środa, 1 grudnia 2021

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 39791-2012 z dnia 2012-02-17 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – Warszawa
Zakres rzeczowy Przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) wykonanie dodatkowych opraw ewakuacyjnych, 2) wykonanie dodatkowego zasilenia kamienicy Nowomiejskiej 8, zamontowanie dodatkowej oprawy oświetlenia studni, dobudowę zwieszaków dla opraw w…


Warszawa: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w piwnicach budynku Muzeum Historycznego m.st. Warszawy przy Rynku Starego Miasta 28-42 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy Nr 39/PLO236/NMF/2008 – zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych Nr 19 z dnia 08.02.2012 r
Numer ogłoszenia: 41847 – 2012; data zamieszczenia: 21.02.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 39791 – 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w piwnicach budynku Muzeum Historycznego m.st. Warszawy przy Rynku Starego Miasta 28-42 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy Nr 39/PLO236/NMF/2008 – zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych Nr 19 z dnia 08.02.2012 r.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres rzeczowy Przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) wykonanie dodatkowych opraw ewakuacyjnych, 2) wykonanie dodatkowego zasilenia kamienicy Nowomiejskiej 8, zamontowanie dodatkowej oprawy oświetlenia studni, dobudowę zwieszaków dla opraw w pomieszczeniach ekspozycji, 3) wykonanie dodatkowego zabezpieczenia ppoż. wentylacji.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.31.00.00-3, 45.33.12.10-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Wsparcie udzielone przez Norwegią poprzez dofinansowanie Projektu pod nazwą; Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowych piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.02.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Konsorcjum: AMP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Lider, ul. Sarmacka Nr 5 G, 02-972 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
  • RENOWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Partner, ul. Piękna Nr 47, 00-672 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 45800,42 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 67650,00
  • Oferta z najniższą ceną: 67650,00 / Oferta z najwyższą ceną: 67650,00
  • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit b. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia jeżeli wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Przedmiotowe zamówienie dodatkowe nie było objęte przedmiotem zamówienia podstawowego. Udzielenie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe określone w protokóle konieczności Nr 19 z dnia 08.02.2012 r. jest niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego. Konieczność wykonania robót dodatkowych wyniknęła w trakcie prowadzonych prac budowlanych i jest następstwem sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Ad. Sekcji II 3) pkt 1. W związku z aktualizacją scenariusza pożarowego związaną z modyfikacją organizacyjną pomieszczeń i zmianą Postanowienia Państwowej Straży Pożarnej Nr WZ.5595/301/11 zachodzi konieczność wykonania dodatkowych opraw ewakuacyjnych. Konieczność wykonania prac dodatkowych w zakresie opraw oświetlenia kierunkowego wynika z dostosowania w/w oświetlenia do aktualnej ekspertyzy pożarowej, która w swym zakresie zmieniła i uszczegółowiła kierunki ewakuacji. Na podstawie tej ekspertyzy projektant nadzoru autorskiego branży elektrycznej przekazał projekt zamienny oświetlenia ewakuacyjnego, który zmieniał lokalizację opraw kierunkowych oraz uzupełniał zakres prac o dodatkowe oprawy oświetlenia kierunkowego z piktogramami. Wykonanie ww. robót dodatkowych jest warunkiem bezpieczeństwa pożarowego obiektu. Ad. Sekcji II 3) pkt 2. W celu zapewnienia ciągłego zasilania energetycznego Muzeum Historycznego m.st. Warszawy, projektant nadzoru autorskiego branży elektrycznej, w trakcie przygotowania istniejącego złącza kablowego do demontażu, wpisem w Dziennik Budowy stwierdził konieczność ułożenia kabli zasilających /wlz/, umożliwiających przebudowę złącza elektroenergetycznego. Należy także przygotować wnęki dla złącza kablowego RWE Stoen Operator w jego nowej lokalizacji oraz dla układu pomiarowego. Demontaż istniejącego złącza kablowego RWE Stoen Operator umożliwi kontynuację robót w kamienicy przy ul. Nowomiejska 6 i 8. Ze względu na czynny obiekt, przed demontażem istniejącego złącza kablowego zachodzi konieczność wykonania powyższych robót jak i dodatkowych przełączeń obwodów energetycznych w istniejącej rozdzielnicy głównej Muzeum. Montaż szyby szklanej wewnątrz eksponowanej studni na poziomie -1 przy zaprojektowanym istniejącym oświetleniu spowodował zjawisko olśnienia, które uniemożliwiało eksponowanie wnętrza studni. W związku z powyższym Nadzór Konserwatorski oraz projektant nadzoru autorskiego branży elektrycznej wpisem w Dziennik Budowy stwierdzili konieczność zamontowania dodatkowej oprawy żarowej z możliwością regulacji natężenia oświetlenia we wnętrzu studni. W wyniku zaleceń Nadzoru Konserwatorskiego w salach ekspozycyjnych z zamontowanym oświetleniem stwierdzono również konieczność montażu opraw na zwieszakach w celu dostosowane ww. oświetlenia do charakteru eksponowanych pomieszczeń. Ad. Sekcji II 3) pkt 3. W związku z aktualizacją scenariusza pożarowego związaną z modyfikacja organizacyjną pomieszczeń i zmianą Postanowienia Państwowej Straży Pożarnej Nr WZ.5595/301/11 zostało wprowadzone dodatkowe oddzielenie pożarowe klatki schodowej która została zakwalifikowana jako ewakuacyjna i zachodzi konieczność wykonania dodatkowego zabezpieczenia ppoż. wentylacji poprzez wbudowanie kratki wentylacyjnej pęczniejącej. Wykonanie ww. robót dodatkowych jest warunkiem bezpieczeństwa pożarowego obiektu. Powyższe roboty zostaną zlecone Konsorcjum: AMP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod: 02-972) przy ul. Sarmackiej Nr 5 G,- Lider Konsorcjum, i RENOVA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod: 00-672), przy ul. Pięknej Nr 47 które jest Wykonawcą robót budowlanych w piwnicach budynku Muzeum Historycznego m.st. Warszawy przy Rynku Starego Miasta 28-42 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy Nr 39/PLO236/NMF/2008

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 21 lutego 2012 godz 10:56
Ostatnia aktualizacja: ppakier - 21 listopada 2016 godz 13:32