sobota, 18 września 2021

Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w obiekcie Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej Stara Prochownia – ul. Boleść 2 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy Nr 39/PLO236/NMF/2008 – zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych Nr 3 z dnia 19 sierpnia 2010 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w obiekcie Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej Stara Prochownia – ul. Boleść 2 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy Nr 39/PLO236/NMF/2008 – zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych Nr 3 z dnia 19 sierpnia 2010 r.
Numer ogłoszenia: 345119 – 2010; data zamieszczenia: 02.12.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 333921 – 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w obiekcie Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej Stara Prochownia – ul. Boleść 2 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy Nr 39/PLO236/NMF/2008 – zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych Nr 3 z dnia 19 sierpnia 2010 r..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres rzeczowy Przedmiotu zamówienia obejmuje: Wykonanie odwodnienia wykopu oraz odwodnienia wewnątrz budynku wraz z obniżeniem wody gruntowej w trakcie prowadzenia robót budowlanych przy użyciu igłofiltrów oraz wykonanie badań geotechnicznych.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.40-2, 71.33.20.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie Projektu pod nazwą: Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowych piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.11.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
PBM Południe Spółka Akcyjna, ul Baśniowa Nr 3, 02-349 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 109949,92 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 140012,80
Oferta z najniższą ceną: 140012,80 / Oferta z najwyższą ceną: 140012,80
Waluta: PLN.
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówiń publicznych. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia jeżeli wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Przedmiotowe zamówienie dodatkowe nie było objęte przedmiotem zamówienia podstawowego. Wykonanie zakresu robót objętego niniejszym zamówieniem dodatkowym jest niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego, co oznacza, że nie ma możliwości kontynuowania dalszych robot wynikających z zamówienia podstawowego bez wykonania przedmiotowego zamówienia. Powyższe wynika z tego, że nie ma możliwości wykonania robot budowlanych związanych z elementami budynku posadowionymi pod ziemią bez wykonania szczegółowych badań geotechnicznych oraz obniżenia poziomu wód gruntowych, ponieważ stwierdzono, że woda w wykopie utrzymuje się na poziomie 20-30 cm powyżej zaprojektowanej posadzki. Zamawiający i Wykonawca powzięli wiadomość o okolicznościach skutkujących koniecznością udzielenia przedmiotowego zamówienia dodatkowego w trakcie realizacji robót budowlanych objętych zamówieniem podstawowym. Stwierdzenie konieczności wykonania niniejszego zamówienia dodatkowego było możliwe dopiero po rozpoczęciu robót ziemnych i rozbiórkowych istniejącej posadzki (na zakładaną głębokość posadowienia fundamentów i wewnętrznych kanałów wentylacyjnych). Badania geotechniczne na podstawie których została wykonana dokumentacja projektowa, były wykonane jedynie na zewnątrz budynku (nie było możliwości wykonania badań wewnątrz budynku w związku z istniejącymi elementami budynku, które nie mogły na tym etapie ulec degradacji w związku z ich zabytkowym charakterem i z wykonanych badań geotechnicznych nie wynikały warunki gruntowo-wodne jakie stwierdzono po wykonaniu robót ziemnych i rozbiórkowych. Utrzymujący się bardzo wysoki poziom wód gruntowych może być związany z dużymi opadami, które powodowały w ostatnim roku wylanie rzek, powodzie – co było niemożliwe wcześniej do przewidzenia. Powyższe roboty zostaną zlecone PBM Południe S.A., z siedzibą w Warszawie (02-349), przy ul. Baśniowej Nr 3, który jest Wykonawcą robót budowlanych w obiekcie Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej Stara Prochownia – ul. Boleść 2 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy Nr 39/PLO236/NMF/2008.

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 7 lutego 2011 godz 6:55
Ostatnia aktualizacja: ppakier - 21 listopada 2016 godz 14:07