środa, 1 grudnia 2021


„Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Przedsiębiorczości Smolna 6”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

 

Warszawa: Dostawa i montaż wyposażenia dla obiektu Warszawskiej Przestrzeni Technologicznej – Centrum Przedsiębiorczości w ramach zadania inwestycyjnego pn. Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Przedsiębiorczości – Smolna 6
Numer ogłoszenia: 365066 – 2012; data zamieszczenia: 25.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta , ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż wyposażenia dla obiektu Warszawskiej Przestrzeni Technologicznej – Centrum Przedsiębiorczości w ramach zadania inwestycyjnego pn. Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Przedsiębiorczości – Smolna 6.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie wyposażenia oraz dokonanie obmiarów pomieszczeń i elementów budynku w celu dostosowania wymiarów wyposażenia do rzeczywistych wymiarów pomieszczeń i elementów budynku oraz rozmieszczenie/zamontowanie ww. wyposażenia we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach obiektu Warszawskiej Przestrzeni Technologicznej – Centrum Przedsiębiorczości.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Formularz Zestawienie kosztów zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 5 do SIWZ.
Wymagany termin wykonania całego zamówienia: w terminie do 35 dni od dnia podpisania umowy, w tym:
a) dla Części I – niezwłocznie od dnia podpisania umowy do 35 dni od dnia podpisania umowy.
b) dla Części II – niezwłocznie od dnia podpisania umowy do 35 dni od dnia podpisania umowy.
c) dla Części III – niezwłocznie od dnia podpisania umowy do 35 dni od dnia podpisania umowy.
d) dla Części IV – niezwłocznie od dnia podpisania umowy do 35 dni od dnia podpisania umowy.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 39.12.11.00-7, 39.14.10.00-2, 39.14.14.00-6, 39.71.11.00-0, 39.22.00.00-0, 39.51.54.00-9, 39.51.54.40-1, 39.20.00.00-4, 34.92.84.80-6, 44.42.20.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 35.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:
1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
2) Wykazu wykonanych dostaw (o którym mowa w Sekcji III.4.1) niniejszego ogłoszenia), zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ, w którym Wykonawca wykaże się wykonaniem* w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej dostawy:
a) dla Części I – mebli biurowych o wartości zamówienia co najmniej 600.000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych) brutto**;
b) dla Części II – wyposażenia kuchni lub zaplecza kuchennego/restauracyjnego o wartości zamówienia co najmniej 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto**;
c) dla Części III – rolet lub/i żaluzji.
Uwaga!
(1) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem dostaw musi wykazać się co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie.
(2) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów – Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
3) dokumentów (np. referencji) potwierdzających, że dostawy wymienione w Wykazie wykonanych dostaw zostały wykonane należycie.
* Za wykonaną dostawę Zamawiający rozumie taką dostawę (tj. dostawę, dostawę wraz z rozmieszczeniem lub dostawę wraz z instalacją/montażem dostarczonej rzeczy), która została zrealizowana w ramach danej umowy i odebrana przez Zamawiającego/Odbiorcę jako należycie wykonana. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie.
** W przypadku gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/podmiotem a Zamawiającym/odbiorcą za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień 25.09.2012 r.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Poza oświadczeniami lub dokumentami, o których mowa w Sekcji III.4) niniejszego ogłoszenia, Wykonawca składający Ofertę musi dodatkowo załączyć:
1) Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ.
2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty.
Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) Wypełniony Formularz Zestawienie kosztów zamówienia – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ – załączony dla części, na którą Wykonawca składa ofertę.
4) Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom, zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ – załączony dla części, na którą Wykonawca składa ofertę.
Uwaga! W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany oraz warunki tych zmian zostały określone we wzorze umowy (w szczególności w § 11 umowy) – stanowiącej załącznik Nr 7 do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szrm.pl; Katalog: Zamówienia publiczne powyżej 14 tys. euro
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro , pokój Nr 22).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.10.2012 godzina 11:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro , pokój Nr 22).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający informuje, że:
a) dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.2 w wierszu pierwszym, powinien być zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie;
b) w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.2 w wierszu drugim, musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie.
c) Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Przedsiębiorczości Smolna 6. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Wyposażenie pomieszczeń biurowych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wyposażenia biurowego oraz dokonanie obmiarów pomieszczeń i elementów budynku w celu dostosowania wymiarów wyposażenia do rzeczywistych wymiarów pomieszczeń i elementów budynku oraz rozmieszczenie/zamontowanie ww. wyposażenia we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach obiektu Warszawskiej Przestrzeni Technologicznej – Centrum Przedsiębiorczości.
  Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla Części I określa Formularz Zestawienie kosztów zamówienia (Część I – Wyposażenie pomieszczeń biurowych), stanowiący Załącznik Nr 5 do SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 39.12.11.00-7.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 35.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Wyposażenie kuchni.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wyposażenia kuchni oraz dokonanie obmiarów pomieszczeń i elementów budynku w celu dostosowania wymiarów wyposażenia do rzeczywistych wymiarów pomieszczeń i elementów budynku oraz rozmieszczenie/zamontowanie ww. wyposażenia we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach obiektu Warszawskiej Przestrzeni Technologicznej – Centrum Przedsiębiorczości.
  Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla Części II określa Formularz Zestawienie kosztów zamówienia (Część II – Wyposażenie kuchni), stanowiący Załącznik Nr 5 do SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.14.10.00-2, 39.14.14.00-6, 39.71.11.00-0, 39.22.00.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 35.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Rolety, żaluzje.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę rolet i żaluzji oraz dokonanie obmiarów pomieszczeń i elementów budynku w celu dostosowania wymiarów wyposażenia do rzeczywistych wymiarów pomieszczeń i elementów budynku oraz rozmieszczenie/zamontowanie ww. wyposażenia we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach obiektu Warszawskiej Przestrzeni Technologicznej – Centrum Przedsiębiorczości.
  Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla Części III określa Formularz Zestawienie kosztów zamówienia (Część III – Rolety, żaluzje), stanowiący Załącznik Nr 5 do SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.54.00-9, 39.51.54.40-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 35.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Wyposażenie dodatkowe.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wyposażenia dodatkowego oraz rozmieszczenie/zamontowanie ww. wyposażenia we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach obiektu Warszawskiej Przestrzeni Technologicznej – Centrum Przedsiębiorczości.
  Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla Części IV określa Formularz Zestawienie kosztów zamówienia (Część IV – Wyposażenie dodatkowe.), stanowiący Załącznik Nr 5 do SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.20.00.00-4, 34.92.84.80-6, 44.42.20.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 35.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Numer ogłoszenia: 383848 – 2012; data zamieszczenia: 05.10.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 365066 – 2012 data 25.09.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, fax. 022 3124490.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.10.2012 godzina 11:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro , pokój Nr 22)..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.10.2012 godzina 9:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro , pokój Nr 22)..

 

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

 

Załączniki do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Pobierz

Załącznik Nr 1 do SIWZ – druk Oferta – Pobierz

Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – Pobierz

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wykaz wykonanych dostaw – Pobierz

Załącznik Nr 4 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Pobierz

Załącznik Nr 5 do SIWZ – Zestawienie kosztów zamówienia – Część I – Pobierz

Załącznik Nr 5 do SIWZ – Zestawienie kosztów zamówienia – Część II – Pobierz

Załącznik Nr 5 do SIWZ – Zestawienie kosztów zamówienia – Część III – Pobierz

Załącznik Nr 5 do SIWZ – Zestawienie kosztów zamówienia – Część IV – Pobierz

Załącznik Nr 6 do SIWZ – Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom – Pobierz

Załącznik Nr 7 do SIWZ – Wzór umowy – Pobierz

Załącznik Nr 8 do SIWZ – Rysunek WW-1 – Rzut parteru. Wyposażenie wnętrz (dotyczy Części I, Części II oraz Części IV) – Pobierz

Załącznik Nr 9 do SIWZ – Rysunek WW-2 – Rzut 1 piętra. Wyposażenie wnętrz (dotyczy Części I, Części II, Części III oraz Części IV) – Pobierz

Załącznik Nr 10 do SIWZ – Rysunek WW-3 – Rzut 2 piętro. Wyposażenie wnętrza (dotyczy Części I, Części II oraz Części III) – Pobierz

Załącznik Nr 11 do SIWZ – Rysunek WW-4 – Pom. Socjalne 1.14-Aneks kuchenny. Kond. +1 (dotyczy Części II) – Pobierz

Załącznik Nr 12 do SIWZ – Rysunek WW-5 – Aneks kuchenny -2P (dotyczy Części II) – Pobierz

Załącznik Nr 13 do SIWZ – Rysunek WW-6 – Regały biurowe. Open space (dotyczy Części I) – Pobierz

Załącznik Nr 14 do SIWZ – Rysunek WW-7 – Szafy. Garderoby. 1 piętro (dotyczy Części I) – Pobierz

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego (korespondencja):

Pismo SZRM z dnia 2012.09.27 – Pobierz

Pismo SZRM z dnia 2012.10.05 – odpowiedzi na pytania Wykonawców wraz ze zmianą treści SIWZ

Załącznik Nr 1 do Pisma SZRM z dnia 2012.10.05 – zmodyfikowany w dniu 05.10.2012 r. Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – Część I

Załącznik Nr 2 do Pisma SZRM z dnia 2012.10.05 – Zmodyfikowany w dniu 05.10.2012 r. Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – Część III

Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej – zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 18 z pisma SZRM z dnia 05.10.2012 r.

 

Pismo SZRM z dnia 2012.10.09 – odpowiedzi na pytania Wykonawców wraz ze zmianą treści SIWZ – Pobierz

Załącznik Nr 1 do Pisma SZRM z dnia 2012.10.09 – Zmodyfikowany w dniu 2012.10.09 – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – Część I – Pobierz

Załącznik Nr 1 do Pisma SZRM z dnia 2012.10.09 – Zmodyfikowany w dniu 2012.10.09 – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – Część I w wersji edytowalnej – Pobierz

Załącznik Nr 2 do Pisma SZRM z dnia 2012.10.09 – Zmodyfikowany w dniu 2012.10.09 – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – Część III – Pobierz

Załącznik Nr 2 do Pisma SZRM z dnia 2012.10.09 – Zmodyfikowany w dniu 2012.10.09 – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – Część III – w wersji edytowalnej – Pobierz

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI I

Nr sprawy: RZP-II-WI/40/DZP-1/2012                                       Warszawa, dnia 31 października 2012 r.

L.dz. SZRM/DZP-1/IW/           /2012

……………………………………….

……………………………………….

……………………………………….

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI  I

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę i montaż wyposażenia dla obiektu Warszawskiej Przestrzeni Technologicznej – Centrum Przedsiębiorczości w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Przedsiębiorczości – Smolna 6”.

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

Za najkorzystniejszą uznano Ofertę Nr 2, Wykonawcy: FORNICA Jarosław Pataluch, z siedzibą w Gdańsku (kod: 80-288), ul. Zw. Jaszczurczego 9/25.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium oceny ofert, przyjętego w przedmiotowym postępowaniu.

 

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 12 października 2012 r. do godz. 09:30 zostało złożonych w Części I sześć Ofert przez niżej wymienionych Wykonawców:

1.       „FORNICA” Jarosław Pataluch, z siedzibą w Gdańsku (kod: 80-288), ul. Zw. Jaszczurczego 9/25 (Oferta Nr 2); 

2.       METRO Robert Metelicki, z siedzibą w Augustowie (kod: 16-300), ul. Turystyczna 18 (Oferta Nr 3); 

3.       STARPOL BIUROSERWIS Sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku (kod: 16-300), ul. Turystyczna 18 (Oferta Nr 5); 

4.       „JARD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-488),  Al. Na Skarpie 21/11 (Oferta Nr 7); 

5.       BTH SOLIDNI Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (kod: 61-838), ul. Wrocławska 25/3 (Oferta Nr 9); 

6.       ASF Autoryzowany Salon Firmowy Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (kod: 02-784), ul. Janowskiego 11 (Oferta Nr 12). 

przy czym:

– Oferta Nr 3 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy;

– Oferta Nr 12 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 24 ust. 4 ww. ustawy.

Oferty Nr 2, Nr 5, Nr 7 i Nr 9 spełniają wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego Zamawiający podaje poniżej punktację przyznaną Ofercie Nr 2, Ofercie Nr 5, Ofercie Nr 7 i Ofercie Nr 9 w kryterium oceny ofert: „Cena” oraz łączną punktację:

Numer oferty Liczba pkt w kryterium:Cena Razem
2 443.380,56_____________  x 100 =  100,0

443.380,56

100,0 pkt
5 443.380,56_____________  x 100 =  60,1

737.382,54

60,1 pkt
7 443.380,56_____________  x 100 =  81,6

543.421,38

81,6 pkt
9 443.380,56_____________  x 100 =  88,8

499.352,94

88,8 pkt

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI II

Nr sprawy: RZP-II-WI/40/DZP-1/2012                                       Warszawa, dnia 31 października 2012 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI  II

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę i montaż wyposażenia dla obiektu Warszawskiej Przestrzeni Technologicznej – Centrum Przedsiębiorczości w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Przedsiębiorczości – Smolna 6”.

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 8 złożoną przez Wykonawcę: ALNAG Barbara Wróbel z siedzibą w Krakowie (kod: 30-102), ul. Syrokomli 10/15.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium oceny ofert, przyjętego w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 12 października 2012 r. do godz. 09:30 zostały złożone w Części II dwie Oferty przez niżej wymienionych Wykonawców:

1.       „JARD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-488),  Al. Na Skarpie 21/11 (Oferta Nr 7); 

2.       ALNAG Barbara Wróbel z siedzibą w Krakowie (kod: 30-102), ul. Syrokomli 10/15  (Oferta Nr 8); 

przy czym:

– Oferta Nr 7 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 24 ust. 4 ww. ustawy;

Oferta Nr 8 spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego Zamawiający podaje poniżej punktację przyznaną Ofercie Nr 8 w kryterium oceny ofert: „Cena” oraz łączną punktację:

Numer oferty Liczba pkt w kryterium:Cena Razem
8 57.564,00_____________  x 100 =  100,0

57.564,00

100,0 pkt

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI III

Nr sprawy: RZP-II-WI/40/DZP-1/2012                                       Warszawa, dnia 31 października 2012 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI  III

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę i montaż wyposażenia dla obiektu Warszawskiej Przestrzeni Technologicznej – Centrum Przedsiębiorczości w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Przedsiębiorczości – Smolna 6”.

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

Za najkorzystniejszą uznano Ofertę Nr 11, Wykonawcy: Wykonawcy: „ŻALMAL” Andrzej Czechowski, z siedzibą w Warszawie (kod: 01-618), ul. Tucholska 31.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium oceny ofert, przyjętego w przedmiotowym postępowaniu.

 

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 12 października 2012 r. do godz. 09:30 zostało złożonych w Części III sześć Ofert przez niżej wymienionych Wykonawców:

1.       „DEKORATOR” Andrzej Warda, z siedzibą w Lublinie (kod: 20-129), ul. Kalinowszczyzna 46 (Oferta Nr 1); 

2.       BOBI-DECOR Sp.j. Jerzy Kociuba i Paweł Siwko, z siedzibą w Lublinie (kod: 20-211), ul. Gospodarcza 23G (Oferta Nr 4); 

3.       Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe KRAKŻAL Marek Tarabuła Sp.j., z siedzibą w Krakowie (kod: 31-286), ul. Jęczmienna 28 (Oferta Nr 6); 

4.       BTH SOLIDNI Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (kod: 61-838), ul. Wrocławska 25/3 (Oferta Nr 9); 

5.       VERTI-POL Robert Poznań, z siedzibą w Bydgoszczy (kod: 85-858), ul. Wiosny Ludów 8/9 (Oferta Nr 10); 

6.       „ŻALMAL” Andrzej Czechowski, z siedzibą w Warszawie (kod: 01-618), ul. Tucholska 31 (Oferta Nr 11). 

Oferty Nr 1, Nr 4, Nr 6, Nr 9, Nr 10 i Nr 11 spełniają wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego Zamawiający podaje poniżej punktację przyznaną Ofercie Nr 1, Ofercie Nr 4, Ofercie Nr 6, Ofercie Nr 9, Ofercie Nr 10 i Ofercie Nr 11 w kryterium oceny ofert: „Cena” oraz łączną punktację:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium:

Cena

Razem
1 25.182,07_____________  x 100 =  64,7

38.941,80

64,7 pkt
4 25.182,07_____________  x 100 =  71,5

35.237,22

71,5 pkt
6 25.182,07_____________  x 100 =  46,0

54.786,66

46,0 pkt
9 25.182,07_____________  x 100 =  94,2

26.745,12

94,2 pkt
10 25.182,07_____________  x 100 =  75,4

33.409,26

75,4 pkt
11 25.182,07_____________  x 100 =  100,0

25.182,07

100,0 pkt

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI IV

Nr sprawy: RZP-II-WI/40/DZP-1/2012                                         Warszawa, 31 października 2012 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI  IV

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę i montaż wyposażenia dla obiektu Warszawskiej Przestrzeni Technologicznej – Centrum Przedsiębiorczości w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Przedsiębiorczości – Smolna 6”.

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 9 złożoną przez Wykonawcę: BTH SOLIDNI Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (kod: 61-838), ul. Wrocławska 25/3.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium oceny ofert, przyjętego w przedmiotowym postępowaniu.

 Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 12 października 2012 r. do godz. 09:30 została złożona w Części IV jedna Oferta przez niżej wymienionego Wykonawcę:

BTH SOLIDNI Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (kod: 61-838), ul. Wrocławska 25/3 (Oferta Nr 9); 

 Oferta Nr 9 spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium oceny ofert, przyjętego w przedmiotowym postępowaniu.

Wobec powyższego Zamawiający podaje poniżej punktację przyznaną Ofercie Nr 9 w kryterium oceny ofert: „Cena” oraz łączną punktację:

Numer oferty Liczba pkt w kryterium:Cena Razem
9  19.003,50

_____________  x 100 =  100,0

19.003,50

100,0 pkt

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Warszawa: Dostawa i montaż wyposażenia dla obiektu Warszawskiej Przestrzeni Technologicznej – Centrum Przedsiębiorczości w ramach zadania inwestycyjnego pn. Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Przedsiębiorczości – Smolna 6
Numer ogłoszenia: 443102 – 2012; data zamieszczenia: 09.11.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 365066 – 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa i montaż wyposażenia dla obiektu Warszawskiej Przestrzeni Technologicznej – Centrum Przedsiębiorczości w ramach zadania inwestycyjnego pn. Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Przedsiębiorczości – Smolna 6.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie wyposażenia oraz dokonanie obmiarów pomieszczeń i elementów budynku w celu dostosowania wymiarów wyposażenia do rzeczywistych wymiarów pomieszczeń i elementów budynku oraz rozmieszczenie/zamontowanie ww. wyposażenia we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach obiektu Warszawskiej Przestrzeni Technologicznej – Centrum Przedsiębiorczości.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Formularz Zestawienie kosztów zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 5 do SIWZ.

Wymagany termin wykonania całego zamówienia: w terminie do 35 dni od dnia podpisania umowy, w tym:
a) dla Części I – niezwłocznie od dnia podpisania umowy do 35 dni od dnia podpisania umowy.
b) dla Części II – niezwłocznie od dnia podpisania umowy do 35 dni od dnia podpisania umowy.
c) dla Części III – niezwłocznie od dnia podpisania umowy do 35 dni od dnia podpisania umowy.
d) dla Części IV – niezwłocznie od dnia podpisania umowy do 35 dni od dnia podpisania umowy.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 39.12.11.00-7, 39.14.10.00-2, 39.14.14.00-6, 39.71.11.00-0, 39.22.00.00-0, 39.51.54.00-9, 39.51.54.40-1, 39.20.00.00-4, 34.92.84.80-6, 44.42.20.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Przedsiębiorczości Smolna 6. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1

Nazwa: Wyposażenie pomieszczeń biurowych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

FORNICA Jarosław Pataluch, ul. Związku Jaszczurczego 9 lok. 25, 80-288 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 575599,10 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 443380,56

Oferta z najniższą ceną: 431049,83 / Oferta z najwyższą ceną: 737382,54

Waluta: PLN.

Część NR: 2

Nazwa: Wyposażenie kuchni

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ALNAG Barbara Wróbel, ul. Syrokomli 10 lok. 15, 30-102 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 68178,18 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 57564,00

Oferta z najniższą ceną: 57564,00 / Oferta z najwyższą ceną: 103770,18

Waluta: PLN.

Część NR: 3

Nazwa: Rolety, żaluzje

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ŻALMAL Andrzej Czechowski, ul. Tucholska 31 lok. 1, 01-618 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 107694,85 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 25182,07

Oferta z najniższą ceną: 25182,07 / Oferta z najwyższą ceną: 54786,66

Waluta: PLN.

Część NR: 4

Nazwa: Wyposażenie dodatkowe

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

BTH SOLIDNI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wrocławska 25 lok. 3, 61-838 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 15728,95 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 19003,50

Oferta z najniższą ceną: 19003,50 / Oferta z najwyższą ceną: 19003,50

Waluta: PLN.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 25 września 2012 godz 13:07
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 5 grudnia 2016 godz 11:45