wtorek, 7 grudnia 2021

Warszawa: Świadczenie usługi ochrony budynku położonego przy ul. Senatorskiej 29/31 w Warszawie
wraz z przynależnym terenem i mieniem ruchomym

 
Numer ogłoszenia: 361294 – 2011; data zamieszczenia: 02.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta , ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szrm.pl, Katalog: Zamówienia publiczne powyżej 14 tys. euro

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Świadczenie usługi ochrony budynku położonego przy ul. Senatorskiej 29/31 w Warszawie wraz z przynależnym terenem i mieniem ruchomym.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie 24 godzinnej ochrony budynku – siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta – znajdującego się w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31 oraz terenu i mienia ruchomego przynależnego do SZRM przez dwóch agentów ochrony, w następującym układzie:
– jeden pracownik ochrony pełni służbę przez 24 godziny;
– jeden pracownik ochrony pełni służbę przez 17 godzin (od godz. 15:00 do godz. 8:00 dnia następnego).

Ponadto opis przedmiotu zamówienia określa Wzór umowy zamieszczony w Sekcji IV.4.15) niniejszego Ogłoszenia.

Termin wykonania zamówienia: od godz. 15:00 dnia 31 grudnia 2011 roku do godz. 15:00 dnia 31 grudnia 2014 roku.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionego dokumentu i oświadczenia:

1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy (o którym mowa w Sekcji III.4.1) Ogłoszenia, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego) z zastrzeżeniem, że w przypadku składania wniosku przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie;

2) koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia, o której mowa w wierszu pierwszym Sekcji III.4.1) Ogłoszenia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:

1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy (o którym mowa w Sekcji III.4.1) Ogłoszenia, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego) z zastrzeżeniem, że w przypadku składania wniosku przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie;

2) Wykazu wykonanych lub/i wykonywanych usług (o którym mowa w wierszu drugim Sekcji III.4.1) Ogłoszenia, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego), w którym Wykonawca wykaże się wykonaniem* lub/i wykonywaniem** w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzech usług polegających na pełnieniu ochrony obiektów, tj. budynków o powierzchni całkowitej co najmniej 2500 m2.

Uwaga!
a) W przypadku składania wniosku przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem lub/i wykonywaniem ww. usług musi wykazać się co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie.
b) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów – Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

* Za wykonaną usługę Zamawiający rozumie taką usługę, która została zrealizowana w ramach danej umowy i odebrana przez Zamawiającego/Odbiorcę jako należycie wykonana. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione we wniosku.

** W przypadku usług wykonywanych (nie zakończonych) datą ich wykonania będzie data wystawienia dokumentu potwierdzającego ich należyte wykonywanie.

3) dokumentów (np. referencji) potwierdzających, że usługi wymienione w Wykazie wykonanych lub/i wykonywanych usług zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy (o którym mowa w Sekcji III.4.1) Ogłoszenia, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego) z zastrzeżeniem, że w przypadku składania wniosku przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:

1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy (o którym mowa w Sekcji III.4.1) Ogłoszenia, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego), z zastrzeżeniem, że w przypadku składania wniosku przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie;

2) Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (o którym mowa w wierszu trzecim Sekcji III.4.1) Ogłoszenia, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do Ogłoszenia, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego), w którym Wykonawca wykaże się:
– dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi odpowiednie przeszkolenie w zakresie ochrony obiektów i terenu, będącymi w wieku od 30 do 65 lat;
– dysponowaniem co najmniej jedną osobą posiadającą licencję pierwszego stopnia do nadzorowania i kontrolowania pracy pracowników ochrony fizycznej nie posiadających licencji;
– dysponowaniem co najmniej jedną osobą posiadającą licencję drugiego stopnia do organizacji i kierowania zespołem pracowników ochrony fizycznej oraz do opracowania Instrukcji służby ochrony mienia.

Uwaga!
a) W przypadku składania wniosku przez Wykonawców występujących wspólnie, dysponowaniem ww. osobami lub osobą musi wykazać się co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie.
b) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów – Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia – na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

3) Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia (o którym mowa w wierszu czwartym Sekcji III.4.1) Ogłoszenia, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do Ogłoszenia, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego).

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy (o którym mowa w Sekcji III.4.1) Ogłoszenia, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego), z zastrzeżeniem, że w przypadku składania wniosku przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

 

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Poza oświadczeniami lub dokumentami, o których mowa w Sekcji III.4) niniejszego Ogłoszenia, Wykonawca składający wniosek musi dodatkowo załączyć:

1) wypełniony Formularz Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej, zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego Ogłoszenia, zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego).

2) Pełnomocnictwo do podpisania wniosku.

Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do wniosku musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w Sekcji IV.4.16) pkt 6, ppkt 3 i 5 niniejszego Ogłoszenia. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający – w wyznaczonym przez siebie terminie – wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia, chyba że mimo ich złożenia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: licytacja elektroniczna.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany oraz warunki tych zmian zostały określone we wzorze umowy znajdującym się w Sekcji IV.4.15 niniejszego Ogłoszenia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.6) Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: http://aukcje.um.warszawa.pl

IV.4.7) Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: www.szrm.pl, Katalog: Zamówienia powyżej 14 tys. euro

IV.4.8) Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Wykonawca, pobiera ze wskazanej w ogłoszeniu o przedmiotowej licytacji strony internetowej wzór Formularza Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wraz z załącznikami. Następnie, w przypadku zainteresowania udziałem w licytacji elektronicznej, składa Wniosek. Złożenie ww. Wniosku jednocześnie oznacza akceptację warunków licytacji i postanowień umowy.

Zamawiający, po weryfikacji nadesłanych Wniosków, informuje Wykonawców o wyniku kwalifikacji oraz zaprasza do składania ofert (postąpień) wszystkich Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu. Treść zaproszenia zawierać będzie adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja oraz parametry licytacji: cena wywoławcza brutto, minimalna wysokość postąpień, data i godzina otwarcia licytacji, czas trwania licytacji i warunki zamknięcia licytacji.

Informacja o sposobie rejestracji na platformie licytacyjnej przekazywana jest za pośrednictwem operatora platformy do zakwalifikowanych do udziału w licytacji Wykonawców. Informacja ta przekazywana jest na wskazane we Wnioskach Wykonawców adresy e-mail. Po otrzymaniu ww. informacji Wykonawca rejestruje się na platformie pod adresem http://aukcje.um.warszawa.pl postępując zgodnie z przekazaną procedurą rejestracji. Kody dostępu do platformy:

Operator platformy przekazuje zakwalifikowanym przez Zamawiającego Wykonawcom informację o sposobie rejestracji na platformie. W trakcie rejestracji Wykonawca otrzyma kod dostępu do platformy. Otrzymany kod dostępu Wykonawca będzie musiał zmienić na nowy – określony przez siebie. O ewentualnych problemach z rejestracją należy niezwłocznie powiadomić osobę upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami. Nie wymagany jest podpis elektroniczny.

Wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Wykonawca chcący wziąć udział w licytacji elektronicznej musi dysponować sprzętem, spełniającym poniższe wymagania:
-procesor 733 MHz i co najmniej 512 MB pamięci RAM;
-zainstalowany system operacyjny MS Windows XP lub nowszy;
-zainstalowana przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer 6.0. lub nowsza albo Mozilla Firefox 2.x lub nowsza;
-połączenie z siecią Internet o szybkości transmisji nie mniejszej niż 128 kb/s.

IV.4.9) Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

– W trakcie licytacji Wykonawca podaje cenę brutto (z podatkiem VAT) za wykonanie całego zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy zamieszczonym w Sekcji IV.4.15) niniejszego Ogłoszenia.

– W toku licytacji elektronicznej Zamawiający na bieżąco przekazuje wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji składanych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji, a także o cenach złożonych przez nich ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców.

– Zaproponowana przez Wykonawcę cena ustalana jest na cały okres obowiązywania umowy i nie podlega waloryzacji. Zapłata ceny (wynagrodzenia Wykonawcy) nastąpi zgodnie z warunkami umowy.

– Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będą w polskich złotych, wobec czego składanie ofert (postąpień) w licytacji elektronicznej musi być także wyrażone w walucie polskiej.

– Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawierać będzie, w chwili zamknięcia licytacji elektronicznej, najniższą cenę brutto realizacji całego zamówienia.

– Minimalna wysokość postąpień: 5.000,00 zł.

– Cena wywoławcza: 553.500,00 zł.

IV.4.10) Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja jednoetapowa

czas trwania: 15 minut

IV.4.11) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

10.11.2011 godzina 11:30,

miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro, pokój Nr 22). Zespół pracuje od pn. do pt., w godz. 7.30 – 15.30..

IV.4.12) Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Zamawiający przewiduje otwarcie licytacji elektronicznej w dniu 29.11.2011 r. o godzinie 12.00.
Ostateczny termin otwarcia licytacji Zamawiający poda w zaproszeniu do udziału w licytacji elektronicznej.

IV.4.13) Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy):

Zamawiający przewiduje zamknięcie L.E. w dniu 29.11.2011 r. o godzinie 12.15.
Ostateczny termin zamknięcia Zamawiający poda w zaproszeniu do udziału w L.E. Warunki zamknięcia licytacji elektronicznej – patrz: Sekcja IV.4.16) pkt 2.

IV.4.14 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dotyczy licytacji elektronicznej):

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

IV.4.15 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego (dotyczy licytacji elektronicznej):

WZÓR UMOWY.

Umowa Nr _________

W dniu ____ w Warszawie pomiędzy:

Miastem Stołecznym Warszawa – Stołecznym Zarządem Rozbudowy Miasta, mającym siedzibę w Warszawie (kod: 00-099) przy ul. Senatorskiej 29/31, NIP 526-00-15-797, REGON 000162665, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa z dnia 05.05.2011 r. o numerze GP-0052/1901/2011, przez: Pana Pawła Barańskiego – p.o. Dyrektora SZRM,

a

 _______z siedzibą w _______ (kod: _____) przy ul. _____________, zarejestrowaną w _____________ w dniu ______________ r. przez __________ pod numerem ____________, zgodnie ze stanem na dzień __________r., NIP: _______, REGON: _________, zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:__________________________

w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie licytacji elektronicznej – na podstawie art. 74 i następne ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), procedura Nr RZP-II-WB/1/DZP-1/2011,

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji Świadczenie usługi ochrony budynku położonego przy ul. Senatorskiej 29/31 w Warszawie wraz z przynależnym terenem i mieniem ruchomym – zwane dalej Przedmiotem Umowy.

2. Przedmiot Umowy obejmuje pełnienie 24 godzinnej ochrony budynku – siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta – znajdującego się w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31 oraz terenu i mienia ruchomego przynależnego do SZRM przez dwóch agentów ochrony, w następującym układzie:
– jeden pracownik ochrony pełni służbę przez 24 godziny;
– jeden pracownik ochrony pełni służbę przez 17 godzin (od godz. 15:00 do godz. 8:00 dnia następnego).

§ 2.

1. W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się do:

1) zapewnienia obecności jednego nieuzbrojonego pracownika ochrony w godzinach od 8:00 do 15:00,
2) zapewnienia obecności dwóch nieuzbrojonych pracowników ochrony w godzinach od 15:00 do godziny 8:00 dnia następnego,
3) ochrony obiektu wraz ze znajdującym się w nim mieniem ruchomym przed: włamaniem, kradzieżą, dewastacją i wandalizmem,
4) kontroli osób wchodzących do budynku i wychodzących z niego, w sposób i na zasadach obowiązujących u Zamawiającego, przy czym prawo wstępu do budynku po godz. 15:30 i w dni wolne od pracy mają tylko osoby wymienione w Załączniku Nr 2 do niniejszej umowy, lub uprawnione na podstawie odrębnego upoważnienia dostarczonego Wykonawcy,
5) wykonywania doraźnych prac gospodarczych na polecenie Zamawiającego,
6) niezwłocznego powiadomienia – o zaistniałych zdarzeniach nadzwyczajnych – odpowiednich służb (straż pożarna, pogotowie ratunkowe, policja, pogotowie MPWiK itp.) oraz upoważnionego pracownika Zamawiającego, tj.:
– Piotra Motylińskiego – Główny specjalista ds. Zarządzania Nieruchomościami – tel. (022) 31 24 441,
– Janinę Niklas – Kierownika Zespołu ds. Zarządzania Nieruchomościami i Spraw Administracyjnych – tel. (022) 31 24 412,
– Janusza Króla – Specjalista ds. Administracyjnych i Zaopatrzenia – tel. (022) 31 24 411,
7) otwierania w godz. 7:00 – 16:00 wjazdu na parking przy budynku od strony ul. Senatorskiej oraz o godz. 15:30 wjazdu od ul. Canaletta,
8) zapewnienia, aby po godzinach pracy Zamawiającego (tj. 15:30 – 7:30 dnia następnego) na parking nie wjeżdżały osoby postronne,
9) prowadzenia w sposób chronologiczny Dziennika meldunków, do którego będą wpisywane wszystkie ważniejsze zdarzenia, jakie miały miejsce na terenie chronionym. Wpisu do Dziennika mogą dokonywać także Zamawiający i Policja,
10) ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe w mieniu Zamawiającego objętym ochroną, chyba, że wykaże, iż pomimo dołożenia należytej staranności nie był w stanie im zapobiec.

§ 3.

1. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony stanowiącej Przedmiot niniejszej umowy przez pracowników ochrony w oparciu o Instrukcję służby ochrony mienia przekazaną przez Wykonawcę najpóźniej w dniu podpisania umowy, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się do tego, że osoby wykonujące bezpośrednio czynności wynikające z niniejszej umowy będą:

1) podlegać procedurom i regulaminom obowiązującym na terenie Zamawiającego,
2) przestrzegać obowiązujących u Zamawiającego przepisów porządkowych,
3) dobrowolnie poddawać się na żądanie Zamawiającego, badaniu na obecność alkoholu w organizmie lub innych środków działających podobnie, w obecności osoby nadzorującej z ramienia Wykonawcy,
4) pełnić służbę w ubiorach służbowych zapewnionych przez Wykonawcę.

3. Pracownicy ochrony zobowiązani są do prowadzenia Dziennika meldunków, w którym odnotowywane będą godziny obchodu i wszystkie nadzwyczajne zdarzenia w budynku i na przynależnym terenie oraz dokumentacji zdarzeń nadzwyczajnych np. protokół sporządzony przez policję.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wpisów do Dziennika meldunków uwag i zażaleń związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, dokonywanych przez swoich upoważnionych pracowników, tj.:

– Pawła Barańskiego – p.o. Dyrektor SZRM,
– Jana Leśniewskiego – p.o. Zastępca Dyrektora ds. technicznych,
– Elżbietę Gaździk – Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Gł. Księgowy,
– Piotra Motylińskiego – Główny Specjalista ds. Zarządzania Nieruchomościami,
– Janinę Niklas – Kierownik Zespołu ds. Zarządzania Nieruchomościami i Spraw Administracyjnych,
– Janusza Króla – Specjalista ds. Administracyjnych i Zaopatrzenia.

5. W przypadku pracowników ochrony nie stosujących się do postanowień zawartych w niniejszej umowie, Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę, który (po zbadaniu sprawy i potwierdzeniu zgłoszenia), wyciągnie konsekwencje służbowe w stosunku do tych pracowników.

§ 4.

Umowa będzie realizowana w okresie: od godz. 15:00 dnia 31 grudnia 2011 roku do godz. 15:00 dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 5.

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy ustala się w łącznej wysokości na kwotę ____ zł brutto (słownie: ____), przy przyjętym wynagrodzeniu za jeden miesiąc w wysokości ____ zł brutto (słownie: ____) i przyjętych 36 miesiącach świadczenia ochrony, zgodnie z Formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

2. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy będzie następowało na podstawie faktur wystawionych co miesiąc w wysokości _________ zł brutto.

3. Faktury będą wystawiane na Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099) przy ul. Senatorskiej 29/31, NIP 526-00-15-797 i dostarczane do jego siedziby.

4. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, NIP _____ i jest uprawniony do wystawiania faktur VAT.

5. Faktury VAT za wykonaną usługę będą wystawiane po zakończeniu każdego miesiąca i opłacane w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie 21 dni, od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury w siedzibie Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Faktury za miesiąc grudzień danego roku należy złożyć Zamawiającemu w terminie nieprzekraczalnym do dnia 27 grudnia danego roku.

7. Za termin zapłaty faktury uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swemu bankowi przelać na wskazany w fakturze rachunek bankowy określoną kwotę.

8. Za nieterminową realizację prawidłowo wystawionych faktur Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. 6.

§ 6.

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody w mieniu powierzonym mu na czas ochrony, chyba że wykaże, iż mimo dołożenia należytej staranności nie był w stanie im zapobiec.

2. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę stanowiącą równowartość w złotych polskich kwoty 500.000,00 zł na jedno i 3.000.000,00 zł na wszystkie zdarzenia i będzie kontynuował to ubezpieczenie przez cały okres trwania niniejszej umowy.

§ 7.

1. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy.

2. W przypadku rozwiązania umowy w trybie określonym w ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 5 ust. 1, w terminie do 7 dni od otrzymania wezwania do jej zapłaty. W przypadku braku zapłaty kary w wyznaczonym terminie Zamawiający jest uprawniony do jej potrącenia z bieżących należności Wykonawcy.

3. Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, za poniesioną szkodę.

4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§8.

Rozwiązanie albo odstąpienie od Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9.

Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez pisemnej zgody stron.

§ 10.

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obie Strony.

2. Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana osób wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 6 i § 3 ust. 4.
2) zmiana adresów Wykonawcy i Zamawiającego,
3) zmiana adresów do korespondencji, o których mowa w ust. 4,
4) utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści Umowy. W każdym takim przypadku Wykonawca ma obowiązek stosowania się do obowiązujących w danym czasie aktów prawa.

3. Zmiany wskazane w ust. 2 pkt 1-3 dokonywane są w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia danej Strony i wywołują skutek od dnia doręczenia go drugiej Stronie.

4. Wszelkie zawiadomienia i korespondencja związana z Umową powinna być kierowana pod następujące adresy:

1) Zamawiającego – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa
2) Wykonawcy – ____________________________

5. Strony zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego pisemnego powiadamiania o każdej zmianie ich siedziby lub adresu dla doręczeń korespondencji. W przypadku naruszenia powyższego obowiązku pismo skierowane listem poleconym na ostatni podany adres będzie uznane za doręczone skutecznie z dniem jego zwrotu przez pocztę po dwukrotnym awizowaniu.

6. Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie, na zasadzie porozumienia Stron. W przypadku braku takiego porozumienia, sporne kwestie rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

7. Umowa podlega prawu polskiemu.

8. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy, a w szczególności przepisy ustawy: Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny, o ochronie osób i mienia.

9. Językiem korespondencji, dokumentacji oraz wszelkich kontaktów w sprawach realizacji niniejszej umowy jest język polski.

10. Umowa niniejsza została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egz. dla Wykonawcy, 3 egz. dla Zamawiającego.

11. Integralną część niniejszej umowy stanowią jej Załączniki.

Załączniki do Umowy:

1) Instrukcja służby ochrony mienia;
2) Wykaz osób upoważnionych przez Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta do wstępu na teren budynku siedziby SZRM ul. Senatorska 29/31 po godzinach pracy obowiązujących w SZRM;
3) Formularz cenowy.

Z A M A W I A J Ą C Y:                          W Y K O N A W C A:

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

1. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCÓW:

1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w Sekcji III.4.2), powinno być zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do Ogłoszenia;

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, o którym mowa w Sekcji III.4.2) – w przypadku składania wniosku przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. dokument musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie;

3) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, o której mowa w Sekcji III.4.2) – w przypadku, gdy Wykonawca jest osobą prawną, informacje powinny dotyczyć wszystkich urzędujących członków organu zarządzającego, zaś w przypadku składania wniosku przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. dokument musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie (przez wszystkich urzędujących członków organu zarządzającego). W przypadku, gdy Wykonawca jest spółką jawną, informacje powinny dotyczyć wszystkich wspólników spółki;

4) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, o której mowa w Sekcji III.4.2) – ww. dokument dotyczy podmiotów zbiorowych w rozumieniu ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2002 r. Nr 197, poz. 1661 z późn. zm.). W przypadku składania wniosku przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. dokument musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie, który zalicza się do podmiotów zbiorowych.

2. WARUNKI ZAMKNIĘCIA LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ, o których mowa w Sekcji IV.4.13):

Zamawiający zamyka licytację, gdy w podstawowym czasie nie zostanie złożona żadna oferta (postąpienie) lub, gdy w ciągu 3 minut od złożenia oferty przez jednego z Wykonawców nie zostanie złożona żadna inna oferta, jednakże nie wcześniej niż po upływie 15 minut od otwarcia licytacji.

3. WYKONAWCA:

1) W licytacji może wziąć udział osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile spełniają warunki określone w Ustawie oraz w niniejszym Ogłoszeniu.

2) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3) Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

4. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

1) W sprawach procedury: Agata Kosiec – Specjalista ds. Zamówień Publicznych, Nr tel.: (0-22) 312 44 21;
2) W sprawach przedmiotu zamówienia: Piotr Motyliński – Główny Specjalista ds. Zarządzania Nieruchomościami, Nr tel.: (0-22) 312 44 41 – od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 15.00.
3) W zakresie licytacji elektronicznej: Ryszard Jóźwik, Nr tel.: (0-22) 443 14 09.

5. INFORMACJE O ADRESOWANIU KORESPONDENCJI I SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ:

1) W postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują faksem w języku polskim, przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna – z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt 2).

Forma pisemna wymagana jest dla złożenia na wezwanie Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub złożenia na wezwanie Zamawiającego pełnomocnictw, na zasadach określonych w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dopuszcza złożenie ww. dokumentów (w tym pełnomocnictw) lub oświadczeń w formie faksu, przy czym muszą one być złożone w stosownym terminie i potwierdzone niezwłocznie na piśmie. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
UWAGA: W przypadku nie potwierdzenia faktu otrzymania odpowiednio oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji, przyjmuje się, że przedmiotowe dokumenty nie zostały przekazane.

2) Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji, zgodnie z art. 77 ustawy, Zamawiający i Wykonawcy przekazują wnioski, oświadczenia i inne informacje drogą elektroniczną, za pomocą platformy, na której prowadzona jest licytacja.

3) Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31. Nr faksu do przesyłania korespondencji: 0-22 312-44-90; Nr telefonu kontaktowego 0-22 312 44 21.
UWAGA: Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez Wykonawców powyższego wymogu.

6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU, FORMA SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW:

1) Wniosek, przygotowany z zachowaniem formy pisemnej, należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny, na papierze, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

2) Treść wniosku musi odpowiadać wymaganiom zawartym w treści ogłoszenia o zamówieniu. Wniosek musi zawierać wymagane w ogłoszeniu oświadczenia lub dokumenty.

3) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik, do wniosku musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

4) W przypadku załączenia do wniosku dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do wniosku tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

5) Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że w przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa, pełnomocnictwo musi zostać poświadczone za zgodność z oryginałem przez mocodawcę lub przez notariusza.

Uwaga! W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, które będą brały udział w realizacji zamówienia, a na ich zasobach oraz zdolnościach finansowych będzie polegał Wykonawca (zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 2b Ustawy), kopie dokumentów dotyczące odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów mają być poświadczone ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM przez Wykonawcę lub te podmioty.

6) Wszelkie poprawki w treści wniosku, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania wniosku, mogą być dokonane tylko poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

7) Osoba lub osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (wynikające z aktualnego odpisu z właściwego rejestru – jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru – albo pełnomocnictwa) w imieniu Wykonawcy winny podpisać:

a) każdą zapisaną (zadrukowaną) stronę wniosku wraz z wymaganymi oświadczeniami lub dokumentami,
b) wszelkie zmiany w treści wniosku (poprawki, przekreślenia, dopiski), w przeciwnym wypadku zmiany nie będą uwzględnione.

8) Podpis lub podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy (wynikające z aktualnego odpisu z właściwego rejestru – jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru – albo pełnomocnictwa) w imieniu Wykonawcy muszą być czytelne lub opisane pieczęciami imiennymi.

9) Pożądane jest, aby wszystkie strony wniosku były kolejno ponumerowane. Zaleca się, aby wniosek złączyć w sposób uniemożliwiający wysunięcie którejkolwiek kartki. Numeracja stron powinna rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie wniosku.

10) Informacje zawarte we wniosku, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), co do których Wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania wniosków, że nie mogą być one udostępniane – muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA WROZUMIENIUART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI. Strony, na których znajdują się zastrzeżone informacje, należy:

a) załączyć jako odrębną część, nie złączoną z wnioskiem w sposób trwały,
b) ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części wniosku.

Uwaga: Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki niezastrzeżenia przez Wykonawcę w Formularzu Wniosku informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

11) Wniosek należy umieścić w dwóch trwale zamkniętych, nieprzezroczystych opakowaniach np. kopertach. Opakowania powinny być zalakowane lub odpowiednio zabezpieczone w sposób uniemożliwiający bezśladowe otwarcie (np. podpisanie na wszystkich połączeniach). Opakowanie zewnętrzne powinno być zaadresowane na Zamawiającego z dopiskiem: Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej na: Świadczenie usługi ochrony budynku położonego przy ul. Senatorskiej 29/31 w Warszawie wraz z przynależnym terenem i mieniem ruchomym oraz zawierać ostrzeżenie o treści: Nie otwierać przed terminem otwarcia wniosków. Opakowanie wewnętrzne poza oznakowaniem jak wyżej określono, powinno być opatrzone pełną nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego). W przypadku wniosku składanego przez wykonawców występujących wspólnie, wniosek należy opatrzyć w sposób jak opisano wyżej, pełną nazwą i dokładnym adresem wszystkich Wykonawców składających wniosek wspólnie, z zaznaczeniem lidera.

Uwaga: Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższych wymogów.

7. ZASADY WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawierać będzie, w chwili zamknięcia licytacji elektronicznej, najniższą cenę brutto realizacji całego zamówienia.

8. KOSZT PRZYGOTOWANIA WNIOSKU:

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

9. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE W CELU ZAWARCIA UMOWY:

1) Zamawiający podpisze umowę, po zatwierdzeniu wyników licytacji, z tym Wykonawcą, który w chwili zamykania licytacji elektronicznej zaproponował najniższą cenę realizacji przedmiotowego zamówienia, przy czym Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnej ze wzorem umowy, zawartym w Sekcji IV.4.15) Ogłoszenia.

2) Po zamknięciu licytacji elektronicznej, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Wykonawca, który został zwycięzcą licytacji elektronicznej ma obowiązek przekazać Zamawiającemu:

a) wypełniony Formularz cenowy, stanowiący Załącznik nr 7 do niniejszego Ogłoszenia, zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego – www.szrm.pl, Katalog: Zamówienia powyżej 14 tys. euro. Cena jednostkowa, tj. stawka r-g pracy jednego pracownika ochrony w ww. Formularzu ma zostać określona tak, aby łączna cena brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia była co najwyżej równa cenie za realizację zamówienia, która wygrała licytację elektroniczną. Wszystkie ceny muszą być wyrażone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
b) kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem decyzji o nadaniu numeru NIP,
c) w przypadku Wykonawców występujących wspólnie również – umowy regulującej współpracę tych Wykonawców,
d) 4 egzemplarze Instrukcji służby ochrony mienia – opracowanej i podpisanej przez wyznaczoną przez Wykonawcę osobę, posiadającą licencję II stopnia.

3) O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego po dostarczeniu ww. dokumentów.

10. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH:

Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będą w polskich złotych.

11. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH DO OGŁOSZENIA (wzory, druki itp.):

1) Formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej.
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3) Wykaz wykonanych lub/i wykonywanych usług.
4) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
5) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.
6) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
7) Formularz cenowy.

UWAGA: Ww. Załączniki zamieszczone są na stronie internetowej Zamawiającego – www.szrm.pl, Katalog: Zamówienia powyżej 14 tys. euro.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w dniu podpisania umowy przekaże Wykonawcy Wykaz osób upoważnionych przez Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta do wstępu na teren budynku siedziby SZRM ul. Senatorska 29/31 po godzinach pracy obowiązujących w SZRM, który będzie stanowił Załącznik Nr 2 do Umowy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Załączniki do pobrania

Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia – Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie LE – Pobierz

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – Pobierz

Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia – Wykaz wykonanych lub/i wykonywanych usług – Pobierz

Załącznik Nr 4 do Ogłoszenia – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – Pobierz

Załącznik Nr 5 do Ogłoszenia – Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia – Pobierz

Załącznik Nr 6 do Ogłoszenia – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Pobierz

Załącznik Nr 7 do Ogłoszenia – Formularz cenowy – Pobierz

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Nr sprawy: RZP-II-WB/1/DZP-1/2011                                                     29 listopada 2011 r.

Informacja o wyborze oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie licytacji elektronicznej na: Świadczenie usługi ochrony budynku położonego przy ul. Senatorskiej 29/31 w Warszawie wraz z przynależnym terenem i mieniem ruchomym.

Zamawiający – działając na podstawie art. 80 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę VISION GROUP Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (kod: 50-106) przy ul. Kiełbaśnicza Nr 3/4 lok.1.8, który zaoferował najniższą cenę w toku licytacji elektronicznej.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Warszawa: Świadczenie usługi ochrony budynku położonego przy ul. Senatorskiej 29/31 w Warszawie wraz z przynależnym terenem i mieniem ruchomym
Numer ogłoszenia: 412162 – 2011; data zamieszczenia: 05.12.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 361294 – 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Świadczenie usługi ochrony budynku położonego przy ul. Senatorskiej 29/31 w Warszawie wraz z przynależnym terenem i mieniem ruchomym.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie 24 godzinnej ochrony budynku – siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta – znajdującego się w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31 oraz terenu i mienia ruchomego przynależnego do SZRM przez dwóch agentów ochrony, w następującym układzie: – jeden pracownik ochrony pełni służbę przez 24 godziny; – jeden pracownik ochrony pełni służbę przez 17 godzin (od godz. 15:00 do godz. 8:00 dnia następnego). Ponadto opis przedmiotu zamówienia określa Wzór umowy zamieszczony w Sekcji IV.4.15) niniejszego Ogłoszenia. Termin wykonania zamówienia: od godz. 15:00 dnia 31 grudnia 2011 roku do godz. 15:00 dnia 31 grudnia 2014 roku..

 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Licytacja elektroniczna

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.12.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 27.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

VISION GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kiełbaśnicza Nr 3/4, lok. 1.8, 50-106 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 484866,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 284981,76
 • Oferta z najniższą ceną: 284981,76 / Oferta z najwyższą ceną: 548500,00
 • Waluta: PLN.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 2 listopada 2011 godz 14:28
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 5 grudnia 2016 godz 12:34