środa, 1 grudnia 2021

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w piwnicach budynku Muzeum Historycznego m.st. Warszawy przy Rynku Starego Miasta 28-42 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy Nr 39/PLO236/NMF/2008 – zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych Nr 14 z dnia 04.07.2011 r. i Nr 18 z dnia 07.11.2011 r
Numer ogłoszenia: 336389 – 2011; data zamieszczenia: 19.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 326731 – 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w piwnicach budynku Muzeum Historycznego m.st. Warszawy przy Rynku Starego Miasta 28-42 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy Nr 39/PLO236/NMF/2008 – zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych Nr 14 z dnia 04.07.2011 r. i Nr 18 z dnia 07.11.2011 r.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres rzeczowy Przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) wykonanie instalacji elektrycznych w projektorni kina, 2) wykonanie przebudowy tablicy głównej istniejącej kolidującej z kanałem wentylacyjnym N20/W20, 3) usunięcie kolizji istniejących instalacji elektrycznych z wentylacją w zaprojektowanych szachtach elektrycznych, 4) wykonanie robót elektrycznych – zmiana zasilania klap pożarowych, 5) wykonanie oświetlenia holu przy nowej windzie (część nadziemna), 6) zabezpieczenie kabli energetycznych w Lapidarium i kamienicy Rynek Starego Miasta 42, 7) wykonanie robót instalacji słaboprądowych, 8) wzmocnienie bramy od strony ul. Krzywe Koło, 9) wykonanie donicy i kraty w kamienicy Rynek Starego Miasta 36, 10) montaż dodatkowych okuć w zabytkowych drzwiach zewnętrznych od strony Rynku Starego Miasta, 11) wykonanie dodatkowej studni pompowej w pomieszczeniu podwęzła c.o., 12) wykonanie robót instalacji sanitarnej, 13) wykonanie robót związanych ze zmianą instalacji deszczowej.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.31.00.00-3, 45.23.22.00-4, 45.31.60.00-5, 45.22.00.00-5, 45.21.00.00-2, 45.33.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Wsparcie udzielone przez Norwegią poprzez dofinansowanie Projektu pod nazwą; Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowych piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.12.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Konsorcjum: AMP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Lider, ul. Sarmacka Nr 5 G, 02-972 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
  • RENOVA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Partner Konsorcjum, ul. Piękna Nr 47, 00-672 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 150534,70 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 246000,00
  • Oferta z najniższą ceną: 246000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 246000,00
  • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia jeżeli wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Przedmiotowe zamówienie dodatkowe nie było objęte przedmiotem zamówienia podstawowego. Udzielenie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe określone w protokóle konieczności Nr 14 z dnia 04.07.11 r. i Nr 18 z dnia 07.11.2011 r. jest niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego. Konieczność wykonania robót dodatkowych wyniknęła w trakcie prowadzonych prac budowlanych i jest następstwem sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Ad. Sekcji II. 3) pkt 1). Opracowana zgodnie z wytycznymi koordynatora Projektu, tj. Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków i przekazana do realizacji dokumentacja projektowa, obejmuje swoim zakresem tylko doprowadzenie zasilania do istniejącej instalacji kina. Po skuciu tynków i odkryciu istniejącej instalacji stwierdzono, że stan techniczny tej instalacji uniemożliwi prawidłową i bezpieczną eksploatację. Z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Muzeum Historycznego wraz z kinem zaszła konieczność wykonania nowej instalacji elektrycznych kina oraz dostosowanie ich do wymogów warunków technicznych. Ad. Sekcji II. 3) pkt 2). W trakcie wykonywania prac związanych z rozkuciem ściany pod budowę kanałów wentylacji mechanicznej stwierdzono kolizję z istniejącą tablicą główną zasilającą w energię elektryczną budynki Muzeum Historycznego. W związku z zaistniałą kolizją oraz ze względu na zły stan techniczny ww. tablicy uniemożliwiający jej przesunięcie i dalszą eksploatację zaszła konieczność wykonania nowej tablicy rozdzielczej w zmienionej lokalizacji. Ad. Sekcji II. 3) pkt 3). W trakcie wykonywania prac związanych z rozkuciem ściany pod budowę kanałów wentylacji mechanicznej stwierdzono kolizję z istniejącą instalacją elektryczną. Z uwagi na konieczność usunięcia kolizji istniejących instalacji elektrycznych z nowobudowanymi kanałami wentylacyjnymi na potrzeby piwnic należy usunąć i częściowo przebudować istniejące instalacje elektryczne. Ad. Sekcji II. 3) pkt 4) i 7). W trakcie wykonywania robót instalacji słaboprądowych, po odkryciu istniejącej instalacji SAP stwierdzono konieczność ujednolicenia systemu sterowania i zasilania klap pożarowych niezbędnego do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania instalacji i zapewnienia wymaganego bezpieczeństwa użytkowania obiektu, w tym również wykonanie skorygowanego zasilania dla podnośnika dla niepełnosprawnych, zasilania zaworu hydrantowego w pomieszczeniu hydroforni oraz dobudowanie kasety podłogowej z uwagi na kolizje z grzejnikiem w pom. P1/29. Zalecenia rzeczoznawcy ppoż. projektanta instalacji elektrycznych potwierdziły, że zachodzi konieczność wykonania zmiany sposobu zasilania klap ppoż. oraz zainstalowania dodatkowych zasilaczy i modułów kontrolno – sterujących. Ad. Sekcji II. 3) pkt 5). W trakcie wykonywania robót związanych z demontażem istniejącej windy i montażem nowej wykonano pomiary istniejącej instalacji oświetleniowej przy szachcie windowym i stwierdzono konieczność dostosowania oświetlenia przedsionków windy do wymogów UDT w celu zapewnienia bezpieczeństwa dla osób korzystających z windy. Ad. Sekcji II. 3) pkt 6). W trakcie wykonywania robót ziemnych odkryto istniejące kable energetyczne w piwnicach Lapidarium i kamienicy RSM 42. Zaszła konieczność ich zabezpieczenia przed uszkodzeniem i dostępem osób trzecich. Ad. Sekcji II.3) pkt 8). Z uwagi na zły stan techniczny ceglanej bramy wjazdowej od strony ul. Krzywe Koło, a także z uwagi na konieczność wykonania przykanalika sanitarnego wpiętego do kanalizacji sanitarnej biegnącej w ul. Krzywe Koło, nastąpiła konieczność wzmocnienia konstrukcyjnego zabytkowej bramy poprzez wykonanie pod jej filarami spinającej belki. Konieczność wykonania głębokich wykopów pod tą bramą wiąże się z ryzykiem jej zawalenia, w związku z czym wzmocnienie bramy staje się niezbędne i uzasadnione. Konstrukcyjne wzmocnienie bramy potwierdził Projektant wpisem do Dziennika Budowy. Ad. Sekcji II. 3) pkt 9). Z uwagi na zmianę przebiegu schodów klatki schodowej w kamienicy Rynek Starego Miasta 36, która stanowi wyjście ewakuacyjne z piwnic na zewnątrz obiektu, powstały miejsca, które grożą upadkiem. Dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania obiektu, wynikającego z warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, konieczne stało się zamontowanie dodatkowych elementów zabezpieczających przed upadkiem. Potwierdził to Projektant i w uzgodnieniu z Nadzorem konserwatorskim BSKZ wykonał stosowny projekt kraty i donicy jako elementów architektonicznych, które zapewnią normowe zabezpieczenia i pozwolą bezpiecznie użytkować obiekt. Ad. Sekcji II. 3) pkt 10). Z uwagi na bezpieczeństwo użytkowania obiektu, prawidłowego funkcjonowania wyjść ewakuacyjnych i zapewnienia właściwej ochrony zbiorów Muzeum Historycznego m.st. Warszawy, nastąpiła konieczność wykonania dodatkowych elementów – okuć w zabytkowych drzwiach zewnętrznych od strony rynku. Oryginalne, istniejące drzwi nie zapewniają prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania części piwnicznej muzeum, w związku z czym po zgłoszeniu uwag przez Użytkownika główny Projektant powziął decyzję o zamontowaniu dodatkowych zasuw, uchwytów i klamek w tych drzwiach, które takich elementów nie posiadają. Zamontowanie dodatkowych elementów drzwiowych pozwoli na bezpieczne użytkowanie obiektu po zakończonym remoncie. Ad. Sekcji II. 3) pkt 11). Z uwagi na kolizje z głazami oraz odkryte posadzki kamienne, projektant zmodyfikował system kanalizacji podposadzkowej zmieniając rzędne oraz kierunki prowadzenia. Wymusiło to konieczność zastosowania dodatkowej studni pompowej w pomieszczeniu podwęzła. W pierwotnym projekcie odprowadzenie ścieków zaprojektowane było jako grawitacyjne. Ad. Sekcji II. 3) pkt 12). W związku z wytycznymi koordynatora Projektu, tj. Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków zawierającymi zalecenie wydzielenia z projektu dla całego budynku zakresu obejmującego wyłącznie piwnice, przekazana Wykonawcy dokumentacja obejmowała włączanie nowych przewodów pod stropem. Z uwagi na wymóg utrzymania w niezmienionej formie wykonanych robót, celowym było przesunięcie spięcia ponad strop, który zgodnie z ekspertyzą pożarową jest odrębną strefą. Decyzja ta wywołała oprócz zwiększenia ilości przejść przez przegrody konieczność zwiększenia izolacji ognioochronnych. Dodatkowo w rejonie węzła projektant zmodyfikował układ odprowadzania ścieków dla zachowania odkrytych wątków historycznych. Ad. Sekcji II. 3) pkt 13). W związku z awaryjnym stanem podejść do pionów kanalizacji deszczowej, decyzją projektanta należało wymienić na nowe do włączenia rur spustowych. Wymiana wyeliminowała poważne zagrożenie zalewania pomieszczeń piwnicznych i podmywania fundamentów. Powyższe roboty zostaną zlecone Konsorcjum: AMP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod: 02-972) przy ul. Sarmackiej Nr 5 G,- Lider Konsorcjum, i RENOVA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod: 00-672), przy ul. Pięknej Nr 47 które jest Wykonawcą robót budowlanych w piwnicach budynku Muzeum Historycznego m.st. Warszawy przy Rynku Starego Miasta 28-42 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszaw
y na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy Nr 39/PLO236/NMF/2008.

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 23 grudnia 2011 godz 7:07
Ostatnia aktualizacja: ppakier - 21 listopada 2016 godz 13:32