sobota, 18 września 2021

Wykonanie dwóch zbiorników bezodpływowych (szamba) w celu zapewnienia funkcjonowania dwóch budynków mieszkalnych sąsiadujących z terenem budowy po rozbiórce zbiorników bezodpływowych, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Centrum Samotnych Matek z Dziećmi”.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Warszawa: wykonanie dwóch zbiorników bezodpływowych (szamba) w celu zapewnienia funkcjonowania dwóch budynków mieszkalnych sąsiadujących z terenem budowy po rozbiórce zbiorników bezodpływowych, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Centrum Samotnych Matek z Dziećmi
Numer ogłoszenia: 336691 – 2010; data zamieszczenia: 25.11.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 309341 – 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie dwóch zbiorników bezodpływowych (szamba) w celu zapewnienia funkcjonowania dwóch budynków mieszkalnych sąsiadujących z terenem budowy po rozbiórce zbiorników bezodpływowych, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Centrum Samotnych Matek z Dziećmi.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Szczegółowy zakres robót budowlanych określają nw. dokumenty: 1) przedmiar robót, 2) protokół konieczności Nr 1/10 z dnia 18.10.2010 r.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.22.00.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.11.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna, ul.Konstruktorska Nr 11A, 02-673 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 177140,31 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 217963,37
Oferta z najniższą ceną: 217963,37 / Oferta z najwyższą ceną: 217963,37
Waluta: PLN.
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Z związku z tym, że na terenie budowy Centrum Samotnych Matek z Dziećmi w Warszawie odkryto, że kolidujące z realizowanym obiektem przewidziane do rozbiórki szamba są użytkowane przez 80 osób zamieszkujących sąsiadujące z terenem budowy budynki, w celu zapewnienia odprowadzenia ścieków z tych budynków należy wykonać nowe szamba dla ich potrzeb. Wykonanie szamb dla ww. budynków należy zlecić Wykonawcy realizowanego zadania inwestycyjnego (tj. Mostostal Warszawa S.A., ul. Konstruktorska 11A, 02-673 Warszawa), z uwagi na to, że w jego zakresie leży rozbiórka istniejących szamb i z przyczyn technicznych tylko ten Wykonawca jest w stanie zapewnić taką realizację zamówienia aby zachować ciągłość odprowadzania ścieków z ww. budynków.


logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 6 lutego 2011 godz 13:33
Ostatnia aktualizacja: ppakier - 21 listopada 2016 godz 14:09