środa, 1 grudnia 2021

Zaprojektowanie i wykonanie obiektu wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla zadania inwestycyjnego pn. Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie.

Ogłoszenie o zamówieniu

Warszawa: Zaprojektowanie i wykonanie obiektu wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla zadania inwestycyjnego pn. Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie

Numer ogłoszenia: 383062 – 2010;

data zamieszczenia: 25.11.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta , ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i wykonanie obiektu wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla zadania inwestycyjnego pn. Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1) Materiały wyjściowe do projektowania w tym:

a) mapę geodezyjną do celów projektowych,

b) warunki techniczne zasilania w media,

c) badania geotechniczne w miejscu posadowienia budynku,

d) inwentaryzację zieleni,

e) wytyczne technologiczne,

f) inwentaryzację wraz z ekspertyzą techniczną istniejącego uzbrojenia w zakresie sieci,

g) inne niezbędne materiały do opracowania kompletnej dokumentacji,

2) Dokumentację projektową, w tym:

a) Projekt budowlany,

b) Projekty wykonawcze, w tym:

– architektura,

– aranżacja wnętrz wraz z zestawieniem pierwszego wyposażenia oraz szacunkową wyceną,

– konstrukcja,

– technologia,

– instalacje elektryczne,

– instalacja odgromowa,

– instalacje teletechniczne (telekomunikacyjna – telefoniczna i komputerowa, kontroli dostępu, instalacja alarmowa z włączeniem jej w system instalacji alarmowej terenu ZOO, instalacja domofonowa),

– instalacja c.o.,

– węzeł cieplny,

– instalacja wodna,

– instalacja kanalizacji sanitarnej,

– instalacja kanalizacji deszczowej,

– instalacja wentylacji mechanicznej,

– instalacja klimatyzacji,

– instalacja solarna,

– przyłącze wodociągowe,

– przyłącze kanalizacji sanitarnej,

– przyłącze ciepłownicze,

– awaryjne przyłącze ciepłownicze,

– przyłącze energii elektrycznej,

– przyłącze telekomunikacyjne,

– wewnętrzna droga dojazdowa, chodniki oraz dojścia schodami od terenu Centrum CITES do bramy,

– zagospodarowanie terenu

– drobne formy architektoniczne i zieleń, ogrodzenie terenu obejmującego teren Centrum CITES i Ptasiego Azylu, 1 brama wjazdowa i 2 furtki, oświetlenie,

c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR),

d) Kosztorysy robót budowlanych,

3) Roboty budowlane (z wyłączeniem pierwszego wyposażenia w tym w szczególności: mebli, sprzętu medycznego, sprzętu biurowego, sprzętu AGD) polegające na wykonaniu obiektu wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla zadania inwestycyjnego pn. Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie.

Dokumentację projektową należy wykonać w formie:

1) papierowej w ilości 6 egz. za wyjątkiem:

a) mapy geodezyjnej do celów projektowych – 1 egz., b) warunków technicznych zasilania w media – 1 egz.,

c) badań geotechnicznych w miejscu posadowienia budynku – 3 egz.,

d) inwentaryzacji zieleni – 3 egz,

e) wytycznych technologicznych – 3 egz.,

f) inwentaryzacji wraz z ekspertyzą techniczną istniejącego uzbrojenia w zakresie sieci – 3 egz., g) innych niezbędnych materiałów do opracowania kompletnej dokumentacji – 1 egz.,

h) kosztorysów robót budowlanych – 2 egz.

2) elektronicznej po 2 egz. na nośniku elektronicznym CD lub DVD, w tym:

a) materiały wyjściowe do projektowania w formacie dwg/dxt oraz PDF,

b) projekt budowlany i projekty wykonawcze w formacie dwg/dxt oraz PDF,

c) kosztorysy robót budowlanych, w programie Norma lub kompatybilnym (w formacie .ath),

d) STWiOR w programie WORD lub kompatybilnym (w formacie .doc, .rtf),

3) decyzje, opinie i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym CD lub DVD w formacie PDF. Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych Przedmiotem Zamówienia, która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań, tj. forma elektroniczna będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na papierze, w trakcie dokonywanych ustaleń i uzgodnień.

Termin wykonania zamówienia:

– rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia zawarcia umowy;

– zakończenie – do dnia 30.11.2012 r., w tym:

a)materiały wyjściowe do projektowania – do dnia 28.02.2011 r.

b) projekt budowlany – do dnia 31.05.2011 r.

c) projekty wykonawcze, kosztorysy robót budowlanych, STWiOR – do dnia 31.07.2011 r.

d) roboty budowlane (z wyłączeniem pierwszego wyposażenia w tym w szczególności: mebli, sprzętu medycznego, sprzętu biurowego, sprzętu AGD) polegające na wykonaniu obiektu wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla zadania inwestycyjnego pn. Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie – do dnia 30.11.2012 r.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.20.00.00-9,

45.11.12.00-0,

45.00.00.00-7,

45.31.10.00-0,

71.22.10.00-3,

71.32.00.00-7,

71.22.00.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wdium w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczenia:

1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie;

2) Wykazu robót budowlanych, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ, w którym Wykonawca wykaże się: – wykonaniem* w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej, polegającej na wykonaniu albo zaprojektowaniu i wykonaniu budynku dla zwierząt na terenie ogrodu zoologicznego, o wartości co najmniej 1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) brutto**,

Uwaga!

– W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem robót budowlanych musi wykazać się co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie.

– W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów – Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

* Za wykonaną robotę budowlaną Zamawiający rozumie taką robotę, która została zrealizowana w ramach danej umowy i odebrana przez Zamawiającego/Odbiorcę jako wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie.

**W przypadku gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/Podmiotem a Zamawiającym/Odbiorcą za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień 25.11.2010 r.

3) dokumentów (np. referencji) potwierdzających, że roboty budowlane wymienione w Wykazie robót budowlanych zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

• III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:

1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie;

2) Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ, w którym Wykonawca wykaże się:

a) dysponowaniem osobami posiadającymi uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalnościach:

– architektonicznej,

– konstrukcyjno-budowlanej,

– instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, gazowych,

– instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

– telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną,

b) dysponowaniem osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej, c) dysponowaniem osobami wyznaczonymi do sprawowania funkcji:

– kierownika budowy, posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

– kierownika robót sanitarnych, posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, gazowych,

– kierownika robót elektrycznych posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

– kierownika robót telekomunikacyjnych posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną,

– kierownika robót drogowych posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności drogowej.

Uwaga!

a) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dysponowaniem ww. osobami musi wykazać się co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie.

b) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia – na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

3) Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 5 do SIWZ.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Poza oświadczeniami lub dokumentami, o których mowa w sekcji III.4), Wykonawca składający Ofertę musi dodatkowo załączyć:

1) Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ.

2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty.

Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

3) Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom, zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ.

Uwaga! W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany oraz warunki tych zmian zostały określone we wzorze umowy (w szczególności w § 12 umowy) – stanowiącej załącznik Nr 8 do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szrm.pl Katalog: Przetargi

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa, ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro, pok. 22).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.12.2010 godzina 11:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro, pok. 22).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający informuje, że:

a) dokument, o którym mowa w sekcji III.4.2 w wierszu pierwszym, powinien być zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie;

b) w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w sekcji III.4.2 w wierszu drugim, musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie. Projekt pn. Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie ubiega się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy: RZP-II-WI/66/DZP-1/2010

Warszawa, dnia 17 grudnia 2010 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zaprojektowanie i wykonanie obiektu wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie

i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego

w Warszawie”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż:

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę – AMP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod: 02-972) przy ul. Sarmackiej 5 G.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium oceny ofert, przyjętego w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 10 grudnia 2010 r. do godz. 11:30 została złożona jedna Oferta przez niżej wymienionego Wykonawcę:

– AMP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod: 02-972) przy ul. Sarmackiej 5 G.

Oferta Nr 1 – spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego Zamawiający podaje poniżej punktację przyznaną Ofercie

Nr 1 w kryterium oceny ofert: „Cena” oraz łączną punktację:

Numer oferty 1

Liczba pkt w kryterium Cena

1 923 720,00

________________ x 100 = 100,0 pkt.

1 923 720,00

Razem: 100,0 pkt.

p.o. Dyrektora

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Warszawa: Zaprojektowanie i wykonanie obiektu wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla zadania inwestycyjnego pn. Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie

Numer ogłoszenia: 417070 – 2010;

data zamieszczenia: 22.12.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 383062 – 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i wykonanie obiektu wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla zadania inwestycyjnego pn. Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1) Materiały wyjściowe do projektowania w tym:

a) mapę geodezyjną do celów projektowych,

b) warunki techniczne zasilania w media,

c) badania geotechniczne w miejscu posadowienia budynku,

d) inwentaryzację zieleni,

e) wytyczne technologiczne,

f) inwentaryzację wraz z ekspertyzą techniczną istniejącego uzbrojenia w zakresie sieci,

g) inne niezbędne materiały do opracowania kompletnej dokumentacji,

2) Dokumentację projektową, w tym:

a) Projekt budowlany,

b) Projekty wykonawcze, w tym:

– architektura, – aranżacja wnętrz wraz z zestawieniem pierwszego wyposażenia oraz szacunkową wyceną,

– konstrukcja,

– technologia, – instalacje elektryczne,

– instalacja odgromowa,

– instalacje teletechniczne (telekomunikacyjna – telefoniczna i komputerowa, kontroli dostępu, instalacja alarmowa z włączeniem jej w system instalacji alarmowej terenu ZOO, instalacja domofonowa),

– instalacja c.o.,

– węzeł cieplny,

– instalacja wodna,

– instalacja kanalizacji sanitarnej,

– instalacja kanalizacji deszczowej,

– instalacja wentylacji mechanicznej,

– instalacja klimatyzacji,

– instalacja solarna,

– przyłącze wodociągowe,

– przyłącze kanalizacji sanitarnej,

– przyłącze ciepłownicze,

– awaryjne przyłącze ciepłownicze,

– przyłącze energii elektrycznej,

– przyłącze telekomunikacyjne,

– wewnętrzna droga dojazdowa, chodniki oraz dojścia schodami od terenu Centrum CITES do bramy,

– zagospodarowanie terenu

– drobne formy architektoniczne i zieleń, ogrodzenie terenu obejmującego teren Centrum CITES i Ptasiego Azylu, 1 brama wjazdowa i 2 furtki, oświetlenie,

c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR),

d) Kosztorysy robót budowlanych,

3) Roboty budowlane (z wyłączeniem pierwszego wyposażenia w tym w szczególności: mebli, sprzętu medycznego, sprzętu biurowego, sprzętu AGD) polegające na wykonaniu obiektu wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla zadania inwestycyjnego pn. Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie. Dokumentację projektową należy wykonać w formie:

1) papierowej w ilości 6 egz. za wyjątkiem:

a) mapy geodezyjnej do celów projektowych – 1 egz., b) warunków technicznych zasilania w media – 1 egz.,

c) badań geotechnicznych w miejscu posadowienia budynku – 3 egz.,

d) inwentaryzacji zieleni – 3 egz,

e) wytycznych technologicznych – 3 egz.,

f) inwentaryzacji wraz z ekspertyzą techniczną istniejącego uzbrojenia w zakresie sieci – 3 egz., g) innych niezbędnych materiałów do opracowania kompletnej dokumentacji – 1 egz.,

h) kosztorysów robót budowlanych – 2 egz.

2) elektronicznej po 2 egz. na nośniku elektronicznym CD lub DVD, w tym:

a) materiały wyjściowe do projektowania w formacie dwg/dxt oraz PDF,

b) projekt budowlany i projekty wykonawcze w formacie dwg/dxt oraz PDF,

c) kosztorysy robót budowlanych, w programie Norma lub kompatybilnym (w formacie .ath),

d) STWiOR w programie WORD lub kompatybilnym (w formacie .doc, .rtf),

3) decyzje, opinie i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym CD lub DVD w formacie PDF. Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych Przedmiotem Zamówienia, która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań, tj. forma elektroniczna będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na papierze, w trakcie dokonywanych ustaleń i uzgodnień.

Termin wykonania zamówienia:

– rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia zawarcia umowy;- zakończenie – do dnia 30.11.2012 r., w tym: a)materiały wyjściowe do projektowania – do dnia 28.02.2011 r.

b) projekt budowlany – do dnia 31.05.2011 r.

c) projekty wykonawcze, kosztorysy robót budowlanych, STWiOR – do dnia 31.07.2011 r.

d) roboty budowlane (z wyłączeniem pierwszego wyposażenia w tym w szczególności: mebli, sprzętu medycznego, sprzętu biurowego, sprzętu AGD) polegające na wykonaniu obiektu wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla zadania inwestycyjnego pn. Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie – do dnia 30.11.2012 r..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.20.00.00-9,

45.11.12.00-0,

45.00.00.00-7,

45.31.10.00-0,

71.22.10.00-3,

71.32.00.00-7,

71.22.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt pn. Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie ubiega się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.12.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

AMP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,, ul. Sarmacka 5G, 02-972 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1300754,93 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 1923720,00

Oferta z najniższą ceną: 1923720,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1923720,00

Waluta: PLN.

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

Materiały do pobrania dla oferentów:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Pobierz
Zał Nr 1 do SIWZ – Druk OFERTA – Pobierz
Zał Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – Pobierz
Zał Nr 3 do SIWZ – Wykaz robót budowlanych – Pobierz
Zał Nr 4 do SIWZ – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – Pobierz
Zał Nr 5 do SIWZ – Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia – Pobierz
Zał Nr 6 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Pobierz
Zał Nr 7 do SIWZ – Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom – Pobierz
Zał. Nr 8 do SIWZ – Wzór Umowy – Pobierz
Zał. Nr 9 do SIWZ – Program fukcjonalno-użytkowy – Pobierz

Pytania, zażalenia, odwołania itp. oferentów i odpowiedzi organizatora (korespondencja):

Pismo z dnia 07 grudnia 2010 r.- Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego – Pobierz
Załączniki do pisma z dnia 07 grudnia 2010 r – Pobierz

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 7 lutego 2011 godz 7:10
Ostatnia aktualizacja: ppakier - 21 listopada 2016 godz 13:38