środa, 1 grudnia 2021

Wykonanie obiektu Domu Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu.

Warszawa: Wykonanie obiektu Domu Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu.

Numer ogłoszenia: 397010 – 2010; data zamieszczenia: 06.12.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta , ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.szrm.pl, katalog: Przetargi;
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie obiektu Domu Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu.

II.1.2)Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3)Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia, w tym charakterystyka i zakres robót do wykonania: 1) Ogólny opis planowanej inwestycji. Teren inwestycji zlokalizowany jest w Warszawie przy ul. Bachusa, na dz. Nr 90/1, 90/2, 90/3 w otulinie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego i Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu. Na terenie działki usytuowany jest istniejący budynek szkoły murowany, dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony przeznaczony do częściowej rozbiórki, oraz zlokalizowane są: zbiornik szamba (istniejący), ujęcie wody – studnia głębinowa, przyłącze energetyczne, przyłącze gazowe. Na terenie działki przewiduje się rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej. Zasadnicza część budynku zostanie przebudowana uwzględniając potrzeby kubaturowe nowej funkcji, pozostałe części budynku przeznaczone zostaną do wyburzenia. Docelowy budynek będzie dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczony. Wejścia główne do budynku będzie od strony wschodniej – ul. Bachusa. Tereny zielone skomunikowane poprzez układ alejek, ławki oraz projektowaną altanę będą służyły do odpoczynku i rekreacji. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamiennej dokumentacji projektowej oraz na jej podstawie robót budowlanych, wobec czego załączona do SIWZ dokumentacja projektowa i przetargowa ma charakter Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 2) Charakterystyczne Parametry Techniczne Rozbudowywanego Budynku: 1. Powierzchnia zabudowy 1 091 m 2 2. Powierzchnia użytkowa 3 506,1 m 2 3. Kubatura 15 305,3 m 3 4. Wysokość budynku 11,94 m 2 3) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: 3.1.Materiały przedprojektowe – opracowanie ekspertyzy stanu technicznego konstrukcji i elementów budynku w zakresie niezbędnym do projektowania z ewentualnymi uzupełniającymi badaniami geologicznymi. 3.2. Dokumentację projektową, w tym: 1) Dokumentacja dotycząca studni, w tym: a) określenie potrzeb wodnych (cele bytowe i ppoż.), b) przebadanie studni pod kątem ustalenie wydajności eksploatacyjnej poprzez pompowanie z pomiarem zachowania się zwierciadła wody, c) projekt obudowy studni wraz z operatem wodno- prawnym, 2) Projekt budowlany zamienny (uwzględniający przekazaną Opinię w zakresie warunków ochrony przeciwpożarowej), 3) Projekty wykonawcze, w tym: 1)zamienny architektury (uwzględniający Opinię w zakresie warunków ochrony przeciwpożarowej w szczególności pkt 5.1.7 i 5.1.8.), 2)zamienny konstrukcji, 3)rozbiórek, 4)technologii pralni, kuchni itp., 5)aranżacji wnętrz wraz z zestawieniem pierwszego wyposażenia, 6)instalacji centralnego odkurzania, 7)instalacji elektrycznej i niskoprądowych: a)oświetlenia podstawowego, zewnętrznego i awaryjnego (bezpieczeństwa i ewakuacji), b)instalacji gniazd wtykowych, c)instalacji alarmowo – przyzywowej, d)system alarmu pożaru (SAP), e)instalacji teleinformatycznej, f)systemu włamania i napadu wraz z kontrolą dostępu, g)instalacji odgromowej, h)telewizji dozorowej (CCTV), 8)wentylacji mechanicznej (w tym również. w pom. mieszkalnych i w pokojach dziennego pobytu) z automatyką, 9)instalacji c.o. i c.t., 10)instalacji wod. – kan. wraz z projektem stacji uzdatniania wody, 11)sieci ppoż., 12)technologii kotłowni gazowej, 13)instalacji gazowej, 14)instalacji solarnej wraz z automatyką, 15)drogowy (w tym również chodniki i parkingi), 16)zagospodarowania wód deszczowych, 17)gospodarki zielenią, 18)zieleni, 19)przyłączy we wszystkich niezbędnych branżach (elektryczna, teletechniczna, gazowa, wod-kan.), 20)ogrodzenia z furtką i bramą (sterowaną automatycznie), 21)małej architektury, 5)Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR). 6)Kosztorysy robót budowlanych oraz szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia. 3.3. Roboty budowlane, w tym m.in.: 1.roboty rozbiórkowe, 2.roboty ziemne, 3.odwodnienia wykopów, 4.roboty konstrukcyjne i ogólnobudowlane, 5.dźwigi osobowe i towarowy, 6.technologia kuchni i pralni z montażem, 7.instalacje elektryczne, 8.instalacje niskoprądowe, 9.instalacje wentylacji mechanicznej, 10. instalacje centralnego ogrzewania i instalację ciepła technologicznego, 11.instalacje wod. – kan., 12.stacja uzdatniania wody, 13.remont istniejącego szczelnego zbiornika bezodpływowego (szamba) z przyłączeniami, 14.sieci ppoż, 15.przyłącze we wszystkich niezbędnych branżach (elektryczna, teletechniczna, gazowa, wod-kan.), 16.technologia kotłowni gazowej, 17.instalacja gazowa, 18.instalacja solarna wraz z automatyką, 19.drogi, chodniki, parkingi, 20.ogrodzenie z furtką i bramą (sterowaną automatycznie), 21.wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją oraz zabezpieczenie systemów korzeniowych drzew, nasadzenia, 22.mała architektura. 3.4. Dokumentację projektową należy wykonać w formie: 1) papierowej – w ilościach po 5 egzemplarzy za wyjątkiem: a) materiałów przedprojektowych – po 3 egzemplarze, b) kosztorysów robót budowlanych oraz szacunkowej wyceny pierwszego wyposażenia – po 2 egzemplarze, 2) elektronicznej – na nośniku elektronicznym CD lub DVD, w tym: a) materiały przedprojektowe – w formacie PDF, b) dokumentacja dotycząca studni, projekt budowlany, projekty wykonawcze – w formacie PDF i dwg lub dxt, c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, części opisowe projektów oraz szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia – w programie Microsoft WORD lub kompatybilnym w formacie doc, d) kosztorysy robót budowlanych w programie Norma lub kompatybilnym w formacie ath, e)decyzje, opinie, ekspertyzy, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym CD lub DVD w formacie PDF. Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych Przedmiotem Umowy, która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań, tj. forma elektroniczna będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na papierze, w trakcie dokonywanych ustaleń i uzgodnień.
Termin wykonania zamówienia: 1)Rozpoczęcie: niezwłocznie od dnia podpisania umowy, 2)Zakończenie: do dnia 15.11.2011 r., w tym: a)materiały przedprojektowe – 2 miesiące od dnia podpisania umowy, b)dokumentacja projektowa – 4 miesiące od dnia podpisania umowy, c)roboty budowlane polegające na wykonaniu obiektu Domu Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – do dnia 15.11.2011r.

II.1.4)Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.52.10-2, 45.11.10.00-8, 45.11.12.00-0, 45.11.00.00-1, 45.11.12.91-4, 45.20.00.00-9, 71.22.00.00-6.

II.1.6)Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7)Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1)WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2)ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczenia: 1)Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie; 2)Wykazu robót budowlanych, o którym mowa w Rozdziale XVII ust. 1 pkt 1, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ, w którym Wykonawca wykaże się: a)wykonaniem* w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej, w tym polegającej na wykonaniu albo zaprojektowaniu i wykonaniu roboty budowlanej w obiektach o charakterze użyteczności publicznej** i wartości zamówienia co najmniej 15 000 000,00 zł.***** (słownie: piętnaście milionów złotych) brutto; b)wykonaniem* w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej w tym polegającej na wykonaniu albo zaprojektowaniu i wykonaniu: budowy*** budynku użyteczności publicznej** lub przebudowy**** budynku użyteczności publicznej** o powierzchni użytkowej co najmniej 2 000 m2, Uwaga! W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem robót budowlanych musi wykazać się co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie. W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów – Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. * Za wykonaną robotę budowlaną Zamawiający rozumie taką robotę, która została zrealizowana w ramach danej umowy i odebrana przez Zamawiającego/Odbiorcę jako wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie. **Przez budynek użyteczności publicznej, Zamawiający rozumie budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny, ***Przez budowę należy rozumieć wykonywanie budynku w określonym miejscu, a także jego odbudowę, rozbudowę i nadbudowę. **** Przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji. *****W przypadku gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/Podmiotem a Zamawiającym/Odbiorcą za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień 06.12.2010 r. 3) dokumentów (np. referencji) potwierdzających, że roboty budowlane wymienione w Wykazie robót budowlanych zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

III.3.3)Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.3.4)Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń: 1)Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie; 2)Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, o którym mowa w Rozdziale XVII ust. 1 pkt 2, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ, w którym Wykonawca wykaże się: a) dysponowaniem osobą, która będzie wyznaczona do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności architektonicznej, b) dysponowaniem co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, c) dysponowaniem co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, d) dysponowaniem co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, e) dysponowaniem co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności telekomunikacji przewodowej, f) dysponowaniem co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi – bez ograniczeń – w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, g) dysponowaniem co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi – bez ograniczeń – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, h) dysponowaniem co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi – bez ograniczeń – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, i) dysponowaniem co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót telekomunikacyjnych, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej przewodowej. Uwaga! a)W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dysponowaniem ww. osobami musi wykazać się co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie. b)W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia – na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 3) Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, o którym mowa w Rozdziale XVII ust. 1 pkt 3, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 5 do SIWZ.

III.3.5)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.4)INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1)W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
� wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
� wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
� oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
� oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
� aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
� wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3)Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
� nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6)INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Poza oświadczeniami lub dokumentami, o których mowa w Rozdz. XVII, Wykonawca składający Ofertę musi dodatkowo załączyć: 1)Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2)Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (patrz rozdział I SIWZ). 3)Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom, zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 8 do SIWZ. Uwaga! W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców.

III.7)Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1)Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2)KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1)Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3)ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany oraz warunki tych zmian zostały określone we wzorze umowy (§ 12 umowy) – stanowiącej załącznik Nr 7 do SIWZ.

IV.4)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szrm.pl, katalog: Przetargi;
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, przy ul. Senatorskiej 29/31 w Warszawie (kod pocztowy: 00-099), w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro, pokój Nr 22).

IV.4.4)Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.12.2010 godzina 11:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, przy ul. Senatorskiej 29/31 w Warszawie (kod pocztowy: 00-099), w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro, pokój Nr 22)..

IV.4.5)Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16)Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający informuje, że: a)dokument, o którym mowa w sekcji III.4.2 w wierszu pierwszym, powinien być zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie; b)w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w sekcji III.4.2 w wierszu drugim, musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie; c)Projekt: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

IV.4.17)Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

—————————————————

Numer ogłoszenia: 367025 – 2010; data zamieszczenia: 20.12.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 397010 – 2010 data 06.12.2010 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, fax. 022 3124490.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).
W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia, w tym charakterystyka i zakres robót do wykonania: 1) Ogólny opis planowanej inwestycji. Teren inwestycji zlokalizowany jest w Warszawie przy ul. Bachusa, na dz. Nr 90/1, 90/2, 90/3 w otulinie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego i Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu. Na terenie działki usytuowany jest istniejący budynek szkoły murowany, dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony przeznaczony do częściowej rozbiórki, oraz zlokalizowane są: zbiornik szamba (istniejący), ujęcie wody – studnia głębinowa, przyłącze energetyczne, przyłącze gazowe. Na terenie działki przewiduje się rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej. Zasadnicza część budynku zostanie przebudowana uwzględniając potrzeby kubaturowe nowej funkcji, pozostałe części budynku przeznaczone zostaną do wyburzenia. Docelowy budynek będzie dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczony. Wejścia główne do budynku będzie od strony wschodniej – ul. Bachusa. Tereny zielone skomunikowane poprzez układ alejek, ławki oraz projektowaną altanę będą służyły do odpoczynku i rekreacji. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamiennej dokumentacji projektowej oraz na jej podstawie robót budowlanych, wobec czego załączona do SIWZ dokumentacja projektowa i przetargowa ma charakter Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 2) Charakterystyczne Parametry Techniczne Rozbudowywanego Budynku: 1. Powierzchnia zabudowy 1 091 m 2 2. Powierzchnia użytkowa 3 506,1 m 2 3. Kubatura 15 305,3 m 3 4. Wysokość budynku 11,94 m 2 3) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: 3.1.Materiały przedprojektowe – opracowanie ekspertyzy stanu technicznego konstrukcji i elementów budynku w zakresie niezbędnym do projektowania z ewentualnymi uzupełniającymi badaniami geologicznymi. 3.2. Dokumentację projektową, w tym: 1) Dokumentacja dotycząca studni, w tym: a) określenie potrzeb wodnych (cele bytowe i ppoż.), b) przebadanie studni pod kątem ustalenie wydajności eksploatacyjnej poprzez pompowanie z pomiarem zachowania się zwierciadła wody, c) projekt obudowy studni wraz z operatem wodno- prawnym, 2) Projekt budowlany zamienny (uwzględniający przekazaną Opinię w zakresie warunków ochrony przeciwpożarowej), 3) Projekty wykonawcze, w tym: 1)zamienny architektury (uwzględniający Opinię w zakresie warunków ochrony przeciwpożarowej w szczególności pkt 5.1.7 i 5.1.8.), 2)zamienny konstrukcji, 3)rozbiórek, 4)technologii pralni, kuchni itp., 5)aranżacji wnętrz wraz z zestawieniem pierwszego wyposażenia, 6)instalacji centralnego odkurzania, 7)instalacji elektrycznej i niskoprądowych: a)oświetlenia podstawowego, zewnętrznego i awaryjnego (bezpieczeństwa i ewakuacji), b)instalacji gniazd wtykowych, c)instalacji alarmowo – przyzywowej, d)system alarmu pożaru (SAP), e)instalacji teleinformatycznej, f)systemu włamania i napadu wraz z kontrolą dostępu, g)instalacji odgromowej, h)telewizji dozorowej (CCTV), 8)wentylacji mechanicznej (w tym również. w pom. mieszkalnych i w pokojach dziennego pobytu) z automatyką, 9)instalacji c.o. i c.t., 10)instalacji wod. – kan. wraz z projektem stacji uzdatniania wody, 11)sieci ppoż., 12)technologii kotłowni gazowej, 13)instalacji gazowej, 14)instalacji solarnej wraz z automatyką, 15)drogowy (w tym również chodniki i parkingi), 16)zagospodarowania wód deszczowych, 17)gospodarki zielenią, 18)zieleni, 19)przyłączy we wszystkich niezbędnych branżach (elektryczna, teletechniczna, gazowa, wod-kan.), 20)ogrodzenia z furtką i bramą (sterowaną automatycznie), 21)małej architektury, 5)Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR). 6)Kosztorysy robót budowlanych oraz szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia. 3.3. Roboty budowlane, w tym m.in.: 1.roboty rozbiórkowe, 2.roboty ziemne, 3.odwodnienia wykopów, 4.roboty konstrukcyjne i ogólnobudowlane, 5.dźwigi osobowe i towarowy, 6.technologia kuchni i pralni z montażem, 7.instalacje elektryczne, 8.instalacje niskoprądowe, 9.instalacje wentylacji mechanicznej, 10. instalacje centralnego ogrzewania i instalację ciepła technologicznego, 11.instalacje wod. – kan., 12.stacja uzdatniania wody, 13.remont istniejącego szczelnego zbiornika bezodpływowego (szamba) z przyłączeniami, 14.sieci ppoż, 15.przyłącze we wszystkich niezbędnych branżach (elektryczna, teletechniczna, gazowa, wod-kan.), 16.technologia kotłowni gazowej, 17.instalacja gazowa, 18.instalacja solarna wraz z automatyką, 19.drogi, chodniki, parkingi, 20.ogrodzenie z furtką i bramą (sterowaną automatycznie), 21.wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją oraz zabezpieczenie systemów korzeniowych drzew, nasadzenia, 22.mała architektura. 3.4. Dokumentację projektową należy wykonać w formie: 1) papierowej – w ilościach po 5 egzemplarzy za wyjątkiem: a) materiałów przedprojektowych – po 3 egzemplarze, b) kosztorysów robót budowlanych oraz szacunkowej wyceny pierwszego wyposażenia – po 2 egzemplarze, 2) elektronicznej – na nośniku elektronicznym CD lub DVD, w tym: a) materiały przedprojektowe – w formacie PDF, b) dokumentacja dotycząca studni, projekt budowlany, projekty wykonawcze – w formacie PDF i dwg lub dxt, c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, części opisowe projektów oraz szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia – w programie Microsoft WORD lub kompatybilnym w formacie doc, d) kosztorysy robót budowlanych w programie Norma lub kompatybilnym w formacie ath, e)decyzje, opinie, ekspertyzy, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym CD lub DVD w formacie PDF. Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych Przedmiotem Umowy, która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań, tj. forma elektroniczna będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na papierze, w trakcie dokonywanych ustaleń i uzgodnień. Termin wykonania zamówienia: 1)Rozpoczęcie: niezwłocznie od dnia podpisania umowy, 2)Zakończenie: do dnia 15.11.2011 r., w tym: a)materiały przedprojektowe – 2 miesiące od dnia podpisania umowy, b)dokumentacja projektowa – 4 miesiące od dnia podpisania umowy, c)roboty budowlane polegające na wykonaniu obiektu Domu Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – do dnia 15.11.2011r…

W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia, w tym charakterystyka i zakres robót do wykonania: 1) Ogólny opis planowanej inwestycji. Teren inwestycji zlokalizowany jest w Warszawie przy ul. Bachusa, na dz. Nr 90/1, 90/2, 90/3 w otulinie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego i Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu. Na terenie działki usytuowany jest istniejący budynek szkoły murowany, dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony przeznaczony do częściowej rozbiórki, oraz zlokalizowane są: zbiornik szamba (istniejący), ujęcie wody – studnia głębinowa, przyłącze energetyczne, przyłącze gazowe. Na terenie działki przewiduje się rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej. Zasadnicza część budynku zostanie przebudowana uwzględniając potrzeby kubaturowe nowej funkcji, pozostałe części budynku przeznaczone zostaną do wyburzenia. Docelowy budynek będzie dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczony. Wejścia główne do budynku będzie od strony wschodniej – ul. Bachusa. Tereny zielone skomunikowane poprzez układ alejek, ławki oraz projektowaną altanę będą służyły do odpoczynku i rekreacji. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamiennej dokumentacji projektowej oraz na jej podstawie robót budowlanych, wobec czego załączona do SIWZ dokumentacja projektowa i przetargowa ma charakter Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 2) Charakterystyczne Parametry Techniczne Rozbudowywanego Budynku: 1. Powierzchnia zabudowy 1 091 m 2 2. Powierzchnia użytkowa 3 506,1 m 2 3. Kubatura 15 305,3 m 3 4. Wysokość budynku 11,94 m 2 3) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: 3.1.Materiały przedprojektowe – opracowanie ekspertyzy stanu technicznego konstrukcji i elementów budynku w zakresie niezbędnym do projektowania z ewentualnymi uzupełniającymi badaniami geologicznymi. 3.2. Dokumentację projektową, w tym: 1) Dokumentacja dotycząca studni, w tym: a) określenie potrzeb wodnych (cele bytowe i ppoż.), b) przebadanie studni pod kątem ustalenie wydajności eksploatacyjnej poprzez pompowanie z pomiarem zachowania się zwierciadła wody, c) projekt obudowy studni wraz z operatem wodno- prawnym, 2) Projekt budowlany zamienny (uwzględniający przekazaną Opinię w zakresie warunków ochrony przeciwpożarowej), 3) Projekty wykonawcze, w tym: 1)zamienny architektury (uwzględniający Opinię w zakresie warunków ochrony przeciwpożarowej w szczególności pkt 5.1.7 i 5.1.8.), 2)zamienny konstrukcji, 3)rozbiórek, 4)technologii pralni, kuchni itp., 5)aranżacji wnętrz wraz z zestawieniem pierwszego wyposażenia, 6)instalacji centralnego odkurzania, 7)instalacji elektrycznej i niskoprądowych: a)oświetlenia podstawowego, zewnętrznego i awaryjnego (bezpieczeństwa i ewakuacji), b)instalacji gniazd wtykowych, c)instalacji alarmowo – przyzywowej, d)system alarmu pożaru (SAP), e)instalacji teleinformatycznej, f)systemu włamania i napadu wraz z kontrolą dostępu, g)instalacji odgromowej, h)telewizji dozorowej (CCTV), 8)wentylacji mechanicznej (w tym również. w pom. mieszkalnych i w pokojach dziennego pobytu) z automatyką, 9)instalacji c.o. i c.t., 10)instalacji wod. – kan. wraz z projektem stacji uzdatniania wody, 11)sieci ppoż., 12)technologii kotłowni gazowej, 13)instalacji gazowej, 14)instalacji solarnej wraz z automatyką, 15)drogowy (w tym również chodniki i parkingi), 16)zagospodarowania wód deszczowych, 17)gospodarki zielenią, 18)zieleni, 19)przyłączy we wszystkich niezbędnych branżach (elektryczna, teletechniczna, gazowa, wod-kan.), 20)ogrodzenia z furtką i bramą (sterowaną automatycznie), 21)małej architektury, 5)Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR). 6)Kosztorysy robót budowlanych oraz szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia. 3.3. Roboty budowlane, w tym m.in.: 1.roboty rozbiórkowe, 2.roboty ziemne, 3.odwodnienia wykopów, 4.roboty konstrukcyjne i ogólnobudowlane, 5.dźwigi osobowe i towarowy, 6.technologia kuchni i pralni z montażem, 7.instalacje elektryczne, 8.instalacje niskoprądowe, 9.instalacje wentylacji mechanicznej, 10. instalacje centralnego ogrzewania i instalację ciepła technologicznego, 11.instalacje wod. – kan., 12.stacja uzdatniania wody, 13.remont istniejącego szczelnego zbiornika bezodpływowego (szamba) z przyłączeniami, 14.sieci ppoż, 15.przyłącze we wszystkich niezbędnych branżach (elektryczna, teletechniczna, gazowa, wod-kan.), 16.technologia kotłowni gazowej, 17.instalacja gazowa, 18.instalacja solarna wraz z automatyką, 19.drogi, chodniki, parkingi, 20.ogrodzenie z furtką i bramą (sterowaną automatycznie), 21.wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją oraz zabezpieczenie systemów korzeniowych drzew, nasadzenia, 22.mała architektura. 3.4. Dokumentację projektową należy wykonać w formie: 1) papierowej – w ilościach po 5 egzemplarzy za wyjątkiem: a) materiałów przedprojektowych – po 3 egzemplarze, b) kosztorysów robót budowlanych oraz szacunkowej wyceny pierwszego wyposażenia – po 2 egzemplarze, 2) elektronicznej – na nośniku elektronicznym CD lub DVD, w tym: a) materiały przedprojektowe – w formacie PDF, b) dokumentacja dotycząca studni, projekt budowlany, projekty wykonawcze – w formacie PDF i dwg lub dxt, c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, części opisowe projektów oraz szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia – w programie Microsoft WORD lub kompatybilnym w formacie doc, d) kosztorysy robót budowlanych w programie Norma lub kompatybilnym w formacie ath, e)decyzje, opinie, ekspertyzy, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym CD lub DVD w formacie PDF. Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych Przedmiotem Umowy, która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań, tj. forma elektroniczna będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na papierze, w trakcie dokonywanych ustaleń i uzgodnień. Termin wykonania zamówienia: 1)Rozpoczęcie: niezwłocznie od dnia podpisania umowy, 2)Zakończenie: do dnia 31.05.2012 r., w tym: a)materiały przedprojektowe – 2 miesiące od dnia podpisania umowy, b)dokumentacja projektowa – 4 miesiące od dnia podpisania umowy, c)roboty budowlane polegające na wykonaniu obiektu Domu Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – do dnia 31.05.2012 r..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2).
W ogłoszeniu jest: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2010.

W ogłoszeniu powinno być: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2012..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).

W ogłoszeniu jest: Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczenia: 1)Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie; 2)Wykazu robót budowlanych, o którym mowa w Rozdziale XVII ust. 1 pkt 1, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ, w którym Wykonawca wykaże się: a)wykonaniem* w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej, w tym polegającej na wykonaniu albo zaprojektowaniu i wykonaniu roboty budowlanej w obiektach o charakterze użyteczności publicznej** i wartości zamówienia co najmniej 15 000 000,00 zł.***** (słownie: piętnaście milionów złotych) brutto; b)wykonaniem* w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej w tym polegającej na wykonaniu albo zaprojektowaniu i wykonaniu: budowy*** budynku użyteczności publicznej** lub przebudowy**** budynku użyteczności publicznej** o powierzchni użytkowej co najmniej 2 000 m2, Uwaga! W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem robót budowlanych musi wykazać się co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie. W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów – Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. * Za wykonaną robotę budowlaną Zamawiający rozumie taką robotę, która została zrealizowana w ramach danej umowy i odebrana przez Zamawiającego/Odbiorcę jako wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie. **Przez budynek użyteczności publicznej, Zamawiający rozumie budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny, ***Przez budowę należy rozumieć wykonywanie budynku w określonym miejscu, a także jego odbudowę, rozbudowę i nadbudowę. **** Przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji. *****W przypadku gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/Podmiotem a Zamawiającym/Odbiorcą za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień 06.12.2010 r. 3) dokumentów (np. referencji) potwierdzających, że roboty budowlane wymienione w Wykazie robót budowlanych zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone..

W ogłoszeniu powinno być: Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczenia: 1)Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie; 2)Wykazu robót budowlanych, o którym mowa w Rozdziale XVII ust. 1 pkt 1, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ, w którym Wykonawca wykaże się: a)wykonaniem* w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej, w tym polegającej na wykonaniu albo zaprojektowaniu i wykonaniu roboty budowlanej w obiektach o charakterze użyteczności publicznej** i wartości zamówienia co najmniej 14 000 000,00 zł.***** (słownie: czternaście milionów złotych) brutto; b)wykonaniem* w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej w tym polegającej na wykonaniu albo zaprojektowaniu i wykonaniu: budowy*** budynku użyteczności publicznej** lub przebudowy**** budynku użyteczności publicznej** o powierzchni użytkowej co najmniej 2 000 m2, Uwaga! W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem robót budowlanych musi wykazać się co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie. W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów – Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. * Za wykonaną robotę budowlaną Zamawiający rozumie taką robotę, która została zrealizowana w ramach danej umowy i odebrana przez Zamawiającego/Odbiorcę jako wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie. **Przez budynek użyteczności publicznej, Zamawiający rozumie budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny, ***Przez budowę należy rozumieć wykonywanie budynku w określonym miejscu, a także jego odbudowę, rozbudowę i nadbudowę. **** Przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji. *****W przypadku gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/Podmiotem a Zamawiającym/Odbiorcą za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień 06.12.2010 r. 3) dokumentów (np. referencji) potwierdzających, że roboty budowlane wymienione w Wykazie robót budowlanych zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.12.2010 godzina 11:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, przy ul. Senatorskiej 29/31 w Warszawie (kod pocztowy: 00-099), w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro, pokój Nr 22)..

W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.01.2011 godzina 11:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, przy ul. Senatorskiej 29/31 w Warszawie (kod pocztowy: 00-099), w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro, pokój Nr 22).

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Materiały do pobrania dla oferentów:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Pobierz
Załącznik Nr 1 do SIWZ – druk OFERTA – Pobierz
Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – Pobierz
Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wykaz robót budowlanych – Pobierz
Załącznik Nr 4 do SIWZ – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – Pobierz
Załącznik Nr 5 do SIWZ – Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia – Pobierz
Załącznik Nr 6 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Pobierz
Załącznik Nr 7 do SIWZ – Wzór umowyZałącznik Nr 10 do SIWZ – Dokumentacjia Hydrogeologiczna ujęcia wód podziemnych – Pobierz
Załącznik Nr 8 do SIWZ – Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom – Pobierz
Załącznik Nr 9 do SIWZ – Dokumentacja Badań Geotechnicznych – Pobierz
Załącznik Nr 10 do SIWZ – Dokumentacjia Hydrogeologiczna ujęcia wód podziemnych – Pobierz
Załącznik Nr 11 do SIWZ – Opinia w zakresie warunków ochrony przeciwpożarowej – Pobierz
Załącznik Nr 12 do SIWZ – Zasady działania i współpracy urządzeń instalacji przeciwpożarowych – Pobierz
Załącznik Nr 13 do SIWZ – Projekt budowlany wielobranżowy wraz z: decyzją nr 541/08 o warunkach zabudowy z dnia 01.07.2008. – Pobierz
Załącznik Nr 14 do SIWZ – Decyzja o pozwoleniu na budowę nr 885/2009 z dnia 12.11.2009 – Pobierz
Załącznik Nr 15 do SIWZ – ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA – Pobierz

Pytania, zażalenia, odwołania itp. oferentów i odpowiedzi organizatora (korespondencja):

Pismo z dnia 31.12.2010 r Pytania i odpowiedzi – Pobierz
Pismo z dnia 30.12.2010 r Pytania i odpowiedzi – Pobierz
Pismo z dnia 29.12.2010 r Pytania i odpowiedzi – Pobierz
Pismo z dnia 23.12.2010 r – oczywista omyłka pisarska – Pobierz
Załącznik do pisma z dnia 20.12.2010 r. – Pobierz
Załącznik Nr 15 do SIWZ – część rysunkowa. – Pobierz
Załączniki do pisma z dnia 20.12.2010 r.Pismo z dnia 20.12.2010 r Pytania i odpowiedzi wraz z załącznikami. – Pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Projekt: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

Warszawa, dnia 18 marca 2011 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie obiektu Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu“ wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu“.

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – zwana dalej Ustawą – zawiadamia, iż:

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 7 złożoną przez Wykonawcę – Skanska S.A., z siedzibą w Warszawie (kod: 01-518), ul. Gen. J. Zajączka 9.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium oceny ofert, przyjętego w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 05 stycznia 2011 r. do godz. 11:30 zostało złożonych dziesięć Ofert przez niżej wymienionych Wykonawców:

Oferta Nr 1 – Winnicki Paweł „WINNICKI” z siedzibą w Sochaczewie (kod: 96-503), ul. Chopina 117;

Oferta Nr 2 – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „ZAMBET” S.A., z siedzibą w Pułtusku (kod: 06-100), Aleja Wojska Polskiego 52 A;

Oferta Nr 3 – MOSTOSTAL S.A., z siedzibą w Legionowie (kod: 05-120), ul. Piłsudskiego 31/315;

Oferta Nr 4 – ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY ŁUKASZ WITEK, z  siedzibą w Kielcach (kod: 25-671), ul. BATALIONÓW CHŁOPSKICH 71/117;

Oferta Nr 5 – PRZEDSIĘBIORSTWO PASS-BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod: 00-671), ul. Koszykowa 70 lok. 2;

Oferta Nr 6 – GIGA KONSORCJUM: Lider i Pełnomocnik Giga Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (kod: 03-017), ul. Cieślewskich 35K; Konsorcjant II P.U.H. PSB Paweł Święcki, z siedzibą w Białymstoku (kod: 15-675), ul. Konwaliowa 3;

Oferta Nr 7 – Skanska S.A., z siedzibą w Warszawie (kod: 01-518), ul. Gen. J. Zajączka 9;

Oferta Nr 8 – PBM Południe Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie (kod: 02-349), ul. Baśniowa 3;

Oferta Nr 9 – AMP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie (kod: 02-972), ul. Sarmacka 5G;

Oferta Nr 10 – Przedsiębiorstwo Budowlane UNIMAX Sp. z o.o., z siedzibą w Kielcach (kod: 25-526), ul. Okrzei 35;

 przy czym:

– Oferta Nr 5 – została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 Ustawy;
– Oferta Nr 10 – została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 Ustawy;

Oferty: Nr 1,2,3,4,6,7,8 i 9 – spełniają wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego Zamawiający podaje poniżej punktację przyznaną Ofercie Nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 i 9, w kryterium oceny ofert: „Cena” oraz łączną punktację:

Numer oferty Liczba pkt w kryterium:
Cena
Razem
1 10 819 812,62
______________ x 100 = pkt. 62,9
17 207 700,00
62,9
2 10 819 812,62
_______________ x 100 = pkt. 69,1
15 658 800,00
69,1
3 10 819 812,62
_______________ x 100 = pkt. 71,7
15 091 717,00
71,7
4 10 819 812,62
_______________ x 100 = pkt. 63,9
16 926 129,07
63,9
6 10 819 812,62
_______________ x 100 = pkt. 60,5
17 888 740,00
60,5
7 10 819 812,62
_______________ x 100 = pkt. 100,0
10 819 812,62
100,0
8 10 819 812,62
_______________ x 100 = pkt. 90,3
11 976 405,59
90,3
9 10 819 812,62
_______________ x 100 = pkt. 65,6
16 490 515,30
65,6

Zastępca Dyrektora ds. technicznych
Jan Leśniewski
/ – /

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Warszawa: Wykonanie obiektu Domu Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu
Numer ogłoszenia: 59652 – 2011; data zamieszczenia: 31.03.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 397010 – 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie obiektu Domu Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia, w tym charakterystyka i zakres robót do wykonania: 1) Ogólny opis planowanej inwestycji. Teren inwestycji zlokalizowany jest w Warszawie przy ul. Bachusa, na dz. Nr 90/1, 90/2, 90/3 w otulinie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego i Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu. Na terenie działki usytuowany jest istniejący budynek szkoły murowany, dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony przeznaczony do częściowej rozbiórki, oraz zlokalizowane są: zbiornik szamba (istniejący), ujęcie wody – studnia głębinowa, przyłącze energetyczne, przyłącze gazowe. Na terenie działki przewiduje się rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej. Zasadnicza część budynku zostanie przebudowana uwzględniając potrzeby kubaturowe nowej funkcji, pozostałe części budynku przeznaczone zostaną do wyburzenia. Docelowy budynek będzie dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczony. Wejścia główne do budynku będzie od strony wschodniej – ul. Bachusa. Tereny zielone skomunikowane poprzez układ alejek, ławki oraz projektowaną altanę będą służyły do odpoczynku i rekreacji. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamiennej dokumentacji projektowej oraz na jej podstawie robót budowlanych, wobec czego załączona do SIWZ dokumentacja projektowa i przetargowa ma charakter Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 2) Charakterystyczne Parametry Techniczne Rozbudowywanego Budynku: 1. Powierzchnia zabudowy 1 091 m 2 2. Powierzchnia użytkowa 3 506,1 m 2 3. Kubatura 15 305,3 m 3 4. Wysokość budynku 11,94 m 2 3) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: 3.1.Materiały przedprojektowe – opracowanie ekspertyzy stanu technicznego konstrukcji i elementów budynku w zakresie niezbędnym do projektowania z ewentualnymi uzupełniającymi badaniami geologicznymi. 3.2. Dokumentację projektową, w tym: 1) Dokumentacja dotycząca studni, w tym: a) określenie potrzeb wodnych (cele bytowe i ppoż.), b) przebadanie studni pod kątem ustalenie wydajności eksploatacyjnej poprzez pompowanie z pomiarem zachowania się zwierciadła wody, c) projekt obudowy studni wraz z operatem wodno- prawnym, 2) Projekt budowlany zamienny (uwzględniający przekazaną Opinię w zakresie warunków ochrony przeciwpożarowej), 3) Projekty wykonawcze, w tym: 1)zamienny architektury (uwzględniający Opinię w zakresie warunków ochrony przeciwpożarowej w szczególności pkt 5.1.7 i 5.1.8.), 2)zamienny konstrukcji, 3)rozbiórek, 4)technologii pralni, kuchni itp., 5)aranżacji wnętrz wraz z zestawieniem pierwszego wyposażenia, 6)instalacji centralnego odkurzania, 7)instalacji elektrycznej i niskoprądowych: a)oświetlenia podstawowego, zewnętrznego i awaryjnego (bezpieczeństwa i ewakuacji), b)instalacji gniazd wtykowych, c)instalacji alarmowo – przyzywowej, d)system alarmu pożaru (SAP), e)instalacji teleinformatycznej, f)systemu włamania i napadu wraz z kontrolą dostępu, g)instalacji odgromowej, h)telewizji dozorowej (CCTV), 8)wentylacji mechanicznej (w tym również. w pom. mieszkalnych i w pokojach dziennego pobytu) z automatyką, 9)instalacji c.o. i c.t., 10)instalacji wod. – kan. wraz z projektem stacji uzdatniania wody, 11)sieci ppoż., 12)technologii kotłowni gazowej, 13)instalacji gazowej, 14)instalacji solarnej wraz z automatyką, 15)drogowy (w tym również chodniki i parkingi), 16)zagospodarowania wód deszczowych, 17)gospodarki zielenią, 18)zieleni, 19)przyłączy we wszystkich niezbędnych branżach (elektryczna, teletechniczna, gazowa, wod-kan.), 20)ogrodzenia z furtką i bramą (sterowaną automatycznie), 21)małej architektury, 5)Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR). 6)Kosztorysy robót budowlanych oraz szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia. 3.3. Roboty budowlane, w tym m.in.: 1.roboty rozbiórkowe, 2.roboty ziemne, 3.odwodnienia wykopów, 4.roboty konstrukcyjne i ogólnobudowlane, 5.dźwigi osobowe i towarowy, 6.technologia kuchni i pralni z montażem, 7.instalacje elektryczne, 8.instalacje niskoprądowe, 9.instalacje wentylacji mechanicznej, 10. instalacje centralnego ogrzewania i instalację ciepła technologicznego, 11.instalacje wod. – kan., 12.stacja uzdatniania wody, 13.remont istniejącego szczelnego zbiornika bezodpływowego (szamba) z przyłączeniami, 14.sieci ppoż, 15.przyłącze we wszystkich niezbędnych branżach (elektryczna, teletechniczna, gazowa, wod-kan.), 16.technologia kotłowni gazowej, 17.instalacja gazowa, 18.instalacja solarna wraz z automatyką, 19.drogi, chodniki, parkingi, 20.ogrodzenie z furtką i bramą (sterowaną automatycznie), 21.wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją oraz zabezpieczenie systemów korzeniowych drzew, nasadzenia, 22.mała architektura. 3.4. Dokumentację projektową należy wykonać w formie: 1) papierowej – w ilościach po 5 egzemplarzy za wyjątkiem: a) materiałów przedprojektowych – po 3 egzemplarze, b) kosztorysów robót budowlanych oraz szacunkowej wyceny pierwszego wyposażenia – po 2 egzemplarze, 2) elektronicznej – na nośniku elektronicznym CD lub DVD, w tym: a) materiały przedprojektowe – w formacie PDF, b) dokumentacja dotycząca studni, projekt budowlany, projekty wykonawcze – w formacie PDF i dwg lub dxt, c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, części opisowe projektów oraz szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia – w programie Microsoft WORD lub kompatybilnym w formacie doc, d) kosztorysy robót budowlanych w programie Norma lub kompatybilnym w formacie ath, e)decyzje, opinie, ekspertyzy, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym CD lub DVD w formacie PDF. Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych Przedmiotem Umowy, która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań, tj. forma elektroniczna będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na papierze, w trakcie dokonywanych ustaleń i uzgodnień. Termin wykonania zamówienia: 1)Rozpoczęcie: niezwłocznie od dnia podpisania umowy, 2)Zakończenie: do dnia 31.05.2012 r., w tym: a)materiały przedprojektowe – 2 miesiące od dnia podpisania umowy, b)dokumentacja projektowa – 4 miesiące od dnia podpisania umowy, c)roboty budowlane polegające na wykonaniu obiektu Domu Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – do dnia 31.05.2012 r.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.52.10-2, 45.11.10.00-8, 45.11.12.00-0, 45.11.00.00-1, 45.11.12.91-4, 45.20.00.00-9, 71.22.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.03.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Skanska Spółka Akcyjna, ul. Gen. Józefa Zajączka Nr 9, 01-518 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 13798359,98 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 10819812,62

Oferta z najniższą ceną: 10819812,62 / Oferta z najwyższą ceną: 17888740,00

Waluta: PLN.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 7 lutego 2011 godz 7:16
Ostatnia aktualizacja: ppakier - 21 listopada 2016 godz 13:38