sobota, 18 września 2021

Wykonanie robót dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Centrum Nauki Kopernik, w tym zadanie b. pozostałe prace związane z przygotowaniem inwestycji, roboty budowlane, zakupy inwestycyjne – zgodnie z Protokołem konieczności robót dodatkowych Nr 9/K/2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Warszawa: Wykonanie robót dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Centrum Nauki Kopernik, w tym zadanie b. pozostałe prace związane z przygotowaniem inwestycji, roboty budowlane, zakupy inwestycyjne – zgodnie z Protokołem konieczności robót dodatkowych Nr 9/K/2010
Numer ogłoszenia: 354376 – 2010; data zamieszczenia: 03.11.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 314558 – 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Centrum Nauki Kopernik, w tym zadanie b. pozostałe prace związane z przygotowaniem inwestycji, roboty budowlane, zakupy inwestycyjne – zgodnie z Protokołem konieczności robót dodatkowych Nr 9/K/2010.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie robót dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Centrum Nauki Kopernik, w tym zadanie b. pozostałe prace związane z przygotowaniem inwestycji, roboty budowlane, zakupy inwestycyjne – zgodnie z Protokołem konieczności robót dodatkowych Nr 9/K/2010.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 -2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.10.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Warbud S.A., Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2004735,36 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2670000,00
Oferta z najniższą ceną: 2670000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2670000,00
Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. W trakcie realizacji obiektu Centrum Nauki Kopernik zaistniała konieczność wykonania następujących robót: 1) wykonanie izolacji akustycznej nie uwzględnionej w pierwotnym projekcie przygotowanym przez pracownię RAr-2 Laboratorium Architektury Jan Kubec w wewnętrznej części kopuły żelbetowej budynku Planetarium, dla zapewnienia optymalnych efektów dźwiękowych. Projekt pierwotny nie zawierał żadnych rozwiązań izolacji akustycznej kopuły żelbetowej Planetarium; 2) wykonanie zabezpieczenia zjazdu do strefy dostaw Moduł A i parking zewnętrzny dla samochodów ciężarowych w postaci warstwy antypoślizgowej w systemie Sika – karbów z żywicy o kształcie jodełki. Pierwotne rozwiązanie projektowe przedstawione przez Pracownię RAr-2 Laboratorium Architektury Jan Kubec w projekcie wykonawczym nie osiągnęło wymaganego bezpieczeństwa zjazdu samochodu ciężarowego w czasie opadu deszczu (zjazd na całości nie jest zakryty). W związku z tym, że pojazdy ciężarowe ześlizgują się na rampie i zaistniał przypadek uderzenia pojazdu w ścianę oporową rampy oraz mają kłopot z wyjazdem – gdy nawierzchnia rampy jest mokra (uślizg), należy wykonać dodatkowe roboty poprawiające bezpieczeństwo i dające możliwość właściwego użytkowania, o których mowa powyżej; 3) wykonanie zgodnego z obowiązującymi przepisami p. poż. – kompleksowego nowego wielobranżowego rozwiązania oddymiania żelbetowej klatki schodowej, która jest drogą ewakuacyjną w Planetarium. Powyższe nie zostało uwzględnione w pierwotnej dokumentacji projektowej wykonanej przez pracownię RAr-2 Laboratorium Architektury Jan Kubec i nie było ujęte w zamówieniu podstawowym; 4) wykonanie dodatkowych robót budowlanych, elektrycznych, teletechnicznych, sanitarnych wynikających z projektów rewizyjnych dla zmian funkcji pomieszczeń w Module B i Planetarium oraz dostosowania instalacji do specyfiki eksponatów – zgodnie z wytycznymi Użytkownika. W związku z powyższym, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b) konieczne jest udzielenie zamówienia dodatkowego – dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych, tj. Warbud S.A. z siedzibą w Warszawie (02-342), przy Al. Jerozolimskich Nr 162 A., w celu prawidłowej realizacji umowy Nr 47/DZP-2/2008 z dnia 23.07.2008 r.

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 6 lutego 2011 godz 13:30
Ostatnia aktualizacja: ppakier - 21 listopada 2016 godz 14:09