sobota, 18 września 2021

Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w piwnicach budynku Muzeum Historycznego m.st. Warszawy przy Rynku Starego Miasta 28-42 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy Nr 39/PLO236/NMF/2008 – zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych Nr 1 z dnia 14.04 2010 r., Nr 2 z dnia 25.06.2010 r., Nr 3 z dnia 15.09.2010 r., Nr 4 z dnia 15.09.2010 r., Nr 5 z dnia 15.09.2010 r., Nr 6 z dnia 15.09.2010 r., Nr 7 z dnia 15.09.2010 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 387422-2010 z dnia 2010-11-29 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – Warszawa

Zakres rzeczowy Przedmiotu zamówienia obejmuje: 1)wykonanie dodatkowych robót konserwatorskich zgodnie z protokółem konieczności Nr 1 z dnia 14.04 2010 r., 2)wykonanie dodatkowych robót budowlanych zgodnie z protokółem konieczności Nr 2…

—————————————————–

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w piwnicach budynku Muzeum Historycznego m.st. W-wy przy Rynku Starego Miasta 28-42 w ramach zad. inwest. pn.: Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich W-wy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy Nr 39/PLO236/NMF/2008 – zgodnie z Prot. konieczności wykonania robót dodatkowych Nr 1 z 14.04 2010 r., Nr 2 z 25.06.2010 r., Nr 3 z 15.09.2010 r., Nr 4 z 15.09.2010 r., Nr 5 z 15.09.2010 r., Nr 6 z 15.09.2010 r., Nr 7 z 15.09.2010 r

Numer ogłoszenia: 360391 – 2010; data zamieszczenia: 15.12.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 387422 – 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w piwnicach budynku Muzeum Historycznego m.st. W-wy przy Rynku Starego Miasta 28-42 w ramach zad. inwest. pn.: Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich W-wy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy Nr 39/PLO236/NMF/2008 – zgodnie z Prot. konieczności wykonania robót dodatkowych Nr 1 z 14.04 2010 r., Nr 2 z 25.06.2010 r., Nr 3 z 15.09.2010 r., Nr 4 z 15.09.2010 r., Nr 5 z 15.09.2010 r., Nr 6 z 15.09.2010 r., Nr 7 z 15.09.2010 r.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres rzeczowy Przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) wykonanie dodatkowych robót konserwatorskich zgodnie z protokółem konieczności Nr 1 z dnia 14.04 2010 r., 2) wykonanie dodatkowych robót budowlanych zgodnie z protokółem konieczności Nr 2 z dnia 25.06.2010 r., 3) wykonanie dodatkowych robót w zakresie instalacji sanitarnych zgodnie z protokółem konieczności Nr 3 z dnia 15.09.2010 r., 4) wykonanie dodatkowych robót w zakresie instalacji elektrycznej zgodnie z protokółem konieczności Nr 4 z dnia 15.09.2010 r., 5) wykonanie dodatkowych robót konserwatorskich zgodnie z protokółem konieczności Nr 5 z dnia 15.09 2010 r., 6) wykonanie dodatkowych robót konserwatorskich zgodnie z protokółem konieczności Nr 6 z dnia 15.09 2010 r., 7) wykonanie dodatkowych robót budowlanych zgodnie z protokółem konieczności Nr 7 z dnia 15.09.2010 r.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.00.00-2, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Wsparcie udzielone przez Norwegią poprzez dofinansowanie Projektu pod nazwą; Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowych piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.12.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

AMP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Lider Konsorcjum, ul. Sarmacka Nr 5 G, 02-972 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

RENOWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Członek Konsorcjum, ul. Piękna Nr 47, 00-672 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 378800,57 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 485000,00

Oferta z najniższą ceną: 485000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 485000,00

Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia jeżeli wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Przedmiotowe zamówienie dodatkowe nie było objęte przedmiotem zamówienia podstawowego. Udzielenie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe określone w protokołach konieczności Nr 1 z dn. 14.04.10 r., Nr 2 z dn. 25.06.10 r., Nr 3 z dn. 15.09.10 r., Nr 4 z dn. 15.09.10 r., Nr 5 z dn. 15.09.10 r., Nr 6 z dn. 15.09.10 r., Nr 7 z dn. 15.09.10 r. jest niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego. Wykonanie przedmiotowych robót budowlanych w ramach zamówienia dodatkowego jest absolutnie niezbędne dla dalszego kontynuowania i postępu prac budowlanych oraz prawidłowej realizacji całego zadania inwestycyjnego. Konieczność wykonania robót dodatkowych wyniknęła w trakcie prowadzonych prac budowlanych i jest następstwem sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. W przypadku tego typu obiektów budowlanych określenie rzeczywistego stanu technicznego wszystkich składowych elementów budowlanych tworzących obiekt budowlany zwłaszcza tych znajdujących się pod powierzchnią terenu lub zakrytych przez inne elementy konstrukcyjne, warstwy izolacyjne oraz instalacje i urządzenia techniczne, możliwe jest dopiero po rozpoczęciu robót budowlanych, a więc po ich odsłonięciu, odkopaniu i odkryciu, w trakcie prowadzonych prac rozbiórkowo-wyburzeniowych lub w trakcie robót związanych z wymianą poszczególnych elementów konstrukcyjnych zmieniających układ i parametry struktury nośnej obiektu budowlanego. Ad. Sekcji II. pkt II 3) ppkt 1) Podczas prac budowlanych odkryto w kamienicach Rynek nr 30 i 38 oraz Nowomiejska 4/6 posadzki ceramiczne i kamienny bruk z XVII/XVIII wieku .Podczas narady koordynacyjnej oraz na wniosek Przedstawiciela Stołecznego Konserwatora Zabytków (profesor W. Procyk) zadecydowano o demontażu i zmagazynowaniu posadzki ceglanej w kamienicy nr 38 oraz kamiennego bruku w kamienicy Nowomiejska 4/6 i oraz Rynek 30. Ad. Sekcji II pkt II 3) ppkt 2) Podczas prac budowlanych zastało odkryte w kamienicy 42 na poziomie -1 piwnic przesklepienie świadczące o istnieniu jeszcze jednego poziomu piwnic. Ze względu na wyjątkowe walory architektoniczne i historyczne zabytkowych piwnic Nadzór konserwatorski w porozumieniu z Dyrekcją Stołecznego Konserwatora Zabytków zalecił pomieszczenie na poziomie -2 przeznaczyć na funkcje muzealno-ekspozycyjne. Główny projektant zalecił wybranie gruzu z pomieszczenia na poz. -2 i wykonanie zabezpieczenia stropu. Powyższe prace nie wchodziły w zakres umowy podstawowej. Ad. Sekcji II pkt II 3)ppkt 3) W związku z zakwestionowaniem przez inspektora SPEC zatwierdzonej dokumentacji projektowej na budowę węzła cieplnego, Projektant opracował i uzgodnił dodatkowy projekt na skrócenie przyłącza sieci cieplnej ujmujący rzeczywiste prowadzenie rurociągu. Zbliżający się sezon grzewczy oraz konieczność zapewnienia ogrzewania budynku wymusza wykonanie ww. robót w sposób umożliwiający równoległe prowadzenie robót budowlanych. Z uwagi na wstrzymanie robót związanych z koniecznością wykonania nowej dokumentacji projektowej i dostosowanie jej do wymogów narzuconych przez konserwatora zabytków i archeologa, dla umożliwienia ogrzewania eksploatowanych pomieszczeń budynków niezbędne jest wykonanie prowizorycznych podłączeń pionów centralnego ogrzewania do węzła cieplnego. Dla zapewnienia możliwości przełączania odcinków instalacji podczas pracy systemu wszystkie niesprawne zawory podpionowe należy wymienić na nowe, co zapewni ciągłość prowadzenia prac. Ad. Sekcji II pkt II 3)ppkt 4) W związku z koniecznością zapewnienia ogrzewania budynków Muzeum Historycznego i Archiwum Akt Dawnych należy prowizorycznie zasilić istniejący węzeł cieplny w energię elektryczną z rozdzielnicy głównej budynku. Ad. Sekcji II pkt II 3)ppkt 5) Podczas prac budowlanych na wniosek Przedstawiciela Stołecznego Konserwatora Zabytków Pana W. Procyka podjęto decyzję o wykonaniu następujących dodatkowych prac konserwatorskich: 1) zabezpieczenie ppoż. belek stalowych w pomieszczeniu P1/31 – po zbiciu tynków zostały odsłonięte belki stalowe w górnej części zabytkowego stropu ceglanego. Strop przewidziany jest do ekspozycji zabytkowego wątku ceglanego. W związku z tym zachodzi konieczność wykonania odpowiedniej obudowy ppoż. ww. belek o wymaganej przepisami odporności ogniowej. 2) wykonanie lunety w przejściu w pomieszczeniu P1/11, – po zbiciu tynków i odsłonięciu lunety ustalono, że jej stan techniczny jest bardzo słaby, wymaga zabezpieczenia i przemurowania w nawiązaniu do przyległych stropów gotyckich. 3) translokacja posadzki z bruku i cegły z pomieszczeni P1/12, – w trakcie usuwania zbędnych warstw ziemi odkryto fragmenty zabytkowej posadzki z bruku i cegły, które zakwalifikowano do zachowania i ekspozycji. Ponieważ w tym pomieszczeniu zaprojektowane jest dalsze pogłębianie, to zachodzi konieczność konserwatorskiego demontażu i przechowania do wykonania ekspozycji. 4) wykonanie wnęki na kanał wentylacyjny w pomieszczeniu P2/02, – w związku z odkryciem dodatkowych pomieszczeń drugiego poziomu piwnic zachodzi konieczność zmiany przebiegu kanału wentylacyjnego i poprowadzenia we wnęce, którą należy wykonać w sposób konserwatorski w ścianie z zabytkowym wątkiem ceglanym. Ad. Sekcji II pkt II 3)ppkt 6) W wyniku przeprowadzonego usuwania tynków rozpoznano pozostałości tynków cementowych i cementowo wapiennych pobiał i szlicht na licach ceglanych przeznaczonych do ekspozycji .Wyżej wymienione prace spowodowały decyzję przedstawiciela Stołecznego Konserwatora Zabytków (wpisy w dziennik budowy) o konieczności precyzyjnego i ostrożnego usunięcia pozostałości wtórnych tynków z lica cegieł – w projekcie podstawowym nie przewidziano tej czynności. Powyższe prace są niezbędne do właściwego przeprowadzenia prac konserwatorskich i ekspozycji wątków ceglanych. Ad. Sekcji IIpkt II 3)ppkt 7) Podczas prac budowlanych na podstawie zaleceń nadzoru autorskiego podjęto decyzję o wykonaniu następujących dodatkowych robót budowlanych. 1) cięcie kamieni (w ścianie w pomiesz.P1/54 i P1/55 w kamienicy od strony Nowomiejska 8, – po odkopaniu ścian piwnic odsłonięto wystające duże kamienie /głazy/ uniemożliwiające wykonanie konstrukcji stalowej do podbicia i wzmocnienia ściany zgodnie z projektem. W zawiązku z tym zachodzi konieczność odcięcie wystających głazów, gdyż ich usunięcie w sposób niebezpieczny osłabiłoby ścianę fundamentów. 2) rozebranie ścianki osuszającej, – w trakcie wykonywania wykopów przy zewnętrznych ścianach piwnic od strony dziedzińca odkryto ściankę osuszającą przy ww. ścianach, która uniemożliwia wykonanie zaprojektowanej zewnętrznej izolacji pionowej. W związku z tym zachodzi konieczność rozebrania tej ścianki. 3) sklejenie ścian fundamentowych, -w trakcie wykonywania wykopów przy zewnętrznych ścianach piwnic od strony Rynku stwierdzono, że znaczne fragmenty tych ścian wypełnione są dużymi kamieniami /głazami/, które wypadają i znacznie osłabiają ścianę fundamentową budynku oraz uniemożliwiają dalsze wykonywanie wykopu. W związku z tym zachodzi konieczność sklejenia i wzmocnienia tych fragmentów ścian metodą iniekcji z odpowiednich preparatów chemicznych. 4) wymiana gruntu, – w trakcie wykonywania wykopów pod podbicia fundamentów stwierdzono występowanie gruntu o obniżonej wytrzymałości. W wyniku p
rzeprowadzonego przez nadzór geologiczny sondowania podłoża gruntowego przewidzianego do posadowienia podbicia fundamentów stwierdzono, że w określonych strefach występuje grunt nasypowy lub grunt o niskiej nośności i wymaga wymiany na podłoże spełniające założone w projekcie parametry. 5) wzmocnienie stropu w POM. P1/04 P1/05, – po zbiciu tynków stwierdzono, że fragmenty istniejącego stropu oraz nadproża są popękane i nieprawidłowo wykonane pod względem konstrukcyjnym. W związku z tym zachodzi konieczność wzmocnienia stropu wraz z nadprożem. 6) roboty budowlane w węźle cieplnym, w trakcie prowadzenia robót rozbiórkowych i demontażowych stwierdzono zły stan techniczny istniejących schodów żelbetowych oraz kolizję podestu żelbetowego ze zmienionym przebiegiem przewodów c.o. W związku z tym zachodzi konieczność: – rozbiórki znacznego odcinka ww. schodów i uzupełnienia nowymi schodami na tym odcinku oraz wykonania w tym rejonie podbicia ścian, – rozbiórki podestu żelbetowego oraz wykonania w tym rejonie podbicia ścian. 7) roboty budowlane w wentylatornii RSM 34, – po rozebraniu zasypki stropu stwierdzono, że jego konstrukcja wymaga dodatkowego wzmocnienia belkami stalowymi z podwójnych ceowników w celu zapewnienia odpowiedniej nośności pod posadowienie wentylatorów. 8) roboty budowlane w wentylatornii Nowomiejska 4, – po demontażu istniejącej zabudowy więźby dachowej stwierdzono kolizję z projektowaną zabudową. W związku z tym zachodzi konieczność wykonania dodatkowych zmian związanych z ww. kolizją Powyższe roboty zostaną zlecone Konsorcjum: AMP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod: 02-972) przy ul. Sarmackiej Nr 5 G,- Lider Konsorcjum, i RENOVA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod: 00-672), przy ul. Pięknej Nr 47 który jest Wykonawcą robót budowlanych w piwnicach budynku Muzeum Historycznego m.st. Warszawy przy Rynku Starego Miasta 28-42 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy Nr 39/PLO236/NMF/2008

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 7 lutego 2011 godz 7:12
Ostatnia aktualizacja: ppakier - 21 listopada 2016 godz 14:07