środa, 1 grudnia 2021

Warszawa: Dokończenie robót budowlanych – w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa wielofunkcyjnego Centrum dla osób z chorobą Alzheimera wraz z modernizacją Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowoursynowskiej.
Numer ogłoszenia: 414004 – 2011; data zamieszczenia: 07.12.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta , ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szrm.pl Katalog Zamówienia publiczne powyżej 14 tys. euro
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dokończenie robót budowlanych – w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa wielofunkcyjnego Centrum dla osób z chorobą Alzheimera wraz z modernizacją Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowoursynowskiej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Teren objęty inwestycją położony jest na działkach nr ew. 5,6,cz.1,cz.8/3 z obrębu 1-04-10 oraz części dz. Nr Ew. 29/1 z obrębu 1-02-38 – położonych pomiędzy ul. Nowoursynowską i Al. Wilanowską w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.
Inwestycja składa się z niżej wymienionych obiektów:
– budynek przeznaczony na stały pobyt chorych – A,
– budynek z pokojami gościnnymi – B,
– budynek portierni – C,
– budynek administracyjny – D.
Parametry techniczne obiektów:
Powierzchnia całej działki: 23 600 m2
Budynek A:
Powierzchnia zabudowy – 1.069,44 m2
Powierzchnia użytkowa budynku – 1.522,47 m2
Powierzchnia całkowita – 3.623,27 m2
Kubatura – 13.187,65 m3
Budynek B:
Powierzchnia zabudowy – 182,20 m2
Powierzchnia użytkowa budynku – 111,15 m2
Powierzchnia całkowita – 280,31 m2
Kubatura – 951,92 m3
Budynek C:
Powierzchnia zabudowy – 144,03 m2
Powierzchnia użytkowa budynku – 49,47 m2
Powierzchnia całkowita – 144,03 m2
Kubatura – 695,66 m3
Budynek D:
Powierzchnia zabudowy – 141,77 m2
Powierzchnia użytkowa budynku – 206,19 m2
Powierzchnia całkowita – 391,44 m2
Kubatura – 1.577,93 m3
Zakres robót do wykonania:
Dokończenie:
– budowy kompleksu budynków wielofunkcyjnego Centrum dla osób z chorobą Alzheimera – budynki C i D;
– przebudowy i rozbudowy byłego Domu Pomocy Społecznej – budynek A;
– przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku administracyjnego – budynek B, który po wykonaniu robót będzie budynkiem z pokojami gościnnymi;
– infrastruktury technicznej.

Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) wykonanie robót budowlanych w budynkach A, B, C i D;
2) wykonanie robót drogowych;
3) wykonanie zagospodarowania terenu;
4) wykonanie instalacji sanitarnych, w tym:
a) dokończenie instalacji sanitarnych w budynkach A, B, C i D,
b) uzbrojenie terenu, w tym kanalizacja sanitarna, deszczowa, wodociąg, sieć cieplna;
5) wykonanie instalacji elektrycznych;
6) wykonanie instalacji teletechnicznych;
7) wykonanie sieci telefonicznej zewnętrznej;
8) wykonanie robót ogrodniczych – powierzchnie biologicznie czynne..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • W ramach zamówień uzupełniających przewiduje się zainstalowanie dodatkowych zewnętrznych kamer telewizji dozorowej na budynkach A i F.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.30.00.00-0, 45.40.00.00-1, 45.11.12.00-0, 45.20.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w niniejszym postepowaniu nie jest wymagane.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczenia:

1)Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie;

2)Wykazu robót budowlanych, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ, w którym Wykonawca wykaże się:
a)wykonaniem* w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie** lub przebudowie*** budynku o charakterze użyteczności publicznej**** i o powierzchni użytkowej co najmniej 700 m2,
i
b)wykonaniem* w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie** lub przebudowie*** budynku o charakterze użyteczności publicznej**** i wartości zamówienia co najmniej 8.000.000 zł. brutto (słownie złotych: osiem milionów)*****,

Uwaga!
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem robót budowlanych musi wykazać się co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie.
W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów – Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
* Za wykonaną robotę budowlaną Zamawiający rozumie taką robotę, która została zrealizowana w ramach danej umowy i odebrana przez Zamawiającego/Odbiorcę jako wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie.
** Przez budowę należy rozumieć wykonanie budynku w określonym miejscu, a także jego odbudowę, rozbudowę i nadbudowę.
*** Przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji.
**** Przez budynek użyteczności publicznej, Zamawiający rozumie budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny,
***** W przypadku gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień 06.12.2011 r.

3)dokumentów (np. referencji) potwierdzających, że roboty budowlane wymienione w Wykazie robót budowlanych zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:

1)Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie;

2)Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ, w którym Wykonawca wykaże się:
a)dysponowaniem co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi – bez ograniczeń -w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
b)dysponowaniem co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi – bez ograniczeń – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
c)dysponowaniem co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi – bez ograniczeń – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
d)dysponowaniem co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót telekomunikacyjnych, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi – w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną,
e)dysponowaniem co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót drogowych, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi -w specjalności drogowej.

Uwaga!
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dysponowaniem ww. osobami musi wykazać się co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie.
W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia – na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

3) Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 5 do SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
   • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
   • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
   • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Poza oświadczeniami lub dokumentami, o których mowa w Sekcji III.4) ogłoszenia, Wykonawca składający Ofertę musi dodatkowo załączyć:

1)Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ.
2)Pełnomocnictwo do podpisania oferty.
Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3)Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom, zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ.
Uwaga! W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców.
4) Kosztorysy ofertowe sporządzone metodą uproszczoną, zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ – w formie papierowej.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany oraz warunki tych zmian zostały określone we wzorze umowy (w szczególności w § 11 umowy) – stanowiącej załącznik Nr 8 do SIWZ.

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szrm.pl Katalog Zamówienia publiczne powyżej 14 tys. euro
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
SZRM, Warszawa, ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro, pokój Nr 22).
Opłata za SIWZ wynosi 5.388,53 zł brutto.
Nr konta: 24 1030 1508 0000 0005 5005 2008..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.12.2011 godzina 11:30,
miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro, pokój 22)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamawiający informuje, że:
a) dokument, o którym mowa w sekcji III.4.2 w wierszu pierwszym, powinien być zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie;
b) w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w sekcji III.4.2 w wierszu drugim, musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 414004 – 2011 data 07.12.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, fax. 022 3124490.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).
 • W ogłoszeniu jest: III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczenia: 1)Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie; 2)Wykazu robót budowlanych, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ, w którym Wykonawca wykaże się: a)wykonaniem* w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie** lub przebudowie*** budynku o charakterze użyteczności publicznej**** i o powierzchni użytkowej co najmniej 700 m2, i b)wykonaniem* w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie** lub przebudowie*** budynku o charakterze użyteczności publicznej**** i wartości zamówienia co najmniej 8.000.000 zł. brutto (słownie złotych: osiem milionów)*****, Uwaga! W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem robót budowlanych musi wykazać się co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie. W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów – Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. * Za wykonaną robotę budowlaną Zamawiający rozumie taką robotę, która została zrealizowana w ramach danej umowy i odebrana przez Zamawiającego/Odbiorcę jako wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie. ** Przez budowę należy rozumieć wykonanie budynku w określonym miejscu, a także jego odbudowę, rozbudowę i nadbudowę. *** Przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji. **** Przez budynek użyteczności publicznej, Zamawiający rozumie budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny, ***** W przypadku gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień 06.12.2011 r. 3)dokumentów (np. referencji) potwierdzających, że roboty budowlane wymienione w Wykazie robót budowlanych zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone..
 • W ogłoszeniu powinno być: III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczenia: 1)Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie; 2)Wykazu robót budowlanych, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ, w którym Wykonawca wykaże się: a)wykonaniem* w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie** lub przebudowie*** budynku o charakterze użyteczności publicznej**** i o powierzchni użytkowej co najmniej 700 m2, i b)wykonaniem* w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie** lub przebudowie*** budynku o charakterze użyteczności publicznej**** i wartości zamówienia co najmniej 8.000.000 zł. brutto (słownie złotych: osiem milionów)*****, Uwaga! W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem robót budowlanych musi wykazać się co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie. W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów – Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. * Za wykonaną robotę budowlaną Zamawiający rozumie taką robotę, która została zrealizowana w ramach danej umowy i odebrana przez Zamawiającego/Odbiorcę jako wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie. ** Przez budowę należy rozumieć wykonanie budynku w określonym miejscu, a także jego odbudowę, rozbudowę i nadbudowę. *** Przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji. **** Przez budynek użyteczności publicznej, Zamawiający rozumie budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny, ***** W przypadku gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień 07.12.2011 r. 3)dokumentów (np. referencji) potwierdzających, że roboty budowlane wymienione w Wykazie robót budowlanych zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.12.2011 godzina 11:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro, pokój 22)..
 • W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.12.2011 godzina 11:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro, pokój 22)..

 

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Numer ogłoszenia: 435344 – 2011; data zamieszczenia: 22.12.2011
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 414004 – 2011 data 07.12.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, fax. 022 3124490.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.12.2011 godzina 11:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro, pokój 22).
 • W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.01.2012 godzina 11:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro, pokój 22).

 

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Numer ogłoszenia: 3034 – 2012; data zamieszczenia: 03.01.2012
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 414004 – 2011 data 07.12.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, fax. 022 3124490.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.01.2012 godzina 11:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro, pokój 22).
 • W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.01.2012 godzina 11:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro, pokój 22).

 

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

 

Załączniki do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz
Załącznik Nr 1 do SIWZ – Druk OFERTA – pobierz
Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – pobierz
Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wykaz robót budowlanych – pobierz
Załącznik Nr 4 do SIWZ – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – pobierz
Załącznik Nr 5 do SIWZ – Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia – pobierz
Załącznik Nr 6 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – pobierz
Załącznik Nr 7 do SIWZ – Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom – pobierz
Załącznik Nr 8 do SIWZ – Wzór umowy – pobierz
Załącznik Nr 9 do SIWZ – Decyzja Nr 108/A/MOK/2008 z dnia 31.03.2008 r.  wraz z Postanowieniami – pobierz
Załącznik Nr 10 do SIWZ – Decyzja nr 237/MOK/2011 z dnia 20.07.2011 r. – pobierz

Załączniki od Nr 11 do Nr 14 – spakowane zip – 1,9Gb
P. wykonawcze cz.1 Załączniki od Nr 15 do 17 – spakowane zip – 714Mb
P. wykonawcze cz.2 Załączniki od Nr 18 do 20 – spakowane zip – 961Mb
P. wykonawcze cz.3 Załączniki od Nr21 do 23 – spakowane zip – 424Mb
P.wykonawcze cz.4 Załączniki od Nr 24 do 27 – spakowane zip – 76Mb
Załączniki od Nr 28 do Nr 35 – Projekt_budowlany – spakowane zip – 740Mb
Załączniki od Nr 36 do Nr 80 – Przedmiary- spakowane zip – 4Mb
Załączniki od Nr 81 do Nr 86 – STWiOR – spakowane.zip – 30Mb

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego (korespondencja)

Pismo z dnia 12.12.2011 r. – pobierz
Załącznik do Pisma z dnia 12.12.2011 r. – Zal. od Nr 1 do Nr 7 do SIWZ w rozszerzeniu DOC – pobierz
Załącznik do Pisma z dnia 12.12.2011 r. – Zal. Nr 36 do Nr 80 do SIWZ-Przedmiary w rozszerzeniu ATH – pobierz

Pismo z dnia 13.12.2011 r. – pobierz

Pismo z dnia 19.12.2011 r. – pobierz

Pismo z dnia 22.12.2011 r. – pobierz

Pismo z dnia 30.12.2011 r. – pobierz

Pismo z dnia 03.01.2012 r. – pobierz

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

23 stycznia 2012 r.

 Nr sprawy: RZP-II-WI/29/DZP-1/2011

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dokończenie robót budowlanych – w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wielofunkcyjnego Centrum dla osób z chorobą Alzheimera wraz z modernizacją Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowoursynowskiej“.

 Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – zwana dalej Ustawą – zawiadamia, iż:

 Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 3 złożoną przez Wykonawcę – F.B.I. TASBUD, z siedzibą w Warszawie (kod:01-981), ul. Balaton 20.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium oceny ofert, przyjętego w przedmiotowym postępowaniu.

                         Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 09 stycznia 2012 r. do godz. 11:30 zostało złożonych dziewięć Ofert przez niżej wymienionych Wykonawców:

 1. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „ELKO” s.c., Tadeusz Siekierski, Michał Siekierski, z siedzibą w Sochaczewie (kod: 96-500), ul. Staszica 68, (Oferta Nr 1);

 2.  ZAB – BUD Andrzej Zaboklicki, z siedzibą w Warszawie (kod 00-466), ul. Nowosielecka 14A lok. 3, (Oferta Nr 2);

 3.  F.B.I. TASBUD, z siedzibą w Warszawie (kod:01-981), ul. Balaton 20, (Oferta Nr 3); 

 4. „MERX” Sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku (kod:15-404), ul. Młynowa 17, (Oferta Nr 4); 

 5. WARBUD S.A., z siedzibą w Warszawie (kod:02-342), Al. Jerozolimskie 162 A,  (Oferta Nr 5); 

 6. „BBWW” Sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku (kod:15-532), ul. Wiewiórcza 66, (Oferta Nr 6); 

 7.    Konsorcjum firm: Lider konsorcjum: ROSA-BUD S.A., z siedzibą w Radomiu (kod:26-600), ul. Gazowa 5/7 i Uczestnik konsorcjum: P.P.H.U. „RO.SA.-BUD Roman Jan Saczywko” z siedzibą w Radomiu (kod:26-600), ul. Ptasia 14, (Oferta Nr 7);

 8.    PBM  POŁUDNIE S.A., z siedzibą w Warszawie (kod:02-349), ul. Baśniowa 3, (Oferta Nr 8);

 9.    Mostostal Warszawa S.A., z siedzibą w Warszawie (kod:02-673), ul. Konstruktorska 11a, (Oferta Nr 9),

 przy czym:

– Oferta Nr 1 – została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 i 6 Ustawy;

– Oferta Nr 2 – została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 Ustawy;

– Oferta Nr 4 – została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 24 ust.2 pkt 4  Ustawy;

– Oferta Nr 9 – została odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 6 Ustawy.

 Oferty: Nr 3, 5, 6, 7 i 8 – spełniają wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 Wobec powyższego Zamawiający podaje poniżej punktację przyznaną Ofertom Nr 3, 5, 6, 7  i 8 w kryterium oceny ofert: „Cena” oraz łączną punktację:

Numer oferty Liczba pkt w kryterium:
Cena
Razem
3 6.655.660,37
_________________  x 100 =  100,0 pkt.
6.655.660,37
100,0
5 6.655.660,37
_________________ x 100 =  62,2 pkt.
10.693.811,04
62,2
6 6.655.660,37
_________________  x 100 =  69,8 pkt.
9.535.746,50
 69,8
7 6.655.660,37
_________________ x 100 =  84,4 pkt.
7.890.388,58
 84,4
8 6.655.660,37
________________  x 100 =  74,8 pkt.
8.893.943,07
 74,8

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Warszawa: Dokończenie robót budowlanych – w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa wielofunkcyjnego Centrum dla osób z chorobą Alzheimera wraz z modernizacją Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowoursynowskiej
Numer ogłoszenia: 44476 – 2012; data zamieszczenia: 14.02.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 414004 – 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dokończenie robót budowlanych – w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa wielofunkcyjnego Centrum dla osób z chorobą Alzheimera wraz z modernizacją Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowoursynowskiej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Teren objęty inwestycją położony jest na działkach nr ew. 5,6,cz.1,cz.8/3 z obrębu 1-04-10 oraz części dz. Nr Ew. 29/1 z obrębu 1-02-38 – położonych pomiędzy ul. Nowoursynowską i Al. Wilanowską w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. Inwestycja składa się z niżej wymienionych obiektów: – budynek przeznaczony na stały pobyt chorych – A, – budynek z pokojami gościnnymi – B, – budynek portierni – C, – budynek administracyjny – D. Parametry techniczne obiektów: Powierzchnia całej działki: 23 600 m2 Budynek A: Powierzchnia zabudowy – 1.069,44 m2 Powierzchnia użytkowa budynku – 1.522,47 m2 Powierzchnia całkowita – 3.623,27 m2 Kubatura – 13.187,65 m3 Budynek B: Powierzchnia zabudowy – 182,20 m2 Powierzchnia użytkowa budynku – 111,15 m2 Powierzchnia całkowita – 280,31 m2 Kubatura – 951,92 m3 Budynek C: Powierzchnia zabudowy – 144,03 m2 Powierzchnia użytkowa budynku – 49,47 m2 Powierzchnia całkowita – 144,03 m2 Kubatura – 695,66 m3 Budynek D: Powierzchnia zabudowy – 141,77 m2 Powierzchnia użytkowa budynku – 206,19 m2 Powierzchnia całkowita – 391,44 m2 Kubatura – 1.577,93 m3 Zakres robót do wykonania: Dokończenie: – budowy kompleksu budynków wielofunkcyjnego Centrum dla osób z chorobą Alzheimera – budynki C i D; – przebudowy i rozbudowy byłego Domu Pomocy Społecznej – budynek A; – przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku administracyjnego – budynek B, który po wykonaniu robót będzie budynkiem z pokojami gościnnymi; – infrastruktury technicznej. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) wykonanie robót budowlanych w budynkach A, B, C i D; 2) wykonanie robót drogowych; 3) wykonanie zagospodarowania terenu; 4) wykonanie instalacji sanitarnych, w tym: a) dokończenie instalacji sanitarnych w budynkach A, B, C i D, b) uzbrojenie terenu, w tym kanalizacja sanitarna, deszczowa, wodociąg, sieć cieplna; 5) wykonanie instalacji elektrycznych; 6) wykonanie instalacji teletechnicznych; 7) wykonanie sieci telefonicznej zewnętrznej; 8) wykonanie robót ogrodniczych – powierzchnie biologicznie czynne.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.30.00.00-0, 45.40.00.00-1, 45.11.12.00-0, 45.20.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.02.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Teresa Czapczuk F.B.I. TASBUD, ul. Balaton 20, 01-981 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8376412,66 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 6655660,37
 • Oferta z najniższą ceną: 5909021,90 / Oferta z najwyższą ceną: 10693811,04
 • Waluta: PLN.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 7 grudnia 2011 godz 12:32
Ostatnia aktualizacja: ppakier - 21 listopada 2016 godz 13:33