środa, 1 grudnia 2021

Warszawa: Sprzątanie powierzchni wewnętrznych, zewnętrznych i pielęgnacja zieleni oraz w okresie zimowym odśnieżanie ciągów komunikacyjnych pieszych, parkingu i zjazdu do garażu – nieruchomości przy ul. Senatorskiej 29/31 w Warszawie
Numer ogłoszenia: 408858 – 2012; data zamieszczenia: 19.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta , ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szrm.pl, Katalog: Zamówienia publiczne powyżej 14 tys. euro

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzątanie powierzchni wewnętrznych, zewnętrznych i pielęgnacja zieleni oraz w okresie zimowym odśnieżanie ciągów komunikacyjnych pieszych, parkingu i zjazdu do garażu – nieruchomości przy ul. Senatorskiej 29/31 w Warszawie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Sprzątanie powierzchni wewnętrznych, zewnętrznych i pielęgnacja zieleni oraz w okresie zimowym odśnieżanie ciągów komunikacyjnych pieszych, parkingu i zjazdu do garażu – nieruchomości przy ul. Senatorskiej 29/31 w Warszawie, w tym:

1) sprzątanie powierzchni wewnętrznej o łącznej wielkości ok. 2.760 m2,

2) sprzątanie (w tym pielęgnacja zieleni i odśnieżanie w okresie zimowym) powierzchni o łącznej wielkości ok. 1.134 m2.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1) codzienne sprzątanie pomieszczeń biurowych od godz. 16.00 wraz z wynoszeniem śmieci i wymianą worków na śmieci w koszach, odkurzaniem podłóg i usuwaniem innych zanieczyszczeń,

2) codzienne sprzątanie sali konferencyjnej, korytarzy i schodów wraz z odkurzaniem podłóg i usuwaniem innych zanieczyszczeń,

3) codzienne sprzątanie pomieszczeń sanitarnych wraz z zaopatrzeniem w mydło w płynie, papier toaletowy, ręczniki papierowe oraz kostki zapachowe do WC,

4) codzienne sprzątanie terenu zewnętrznego wokół budynku w tym parkingu wraz z przynależnymi chodnikami oraz czterech miejsc parkingowych wyznaczonych kopertami przy ul. Canaletta, usuwanie liści i innych zanieczyszczeń,

5) utrzymanie zieleni na zewnątrz budynku i w wewnętrznym patio polegające na:

a) cięciu pielęgnacyjnym drzew i krzewów, cięciu formującym żywopłot, pielęgnacji róż zgodnie ze sztuką ogrodniczą,

b) koszeniu i grabieniu trawy oraz odtwarzaniu trawnika w miarę potrzeby,

c) trzykrotnym nasadzeniu kwiatów w 13 donicach wraz z zakupem materiału roślinnego,

d) codziennym podlewaniu.

6) w okresie zimowym odśnieżanie schodów wejściowych do budynku, wjazdu do garażu oraz posypywanie piaskiem i solą, (z wyłączeniem schodów wejściowych do budynku od strony ul. Canaletta i ul. Senatorskiej, które należy posypywać środkami nie zawierającymi składników niszczących granit), a także odśnieżanie terenu wokół budynku, w tym parkingu wraz z przynależnymi chodnikami oraz czterech miejsc parkingowych wyznaczonych kopertami przy ul. Canaletta przed godz. 7:00 oraz w miarę konieczności również w ciągu dnia,

7) trzy razy w roku mycie wszystkich okien budynku (w terminach uzgodnionych z Zamawiającym), a cztery razy w roku w gabinetach Dyrekcji i sekretariatach (pomieszczenie Nr 11 i Nr 20 I piętro),

8) codzienne sprzątanie pomieszczeń piwnicy wraz z usuwaniem kurzu i innych zanieczyszczeń.

Termin wykonania zamówienia: od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.92.00-4, 90.61.00.00-6, 77.30.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:

1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

2) Wykazu wykonanych usług, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ, w którym Wykonawca wykaże się wykonaniem* lub/i wykonywaniem** w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch usług, polegających na sprzątaniu pomieszczeń biurowych o powierzchni co najmniej 2000 m2.

Uwaga!
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem usługi musi wykazać się co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie.
W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów – Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

* Za wykonaną usługę Zamawiający rozumie taką usługę, która została zrealizowana w ramach danej umowy i odebrana przez Zamawiającego/Odbiorcę jako należycie wykonana. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie.

** W przypadku usług wykonywanych (nie zakończonych) datą ich wykonania będzie data wystawienia dokumentu potwierdzającego ich należyte wykonanie.

3) Dokumentów (np. referencji) potwierdzających, że usługi wymienione w Wykazie wykonanych usług zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:

1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie;

2) Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ, w którym Wykonawca wykaże się: dysponowaniem co najmniej jedną osobą, która będzie nadzorowała lub wykonywała prace ogrodnicze, posiadającą wykształcenie co najmniej średnie kierunkowe: ogrodnicze lub tereny zielone, która wykaże się odbyciem co najmniej rocznej praktyki zawodowej w wykonywaniu zamówień związanych z gospodarką zielenią.

Uwaga!
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dysponowaniem ww. osobami musi wykazać się co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie.
W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia – na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

3) Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Poza oświadczeniami lub dokumentami, o których mowa w Sekcji III.4) ogłoszenia, Wykonawca składający Ofertę musi dodatkowo załączyć:

1) Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ.

2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty.

Uwaga!
W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3) Wypełniony Formularz Zestawienie kosztów zamówienia – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ.

4) Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom, zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 8 do SIWZ.

Uwaga!
W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szrm.pl, Katalog: Zamówienia publiczne powyżej 14 tys. euro
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (II piętro, pokój Nr 44).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.10.2012 godzina 11:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (II piętro, pokój Nr 44).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

Zamawiający informuje, że:
a) dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.2) w wierszu pierwszym, powinien być zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie;
b) w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.2) w wierszu drugim, musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

z up.

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Jan Leśniewski

 

Załączniki do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Pobierz
Załącznik Nr 1 do SIWZ – druk Oferta – Pobierz
Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – Pobierz
Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – Pobierz
Załącznik Nr 4 do SIWZ – Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia – Pobierz
Załącznik Nr 5 do SIWZ – Wykaz wykonanych usług – Pobierz
Załącznik Nr 6 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Pobierz
Załącznik Nr 7 do SIWZ – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – Pobierz
Załącznik Nr 8 do SIWZ – Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom – Pobierz
Załącznik Nr 9 do SIWZ – Wzór umowy – Pobierz
Załącznik Nr 10 do SIWZ – Szczegółowy zakres czynności – Pobierz
Załącznik Nr 11 do SIWZ – Opis zieleni objętej pracami pielęgnacyjnymi – Pobierz

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego (korespondencja)

Pismo SZRM z dnia 26.10.2012 r. – Pobierz
Pismo SZRM z dnia 29.10.2012 r. – Pobierz

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy: RZP-II-WB/1/DZP-1/2012                                                            27 listopada 2012 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Sprzątanie powierzchni wewnętrznych, zewnętrznych i pielęgnację zieleni oraz w okresie zimowym odśnieżanie ciągów komunikacyjnych pieszych, parkingu i zjazdu do garażu – nieruchomości przy ul. Senatorskiej 29/31 w Warszawie.

 Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

I.       Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 9 złożoną przez Wykonawcę: HAN-WER Sp. z o.o., z siedzibą w Serocku (kod: 05-140), Stanisławowo 11.

Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium oceny ofert, przyjętego w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 31 października 2012 r. do godz. 11:30 zostało złożonych dziewięć Ofert przez niżej wymienionych Wykonawców:
1.      BM COMPLEX, z siedzibą w Warszawie (kod: 03-614), ul. Blokowa 6; (Oferta Nr 1).

2.     
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe VIVA AQUA, z siedzibą w Warszawie (kod: 03-582), ul. Leśniewska 3; (Oferta Nr 2).

3.     
SUPERLUX Mirosław Sokołowski, z siedzibą w Warszawie (kod: 02-134), ul. 1-go Sierpnia 28/15; (Oferta Nr 3).

4.     
A.S. Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (kod: 00-837), ul. Pańska 85 lok. 16; (Oferta Nr 4).

5.     Agencja Usługowo-Handlowa INTERSERVICE s.c. Bogusław Kultys, Joanna Wieteska, z siedzibą w Warszawie (kod: 01-824), ul. Przybyszewskiego 36 lok. 2; (Oferta Nr 5)
.
7.     
Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy „CIEPŁOWNIK” Bogumiła Stańczak, z siedzibą w Mińsku Mazowieckim (kod: 05-300), ul. Klonowa 44; (Oferta Nr 7).

8.     
SOMERW Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (kod: 03-902), ul. Jakubowska 10/1; (Oferta Nr 8);

9.     
HAN-WER Sp. z o.o., z siedzibą w Serocku (kod: 05-140), Stanisławowo 11; (Oferta Nr 9) 

6.  Przedsiębiorstwo Usługowe SOS BARWIT Barbara Jakubczak, z siedzibą w Warszawie (kod: 01-318), ul. Klemensiewicza 5A/32; (Oferta Nr 6).

przy czym:
– Oferta Nr 1 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 24 ust. 4 ww. ustawy;
– Oferta Nr 5 została odrzucona na podstawie art. 90 ust. 3 ww. ustawy;
– Oferta Nr 6 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 24 ust. 4 ww. ustawy;
– Oferta Nr 7 została odrzucona na podstawie art. 90 ust. 3 ww. ustawy;
– Oferta Nr 8 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 24 ust. 4 ww. ustawy.

Oferty Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 9 spełniają wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego Zamawiający podaje poniżej punktację przyznaną Ofercie Nr 2, Ofercie Nr 3, Ofercie Nr 4 i Ofercie Nr 9 w kryterium oceny ofert: „Cena” oraz łączną punktację:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium:
Cena

Razem

2

198.720,00
_______________  x 100 = 67,5
294.408,00

67,5 pkt

3

198.720,00
_______________  x 100 = 56,7
350.244,00

56,7 pkt

4

198.720,00
_______________  x 100 = 63,6
312.681,60

63,6 pkt

9

198.720,00
_______________  x 100 = 100,0
198.720,00

100,0 pkt

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Warszawa: Sprzątanie powierzchni wewnętrznych, zewnętrznych i pielęgnacja zieleni oraz w okresie zimowym odśnieżanie ciągów komunikacyjnych pieszych, parkingu i zjazdu do garażu – nieruchomości przy ul. Senatorskiej 29/31 w Warszawie
Numer ogłoszenia: 497942 – 2012; data zamieszczenia: 07.12.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 408858 – 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzątanie powierzchni wewnętrznych, zewnętrznych i pielęgnacja zieleni oraz w okresie zimowym odśnieżanie ciągów komunikacyjnych pieszych, parkingu i zjazdu do garażu – nieruchomości przy ul. Senatorskiej 29/31 w Warszawie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Sprzątanie powierzchni wewnętrznych, zewnętrznych i pielęgnacja zieleni oraz w okresie zimowym odśnieżanie ciągów komunikacyjnych pieszych, parkingu i zjazdu do garażu – nieruchomości przy ul. Senatorskiej 29/31 w Warszawie, w tym:
1) sprzątanie powierzchni wewnętrznej o łącznej wielkości ok. 2.760 m2,
2) sprzątanie (w tym pielęgnacja zieleni i odśnieżanie w okresie zimowym) powierzchni o łącznej wielkości ok. 1.134 m2.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) codzienne sprzątanie pomieszczeń biurowych od godz. 16.00 wraz z wynoszeniem śmieci i wymianą worków na śmieci w koszach, odkurzaniem podłóg i usuwaniem innych zanieczyszczeń,
2) codzienne sprzątanie sali konferencyjnej, korytarzy i schodów wraz z odkurzaniem podłóg i usuwaniem innych zanieczyszczeń,
3) codzienne sprzątanie pomieszczeń sanitarnych wraz z zaopatrzeniem w mydło w płynie, papier toaletowy, ręczniki papierowe oraz kostki zapachowe do WC,
4) codzienne sprzątanie terenu zewnętrznego wokół budynku w tym parkingu wraz z przynależnymi chodnikami oraz czterech miejsc parkingowych wyznaczonych kopertami przy ul. Canaletta, usuwanie liści i innych zanieczyszczeń,
5) utrzymanie zieleni na zewnątrz budynku i w wewnętrznym patio polegające na:
a) cięciu pielęgnacyjnym drzew i krzewów, cięciu formującym żywopłot, pielęgnacji róż zgodnie ze sztuką ogrodniczą,
b) koszeniu i grabieniu trawy oraz odtwarzaniu trawnika w miarę potrzeby,
c) trzykrotnym nasadzeniu kwiatów w 13 donicach wraz z zakupem materiału roślinnego,
d) codziennym podlewaniu.
6) w okresie zimowym odśnieżanie schodów wejściowych do budynku, wjazdu do garażu oraz posypywanie piaskiem i solą, (z wyłączeniem schodów wejściowych do budynku od strony ul. Canaletta i ul. Senatorskiej, które należy posypywać środkami nie zawierającymi składników niszczących granit), a także odśnieżanie terenu wokół budynku, w tym parkingu wraz z przynależnymi chodnikami oraz czterech miejsc parkingowych wyznaczonych kopertami przy ul. Canaletta przed godz. 7:00 oraz w miarę konieczności również w ciągu dnia,
7) trzy razy w roku mycie wszystkich okien budynku (w terminach uzgodnionych z Zamawiającym), a cztery razy w roku w gabinetach Dyrekcji i sekretariatach (pomieszczenie Nr 11 i Nr 20 I piętro),
8) codzienne sprzątanie pomieszczeń piwnicy wraz z usuwaniem kurzu i innych zanieczyszczeń.

Termin wykonania zamówienia: od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.92.00-4, 90.61.00.00-6, 77.30.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 5.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

HAN-WER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Stanisławowo 11, 05-140 Serock, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 391672,71 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 198720,00

Oferta z najniższą ceną: 198720,00 / Oferta z najwyższą ceną: 360596,34

Waluta: PLN.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 19 października 2012 godz 12:50
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 5 grudnia 2016 godz 11:35