sobota, 18 września 2021

Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w obiekcie Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej Stara Prochownia – ul. Boleść 2 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy Nr 39/PLO236/NMF/2008 – zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych Nr 8 z dnia 21października 2010 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w obiekcie Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej Stara Prochownia – ul. Boleść 2 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy Nr 39/PLO236/NMF/2008 – zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych Nr 8 z dnia 21października 2010 r
Numer ogłoszenia: 353309 – 2010; data zamieszczenia: 09.12.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w obiekcie Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej Stara Prochownia – ul. Boleść 2 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy Nr 39/PLO236/NMF/2008 – zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych Nr 8 z dnia 21października 2010 r.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres rzeczowy Przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) wykonanie dodatkowych nadproży, 2) wykonanie wnęki dla kanałów wentylacyjnych pod oknami w Sali kawiarni, 3) pogłębienie otworu na ścianie północnej budynku dla kanału wentylacyjnego, 4) zamurowanie blendy na ścianie północnej, 5) rozbiórka czapki betonowej, wykonanie obróbki blacharskiej i cokołu, 6) wykonanie tynków na ścianie pomiędzy holem 2 i 9, 7) usunięcie fragmentu rury stalowej fi180 w pomieszczeniu kawiarni, 8) wykonanie uszczelnienia w zapleczu kawiarni, 9) podbicie fundamentów przy klatce schodowej nr 2, 10) wykonanie połączenia izolacji przeciwwilgociowej w szczelinie dylatacyjnej na styku węzła cieplnego i narożnika budynku, 11) wyrównanie ściany istniejącego budynku przy projektowanym węźle cieplnym, 12) wykonanie fundamentu pod ścianą działową w pomieszczeniu nr 4 – toaleta damska.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Wsparcie udzielone przez Norwegią poprzez dofinansowanie Projektu pod nazwą; Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowych piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.12.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
PBM Południe Spółka Akcyjna, ul. Baśniowa Nr 3, 02-349 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 28570,57 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 43920,00
Oferta z najniższą ceną: 43920,00 / Oferta z najwyższą ceną: 43920,00
Waluta: PLN.
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia jeżeli wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Przedmiotowe zamówienie dodatkowe nie było objęte przedmiotem zamówienia podstawowego. Wykonanie zakresu robót objętego niniejszym zamówieniem dodatkowym jest niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego, co oznacza, że nie ma możliwości kontynuowania dalszych robot wynikających z zamówienia podstawowego bez wykonania przedmiotowego zamówienia. Zamawiający i Wykonawca powzięli wiadomość o okolicznościach skutkujących koniecznością udzielenia przedmiotowego zamówienia dodatkowego w trakcie realizacji robót budowlanych objętych zamówieniem podstawowym. Stwierdzenie konieczności wykonania niniejszego zamówienia dodatkowego było możliwe dopiero po rozpoczęciu robót ziemnych i rozbiórkowych w górnej części piwnic jak i pomieszczeniu Nr 5 – co było niemożliwe wcześniej do przewidzenia. Uzasadnienie konieczności wykonania nw. robót dodatkowych : Ad.II.3. 1,2,7. Po skuciu tynków i rozpoczęciu wykonywania przebić w miejscach planowanego przejścia kanałów wentylacyjnych przez ceglane ściany okazało się, iż stan techniczny ścian powoduje konieczność ich wzmocnienia i wykonania nadproży z belek stalowych. Dodatkowo w pomieszczeniu Sali kawiarni z uwagi na konieczność przesunięcia kanałów wentylacyjnych pod okna, wynikające z kolizji z pionami c.o., zgodnie ze wskazaniami Projektantów oraz z uwagi na stan techniczny istniejącej ściany zewnętrznej należy wykonać nadproża żelbetowe. Ponadto trakcie wykonywania robót ziemnych pod kanały wentylacyjne w Sali kawiarni przy ścianie od strony ul. Boleść odkryto nieczynne przyłącze z rury stalowej fi 180, kolidującej z projektowaną wnęką wentylacyjną W związku z czym konieczne jest wykonanie robót w zakresie określonym w punktach 1, 2 i 7. Ad II.3. 3,4. Z uwagi na istniejące blendy w ścianie północnej budynku na wysokości 1 -ego piętra w miejscu projektowanego przebiegu kanału wentylacyjnego należy pogłębić projektowany otwór dla kanału. Ponadto należy zlicować ze ścianą istniejącą blendę (na wysokości piwnic) w miejscu styku ze projektowanymi schodami zewnętrznymi. Z uwagi na powyższe konieczne jest wykonanie robót wymienionych w punkcie 3 i 4 . Ad II.3. 5. W trakcie wykonywania robót budowlanych od strony ul. Boleść (m.in. robót izolacyjnych i zamurowywana blend w pomieszczeniach piwnic) stwierdzono, iż stan techniczny istniejącego przymurza uległ znacznemu pogorszeniu po okresie zimowym 2009/2010 . Stwierdzono jego liczne spękania oraz wykruszenia. W związku z powyższym należy celem zabezpieczenia budynku przed napływem wód opadowych wykonać roboty wymienione w punkcie 5. Ad II. 3. 6. Zgodnie z zaleceniami przedstawiciela BSKZ (wpis do dziennika budowy) skuto wtórne, domurowania w przejściu pomiędzy Hallem ekspozycyjnym nr 2 i 9 oraz wykonano nowe nadproże z belek stalowych. Dlatego też zachodzi konieczność wykonania dodatkowych tynków w miejscach skłucia domurowań, nie ujętych pierwotnych przedmiarach. W związku z powyższym należy wykonać roboty określone w punkcie 6. Ad II. 3. 8. Po wykonaniu robót rozbiórkowych i ziemnych w górnej części piwnic stwierdzono wewnątrz budynku utrzymujący się wysoki stan wody w pomieszczeniu zaplecza kawiarni. W celu zabezpieczenia pomieszczenia zaplecza przed przyszłym przedostawaniem się wody do obiektu, które mogłoby spowodować szybką degradację innych elementów zaadaptowanych piwnic należy wykonać dodatkowe uszczelnienie warstw podpodłogowych. Wobec powyższego konieczne jest zrealizowanie robót określonych w pkt 8. Ad I.3. 9,12. W czasie realizacji robót ziemnych w pomieszczeniu Nr 5 stwierdzono, iż głębokość posadowienia fundamentów przy ścianie od strony 2 klatki schodowej jest nie wystarczająca do wykonania zamierzonych prac tj. warstw posadzkowych, a także że fundament jest odspojony od ściany i nie spełnia warunków wytrzymałościowych. Projektant po zapoznaniu się ze stanem faktycznym, celem przyszłego zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania obiektu, zalecili wzmocnienie fundamentów. Ponadto wskazano, iż konieczne będzie wykonanie fundamentów pod ścianę działową w toalecie damskiej. Wobec powyższego należy wykonać prace wymienione w pkt 9 i 12. Ad II.3. 10. W trakcie wykonywania zewnętrznych robót ziemnych od strony ul. Rybaki, w miejscu projektowanego węzła cieplnego stwierdzono, iż stan techniczny murku, stanowiącego przedłużenie elewacji budynku, jednocześnie powiązanego z obiektem, jest w bardzo złym stanie technicznym ( ubytki, odspojenia). Wobec powyższego w celu wykonania zgodnie ze sztuką budowlaną węzła cieplnego należy dodatkowo wykonać prace wymienione w punkcie 10 tj. połączenie izolacji przeciwiolgociowej w szczelnie dylatacyjnej na styku węzła cieplnego i narożnika istniejącego budynku. Ad II. 3. 11. Po wykonaniu wykopów przy północnej ścianie budynku stwierdzono, iż w miejscu projektowanych schodów zewnętrznych i węzła cieplnego odsłonięta ściana zewnętrzna jest zniszczona , a jej nierówności nie pozwalają na prawidłowe wykonanie dylatacji od strony węza cieplnego. W związku z powyższym należy zrealizować prace wymienione w punkcie 11. Powyższe roboty zostaną zlecone PBM Południe S.A., z siedzibą w Warszawie (02-349), przy ul. Baśniowej Nr 3, który jest Wykonawcą robót budowlanych w obiekcie Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej Stara Prochownia – ul. Boleść 2 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy Nr 39/PLO236/NMF/2008.

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 7 lutego 2011 godz 7:15
Ostatnia aktualizacja: ppakier - 21 listopada 2016 godz 14:06