wtorek, 7 grudnia 2021

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 360270-2011 z dnia 2011-11-02 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – Warszawa
Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Muzeum Warszawskiej Pragi przy ul. Targowej 50/52 w Warszawie – zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych Nr 16 z dnia 22.06.2011 r. Zakres…

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Muzeum Warszawskiej Pragi przy ul. Targowej 50/52 w Warszawie – zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych Nr 16 z dnia 22.06.2011 r
Numer ogłoszenia: 375408 – 2011; data zamieszczenia: 10.11.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 360270 – 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Muzeum Warszawskiej Pragi przy ul. Targowej 50/52 w Warszawie – zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych Nr 16 z dnia 22.06.2011 r.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Muzeum Warszawskiej Pragi przy ul. Targowej 50/52 w Warszawie – zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych Nr 16 z dnia 22.06.2011 r. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: Podniesienie poziomu posadzki gruntowej piwnic dla uzyskania niezbędnego naziomu Dmin = 50 cm, dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas wykonywania podbicia fundamentów.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.11.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna – Lider Konsorcjum, ul. Konstruktorska Nr 11A, 02-673 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
  • Acciona Infraestructuras S.A. – Partner Konsorcjum, Alcobendas (28108), region Madryt, Avenida de Europa nr 18 Parque Empresarial la Moraleja, kraj/woj. Hiszpania.
  • Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr 2 Wrobis Spółka Akcyjna – Partner Konsorcjum, ul. Szewska Nr 3, 50-053 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 49729,49 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 56580,00
  • Oferta z najniższą ceną: 56580,00 / Oferta z najwyższą ceną: 56580,00
  • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Niniejsze zamówienie dodatkowe nie było objęte przedmiotem zamówienia podstawowego i jest ono niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego. Zamawiający i Wykonawca powzięli wiadomość o okolicznościach skutkujących koniecznością udzielenia zamówienia dodatkowego w trakcie realizacji prac. Z protokołu konieczności wykonania robót dodatkowych Nr 16 wynika, że: W trakcie wizji lokalnej w dniu 22 i 30 czerwca b.r. w obecności kierownika budowy nadzoru autorskiego konstrukcji oraz nadzoru inwestorskiego stwierdzono, istniejący poziom posadzki (np bud. AC) lub ziemi w piwnicach na poziomach poniżej wymaganego 0,5m ponad dolnym poziomem istniejących ścian ceglanych w piwnicach, który jest wymagany zgodnie z normą dla zabezpieczenia przed wyparciem gruntu w trakcie podbijania fundamentów. W większości pomieszczeń poziom posadzki lub ziemi jest około 10 cm powyżej dolnego poziomu muru, co zgodnie z zapisem w Dzienniku Budowy nadzoru autorskiego konstrukcji z dnia 18.05.2011 r. (dzień po wypadku) jest przyczyną wstrzymania wszelkich prac związanych z podbijaniem do czasu uzyskania Dmin = 50 cm poprzez zasypywanie warstwami piaskiem do uzyskania zagęszczenia,6. Analiza sytuacji i przyczyn obsunięcia się ściany i co za tym idzie zawalenia sklepienia powyżej wykonywanych robót w piwnicy skłoniła nadzór konstrukcji do przedsięwzięcia właściwych środków zaradczych uniemożliwiających wyparcie gruntu, a co za tym idzie po wykonaniu odkrywek fundamentów na budynku (zapis w DZ.B z dnia 22.06.2011 r. nadzoru inwestorskiego potwierdzający wykonanie odkrywek – kopia w załączeniu) potwierdzenie zapisu w dniu 22.06.2011 r. ponownie przez nadzór autorski konstrukcji. W związku z powyższym, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b) konieczne jest udzielenie zamówienia dodatkowego – dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych, tj. Konsorcjum utworzonemu na podstawie zawartej w dniu 12.11.2009 r. Umowy przez: 1.Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (kod: 02-673) przy ul. Konstruktorskiej Nr 11A – Lider, 2.Acciona Infraestructuras S.A. z siedzibą w Alcobendas (28108), region Madryt, Avenida de Europa, numer 18 Parque Empresarial la Moraleja, Hiszpania – Partner, 3.Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr 2 Wrobis Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (kod: 50-053) przy ul. Szewskiej Nr 3 – Partner – w celu prawidłowej realizacji umowy Nr 73/DZP-2/2010 z dnia 10.06.2010 r.

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 14 listopada 2011 godz 12:56
Ostatnia aktualizacja: ppakier - 21 listopada 2016 godz 13:33