wtorek, 7 grudnia 2021

Warszawa: Ochrona terenów położonych w Dzielnicy Wilanów Miasta Stołecznego Warszawy
Numer ogłoszenia: 419620 – 2012; data zamieszczenia: 26.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta , ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szrm.pl, Katalog: Zamówienia publiczne powyżej 14 tys. euro
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ochrona terenów położonych w Dzielnicy Wilanów Miasta Stołecznego Warszawy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie 24 godzinnej ochrony terenów położonych w Dzielnicy Warszawa – Wilanów przez dwóch agentów ochrony.
2. Ochrona polegać ma na:
a. przeciwdziałaniu próbom naruszenia porządku na strzeżonym terenie rozumianemu jako uniemożliwienie osobom trzecim wykorzystywanie terenu jako wysypiska, składowiska itp.
b. uniemożliwianiu osobom trzecim jakiegokolwiek wykorzystania nieruchomości gruntowych i budynków podlegających ochronie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego;
c. przeciwdziałaniu próbom dokonania kradzieży składników majątkowych, włamania, uszkodzenia instalacji, dokonania dewastacji budynków na strzeżonym terenie oraz przeciwdziałanie próbom rozbiórek, demontażu naniesień i likwidacji nasadzeń.
3. W sytuacji naruszenia porządku na strzeżonym terenie, tj. wykorzystania terenu jako wysypiska bądź składowiska, Wykonawca zapewni na własny koszt uporządkowanie chronionego terenu.
4. Usługa w okresie ochrony mienia jest wykonywana przez pracowników ochrony w oparciu o Instrukcję służby ochrony mienia przekazaną przez Wykonawcę w dniu podpisania umowy.
5. Ponadto opis przedmiotu zamówienia określają:
1) Wzór umowy zamieszczony w Sekcji IV.4.15) niniejszego Ogłoszenia;
2) Mapka terenu podlegającego ochronie, o której mowa w Sekcji IV.4.16) pkt 11 ppkt 8) niniejszego Ogłoszenia;
3) Wykaz nieruchomości, obiektów i nasadzeń podlegających ochronie, o którym mowa w Sekcji IV.4.16) pkt 11 ppkt 9) niniejszego Ogłoszenia. 6. Termin wykonania zamówienia: od godz. 10:00 dnia 31 grudnia 2012 roku do godz. 10:00 dnia 31 grudnia 2015 roku.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę niżej wymienionego dokumentu i oświadczenia:
   1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy (o którym mowa w Sekcji III.4.1) Ogłoszenia, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego) z zastrzeżeniem, że w przypadku składania wniosku przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie;2) koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia, o której mowa w wierszu pierwszym Sekcji III.4.1) Ogłoszenia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:
   1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy (o którym mowa w Sekcji III.4.1) Ogłoszenia, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego) z zastrzeżeniem, że w przypadku składania wniosku przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie;2) Wykazu wykonanych lub/i wykonywanych usług (o którym mowa w wierszu drugim Sekcji III.4.1) Ogłoszenia, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego), w którym Wykonawca wykaże się wykonaniem* lub/i wykonywaniem** w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzech usług polegających na pełnieniu ochrony terenów otwartych lub w budynku wraz z przyległym terenem;
   Uwaga!
   a) W przypadku składania wniosku przez wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem lub/i wykonywaniem ww. usług musi wykazać się co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie.
   b) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów – Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.3) dokumentów (np. referencji) potwierdzających, że usługi wymienione w Wykazie wykonanych lub/i wykonywanych usług zostały wykonane lub są wykonywane należycie.* Za wykonaną usługę Zamawiający rozumie taką usługę, która została zrealizowana w ramach danej umowy i odebrana przez Zamawiającego/Odbiorcę jako należycie wykonana. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione we wniosku.
   ** W przypadku usług wykonywanych (nie zakończonych) datą ich wykonania będzie data wystawienia dokumentu potwierdzającego ich należyte wykonanie.
 • III.3.3) Potencjał techniczny
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy (o którym mowa w Sekcji III.4.1) Ogłoszenia, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego) z zastrzeżeniem, że w przypadku składania wniosku przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:
   1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy (o którym mowa w Sekcji III.4.1) Ogłoszenia, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego), z zastrzeżeniem, że w przypadku składania wniosku przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie;2) Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (o którym mowa w wierszu trzecim Sekcji III.4.1) Ogłoszenia, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do Ogłoszenia, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego), w którym Wykonawca wykaże się:
   a) dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi odpowiednie przeszkolenie w zakresie ochrony obiektów i terenu, będącymi w wieku od 30 do 65 lat;
   b) dysponowaniem co najmniej jedną osobą posiadającą licencję pierwszego stopnia do nadzorowania i kontrolowania pracy pracowników ochrony fizycznej nie posiadających licencji;
   c) dysponowaniem co najmniej jedną osobą posiadającą licencję drugiego stopnia do organizacji i kierowania zespołem pracowników ochrony fizycznej oraz do opracowania Instrukcji służby ochrony mienia;Uwaga!
   (a) W przypadku składania wniosku przez Wykonawców występujących wspólnie, dysponowaniem ww. osobami lub osobą musi wykazać się co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie.
   (b) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów – Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia – na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.3) Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia (o którym mowa w wierszu czwartym Sekcji III.4.1) Ogłoszenia, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do Ogłoszenia, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego).
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy (o którym mowa w Sekcji III.4.1) Ogłoszenia, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego), z zastrzeżeniem, że w przypadku składania wniosku przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Poza oświadczeniami lub dokumentami, o których mowa w Sekcji III.4) niniejszego Ogłoszenia, Wykonawca składający wniosek musi dodatkowo załączyć:
1) wypełniony Formularz Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej, zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego Ogłoszenia, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego.

2) Pełnomocnictwo do podpisania wniosku.
Uwaga!
W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do wniosku musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w Sekcji IV.4.16) pkt 6, ppkt 3 i 5 niniejszego Ogłoszenia. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający – w wyznaczonym przez siebie terminie – wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia, chyba że mimo ich złożenia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: licytacja elektroniczna.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.6) Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: http://aukcje.um.warszawa.pl

IV.4.7) Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: www.szrm.pl, Katalog: Zamówienia publiczne powyżej 14 tys. euro

IV.4.8) Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
a) Wykonawca, pobiera ze wskazanej w ogłoszeniu o przedmiotowej licytacji strony internetowej wzór Formularza Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wraz z załącznikami. Następnie, w przypadku zainteresowania udziałem w licytacji elektronicznej, składa Wniosek. Złożenie ww. Wniosku jednocześnie oznacza akceptację warunków licytacji i postanowień umowy. Zamawiający, po weryfikacji nadesłanych Wniosków, informuje Wykonawców o wyniku kwalifikacji oraz zaprasza do składania ofert (postąpień) wszystkich Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu. Treść zaproszenia zawierać będzie adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja oraz parametry licytacji: cena wywoławcza brutto, minimalna wysokość postąpień, data i godzina otwarcia licytacji, czas trwania licytacji i warunki zamknięcia licytacji. Informacja o sposobie rejestracji na platformie licytacyjnej przekazywana jest za pośrednictwem operatora platformy do zakwalifikowanych do udziału w licytacji Wykonawców. Informacja ta przekazywana jest na wskazane we Wnioskach Wykonawców adresy e-mail. Po otrzymaniu ww. informacji Wykonawca rejestruje się na platformie pod adresem http://aukcje.um.warszawa.pl postępując zgodnie z przekazaną procedurą rejestracji.

b) Kody dostępu do platformy: Operator platformy przekazuje zakwalifikowanym przez Zamawiającego Wykonawcom informację o sposobie rejestracji na platformie. W trakcie rejestracji Wykonawca otrzyma kod dostępu do platformy. Otrzymany kod dostępu Wykonawca będzie musiał zmienić na nowy – określony przez siebie. O ewentualnych problemach z rejestracją należy niezwłocznie powiadomić osobę upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami. Nie wymagany jest podpis elektroniczny.

c) Wymagania techniczne urządzeń informatycznych: Wykonawca chcący wziąć udział w licytacji elektronicznej musi dysponować sprzętem, spełniającym poniższe wymagania:
-procesor 733 MHz i co najmniej 512 MB pamięci RAM;
-zainstalowany system operacyjny MS Windows XP lub nowszy;
-zainstalowana przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer 6.0. lub nowsza albo Mozilla Firefox 2.x lub nowsza;
-połączenie z siecią Internet o szybkości transmisji nie mniejszej niż 128 kb/s.

IV.4.9) Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
a) W trakcie licytacji Wykonawca podaje cenę brutto (z podatkiem VAT) za wykonanie całego zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy zamieszczonym w Sekcji IV.4.15) niniejszego Ogłoszenia.

b) W toku licytacji elektronicznej Zamawiający na bieżąco przekazuje wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji składanych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji, a także o cenach złożonych przez nich ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców.

c) Zaproponowana przez Wykonawcę cena ustalana jest na cały okres obowiązywania umowy i nie podlega waloryzacji. Zapłata ceny (wynagrodzenia Wykonawcy) nastąpi zgodnie z warunkami umowy.

d) Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będą w polskich złotych, wobec czego składanie ofert (postąpień) w licytacji elektronicznej musi być także wyrażone w walucie polskiej.

e) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawierać będzie, w chwili zamknięcia licytacji elektronicznej, najniższą cenę brutto realizacji całego zamówienia.

f) Minimalna wysokość postąpień: 3.100,00 zł.

g) Cena wywoławcza: 605.750,40 zł.

IV.4.10) Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

 • Licytacja jednoetapowa czas trwania: 15 minut

IV.4.11) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 05.11.2012 godzina 11:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (II piętro, pokój Nr 44). Zespół pracuje od pn. do pt., w godz. 7.30 – 15.30.

IV.4.12) Termin otwarcia licytacji elektronicznej: Zamawiający przewiduje otwarcie licytacji elektronicznej w dniu 27.11.2012 r. o godzinie 12.00. Ostateczny termin otwarcia licytacji Zamawiający poda w zaproszeniu do udziału w licytacji elektronicznej.

IV.4.13) Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy):

Zamawiający przewiduje zamknięcie L.E. w dniu 27.11.2012r. o godzinie 12.15. Ostateczny termin zamknięcia Zamawiający poda w zaproszeniu do udziału w L.E. Warunki zamknięcia licytacji elektronicznej – patrz: Sekcja IV.4.16) pkt 2.

IV.4.14 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dotyczy licytacji elektronicznej):

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

IV.4.15 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego (dotyczy licytacji elektronicznej):

WZÓR UMOWY. Umowa Nr _________ W dniu ____ w Warszawie Miastem Stołecznym Warszawa – Stołecznym Zarządem Rozbudowy Miasta, mającym siedzibę w Warszawie (kod: 00-099) przy ul. Senatorskiej 29/31, NIP 526-00-15-797, REGON 000162665, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa z dnia 05.05.2011 r. o numerze GP-0052/1901/2011, przez: Pana Pawła Barańskiego – p.o. Dyrektora SZRM, a ____________z siedzibą w _________ (kod: _____) przy ul. __________, zarejestrowaną w __________ w dniu _______ r. przez __________ pod numerem ________________ zgodnie ze stanem na dzień _______________ r. NIP: ______, REGON: _______ zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:________________ w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie licytacji elektronicznej – na podstawie art. 74 i następne ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), procedura Nr RZP-II-WB/2/DZP-1/2012, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji ochronę terenów położonych w Dzielnicy Wilanów Miasta Stołecznego Warszawy – zwaną dalej Przedmiotem Umowy.
2. Przedmiot Umowy obejmuje pełnienie 24 godzinnej ochrony terenów położonych w Dzielnicy Warszawa – Wilanów przez dwóch agentów ochrony.

§ 2.
1. Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania całodobowej ochrony terenu i obiektów położonych w Dzielnicy Warszawa-Wilanów Miasta Stołecznego Warszawy przez dwóch umundurowanych pracowników ochrony, zgodnie z:
1) mapką terenu podlegającego ochronie, stanowiącą załącznik nr 1;
2) wykazem nieruchomości, obiektów i nasadzeń podlegających ochronie, stanowiącym załącznik nr 2.
2. Ochrona polegać ma na:
1) przeciwdziałaniu próbom naruszenia porządku na strzeżonym terenie rozumianemu jako uniemożliwienie osobom trzecim wykorzystywanie terenu jako wysypiska, składowiska itp.;
2) uniemożliwianiu osobom trzecim jakiegokolwiek wykorzystania nieruchomości gruntowych i budynków podlegających ochronie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego;
3) przeciwdziałaniu próbom kradzieży składników majątkowych, włamania, uszkodzenia instalacji, dokonania dewastacji budynków na strzeżonym terenie oraz przeciwdziałaniu próbom rozbiórek, demontażu naniesień i likwidacji nasadzeń.
3. W sytuacji naruszenia porządku na strzeżonym terenie, tj. wykorzystania terenu jako wysypiska bądź składowiska, Wykonawca zapewni na własny koszt uporządkowanie chronionego terenu.
4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego zalegania nieczystości na chronionym terenie, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na uporządkowanie terenu, w wezwaniu skierowanym na numer faks Wykonawcy __________
5. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony stanowiącej Przedmiot niniejszej umowy przez pracowników ochrony w oparciu o Instrukcję służby ochrony mienia przekazaną przez Wykonawcę w dniu podpisania umowy, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
6. Odpowiedzialność Wykonawcy za powierzone do ochrony mienie i teren rozpoczyna się od dnia 31 grudnia 2012 r. od godz. 10:00.

§ 3.
1. Wykonawca ma obowiązek:
1) wykonać Przedmiot Umowy samodzielnie, bez udziału Podwykonawców,
2) realizować zadania ochrony codziennie przez całą dobę,
3) zapewnić stałe patrolowanie terenu podlegającego ochronie w czasie zróżnicowanym i nie szablonowo,
4) wyposażyć pracowników ochrony fizycznej w środki łączności gwarantujące stałą łączność z bazą.
2. Pracownik ochrony fizycznej jest zobowiązany:
1) bezwzględnie przestrzegać przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm);
2) stawiać się do pracy w pełnym umundurowaniu, wypoczętym, bez dolegliwości zdrowotnych w pełni sprawnym i przygotowanym do wykonywania obowiązków;
3) nosić w widocznym miejscu identyfikator służbowy umożliwiający jego identyfikację oraz identyfikację podmiotu zatrudniającego;
4) współpracować w właściwymi służbami: Policją, Strażą Miejską, Pogotowiem Ratunkowym, Strażą Pożarną i innymi służbami w przypadku zaistnienia na terenach podlegających ochronie nadzwyczajnego zdarzenia lub sytuacji kryzysowej.
2. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia Książki Służby, w której odnotowywane będą godziny obchodów i wszystkie zdarzenia nadzwyczajne.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania przez swoich upoważnionych przedstawicieli, wpisu do Książki Służby uwag związanych z realizacją Przedmiotu Umowy.
4. Zamawiający zapewni pomieszczenie dla potrzeb pracowników ochrony fizycznej zlokalizowane w budynku przy ul. Sytej 192 w Warszawie.
5. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów zużycia mediów, w przypadku korzystania z nich przez pracowników ochrony.

§ 4.
Umowa będzie realizowana w okresie: od godz. 10:00 dnia 31 grudnia 2012 r. do godz. 10:00 dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 5.
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy ustala się w łącznej wysokości na kwotę ____ zł brutto (słownie: ____), przy przyjętym wynagrodzeniu za jeden miesiąc w wysokości ____ zł brutto (słownie: ____) i przyjętych 36 miesiącach świadczenia ochrony, zgodnie z Formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej umowy. Wynagrodzenie obejmuje całość kosztów i wszystkich innych wydatków niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy na warunkach określonych umową. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem niezmiennym przez cały okres obowiązywania umowy.
2. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy będzie następowało na podstawie faktur wystawionych co miesiąc w wysokości ___________ zł brutto.
3. Faktury będą wystawiane na Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099) przy ul. Senatorskiej 29/31, NIP 526-00-15-797 i dostarczane do jego siedziby.
4. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, NIP ______________ i jest uprawniony do wystawiania faktur VAT.
5. Faktury VAT za wykonaną usługę będą wystawiane po zakończeniu każdego miesiąca i opłacane w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie 21 dni, od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury w siedzibie Zamawiającego.
6. Za termin zapłaty faktury uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swemu bankowi przelać na wskazany w fakturze rachunek bankowy określoną kwotę.
7. Za nieterminową realizację prawidłowo wystawionych faktur Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.

§ 6.
1. Osobą odpowiedzialną za realizację Przedmiotu Umowy ze strony Wykonawcy jest: ____.
2. Do nadzoru nad realizacją Przedmiotu Umowy oraz rozliczania jej z ramienia Zamawiającego wyznacza się: – Dorotę Zawadkę – Kierownika Zespołu ds. Zarządzania Nieruchomościami i Spraw Administracyjnych, nr tel. (0-22) 312 44 13, – Janusza Króla – Specjalistę ds. Administracyjnych i Zaopatrzenia, nr tel. (0-22) 312 44 11, – Piotra Motylińskiego – Głównego Specjalistę ds. Zarządzania Nieruchomościami, nr tel. (0-22) 312 44 12.
3. Wykaz osób upoważnionych przez Zamawiającego do wstępu na teren obiektów chronionych stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

§ 7.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za mienie powierzone ochronie przez Zamawiającego przez cały okres trwania Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 8.
1. Wykonawca oświadcza, że na czas realizacji Przedmiotu Umowy jest ubezpieczony od:
1) odpowiedzialności cywilnej za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich,
2) zniszczenia własności prywatnej, spowodowanego działaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy.
2. Wykonawca odpowiada na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego za szkody spowodowane kradzieżą, demontażem naniesień, likwidacją nasadzeń itp.

§ 9.
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w przypadkach i wysokościach wskazanych poniżej:
1) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku uporządkowania terenu w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od upływu terminu na uporządkowanie wyznaczonego przez Zamawiającego w wezwaniu, o którym mowa w § 2 ust. 4, do dnia uporządkowania terenu przez Wykonawcę,
2) w przypadku rozwiązania umowy w trybie określonym w ust. 2, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1
2. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy.
3. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty naliczonej przez Zamawiającego kary umownej w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wezwania do jej zapłaty. W przypadku braku zapłaty kary w wyznaczonym terminie Zamawiający jest uprawniony do jej potrącenia z bieżących należności Wykonawcy.
4. Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, za poniesioną szkodę.
5. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę w przypadku, w którym zgodnie z wolą organu Miasta Stołecznego Warszawy, Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta będzie zobowiązany do przekazania nieruchomości objętej ochroną, na rzecz innej jednostki organizacyjnej m. st. Warszawy. W takiej sytuacji Zamawiającemu przysługuje prawo 1 miesięcznego wypowiedzenia niniejszej umowy. Bieg okresu wypowiedzenia rozpoczyna się z pierwszym dniem następnego miesiąca po dniu wypowiedzenia.
6. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 10.
Rozwiązanie albo odstąpienie od Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez pisemnej zgody stron, za wyjątkiem przeniesienia praw i obowiązków przez Zamawiającego na rzecz innych jednostek organizacyjnych m. st. Warszawy.

§ 12. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie wyrządzone przez Wykonawcę i pracowników ochrony fizycznej, szkody osobiste i majątkowe wobec osób trzecich, które mogą powstać w związku z wykonywaniem niniejszej umowy oraz za roszczenia odszkodowawcze wynikające z prawomocnych orzeczeń sądowych obejmujących roszczenia związane z wyrządzonymi przez Wykonawcę i pracowników ochrony fizycznej szkodami związanymi z realizacją niniejszej Umowy, łącznie z wszelkimi wynikającymi z tego tytułu kosztami, które zostałyby skierowane do Zamawiającego i innych osób działających w imieniu Zamawiającego.

§ 13.
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obie Strony.
2. Nie stanowi zmiany umowy:
1) zmiana osób wymienionych w §6 ust. 2,
2) zmiana adresów Wykonawcy i Zamawiającego,
3) zmiana adresów do korespondencji, o których mowa w ust. 4,
4) utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści Umowy. W każdym takim przypadku Wykonawca ma obowiązek stosowania się do obowiązujących w danym czasie aktów prawa.
3. Zmiany wskazane w ust. 2 pkt 1-3 dokonywane są w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia danej Strony i wywołują skutek od dnia doręczenia go drugiej Stronie.
4. Wszelkie zawiadomienia i korespondencja związana z Umową powinna być kierowana pod następujące adresy:
1) Zamawiającego – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa
2) Wykonawcy – ____________________________
5. Strony zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego pisemnego powiadamiania o każdej zmianie ich siedziby lub adresu dla doręczeń korespondencji. W przypadku naruszenia powyższego obowiązku pismo skierowane listem poleconym na ostatni podany adres będzie uznane za doręczone skutecznie z dniem jego zwrotu przez pocztę po dwukrotnym awizowaniu.
6. Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie, na zasadzie porozumienia Stron. W przypadku braku takiego porozumienia, sporne kwestie rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
7. Umowa podlega prawu polskiemu.
8. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy, a w szczególności przepisy ustawy: Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny, o ochronie osób i mienia.
9. Językiem korespondencji, dokumentacji oraz wszelkich kontaktów w sprawach realizacji niniejszej umowy jest język polski.
10. Umowa niniejsza została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egz. dla Wykonawcy, 3 egz. dla Zamawiającego. 11. Integralną część niniejszej umowy stanowią jej Załączniki.
Załączniki do Umowy:
1) Mapka terenu podlegającego ochronie;
2) Wykaz nieruchomości, obiektów i nasadzeń podlegających ochronie;
3) Instrukcja służby ochrony mienia;
4) Wykaz osób upoważnionych przez Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta do wstępu na teren obiektów chronionych w Wilanowie;
5) Formularz cenowy.
Z A M A W I A J Ą C Y: W Y K O N A W C A:

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCÓW:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w wierszu pierwszym Sekcji III.4.2), powinno być zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do Ogłoszenia, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania wniosku przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. dokument musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie;

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, o którym mowa w wierszu drugim Sekcji III.4.2) – w przypadku składania wniosku przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. dokument musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie;

3) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, o której mowa w Sekcji III.4.2) w wierszu trzecim – w przypadku, gdy Wykonawca jest osobą prawną, informacje powinny dotyczyć wszystkich urzędujących członków organu zarządzającego, zaś w przypadku składania wniosku przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. dokument musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie (przez wszystkich urzędujących członków organu zarządzającego). W przypadku, gdy Wykonawca jest spółką jawną, informacje powinny dotyczyć wszystkich wspólników spółki;

4) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, o której mowa w Sekcji III.4.2) w wierszu czwartym – ww. dokument dotyczy podmiotów zbiorowych w rozumieniu ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2002 r. Nr 197, poz. 1661 z późn. zm.). W przypadku składania wniosku przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. dokument musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie, który zalicza się do podmiotów zbiorowych.

5) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby, lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Sekcji III.4.2) i III.4.3), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienia w zakresie terminu wystawienia ww. dokumentów stosuje się odpowiednio.

2. WARUNKI ZAMKNIĘCIA LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ, o których mowa w Sekcji IV.4.13):
Zamawiający zamyka licytację, gdy w podstawowym czasie nie zostanie złożona żadna oferta (postąpienie) lub, gdy w ciągu 3 minut od złożenia oferty przez jednego z Wykonawców nie zostanie złożona żadna inna oferta, jednakże nie wcześniej niż po upływie 15 minut od otwarcia licytacji.
3. WYKONAWCA:
1) W licytacji może wziąć udział osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile spełniają warunki określone w Ustawie oraz w niniejszym Ogłoszeniu.
2) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

4. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
1) W sprawach procedury: Małgorzata Wicik – Starszy Inspektor ds. Zamówień Publicznych, Nr tel.: 0-22 312 44 82;
2) W sprawach przedmiotu zamówienia:
– Dorota Zawadka – Kierownik Zespołu ds. Zarządzania Nieruchomościami i Spraw Administracyjnych, nr tel. (0-22) 312 44 13,
– Janusz Król – Specjalista ds. Administracyjnych i Zaopatrzenia, nr tel. (0-22) 312 44 11, – od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 15.00. 3) W zakresie licytacji elektronicznej: Ryszard Jóźwik, Nr tel.: 0-22 443-14-09.

5. INFORMACJE O ADRESOWANIU KORESPONDENCJI I SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ:
1) W postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują faksem w języku polskim, przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna – z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt 2). Forma pisemna wymagana jest dla złożenia na wezwanie Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub złożenia na wezwanie Zamawiającego pełnomocnictw, na zasadach określonych w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dopuszcza złożenie ww. dokumentów (w tym pełnomocnictw) lub oświadczeń w formie faksu, przy czym muszą one być złożone w stosownym terminie i potwierdzone niezwłocznie na piśmie. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. UWAGA: W przypadku nie potwierdzenia faktu otrzymania odpowiednio oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji, przyjmuje się, że przedmiotowe dokumenty nie zostały przekazane.

2) Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji, zgodnie z art. 77 ustawy, Zamawiający i Wykonawcy przekazują wnioski, oświadczenia i inne informacje drogą elektroniczną, za pomocą platformy, na której prowadzona jest licytacja.

3) Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31. Nr faksu do przesyłania korespondencji: 0-22 312-44-90; Nr telefonu kontaktowego 0-22 312 44 82;
UWAGA: Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez Wykonawców powyższego wymogu.

6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU, FORMA SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW:
1) Wniosek, przygotowany z zachowaniem formy pisemnej, należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny, na papierze, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.
2) Treść wniosku musi odpowiadać wymaganiom zawartym w treści ogłoszenia o zamówieniu. Wniosek musi zawierać wymagane w ogłoszeniu oświadczenia lub dokumenty.
3) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik, do wniosku musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
4) W przypadku załączenia do wniosku dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do wniosku tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.
5) Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że w przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa, pełnomocnictwo musi zostać poświadczone za zgodność z oryginałem przez mocodawcę lub przez notariusza.
Uwaga! W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, które będą brały udział w realizacji zamówienia, a na ich zasobach oraz zdolnościach finansowych będzie polegał Wykonawca (zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 2b Ustawy), kopie dokumentów dotyczące odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów mają być poświadczone ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM przez Wykonawcę lub te podmioty.
6) Wszelkie poprawki w treści wniosku, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania wniosku, mogą być dokonane tylko poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.
7) Osoba lub osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (wynikające z aktualnego odpisu z właściwego rejestru – jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru – albo pełnomocnictwa) w imieniu Wykonawcy winny podpisać:
a) każdą zapisaną (zadrukowaną) stronę wniosku wraz z wymaganymi oświadczeniami lub dokumentami,
b) wszelkie zmiany w treści wniosku (poprawki, przekreślenia, dopiski), w przeciwnym wypadku zmiany nie będą uwzględnione.
8) Podpis lub podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy (wynikające z aktualnego odpisu z właściwego rejestru – jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru – albo pełnomocnictwa) w imieniu Wykonawcy muszą być czytelne lub opisane pieczęciami imiennymi.
9) Pożądane jest, aby wszystkie strony wniosku były kolejno ponumerowane. Zaleca się, aby wniosek złączyć w sposób uniemożliwiający wysunięcie którejkolwiek kartki. Numeracja stron powinna rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie wniosku.
10) Informacje zawarte we wniosku, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), co do których Wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania wniosków, że nie mogą być one udostępniane – muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA WROZUMIENIUART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI. Strony, na których znajdują się zastrzeżone informacje, należy:
a) załączyć jako odrębną część, nie złączoną z wnioskiem w sposób trwały,
b) ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części wniosku.
Uwaga: Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki niezastrzeżenia przez Wykonawcę w Formularzu Wniosku informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
11) Wniosek należy umieścić w dwóch trwale zamkniętych, nieprzezroczystych opakowaniach np. kopertach. Opakowania powinny być zalakowane lub odpowiednio zabezpieczone w sposób uniemożliwiający bezśladowe otwarcie (np. podpisanie na wszystkich połączeniach). Opakowanie zewnętrzne powinno być zaadresowane na Zamawiającego z dopiskiem: Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej na: Ochronę terenów położonych w Dzielnicy Wilanów Miasta Stołecznego Warszawy oraz zawierać ostrzeżenie o treści: Nie otwierać przed terminem otwarcia wniosków. Opakowanie wewnętrzne poza oznakowaniem jak wyżej określono, powinno być opatrzone pełną nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego). W przypadku wniosku składanego przez wykonawców występujących wspólnie, wniosek należy opatrzyć w sposób jak opisano wyżej, pełną nazwą i dokładnym adresem wszystkich Wykonawców składających wniosek wspólnie, z zaznaczeniem lidera. Uwaga: Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższych wymogów.

7. ZASADY WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawierać będzie, w chwili zamknięcia licytacji elektronicznej, najniższą cenę brutto realizacji całego zamówienia.

8. KOSZT PRZYGOTOWANIA WNIOSKU:
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

9. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE W CELU ZAWARCIA UMOWY:
1) Zamawiający podpisze umowę, po zatwierdzeniu wyników licytacji z tym Wykonawcą, który w chwili zamykania licytacji elektronicznej zaproponował najniższą cenę realizacji przedmiotowego zamówienia, przy czym Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnej ze wzorem umowy, zawartym w Sekcji IV.4.15) Ogłoszenia.
2) Po zamknięciu licytacji elektronicznej, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Wykonawca, który został zwycięzcą licytacji elektronicznej ma obowiązek przekazać Zamawiającemu:
a) wypełniony Formularz Cenowy, stanowiący Załącznik nr 7 do niniejszego Ogłoszenia, zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego – www.szrm.pl, Katalog: Zamówienia publiczne powyżej 14 tys. Euro. Cena jednostkowa, tj. stawka r-g pracy jednego pracownika ochrony w ww. Formularzu ma zostać określona tak, aby łączna cena brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia była co najwyżej równa cenie za realizację zamówienia, która wygrała licytację elektroniczną. Wszystkie składniki cenowe określone w Formularzu Cenowym, powinny być wyrażone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku W cenie Wykonawca powinien uwzględnić całość kosztów i wszystkich innych wydatków niezbędnych do realizacji przedmiotowego zamówienia. Cena brutto podana przez Wykonawcę ustalana jest na cały okres obowiązywania umowy.
b) kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem decyzji o nadaniu numeru NIP,
c) w przypadku Wykonawców występujących wspólnie również – umowy regulującej współpracę tych Wykonawców,
d) 4 egzemplarze Instrukcji służby ochrony mienia – opracowanej i podpisanej przez wyznaczoną przez Wykonawcę osobę, posiadającą licencję II stopnia.
3) O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego po dostarczeniu ww. dokumentów.

10. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH:
Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będą w polskich złotych.

11. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH DO OGŁOSZENIA (wzory, druki, mapka, itp.):
1) Formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej.
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3) Wykaz wykonanych lub/i wykonywanych usług.
4) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
5) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.
6) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
7) Formularz cenowy.
8) Mapka terenu podlegającego ochronie.
9) Wykaz nieruchomości, obiektów i nasadzeń podlegających ochronie.
UWAGA:
Ww. Załączniki zamieszczone są na stronie internetowej Zamawiającego – www.szrm.pl, Katalog: Zamówienia publiczne powyżej 14 tys. euro. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w dniu podpisania umowy przekaże Wykonawcy Wykaz osób upoważnionych przez Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta do wstępu na teren obiektów chronionych w Wilanowie, który będzie stanowił Załącznik Nr 4 do Umowy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Załaczniki do pobrania:

Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia – Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie Licytacji elektronicznej – pobierz
Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art 22 ust. 1 ustawy Pzp – pobierz
Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia – Wykaz wykonanych lub/i wykonywanych usług – pobierz
Załącznik Nr 4 do Ogłoszenia – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – pobierz
Załącznik Nr 5 do Ogłoszenia – Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia – pobierz
Załącznik Nr 6 do Ogłoszenia – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – pobierz
Załącznik Nr 7 do Ogłoszenia – Formularz Cenowy – pobierz
Załącznik Nr 8 do Ogłoszenia – Mapka terenu podlegajacego ochronie – pobierz
Załącznik Nr 9 do Ogloszenia – Wykaz nieruchomości, obiektów i nasadzeń podlegających ochronie – pobierz

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Nr sprawy: RZP-II-WB/2/DZP-1/2012                                             27 listopada 2012 r.

 

Informacja o wyborze oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie licytacji elektronicznej na: Ochronę terenów położonych w Dzielnicy Wilanów Miasta Stołecznego Warszawy.

 

Zamawiający – działając na podstawie art. 80 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę „SECUREX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod: 03-708), przy ul. Kłopotowskiego Nr 23/25, który zaoferował najniższą cenę w toku licytacji elektronicznej.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Warszawa: Ochrona terenów położonych w Dzielnicy Wilanów Miasta Stołecznego Warszawy
Numer ogłoszenia: 497728 – 2012; data zamieszczenia: 07.12.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 419620 – 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ochrona terenów położonych w Dzielnicy Wilanów Miasta Stołecznego Warszawy.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie 24 godzinnej ochrony terenów położonych w Dzielnicy Warszawa – Wilanów przez dwóch agentów ochrony.
2. Ochrona polegać ma na:
a. przeciwdziałaniu próbom naruszenia porządku na strzeżonym terenie rozumianemu jako uniemożliwienie osobom trzecim wykorzystywanie terenu jako wysypiska, składowiska itp.
b. uniemożliwianiu osobom trzecim jakiegokolwiek wykorzystania nieruchomości gruntowych i budynków podlegających ochronie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego;
c. przeciwdziałaniu próbom dokonania kradzieży składników majątkowych, włamania, uszkodzenia instalacji, dokonania dewastacji budynków na strzeżonym terenie oraz przeciwdziałanie próbom rozbiórek, demontażu naniesień i likwidacji nasadzeń.
3. W sytuacji naruszenia porządku na strzeżonym terenie, tj. wykorzystania terenu jako wysypiska bądź składowiska, Wykonawca zapewni na własny koszt uporządkowanie chronionego terenu.
4. Usługa w okresie ochrony mienia jest wykonywana przez pracowników ochrony w oparciu o Instrukcję służby ochrony mienia przekazaną przez Wykonawcę w dniu podpisania umowy.
Termin wykonania zamówienia: od godz. 10:00 dnia 31 grudnia 2012 roku do godz. 10:00 dnia 31 grudnia 2015 roku.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Licytacja elektroniczna

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 52.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • SECUREX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul Kłopotowskiego Nr 23/25, 03-708 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 492480,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 290122,56
 • Oferta z najniższą ceną: 290122,56 / Oferta z najwyższą ceną: 605750,40
 • Waluta: PLN.p.o. Dyrektora
  Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
  /-/
  Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 26 października 2012 godz 10:21
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 5 grudnia 2016 godz 11:34