tym zadaszonego: około 400 m²

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
1. Wykonanie wielobranżowej koncepcji zmian funkcjonalnych w oparciu o istniejący projekt budowlany – 3 egz. – obejmującą m.in.:

1) Koncepcję architektoniczną na podstawie opracowania Analiza funkcjonalna Muzeum Historycznego m.st. Warszawy, dotyczącą m.in.:
a) układów funkcjonalnych dla wszystkich kondygnacji,
b) zapewnienia dostępu dla osób niepełnosprawnych,
c) zapewnienia dostępu dla zwiedzających do sal ekspozycyjnych,
d) opisu rozwiązań architektoniczno-funkcjonalnych.

2) Koncepcję rozwiązań konstrukcyjnych zawierającą opis zakresu i charakteru wzmocnienia stropów.

3) Koncepcję instalacji sanitarnych, zawierającą m.in.:
a) instalacje wentylacji i klimatyzacji,
b) instalacje hydrantowe,
c) opis i schematy.

4) Koncepcję instalacji elektrycznych.

5) Koncepcję instalacji teletechnicznych, zawierającą m.in.:
a) sieci strukturalne,
b) system sygnalizacji pożarowej,
c) dźwiękowy system ostrzegawczy,
d) opis i schematy.

6) Koncepcję zabezpieczenia zbiorów zawierającą opis systemu gaszenia pożaru nie niszczącego zbioru we wskazanych pomieszczeniach.

2. Wykonanie ekspertyz technicznych w 5 egz., w tym:
1) ekspertyzę techniczną w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
2) ekspertyzę wilgotnościową i mykologiczną,
3) ekspertyzę wytrzymałości elementów konstrukcyjnych,
4) ekspertyzę konstrukcji stropów.

3. Wykonanie projektu budowlanego zamiennego – w 5 egz. wraz z uzyskaniem zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowę – dotyczącego:

1) Branży architektonicznej, zawierającej:
a) zamienne rysunki rzutów,
b) zamienny opis,
c) zamienne warunki ochrony pożarowej.

2) Branży konstrukcyjnej, zawierającej:
a) zamienne obliczenia,
b) zamienne schematy,
c) zamienny opis.

3) Branży instalacyjnej teletechnicznej i elektrycznej, zawierającej:
a) zamienny projekt SSP,
b) zamienny projekt DSO,
c) zamienny projekt oświetlenia awaryjnego,
d) inne opracowania wymagane przez rzeczoznawcę ds. zab. p.poż.

4) Branży sanitarnej, zawierającej:
a) zamienny projekt instalacji hydrantowych,
b) inne opracowania wymagane przez rzeczoznawcę ds. zab. p.poż.

4. Wykonanie projektów wykonawczych – w 5 egz., w tym:

1) Projekt wykonawczy architektury, zawierający m.in.:
a) projekt architektoniczny,
b) projekt zagospodarowania terenu (ograniczony),
c) wytyczne do projektu placu budowy,
d) harmonogram prac budowy (ślepy),
e) projekt aranżacji wnętrz wraz z pierwszym wyposażeniem,
f) projekt oświetlenia,
g) projekt oświetlenia ewakuacyjnego,
h) album detali.

2) Projekt wykonawczy konstrukcji, zawierający m.in.:
a) projekt konstrukcyjny,
b) projekt wzmocnień elementów konstrukcyjnych,
c) projekt wyburzeń.

3) Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych, zawierający m.in.:
a) projekt wentylacji i klimatyzacji,
b) projekt wodno-kanalizacyjny,
c) projekt oddymiania klatek schodowych,
d) projekt instalacji gazu,
e) projekt centralnego ogrzewania.

4) Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych, zawierający m.in.:
a) projekt instalacji elektrycznych,
b) elementy projektu oświetlenia.

5) Projekt wykonawczy instalacji teletechnicznych, zawierający m.in.:
a) projekt SSP dla całego obiektu,
b) projekt DSO dla całego obiektu,
c) projekt systemu kontroli dostępu,
d) projekt sieci strukturalnej,
e) projekt systemu sygnalizacji napadu-włamania,
f) projekt instalacji monitoringu wideo.

6) Projekt wykonawczy zabezpieczenia zbiorów, zawierający m.in.:
a) projekt zabezpieczenia zbiorów,
b) uzgodnienie NIMOZ.

7) Projekt wykonawczy sali projekcyjnej, zawierający m.in.:
a) kompletny projekt sali projekcyjnej,
b) opracowanie akustyczne,
c) kompletny projekt kabiny projekcyjnej.

5. Przedmiary robót – 5 egz.

6. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – 5 egz. – zawierające m.in.:
1) określenie robót budowlanych w zakresie przygotowania terenu pod budowę,
2) określenie robót budowlanych w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich część,
3) określenie robót w zakresie instalacji budowlanych,
4) określenie robót wykończeniowych w zakresie obiektów budowlanych.

7. Kosztorysy inwestorskie wraz z szacunkową wyceną pierwszego wyposażenia – 2 egz. – zawierające m.in.:
1) ogólną charakterystykę robót,
2) kalkulację uproszczoną,
3) tabelę wartości elementów scalonych,
4) kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych, analizy indywidualne, nakładów rzeczowych oraz analizy własne cen czynników produkcji i wskaźników narzutów pośrednich i zysku.

Przedmiot Umowy należy wykonać w formie:

1) papierowej w ilościach jw.,

2) elektronicznej po 1 egz. na nośniku elektronicznym CD lub DVD, w tym:
a) koncepcja architektoniczna w formatach: – dla rysunków (*.pdf) i (*.jpg) albo (*.tif) w rozdzielczości 600 dpi, – dla tekstu (*.pdf) i (*.doc), – część cyfrowa Koncepcji z wizualizacją 3D,

b) ekspertyzy techniczne w formatach: – dla rysunków (*.pdf) i (*.jpg) albo (*.tif) w rozdzielczości 600 dpi, – dla tekstu (*.pdf) i (*.doc),

c) projekt budowlany zamienny, projekty wykonawcze w formacie dwg/dxt oraz PDF,

d) przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie w programie Norma lub kompatybilnym (w formacie .ath),

e) STWiOR, szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia – w programie WORD lub kompatybilnym (w formacie .doc lub .rtf) oraz PDF,

3) decyzje, opinie, ekspertyzy, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym CD lub DVD w formacie PDF.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych przedmiotem zamówienia, która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań, tj. forma elektroniczna będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na papierze, w trakcie dokonywanych ustaleń i uzgodnień.

Termin wykonania zamówienia:

1) rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia podpisania umowy,

2) zakończenie wykonania Dokumentacji – w terminie do dnia 30 kwietnia 2014 r., w tym:
a) koncepcje – w terminie do 35 dni od dnia podpisania umowy,
b) ekspertyzy techniczne oraz projekt budowlany zamienny opracowany w oparciu o koncepcje – w terminie do 65 dni od dnia podpisania umowy,
c) projekty wykonawcze, przedmiary robót, STWiOR, kosztorysy inwestorskie wraz z szacunkową wyceną pierwszego wyposażenia – w terminie do dnia 30 kwietnia 2014 r.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.22.10.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:

1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

2) Wykazu wykonanych głównych usług, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ, w którym Wykonawca wykaże się:

a) wykonaniem* w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej albo dokumentacji projektowej i przetargowej dotyczącej remontu** obiektu zabytkowego *** o charakterze użyteczności publicznej **** wpisanego do rejestru zabytków o wartości zamówienia co najmniej 800.000,00 zł brutto (słownie złotych: osiemset tysięcy złotych) *****;

b) wykonaniem* w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej albo dokumentacji projektowej i przetargowej dotyczącej remontu** obiektu zabytkowego *** o charakterze użyteczności publicznej **** wpisanego do rejestru zabytków o powierzchni całkowitej co najmniej 6.000 m2;

*Za wykonaną usługę Zamawiający rozumie taką usługę, która została zrealizowana w ramach danej umowy i odebrana przez Zamawiającego/Odbiorcę jako należycie wykonana. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie.

** Przez remont należy rozumieć wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

*** Przez obiekt zabytkowy Zamawiający rozumie – nieruchomość jej część lub zespół nieruchomości, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową.

**** Przez budynek użyteczności publicznej, Zamawiający rozumie budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny.

***** W przypadku gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/Podmiotem a Zamawiającym/Odbiorcą za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień ogłoszenia postępowania.

3) dowody dotyczące głównych usług, określające, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (poświadczenie lub oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. poświadczenia)
albo
dokumenty (np. referencje) potwierdzające, że usługi wymienione w Wykazie wykonanych głównych usług zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Uwaga: W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie wykonanych głównych usług zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej.

Uwaga!
(a) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem usług musi wykazać się co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie.
(b) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów – Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:

1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie;

2) Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ, w którym Wykonawca wykaże się:

a) dysponowaniem co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności architektonicznej, która wykonała dokumentację projektową albo dokumentację projektową i przetargową w specjalności architektonicznej dotyczącą remontu** obiektu zabytkowego *** o charakterze użyteczności publicznej **** wpisanego do rejestru zabytków,

b) dysponowaniem co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która wykonała dokumentację projektową albo dokumentację projektową i przetargową w specjalności konstrukcyjno-budowlanej dotyczącą remontu** obiektu zabytkowego *** o charakterze użyteczności publicznej **** wpisanego do rejestru zabytków,

c) dysponowaniem co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, gazowych, która wykonała dokumentację projektową albo dokumentację projektową i przetargową – w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, gazowych – dotyczącą remontu** obiektu zabytkowego *** o charakterze użyteczności publicznej **** wpisanego do rejestru zabytków,

d) dysponowaniem co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która wykonała dokumentację projektową albo dokumentację projektową i przetargową – w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – dotyczącą remontu** obiektu zabytkowego *** o charakterze użyteczności publicznej **** wpisanego do rejestru zabytków,

e) dysponowaniem co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, która wykonała dokumentację projektową albo dokumentację projektową i przetargową – w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – dotyczącą remontu** obiektu zabytkowego *** o charakterze użyteczności publicznej **** wpisanego do rejestru zabytków.

*Przez remont należy rozumieć wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

** Przez obiekt zabytkowy Zamawiający rozumie – nieruchomość jej część lub zespół nieruchomości, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową.

*** Przez budynek użyteczności publicznej, Zamawiający rozumie budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny.

Uwaga!
(a) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dysponowaniem ww. osobami musi wykazać się co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie.
(b) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia – na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

3) Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 5 do SIWZ.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Poza oświadczeniami lub dokumentami, o których mowa w Sekcji III.4) ogłoszenia, Wykonawca składający Ofertę musi dodatkowo załączyć:

1) Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ.

2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty.
Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3) Wypełniony Formularz Zestawienie kosztów zamówienia – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 8 do SIWZ.

4) Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom, zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 9 do SIWZ.
Uwaga! W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mhw.pl Zakładka Przetargi; www.szrm.pl Katalog Zamówienia publiczne powyżej 14 tys. euro

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
SZRM, Warszawa, ul. Senatorska 29/31, I piętro, pok. Nr 22.
Opłata za SIWZ: 3.500,00 zł brutto (Nr konta: 28 1240 5918 1111 0000 4911 0618, MHW, ul. Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.11.2013 godzina 11:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro, pokój Nr 22).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

Zamawiający informuje, że:

a) dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.2 w wierszu pierwszym ogłoszenia, powinien być zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie;

b) w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.2 w wierszu drugim ogłoszenia, musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie.

c) w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.4) ogłoszenia, musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólne.

Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem (w tym m.in. pytania, oferty, dokumenty/wyjaśnienia złożone przez Wykonawców w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, kopie odwołania, inne informacje i zawiadomienia) należy składać do siedziby SZRM, tj. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31.

Wszelka korespondencja powinna być adresowana na Zamawiającego !!!:
Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, ul. Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa z dopiskiem: Nr sprawy: SP.40.3501.2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Dyrektor Muzeum Historycznego
m.st. Warszawy
Ewa Nekanda-Trepka

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Pobierz
Załącznik Nr 1 do SIWZ – druk Oferta – Pobierz
Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – Pobierz
Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wykaz wykonanych głównych usług – Pobierz
Załącznik Nr 4 do SIWZ – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – Pobierz
Załącznik Nr 5 do SIWZ – Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia – Pobierz
Załącznik Nr 6 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia art. 24 ust. 1 – Pobierz
Załącznik Nr 7 do SIWZ – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że podmiot nie należy do grupy kapitałowej – Pobierz
Załącznik Nr 8 do SIWZ – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – Pobierz
Załącznik Nr 9 do SIWZ – Zakres (częśc) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom – Pobierz
Załącznik Nr 10 do SIWZ – Wzór umowy – Pobierz
Załącznik Nr 11 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Pobierz
Załącznik Nr 12 do SIWZ – Opracowanie „Analiza funkcjonalna Muzeum Historycznego m.st. Warszawy” – Pobierz
Załącznik Nr 13 do SIWZ – Opracowanie „Analiza przestrzenna” luty 2013 r. – Pobierz
Załącznik Nr 14 do SIWZ – Projekt Budowlany – Pobierz

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego (korespondencja)

Pismo z dnia 31.10.2013 r. – Odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawców – Pobierz

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Warszawa, dnia 25 listopada 2013 r.

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej w ramach projektu pn.: „Modernizacja obiektów Muzeum Historycznego m.st. Warszawy przy Rynku Starego Miasta – etap I”.

 Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę – PAS PROJEKT ARCHI STUDIO Sławomir Golenko, z siedzibą w Nadarzynie (kod: 05-830), ul. Plantowa 5.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium oceny ofert, przyjętego w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 04 listopada 2013 r. do godz. 11:30 zostało złożonych pięć Ofert przez niżej wymienionych Wykonawców:

1)     PAS PROJEKT ARCHI STUDIO Sławomir Golenko, z siedzibą w Nadarzynie (kod: 05-830), ul. Plantowa 5 (Oferta Nr 1),

2)     KB-PROJEKTY KONSTUKCYJNE Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie (kod: 31-153), ul. Szlak 65/313 (Oferta Nr 2),

3)     WXCA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (kod: 01-460), ul. Górczewska 242/9 (Oferta Nr 3), 

4)     Konsorcjum firm: ŚPIEWAK Firma Remontowo-Budowlana (Lider), z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (kod: 05-850), ul. Dąbrowskiego 3 oraz Pracownia Rewaloryzacji Architektury „NOWY ZAMEK” Marta Pinkiewicz-Woźniakowska, z siedzibą w Warszawie (kod: 03-741), ul. Białostocka 22 lok. 3 (Oferta Nr 4), 

5)     MAREK RYTYCH ARCHITEKT, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-608), Al. Niepodległości 214 m. 16 (Oferta Nr 5). 

przy czym:

– Oferta Nr 2 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5  w związku z art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (uzasadnienie prawne i faktyczne w pkt II i III niniejszego pisma) – została odrzucona;

– Oferta Nr 5 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5  w związku z art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (uzasadnienie prawne i faktyczne w pkt II i III niniejszego pisma) – została odrzucona.

 Oferta Nr 1, Oferta Nr 3 i Oferta Nr 4 – spełniają wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 Wobec powyższego podaje się poniżej punktację przyznaną Ofercie Nr 1, Ofercie Nr 3 i Ofercie Nr 4 w kryterium oceny ofert: „Cena” oraz łączną punktację:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium:

Cena

Razem

1

 713.400,00

___________________  x 100 =  100,0

713.400,00

100,00 pkt

3

 713.400,00

_______________  x 100 = 79,5

897.918,00

79,5 pkt

4

    713.400,00

_______________  x 100 = 45,2

1.579.320,00

45,2 pkt

Dyrektor Muzeum Historycznego
m.st. Warszawy
/-/

Ewa Nekanda-Trepka

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Warszawa: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej w ramach projektu pn.: Modernizacja obiektów Muzeum Historycznego m.st. Warszawy przy Rynku Starego Miasta – etap I
Numer ogłoszenia: 500438 – 2013; data zamieszczenia: 04.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 433640 – 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Historyczne m. st. Warszawy, ul. Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 6351625, faks 22 8319491.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej w ramach projektu pn.: Modernizacja obiektów Muzeum Historycznego m.st. Warszawy przy Rynku Starego Miasta – etap I.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Charakterystyczne parametry budynku.
Obiekt przedmiotu zamówienia stanowi jedenaście zabytkowych kamienic Starego Miasta w Warszawie użytkowanych przez Muzeum Historyczne m.st. Warszawy. Rynek Starego Miasta nr 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 – wpisane do rejestru zabytków pod nr (kolejno) 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, oraz ul. Nowomiejska 4,6,8 – wpisane do rejestru zabytków pod nr 349,350 i 351. powierzchnia zabudowy: około 2.175 m² powierzchnia użytkowa: około 8.120 m² kubatura: około 41.500 m³ powierzchnia podwórza: około 507 m² w tym zadaszonego: około 400 m²

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
1. Wykonanie wielobranżowej koncepcji zmian funkcjonalnych w oparciu o istniejący projekt budowlany – 3 egz. – obejmującą m.in.:
1) Koncepcję architektoniczną na podstawie opracowania Analiza funkcjonalna Muzeum Historycznego m.st. Warszawy, dotyczącą m.in.:
a) układów funkcjonalnych dla wszystkich kondygnacji,
b) zapewnienia dostępu dla osób niepełnosprawnych,
c) zapewnienia dostępu dla zwiedzających do sal ekspozycyjnych,
d) opisu rozwiązań architektoniczno-funkcjonalnych.
2) Koncepcję rozwiązań konstrukcyjnych zawierającą opis zakresu i charakteru wzmocnienia stropów.
3) Koncepcję instalacji sanitarnych, zawierającą m.in.:
a) instalacje wentylacji i klimatyzacji,
b) instalacje hydrantowe,
c) opis i schematy.
4) Koncepcję instalacji elektrycznych.
5) Koncepcję instalacji teletechnicznych, zawierającą m.in.:
a) sieci strukturalne,
b) system sygnalizacji pożarowej,
c) dźwiękowy system ostrzegawczy,
d) opis i schematy.
6) Koncepcję zabezpieczenia zbiorów zawierającą opis systemu gaszenia pożaru nie niszczącego zbioru we wskazanych pomieszczeniach.

2. Wykonanie ekspertyz technicznych w 5 egz., w tym:
1) ekspertyzę techniczną w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
2) ekspertyzę wilgotnościową i mykologiczną,
3) ekspertyzę wytrzymałości elementów konstrukcyjnych,
4) ekspertyzę konstrukcji stropów.

3. Wykonanie projektu budowlanego zamiennego – w 5 egz. wraz z uzyskaniem zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowę – dotyczącego:
1) Branży architektonicznej, zawierającej:
a) zamienne rysunki rzutów,
b) zamienny opis,
c) zamienne warunki ochrony pożarowej.
2) Branży konstrukcyjnej, zawierającej:
a) zamienne obliczenia,
b) zamienne schematy,
c) zamienny opis.
3) Branży instalacyjnej teletechnicznej i elektrycznej, zawierającej:
a) zamienny projekt SSP,
b) zamienny projekt DSO,
c) zamienny projekt oświetlenia awaryjnego,
d) inne opracowania wymagane przez rzeczoznawcę ds. zab. p.poż.
4) Branży sanitarnej, zawierającej:
a) zamienny projekt instalacji hydrantowych,
b) inne opracowania wymagane przez rzeczoznawcę ds. zab. p.poż.

4. Wykonanie projektów wykonawczych – w 5 egz., w tym:
1) Projekt wykonawczy architektury, zawierający m.in.:
a) projekt architektoniczny,
b) projekt zagospodarowania terenu (ograniczony),
c) wytyczne do projektu placu budowy,
d) harmonogram prac budowy (ślepy),
e) projekt aranżacji wnętrz wraz z pierwszym wyposażeniem,
f) projekt oświetlenia,
g) projekt oświetlenia ewakuacyjnego,
h) album detali.
2) Projekt wykonawczy konstrukcji, zawierający m.in.:
a) projekt konstrukcyjny,
b) projekt wzmocnień elementów konstrukcyjnych,
c) projekt wyburzeń.
3) Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych, zawierający m.in.:
a) projekt wentylacji i klimatyzacji,
b) projekt wodno-kanalizacyjny,
c) projekt oddymiania klatek schodowych,
d) projekt instalacji gazu,
e) projekt centralnego ogrzewania.
4) Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych, zawierający m.in.:
a) projekt instalacji elektrycznych,
b) elementy projektu oświetlenia.
5) Projekt wykonawczy instalacji teletechnicznych, zawierający m.in.:
a) projekt SSP dla całego obiektu,
b) projekt DSO dla całego obiektu,
c) projekt systemu kontroli dostępu,
d) projekt sieci strukturalnej,
e) projekt systemu sygnalizacji napadu-włamania,
f) projekt instalacji monitoringu wideo.
6) Projekt wykonawczy zabezpieczenia zbiorów, zawierający m.in.:
a) projekt zabezpieczenia zbiorów,
b) uzgodnienie NIMOZ.
7) Projekt wykonawczy sali projekcyjnej, zawierający m.in.:
a) kompletny projekt sali projekcyjnej,
b) opracowanie akustyczne,
c) kompletny projekt kabiny projekcyjnej.

5. Przedmiary robót – 5 egz.

6. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – 5 egz. – zawierające m.in.:
1) określenie robót budowlanych w zakresie przygotowania terenu pod budowę,
2) określenie robót budowlanych w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich część,
3) określenie robót w zakresie instalacji budowlanych,
4) określenie robót wykończeniowych w zakresie obiektów budowlanych.

7. Kosztorysy inwestorskie wraz z szacunkową wyceną pierwszego wyposażenia – 2 egz. – zawierające m.in.:
1) ogólną charakterystykę robót,
2) kalkulację uproszczoną,
3) tabelę wartości elementów scalonych,
4) kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych, analizy indywidualne, nakładów rzeczowych oraz analizy własne cen czynników produkcji i wskaźników narzutów pośrednich i zysku.

Przedmiot Umowy należy wykonać w formie:
1) papierowej w ilościach jw.,
2) elektronicznej po 1 egz. na nośniku elektronicznym CD lub DVD, w tym:
a) koncepcja architektoniczna w formatach: – dla rysunków (*.pdf) i (*.jpg) albo (*.tif) w rozdzielczości 600 dpi, – dla tekstu (*.pdf) i (*.doc), – część cyfrowa Koncepcji z wizualizacją 3D,
b) ekspertyzy techniczne w formatach: – dla rysunków (*.pdf) i (*.jpg) albo (*.tif) w rozdzielczości 600 dpi, – dla tekstu (*.pdf) i (*.doc),
c) projekt budowlany zamienny, projekty wykonawcze w formacie dwg/dxt oraz PDF,
d) przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie w programie Norma lub kompatybilnym (w formacie .ath),
e) STWiOR, szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia – w programie WORD lub kompatybilnym (w formacie .doc lub .rtf) oraz PDF,
3) decyzje, opinie, ekspertyzy, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym CD lub DVD w formacie PDF.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych przedmiotem zamówienia, która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań, tj. forma elektroniczna będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na papierze, w trakcie dokonywanych ustaleń i uzgodnień.

Termin wykonania zamówienia:
1) rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia podpisania umowy,
2) zakończenie wykonania Dokumentacji – w terminie do dnia 30 kwietnia 2014 r., w tym:
a) koncepcje – w terminie do 35 dni od dnia podpisania umowy,
b) ekspertyzy techniczne oraz projekt budowlany zamienny opracowany w oparciu o koncepcje – w terminie do 65 dni od dnia podpisania umowy,
c) projekty wykonawcze, przedmiary robót, STWiOR, kosztorysy inwestorskie wraz z szacunkową wyceną pierwszego wyposażenia – w terminie do dnia 30 kwietnia 2014 r.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.22.10.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PAS PROJEKT ARCHI STUDIO Sławomir Golenko, ul. Plantowa 5, 05-830 Nadarzyn, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 763414,63 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 713400,00

Oferta z najniższą ceną: 713400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1579320,00

Waluta: PLN.

Dyrektor Muzeum Historycznego
m.st. Warszawy
/-/

Ewa Nekanda-Trepka

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 24 października 2013 godz 13:21
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 1 grudnia 2016 godz 14:04