środa, 1 grudnia 2021

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych uzupełniających
w ramach zadania inwestycyjnego pn: Modernizacja obiektów Instytutu Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego przy
Pl. Trzech Krzyży 4/6

Numer ogłoszenia: 404936 – 2012; data zamieszczenia: 18.10.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych uzupełniających w ramach zadania inwestycyjnego pn: Modernizacja obiektów Instytutu Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego przy Pl. Trzech Krzyży 4/6.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie robót budowlanych uzupełniających w ramach zadania inwestycyjnego pn: Modernizacja obiektów Instytutu Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego przy Pl. Trzech Krzyży 4/6. Zakres rzeczowy Przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z remontem budynku D Instytutu Głuchoniemych: 1) wykonanie izolacji zewnętrznej ścian fundamentowych, 2) wykonanie wiatrołapu zewnętrznego, 3) renowację studzienki doświetlającej Md-6.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.40.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.10.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ROSA-BUD Spółka Akcyjna – Lider konsorcjum, ul. Gazowa 5/7, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe RO.SA.-BUD Roman Jan Saczywko – Członek Konsorcjum, ul. Ptasia 14, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 128900,75 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 113000,00
 • Oferta z najniższą ceną: 113000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 113000,00
 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie z wolnej ręki art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Udzielenie, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówienia uzupełniającego, stanowiącego nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, a przedmiotowe zamówienie uzupełniające zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu i oszacowane w wartości zamówienia podstawowego. Wobec powyższego przedmiotowe zamówienie spełnia przesłanki określone w art. 67 ust. 1 pkt 6 dla udzielenia zamówienia uzupełniającego. Ogłoszenie zawierające informację, iż zamówienie podstawowe przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego zostało opublikowane pod Nr 271806-2012 w dniu 26.07.2012 r. Zamówienie uzupełniające stanowi mniej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające stanowi ten sam rodzaj zamówienia, co zamówienie podstawowe i będzie realizowane przez tego samego Wykonawcę tj.: Konsorcjum: ROSA-BUD Spółka Akcyjna (kod: 26-600) Radom, ul. Gazowa 5/7 – (Lider Konsorcjum) i Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe RO.SA.-BUD Roman Jan Saczywko (kod:26-600) Radom, ul. Ptasia 14 – Członek Konsorcjum, który jest Wykonawcą robót na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja obiektów Instytutu Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego przy Pl. Trzech Krzyży 4/6.

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 404936-2012 z dnia 2012-10-18 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Warszawa
Wykonanie robót budowlanych uzupełniających w ramach zadania inwestycyjnego pn: Modernizacja obiektów Instytutu Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego przy Pl. Trzech Krzyży 4/6. Zakres rzeczowy Przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie…


Numer ogłoszenia: 258751 – 2012; data zamieszczenia: 06.12.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 404936 – 2012 data 18.10.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, fax. 022 3124490.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.3).
 • W ogłoszeniu jest: Wykonanie robót budowlanych uzupełniających w ramach zadania inwestycyjnego pn: Modernizacja obiektów Instytutu Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego przy Pl. Trzech Krzyży 4/6. Zakres rzeczowy Przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z remontem budynku D Instytutu Głuchoniemych: 1) wykonanie izolacji zewnętrznej ścian fundamentowych, 2) wykonanie wiatrołapu zewnętrznego, 3) renowację studzienki doświetlającej Md-6.
 • W ogłoszeniu powinno być: Wykonanie robót budowlanych uzupełniających w ramach zadania inwestycyjnego pn: Modernizacja obiektów Instytutu Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego przy Pl. Trzech Krzyży 4/6. Zakres rzeczowy Przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z remontem budynku D Instytutu Głuchoniemych: 1) wykonanie izolacji zewnętrznej ścian fundamentowych, 2) wykonanie wiatrołapu zewnętrznego.

II.2) Tekst, który należy dodać:

 • Miejsce, w którym należy dodać tekst: -.
 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: -.

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 18 października 2012 godz 15:00
Ostatnia aktualizacja: ppakier - 21 listopada 2016 godz 13:26