sobota, 18 września 2021

Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w obiekcie Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej Stara Prochownia – ul. Boleść 2 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy Nr 39/PLO236/NMF/2008
– zgodnie z protokółem konieczności wykonania robót dodatkowych: Nr 1A z dnia 16.07.10 r., Nr 4 z dnia 19.08.10 r., Nr 5 z dnia 23.09.10 r., Nr 6 z dnia 27.09.10 r.,
Nr 7 z dnia 04.10.10 r.

Ogoszenie o udzieleniu zamówienia

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w obiekcie Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej Stara Prochownia – ul. Boleść 2 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy Nr 39/PLO236/NMF/2008 – zgodnie z protokółem konieczności wykonania robót dodatkowych: Nr 1A z dnia 16.07.10 r., Nr 4 z dnia 19.08.10 r., Nr 5 z dnia 23.09.10 r., Nr 6 z dnia 27.09.10 r., Nr 7 z dnia 04.10.10 r.
Numer ogłoszenia: 345081 – 2010; data zamieszczenia: 02.12.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 319683 – 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w obiekcie Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej Stara Prochownia – ul. Boleść 2 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy Nr 39/PLO236/NMF/2008 – zgodnie z protokółem konieczności wykonania robót dodatkowych: Nr 1A z dnia 16.07.10 r., Nr 4 z dnia 19.08.10 r., Nr 5 z dnia 23.09.10 r., Nr 6 z dnia 27.09.10 r., Nr 7 z dnia 04.10.10 r..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. Wymianę gruntu wraz z robotami towarzyszącymi (obejście istniejącego przyłącza wodociągowego, demontaż i ponowny montaż przyłącza kanalizacyjnego), 2. Wykonanie ścianki berlińskiej zabezpieczającej wykopy wraz z robotami towarzyszącymi (kształtowane skarpy, wycinka drzew), 3. Wykonanie prowizorycznego podłączenia zasilania istniejącej instalacji c.o. w budynku wraz z wykonaniem zasilenia energetycznego kotłowni, 4. Wykonanie instalacji odgromowej, 5. Wykonanie robót rozbiórkowych, murowych i nadproży, 6. Wykonanie kanalizacji deszczowej oraz wymiana 4 pionów kanalizacji sanitarnej.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.31.00.00-3, 45.22.00.00-5, 45.22.20.00-9, 45.21.00.00-2, 45.33.23.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie Projektu pod nazwą: Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowych piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.11.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
PBM Południe Spółka Akcyjna, ul. Baśniowa Nr 3, 02-349 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 346179,91 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 500000,00
Oferta z najniższą ceną: 500000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 500000,00
Waluta: PLN.
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych. Udzielenie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe określone w protokołach konieczności Nr 1A z dn.16.07.10 r., Nr 4 z dn. 19.08.10 r., Nr 5 z dn. 23.09.10 r., Nr 6 z dn. 27.09.10 r., Nr 7 z dn. 04.10.10 r. jest niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego. Zamówienie podstawowe nie będzie możliwe do zrealizowania zarówno w częściowym jak i w pełnym zakresie bez wykonania robót dodatkowych, czyli bez konieczności udzielenia zamówienia z wolnej ręki. Konieczność wykonania robót dodatkowych wyniknęła w trakcie prowadzonych prac budowlanych, co zostało potwierdzone w ww. protokołach. Wykonanie przedmiotowych robót budowlanych wynika zarówno z warunków gruntowo – wodnych na terenie inwestycji, jak również z podstawowych zasad sztuki budowlanej, co oznacza, że ich niewykonanie uniemożliwi realizację zamówienia podstawowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami m. in.: Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.), Ustawy z dnia 6 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z poźn. zm.) oraz Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Ponadto ww. zamówienie dodatkowe nie było objęte przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamawiający i Wykonawca powzięli wiadomość o okolicznościach skutkujących koniecznością udzielenia zamówienia dodatkowego w trakcie prowadzonych robót budowlanych. Możliwość przewidzenia wspomnianych powyżej okoliczności miała miejsce w trakcie prowadzonych robót budowlanych. Zważywszy na fakt, że przedmiotowy obiekt budowlany jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków, który był wielokrotnie przebudowywany, poddawany najprzeróżniejszym przeróbkom, adaptowany do różnych funkcji oraz nie zawsze właściwie użytkowany przez dotychczasowych użytkowników i właściwie zabezpieczony przed działaniem czynników atmosferycznych – przewidzenie przedmiotowej konieczności przed rozpoczęciem robót budowlanych było w praktyce niemożliwe. Konieczność udzielenia zamówienia dodatkowego jest następstwem sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. W przypadku tego typu obiektów budowlanych określenie rzeczywistego stanu technicznego wszystkich składowych elementów budowlanych tworzących obiekt budowlany, zwłaszcza tych znajdujących się pod powierzchnią terenu lub zakrytych przez inne elementy konstrukcyjne, warstwy izolacyjne oraz instalacje i urządzenia techniczne, możliwe jest dopiero po rozpoczęciu robót budowlanych, a więc po ich odsłonięciu, odkopaniu i odkryciu, w trakcie prowadzonych prac rozbiórkowo-wyburzeniowych lub w trakcie robót związanych z wymianą poszczególnych elementów konstrukcyjnych zmieniających układ i parametry struktury nośnej obiektu budowlanego. Dodatkowo, z uwagi na warunki gruntowo – wodne i niemożliwość wykonania zgodnie z harmonogramem czasowym projektowanego węzła cieplnego, a tym samym ogrzewania istniejącego, czynnego obiektu z nowego węzła, zaszła konieczność wykonania tymczasowego zasilania obiektu w energię cieplną w okresie jesienno – zimowym w sposób, który pozwoli na prowadzenie działalności statutowej SCEK w obiekcie. Ad. II. 3. 1) W trakcie wykonywania robót budowlanych stwierdzono, po wykonaniu badań geotechnicznych, iż grunt na którym ma zostać posadowiony projektowany węzeł cieplny i schody zewnętrzne jest gruntem nienośnym, na którym nie można posadowić obiektów budowlanych. W związku z powyższym zachodzi konieczność jego wymiany do głębokości gruntów nośnych. Zalecenie wymiany gruntu zostało potwierdzone przez Projektanta branży konstrukcyjnej wpisem do dziennika budowy. W celu umożliwienia wymiany gruntu, należy zdemontować istniejące przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne, kolidujące z planowaną wymianą gruntu, a następnie ponownie wykonać zdemontowane przyłącza. Ad. II. 3.2) Z uwagi na rzędną posadowienia projektowanych obiektów tj. węzła cieplnego i wentylatornii, biorąc pod uwagę występujące tam niestabilne grunty nasypowe, konieczne jest wykonanie ścianki berlińskiej zabezpieczającej miejsce prowadzenia robót budowlanych przy projektowanych obiektach zewnętrznych od strony istniejących ulic. Ponadto, należy też wziąć pod uwagę trudność dostępu do terenu budowy podczas prowadzenia robót budowlanych – głębokie wykopy i ewentualne formowanie spadku skarp bez zastosowania ścianki berlińskiej uniemożliwiłyby wjazd do istniejących pobliskich posesji oraz wjazd na plac budowy – remonty Skweru im. I Dywizji Pancernej. Ad. II. 3.3) W związku z odcięciem starego, niskoparametrowego przyłącza c.o. dostarczającego ciepło do obiektu oraz wykonaniem zgodnie z warunkami SPEC nowego przyłącza wysokoparametrowego, zachodzi konieczność wykonania prowizorycznego podłączenia obiektu do istniejącego, grupowego węzła cieplnego. Powyższe rozwiązanie, do czasu docelowego wykonania węzła cieplnego, zapewni ogrzewanie obiektu i umożliwi prowadzenie statutowej działalności SCEK w okresie zimowym, a także umożliwi prowadzenie w budynku robót budowlanych, w tym w szczególności prac konserwatorskich. Ad. II.3. 4) W trakcie wykonywania robót budowlanych stwierdzono, że dla części budynku brakuje instalacji odgromowej lub stwierdzono jej całkowite zużycie. W związku z powyższym z uwagi na bezpieczeństwo użytkowania budynku stwierdza się konieczność wykonania instalacji odgromowej – zwodów poziomych wraz z połączeniem uziomów otokowych z bednarki. Ad. II. 3.5) W trakcie wykonywania robót budowlanych m.in. z uwagi na zły stan techniczny niektórych elementów budowlanych, kolidujące z projektem fragmenty murów oraz koniecznością likwidacji studzienek okiennych od ul. Boleść, przez które do pomieszczeń piwnicznych napływała woda opadowa, zgodnie z zaleceniami przedstawiciela SKZ oraz Projektanta zachodzi konieczność wykonania dodatkowych robót rozbiórkowych. Po wyburzeniu ściany pomiędzy pomieszczeniami Nr 3 i 4 zachodzi konieczność wykonania nowych fundamentów oraz nowej ściany działowej. Z uwagi na poszerzenie otworu drzwiowego w pomieszczeniu Garderoby aktorów oraz poszerzenie przejścia pomiędzy pomieszczeniami 2 i 9 zachodzi konieczność wykonania nowych nadproży. Z uwagi na brak kanalizacji deszczowej w ul. Boleść i niebezpieczeństwo napływu wód opadowych przez istniejące otwory okienne do pomieszczeń projektowanej kawiarni, zgodnie z zaleceniami Projektanta oraz Przedstawiciela SKZ istnieje konieczność ich zamurowania. W związku z rozbiórką studzienek od ul. Boleść konieczne będzie zasypanie istniejących zagłębień po studniach i wykonania w tych miejscach chodnika z płyt betonowych. Z uwagi na bardzo zły stan techniczny części murów w poziomie piwnic, od strony zewnętrznej budynku zachodzi konieczność rozebrania niestabilnego muru, wykucia zdegradowanych cegieł i uzupełniania nową cegłą. Ad. II. 3.6) W trakcie wykonywana robót budowlanych odsłonięto wewnątrz budynku niezinwentaryzowaną kanalizację deszczową kolidującą z projektowanymi kanałami wentylacyjnymi oraz dwa skorodowane piony kanalizacji sanitarnej. Dodatkowo stwierdzono, że dwa piony kanalizacji sanitarnej kolidują z wątkami ceglanymi wytypowanymi do ekspozycji. W związku z powyższym zachodzi konieczność rozwiązania kolizji i wyprowadzenia instalacji kanalizacji deszczowej poza budynek – wg wariantu II zaproponowanego przez Biuro projektowe oraz ukrycie kolidujących pionów kanalizacji sanitarnej w bruździe zgodnie z akceptacją konserwatora zabytków. Skorodowane, ujawnione piony kanalizacyjne należy również wymienić. Wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamó
wienia dodatkowego, z uwagi na to, że bez wykonania tego zamówienia uniemożliwione będzie bezpieczne i prawidłowe funkcjonowanie obiektu. Powyższe roboty zostaną zlecone PBM Południe S.A., z siedzibą w Warszawie (02-349), przy ul. Baśniowej Nr 3, który jest Wykonawcą robót budowlanych w obiekcie Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej Stara Prochownia – ul. Boleść 2 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy Nr 39/PLO236/NMF/2008.

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 6 lutego 2011 godz 13:53
Ostatnia aktualizacja: ppakier - 21 listopada 2016 godz 14:08