niedziela, 17 października 2021

Warszawa: Kompleksowa dostawa i przesyłanie energii cieplnej do nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31.
Numer ogłoszenia: 350248 – 2015; data zamieszczenia: 22.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 335268 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa dostawa i przesyłanie energii cieplnej do nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest: kompleksowa dostawa i przesyłanie energii cieplnej do nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31 2) Opis przedmiotu zamówienia: 1/ Dane odbiorcy: a) odbiorca: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, b) adres odbiorcy: ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, c) adres obiektu: ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa. 2/ Charakterystyka obiektu: a) rok budowy: 1951 b) temperatury obliczeniowe instalacji CO: 95/70 o C c) powierzchnia całkowita budynku: 2 952,00 m² d) liczba stałych użytkowników: około 110 pracowników e) kubatura budynku: 9 510,00 m³ f) informacje dodatkowe: budynek otynkowany, g)nośnikiem ciepła jest gorąca woda o zmiennej temperaturze h) rozgraniczenie Odbiorcy i Sprzedawcy: zawory przyłącza w węźle cieplnym 3/ Dane dotyczące zamówionej mocy cieplnej: a)moc cieplna na potrzeby ogrzewania: 0,1395 MW b) moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: max. 0,0523 MW, śr. 0,0366 MW c) zamówiona moc cieplna: 0,1761 MW d) dotychczasowa grupa taryfowa: A3/B1/C3 e) natężenie przepływu nośnika ciepła dla zimy – 2,16 m3/h f)natężenie przepływu nośnika ciepła dla lata – 1,08 m3/h g) węzeł cieplny jest własnością Zamawiającego h)układ pomiarowo-rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością Veolia Energia Warszawa S.A. i jest zainstalowany w makiecie węzła cieplnego; TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 1) Rozpoczęcie – 01.01.2016 r. 2)Zakończenie – 31.12.2018 r…

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 174434,04 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 180502,60
  • Oferta z najniższą ceną: 180502,60 / Oferta z najwyższą ceną: 180502,60
  • Waluta: PLN .

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawnaPostępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.
  • 2. Uzasadnienia wyboru trybuNależy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.Tryb udzielenia zamówienia z wolnej ręki art. 67 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku gdy w prowadzonych kolejno postępowaniach o udzielenie zamówienia, z których co najmniej jedno prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego nie zostały złożone żadne oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotnych sposób zmienione. Zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (Nr sprawy: RZP-II-WB/4/DZP-1/2015) na: kompleksową dostawę i przesyłanie energii cieplnej do nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31 (ogłoszenie o zamówieniu Nr 165947-2015 z dnia 13.11.2015 r.). Z uwagi na to, że do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 25.11.2015 r. do godz. 11:30 nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu, Zamawiający unieważnił ww. postępowanie. Następnie wobec faktu, unieważnienia ww. postępowania, Zamawiający przeprowadził kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (Nr sprawy: RZP-II-WI/5/DZP-1/2015) (ogłoszenie o zamówieniu Nr 322792-2015 z dnia 27.11.2015r.), w odpowiedzi, na które – do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 07.12.2015 r. do godz. 11:30 – nie została złożona żadna oferta, a tym samym kolejne postępowanie zostało unieważnione. Jednocześnie należy zaznaczyć, że pierwotne warunki zamówienia nie zostały zmienione, a w szczególności dotyczące: warunków udziału w postępowaniu, opisu przedmiotu zamówienia, a także terminu realizacji zamówienia oraz sposobu spełnienia niniejszego świadczenia. Wobec ww. okoliczności Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie z wolnej ręki.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 22 grudnia 2015 godz 9:11
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 29 listopada 2016 godz 10:51