środa, 1 grudnia 2021

Warszawa: Wykonanie robót dodatkowych w obiekcie Centrum Interpretacji Zabytku w Warszawie, ul. Brzozowa 11/13 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy Nr 39/PLO236/NMF/2008 – zgodnie z Protokołem konieczności Nr 3 z dnia 14 listopada 2011 r. na roboty dodatkowe
Numer ogłoszenia: 336371 – 2011; data zamieszczenia: 19.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 420652 – 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót dodatkowych w obiekcie Centrum Interpretacji Zabytku w Warszawie, ul. Brzozowa 11/13 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy Nr 39/PLO236/NMF/2008 – zgodnie z Protokołem konieczności Nr 3 z dnia 14 listopada 2011 r. na roboty dodatkowe.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1) Roboty budowlane: a) Wykonanie wentylacji wnęki podłogowej w sali zniszczeń; b) Wzmocnienie konstrukcji stalowej świetlika dodatkowymi belkami I 200; c) Rozebranie na antresoli części istniejącego stropu kolidującego z projektowanymi schodami łączącymi salę zniszczeń z holem wejściowym i antresolą a następnie wykonanie w jego miejscu na fragmencie nowego stropu; d) Wycinanie kamieni kolidujących z projektowanym przebiegiem kanałów instalacji c.o. oraz instalacji wentylacyjnej przy istniejących fundamentach m.in.: w łazience damskiej i męskiej oraz w pomieszczeniu porządkowym, w pomieszczeniu technicznym, w sali zniszczeń, przedsionku, w holu wejściowym oraz w sali projekcyjnej; e) Wykonanie boniowania z betonu architektonicznego na ścianie przy schodach prowadzących z antresoli do sali zniszczeń; f) Wykonanie balustrady pomiędzy słupem murowanym a ścianką z betonu architektonicznego; g) Przesunięcie otworów drzwiowych w pokoju socjalnym na antresoli oraz w łazience damskiej i dla niepełnosprawnych; h) Wykonanie ścianki murowanej w łazience; i) Wykucie w istniejącym murze nw. bruzd: w pomieszczeniu w.c. pod stelaż dla niepełnosprawnych oraz w pomieszczeniu technicznym pod ścianki działowe; j) Wykonanie w donicach na dziedzińcu, betonowych szlicht ze spadkiem; k) Wykonanie na fragmencie dziedzińca będącym poza zakresem projektu, warstw posadzkowych; l) Skucie istniejącej i wykonanie nowej szlichty na poziomie antresoli; m) Podbicie ławy fundamentowej istniejącej ściany komina znajdującej się w przedsionku; n) Odtworzenie fragmentu zabytkowego muru obronnego znajdującego się w przedsionku; o) Wykonanie prac ziemnych i budowlanych na dziedzińcu oraz na jego fragmencie znajdującym się w obniżeniu terenu i na części działki Muzeum Literatury, związanych z przełożeniem istniejącego tranzytu sieci cieplnej wysokich parametrów; p) Wykonanie na poziomie dziedzińca wieńca żelbetowego spinającego i zwiększającego wysokość istniejącej murowanej balustrady; r) Wzmocnienie klamrami od strony garażu Muzeum Literatury pęknięć w istniejącym murze; 2) Roboty instalacyjno-sanitarne: a) Wykonanie instalacji ciepłej wody, zimnej wody wraz z cyrkulacją; b) Wykonanie różnych robót dodatkowych związanych z realizacją nowego węzeł cieplnego w ramach zamiennego projektu wykonawczego; c) Wykonanie zasilania wodnego donic górnego dziedzińca; 3) Roboty elektryczne i teletechniczne: a) Wykonanie zasilania projektora w sali zniszczeń; b) Wykonanie gniazd w holu wejściowym – sklep w części multimedialnej; c) Wykonanie zasilania gniazd w holu wejściowym – kasa w części multimedialnej; d) Wykonanie zasilania 5 tabletów na antresoli; e) Wykonanie zasilania ekranu elektrycznego w sali zniszczeń; f) Wykonanie zasilania monitora w holu wejściowym w części multimedialnej; g) Wykonanie zasilania dla wydzielonej powierzchni biurowej na antresoli; h) Wykonanie zasilania gniazd w pomieszczeniu magazynu;.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Wsparcie udzielone przez Norwegią poprzez dofinansowanie Projektu pod nazwą; Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowych piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.12.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Usługi dla Ludności MURARSTWO, Stanisław Karwowski, ul. Chełmżyńska 76, 04-247 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 199328,76 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 225090,00
  • Oferta z najniższą ceną: 225090,00 / Oferta z najwyższą ceną: 225090,00
  • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zamówienie z wolnej ręki art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Ad. Sekcji II. 3 Wszystkie ww. roboty budowlane nie były objęte przedmiotem zamówienia podstawowego i nie przekraczają, łącznie z wcześniejszymi zamówieniami dodatkowymi 50% wartości realizacji zamówienia podstawowego, a konieczność ich wykonania jest następstwem sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Ponadto stwierdza się, iż udzielnie zamówienia dodatkowego jest niezbędne do prawidłowej jego realizacji z uwagi m.in. na wydaną przez BSKZ decyzję administracyjną oraz z uwagi na przyszłe bezpieczeństwo użytkowania obiektu, prawidłowe jego funkcjonowanie oraz względy techniczne. Wykonanie przedmiotowych robót budowlanych w ramach zamówienia dodatkowego jest niezbędne dla dalszego kontynuowania i postępu prac budowlanych oraz prawidłowej realizacji całego zadania inwestycyjnego. Wykonanie przedmiotu zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania powyższych robót dodatkowych. Ich wykonanie stało się konieczne w trakcie realizacji niniejszego zadania inwestycyjnego na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Ad. 1) Sekcji II. 3 1) Roboty budowlane: Ad. 1) a) Sekcji II. 3 W trakcie ponownej analizy projektu oraz konsultacji z przedstawicielami Użytkownika MHW w sprawie przyszłej ekspozycji pod szklaną podłogą w sali zniszczeń, ze względu na potrzebę właściwego funkcjonowania wystawy oraz zabezpieczenia wystawianych eksponatów podjęto decyzję, że należy wykonać prace wymienione w pkt. 1) a).; Ad. 1) b) Sekcji II. 3 W trakcie wizji lokalnej na terenie budowy i zdejmowania rzeczywistych wymiarów przestrzeni przewidzianej do przeszklenia przez konsultanta firmy SCHÜCO oraz w wyniku kolejnej analizy projektu wykonawczego pod względem bezpieczeństwa, stwierdzono konieczność wzmocnienia stalowej konstrukcji świetlików dodatkowymi kształtownikami stalowymi I 200. Projektant branży konstrukcyjnej po zapoznaniu się z uwagami przedstawiciela firmy SCHÜCO, wpisem do dziennika budowy potwierdził konieczność wzmocnienia konstrukcji oraz podał rozwiązanie konstrukcyjne. W związku z czym należy wykonać zakres określony w pkt. 1) b).; Ad. 1) c) Sekcji II. 3 W trakcie robót budowlanych stwierdzono, iż stan techniczny części stropu (nad projektowanymi schodami) jest zły, jak również nie spełnia wymogów dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji (brak oparcia na ścianie, zbyt mała grubość stropu). Ponadto po przeanalizowaniu projektu stwierdzono, że istniejący fragment stropu antresoli powoduje, że wysokość w świetle projektowanych schodów jest zbyt niska, i tym samym nie spełnia warunków technicznych i użytkowych. W celu uzyskania odpowiedniej wysokości, Projektant przedstawił sposób rozwiązania zaistniałego problemu i wpisem do dziennika budowy zalecił wykonanie zakresu robót określonego w pkt. 1) c).; Ad. 1) d) Sekcji II. 3 W czasie wykonywania prac ziemnych stwierdzono występowanie licznych kamieni i głazów o znacznych rozmiarach, kolidujących z projektowanym przebiegiem kanałów instalacji c.o. oraz instalacji wentylacyjnej przy istniejących fundamentach m.in.: w łazience damskiej i męskiej oraz w pomieszczeniu porządkowym (poziom -5,75), w pomieszczeniu technicznym (poziom -6,10), w sali zniszczeń (poziom -5,75), przedsionku (poziom -3,61), w holu wejściowym (poziom -3,93) oraz w sali projekcyjnej (poziom -4,11). Jedyna możliwość kontynuowania prac to usunięcie kolidujących kamieni. Dlatego też konieczne jest wykonanie prac w zakres określonym w pkt. 1) d); Ad. 1) e) Sekcji II. 3 Przed realizacją ściany z betonu architektonicznego Projektant celem uzyskania odpowiedniej estetyki ściany, zalecił wpisem do dziennika budowy wykonanie boniowania, które nie było uwzględnione w projekcie podstawowym. Dlatego też należy wykonać prace wymienione w pkt. 1) e).; Ad. 1) f) Sekcji II. 3 Po wykonaniu ściany z betonu architektonicznego i stwierdzeniu, że przestrzeń powstała pomiędzy istniejącym murowanym słupem, a ścianą architektoniczną jest na tyle duża, że będzie zagrażać bezpieczeństwu przyszłych użytkowników obiektu, Projektant wpisem do dziennika budowy zalecił zabezpieczenie powyższego. W związku z tym konieczne jest wykonanie balustrady wyszczególnionej w pkt. 1) f).; Ad. 1) g),h),i) Sekcji II. 3 W wyniku przeprowadzonych z przedstawicielami Beneficjenta Projektu oraz przyszłego Użytkownika (MHW) analiz i konsultacji rozwiązań przyjętych w projekcie pod kątem docelowych potrzeb związanych z funkcjonowaniem i działalnością Centrum Interpretacji Zabytku, Projektant uwzględnił zgłaszane postulaty i wpisem do dziennika budowy zalecił wykonanie zakresu robót określonego w pkt. 1) g)., 1) h). oraz 1) i.; Ad. 1) j) Sekcji II. 3 Po przeanalizowaniu rozwiązania przyjętego w projekcie stwierdzono, że ze względów praktycznych, a mianowicie w przypadku intensywnych opadów wystąpi konieczność odprowadzenia zbyt dużej ilości lub nadmiaru wody gromadzącej się w donicach. Nadmiar gromadzącej się wody miałby negatywny wpływ zarówno na dodatkowe obciążenia stropu pod donicami, ja również na roślinność, co w dłuższej perspektywie spowodował by ich zniszczenie. Mając na uwadze powyższe należy wykonać zakres robót przedstawiony w pkt. 1) j); Ad. 1) k) Sekcji II. 3 Dziedziniec na dachu jest jednocześnie stropodachem znajdujących się pod nim pomieszczeń Centrum Interpretacji Zabytku. Zakres projektowy obejmował jedynie wykonanie nowej nawierzchni dziedzińca nad większą część Centrum. Z uwagi na fakt, iż pomiędzy zakresem projektowym, a pozostałą częścią dziedzińca, wystąpiłaby znaczna różnica wysokości – ok. 20, spowodowałoby to zagrożenie bezpieczeństwa jego użytkowania oraz zalewanie obiektu wodą, zawilgacanie ścian oraz konstrukcji, a w konsekwencji jego szybką degradację lub uszkodzenie niezbędne jest wykonanie zakresu robót określonych w pkt. 1) k); Ad. 1) l) Sekcji II. 3 W trakcie realizacji robót stwierdzono, iż stan techniczny istniejącej posadzki cementowej jest zły – wykruszenia, pęknięcia. Ponadto stwierdzono, iż rzędne wysokościowe wierzchniej warstwy istniejącej podłogi antresoli wykazują różnicę poziomu do 4cm. Jednocześnie w projekcie założono wykonanie podłogi z żywicy, wymagającej restrykcyjnej technologii wykonania podłoża. W związku z powyższym należy wykonać prace wymienione w pkt. 1) l).; Ad. 1) m) Sekcji II. 3 W trakcie prowadzonych robót ziemnych i budowlanych w obrębie istniejącego komina okazało się, że rzut poziomy ściany fundamentowej niosącej ciężar szczytowej ściany kominowej jest mniejszy od jej rzutu poziomego oraz występuje przestrzeń wypełniona wyłącznie piaskiem. Ze względu na bezpieczeństwo konstrukcji, konieczne jest wykonanie prac przedstawionych w pkt. 1) m).; Ad. 1) n) Sekcji II. 3 W trakcie prac ziemnych i budowlanych w przedsionku (poziom -3,61) pomiędzy osiami 4 i 5 oraz I i J stwierdzono, że nie zachowała się część pierwotnej struktury zabytkowego muru obronnego. Ponadto stwierdzono, że część ta jest w bardzo złym stanie technicznym (obsypania, ubytki) i zagraża bezpieczeństwu. Nadzór archeologiczny w porozumieniu nadzoru konserwatorskiego zalecił na czas robót jego częściowe rozebranie a po ich zakończeniu jego odtworzenie. W związku z powyższym należy wykonać zakres prac przedstawiony w pkt. 1) n).; Ad. 1) o) Sekcji II. 3 W czasie wykonywania tranzytu sieci cieplnej w obszarze dziedzińca i budynku Muzeum Literatury stwierdzono, iż zakładana w projekcie pusta przestrzeń , przez którą przebieg sieci jest zasypana i zagruzowana. W związku z powyższym, celem optymalnej technologii przeprowadzenia sieci cielnej w obszarze dziedzińca, konieczne jest wykonanie tymczasowego otworu montażowego. Dlatego też należy zrealizować zakres prac wyszczególnionych w pkt. 1) o). Ad. 1) p), r) Sekcji II. 3 W trakcie prowadzonych prac na dziedzińcu dachu oraz związanych z przełożeniem sieci
cieplnej wysokich parametrów stwierdzono pęknięcia w istniejącym murze garażu Muzeum Literatury i znajdującej się powyżej murowanej balustrady. Projektant branży konstrukcyjnej po zapoznaniu się z sytuacją, wpisem do dziennika budowy potwierdził konieczność wzmocnienia konstrukcji. W związku z tym należy wykonać zakres określony w pkt. 1) p). oraz 1) r).; Ad 2) Sekcji II. 3 2) Roboty instalacyjno-sanitarne: Ad. 2) a) Sekcji II. 3 Zakres prac przedstawiony w pkt. 2) a). jest konieczny do wykonania gdyż przedmiotowa instalacja jest odpowiedzialna za właściwy obieg i rozprowadzenie wody ciepłej i zimnej w budynkach Wspólnoty Mieszkaniowej (położonych na dz. nr ew. 40 obr. 5-02-09 przy ul. Brzozowej 5/7/9, 11/13 i przy Rynku Starego Miasta 4/6, 8, 10, 12/14 i 16) – od nowego węzła, którego konieczność realizacji (zamiast przeniesienia starego węzła) powstała w toku prowadzonych robót. Ad. 2) b) Sekcji II. 3 Wykonanie zakresu prac przedstawionego powyższej w pkt. 2) b). jest niezbędne do wykonania oraz właściwego funkcjonowania nowego węzła cieplnego, instalacji cieplnych oraz przyłącza cieplnego zasilającego lokale mieszkalne i użytkowe w budynkach Wspólnoty Mieszkaniowej położonych na dz. nr ew. 40 obr. 5-02-09 przy ul. Brzozowej 5/7/9, 11/13 i przy Rynku Starego Miasta 4/6, 8, 10, 12/14 i 16; Ad.2) c) Sekcji II. 3 Po przeanalizowaniu rozwiązania przyjętego w projekcie, okazało się, że, w przypadku roślin w donicach w miejscach o ograniczonej dostępności nie ma możliwości ich podlewania. Ze względów praktycznych stwierdzono, że należy wykonać zakres określony w pkt. 2) c).; Ad. 3) Sekcji II.3 3. Roboty elektryczne i teletechniczne: Ad. 3) a) – h) Sekcji II. 3 Główny Beneficjent Projektu zmniejszył o 90% środki finansowe na wyposażenie i urządzenia multimedialne Centrum Interpretacji Zabytku, które było przewidziane w Umowie Nr 39/PLO236/NMF/2008 z Norweskim Mechanizmem Finansowym. W związku z zaistniałą sytuacją przyszły Użytkownik obiektu musiał zmienić dotychczasowy scenariusz oraz program funkcjonalno-użytkowy całej ekspozycji przewidzianej projektem. Mając do dyspozycji tylko 10% pierwotnych środków finansowych Użytkownik po konsultacjach z Projektantem ograniczył program i zredukował ekspozycję do minimum. Powyższe spowodowało konieczność wprowadzenia zmian związanych z rozmieszczeniem oraz zasilaniem urządzeń multimedialnych. W związku z powyższym należy wykonać zakres określony w pkt. Od 3) a) do 3) h).;

Projekt pt.: „Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO”
Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie
ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 19 grudnia 2011 godz 15:10
Ostatnia aktualizacja: ppakier - 21 listopada 2016 godz 13:33