sobota, 18 września 2021

Wykonanie robót dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa wielofunkcyjnego Centrum dla osób z chorobą Alzheimera wraz z modernizacją Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowoursynowskiej” zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych Nr 12 z dnia 19 listopada 2010 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 343143-2010 z dnia 2010-12-01 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – Warszawa

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. roboty budowlane w budynku A a) rozebranie części ścian murowanych z cegieł, b) zdemontowanie istniejących ścianek działowych wykonanych z 2-ch warstw desek wypełnionych wiórami, obitymi…

—————————————————–

Warszawa: Wykonanie robót dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa wielofunkcyjnego Centrum dla osób z chorobą Alzheimera wraz z modernizacją Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowoursynowskiej zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych Nr 12 z dnia 19 listopada 2010 r

Numer ogłoszenia: 360585 – 2010; data zamieszczenia: 15.12.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 343143 – 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa wielofunkcyjnego Centrum dla osób z chorobą Alzheimera wraz z modernizacją Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowoursynowskiej zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych Nr 12 z dnia 19 listopada 2010 r.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. roboty budowlane w budynku A a) rozebranie części ścian murowanych z cegieł, b) zdemontowanie istniejących ścianek działowych wykonanych z 2-ch warstw desek wypełnionych wiórami, obitymi trzciną i otynkowanych, c) zdemontowanie nieczynnej instalacji centralnego ogrzewania, d) rozbiórka schodów terenowych bud. A, 2. zamontowanie poręczy w ciągach komunikacyjnych w budynku F,G,H,I, 3. zamontowanie listew przyłóżkowych zabezpieczających ściany w budynkach G,H,I, 4. budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku S1 – Sistn. 5. odtworzenie studni kanalizacyjnej w ul. Łukowej oraz udrożnienie kanalizacji w tym rejonie 6. usunięcie przez wycięcie lub przesadzenie krzewów istniejących przed budynkiem A.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.22.00.00-5, 45.11.27.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.12.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Grupa 3J Spółka Akcyjna – Lider Konsorcjum, ul. Żegańska Nr 19, 04-713 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr 2 WROBIS Spółka Akcyjna – Członek Konsorcjum, ul. Szewska Nr 3, 50-053 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 284200,78 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 301000,00

Oferta z najniższą ceną: 301000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 301000,00

Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia jeżeli wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Uzasadnienie trybu udzielenia zamówienia: Ad.II.3.1a. W czasie rozbiórek warstw posadzkowych na kondygnacji 1-go piętra stwierdzono konieczność rozebrania części ścian murowanych z cegieł, które wymurowane były na posadzce cementowej, a nie jak zakładał projekt na stropie. Posadzki zgodnie z projektem były przeznaczone do rozbiórki w związku z czym, w celu umożliwienia prawidłowej i bezpiecznej realizacji ww. rozbiórki konieczne jest rozebranie przedmiotowych ścian wykonanych niezgodnie ze sztuką budowlaną. Ad II.3.1b. Na poddaszu stwierdzono, że istniejące ścianki działowe zostały wykonane z dwóch warstw desek wypełnionych wiórami, obite trzciną i otynkowane. Ze względu na obowiązujące przepisy p-poż należy je zdemontować i odtworzyć w systemie G-K. Projekt zakładał, że istniejące ściany są murowane i mogą zostać zachowane. Dopiero w toku prowadzonych robót można było stwierdzić, że stan faktyczny odbiega od założeń projektowych. Ad II.3.1c. W czasie skuwania tynku wewnętrznego odkryto nieczynną instalację centralnego ogrzewania , którą należało zdemontować. Instalacja zagłębiona była na grubość ½ cegły w ściankach konstrukcyjnych. Po zdemontowaniu instalacji należało uzupełnić ujawnione bruzdy. Określenie ww. zakresu robót było możliwe dopiero po skuciu tynków, a bez wykonania przedmiotowego zakresu nie ma możliwości realizacji robót tynkarskich. Ad II.3.1d. Po dokonaniu odkrywek podczas wykonywania izolacji pionowej ścian odkryto, że murowane z cegieł fundamenty schodów terenowych w dziedzińcu są w złym stanie technicznym i kwalifikują się do rozbiórki, co mogło zostać stwierdzone dopiero po odkryciu fundamentów. Wykonanie rozbiórki schodów jest niezbędne do prawidłowej realizacji dalszych robót związanych z wykonaniem izolacji fundamentów budynku A. Ad.II.3. 2. W związku z zaleceniami Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wymogiem do rejestracji Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowoursynowskiej 216 jest konieczność zamontowania poręczy w ciągach komunikacyjnych. Powyższy zakres nie był objęty zamówieniem podstawowym. Konieczność udzielenia zamówienia dodatkowego w przedmiotowym zakresie wyniknęła w trakcie realizacji zamówienia podstawowego podczas czynności zmierzających do zarejestrowania nowo wybudowanych obiektów Centrum Alzheimera jako Domu Pomocy Społecznej. Zamawiający nie był w stanie przewidzieć konieczności wykonania przedmiotowych poręczy wcześniej, z uwagi na to, że dokumentacja posiadająca wszelkie niezbędne uzgodnienia nie przewidywała takiego zakresu robót, które są wymogami Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Wykonanie tych robót jest niezbędne dla obiektu, który w efekcie ma spełniać określone dla niego cele – polegające m.in. na możliwości przyjmowania nowych pacjentów, co bez realizacji ww. zaleceń jest niemożliwe. Ad.II.3.3. Po przeniesieniu pacjentów do nowo wybudowanych pawilonów dla chorych okazało się, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pacjentów konieczne jest wykonanie powyższego dodatkowego zakresu robót. Powyższe było możliwe do przewidzenia dopiero po wprowadzeniu części pacjentów, ponieważ dopiero ulokowanie osoby chorej w danym pomieszczeniu i obserwacja jej zachowania i funkcjonowania w nowym środowisku umożliwia dokonanie analizy niezbędnych dodatkowych rozwiązań pozwalających na zapewnieniu bezpiecznego przebywania chorego w danym, nowym dla niego pomieszczeniu. Powyższy zakres nie był objęty zamówieniem podstawowym i jest konieczny do prawidłowego wykonania zamówienia , z uwagi na to, że oddany Użytkownikowi obiekt musi uwzględniać zastosowanie specyficznych rozwiązań i zabezpieczeń chroniących osoby chore na Alzheimera. Bez wykonania w/w zakresu prac – budynki nie zapewniłyby funkcjonowania zgodnie celem jakiemu winny służyć. Z uwagi na to, że nowobudowane Centrum dla osób z chorobą Alzheimera będzie jedynym takim obiektem w Polsce, dla zapewnienia jego prawidłowego funkcjonowania konieczne jest uwzględnienie w budynkach wszystkich robót, mających wpływa na uzyskanie optymalnych warunków, ściśle związanych ze specyfiką choroby Alzheimera, wobec czego wszelkie niemożliwe do przewidzenia sytuacje i zdarzenia z udziałem pacjentów pojawiające się w fazie realizacyjnej, na etapie obserwacji pacjentów w nowym otoczeniu, są niezbędne do uwzględnienia w realizowanych robotach budowlanych. Ad.II.3.4. W trakcie budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie budynków D i A na odcinku S2 – S1 fi 160 stwierdzono, że włączenie w/w odcinka do istniejącej kanalizacji oznaczonej przez projektanta odc. S1-Sistn jest niemożliwe. W wyniku odkrywek w tym rejonie okazało się, że kanalizacja na odcinku S1-Sistn nie występuje w ogóle i po uzgodnieniu z projektantem należy ją wykonać. Powyższe nie było objęte przedmiotem zamówienia podstawowego i jest niezbędne do wykonania dla prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego, ponieważ niewykonanie przedmiotowych robót uniemożliwi zakończenie robót związanych z odprowadzaniem ścieków. Nie było możliwości przewidzenia konieczności wykonania w/w robót, z uwagi na to, że z mapy ZUD wynikał inny przebieg kanalizacji niż w rzeczywistości i dopiero po rozpoczęciu robót ziemnych można było określić stan faktyczny. Ad.II.3. 5. W związku z tym, że w trakcie realizacji robót stwierdzono częste zapychanie się kanalizacji sanitarnej znajdującej się na terenie Centrum dla osób z chorobą Alzheimera w pobliżu zrealizowanych budynków H i J zaistniała konieczność udrożnienia kanalizacji sanitarnej Dn200 odprowadzającej ścieki z Domu Pomocy Społecznej w ul. Łukowej. Ponadto stwierdzono, że istniejąca i wykonana na mapie ZUD studnia kanalizacyjna jest niedrożna i przykryta asfaltem, wobec czego konieczne jest odtworzenie w/w studni, ponieważ nie wykonanie przedmiotowych robót uniemożliwi zakończenie prac związanych z odprowadzaniem ścieków. Ad.II.3. 6. W trakcie tyczenia drogi p.poż. przed modernizowanym budynkiem A (II etap realizacji inwestycji) okazał się, że istnieje kolizja robót drogowych z istniejącymi krzewami. Wobec powyższego konieczne było złożenie wniosku o usunięcie przez wycięcie lub przesadzenie ww. krzewów, a po jego uzyskaniu ich usunięcie. Nie było możliwe prawidłowe zrealizowanie zakresu inwestycji, tj. wykonanie drogi bez usunięcia krzewów. Kolizje systemów korzeniowych i ich części naziemnych z robotami drogowymi były na tyle duże, że ich pozostawienie uniemożliwiłoby realizację zadania inwestycyjnego w zamierzonym zakresie. Zbyt duża ingerencja w systemy korzeniowe i części naziemne krzewów spowodowałoby ich zamarcie. Przewidzenie konieczności wykonania przedmiotowych robót było możliwe dopiero podczas prac polegających na wykonaniu geodezyjnego wytyczenia modernizowanej drogi z uwagi na to, że dopiero wtedy można było stwierdzić rzeczywistą lokalizację i gabaryty brył korzeniowych. Bryły korzeniowe od momentu wykonania inwentaryzacji uległy znacznym przyrostom w kierunku modernizowanej drogi, co było nie możliwe wcześniej do przewidzenia W związku z powyższym na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia wcześniej konieczne jest wykonanie przedmiotowego zakresu prac, co warunkuje dalszą realizację robót objętych u
mową podstawową. Powyższe prace nie były objęte przedmiotem zamówienia podstawowego i są niezbędne do wykonania w celu prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego.

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 7 lutego 2011 godz 7:13
Ostatnia aktualizacja: ppakier - 21 listopada 2016 godz 14:07