wtorek, 7 grudnia 2021

Dostawa serwerów wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta.

Ogłoszenie o zamówieniu

Warszawa: Dostawa serwerów wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.szrm.pl, Katalog: Przetargi
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa serwerów wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę serwerów wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, w tym:

1. Oprogramowanie w systemie MOLP w wersji GOVERNMENT (rządowa): Microsoft Windows Server 2008 Enterprise – 1 szt.;
2. Oprogramowanie w systemie MOLP w wersji GOVERNMENT (rządowa): Microsoft Windows Server 2008 CAL – 130 szt.;
3. Oprogramowanie w systemie MOLP w wersji GOVERNMENT (rządowa): Microsoft SQL Server Standard – 1 szt.;
4. Oprogramowanie w systemie MOLP w wersji GOVERNMENT (rządowa): Microsoft SQL Server Standard CAL – 20 szt.;
5. Oprogramowanie w systemie MOLP w wersji GOVERNMENT (rządowa): Microsoft Windows Remote Desktop Services CAL – 20 szt.;

6. VMWare vSphere w wersji Standard – 1 szt.:
– 6 fizycznych rdzeni na CPU;
– 256 GB fizycznej pamięci;
– ESX lub ESXi;
– VC Agent;
– VCB / vStorage APIs;
– Update Manager;
– High Availability;
– Thin Provisioning.

7. Serwer – 1 szt.:
a) Moduł zarządzający:
– Obudowa 6 Rack;
– Zatoki do min 14 dysków 2,5cala SAS;
– Min sześć portów na samodzielne moduły serwerowe;
– 1 moduł zrządzający;
– Jeden min dziesięcioportowy switch 10/100/1000 GbE full-duplex;
– Port szeregowy;
– Obsługa zdalnych mediów i zdalnej konsoli;
– Min dwa moduły kontrolera macierzy;
– Min trzy (2 aktywne + 1 redundantny) moduły zasilaczy;
– Min trzy (2 z tyłu i 1 z przodu) moduły wentylatorów hot-swap.
b) Moduł kontrolera macierzy:
– Zainstalowane dyski twarde:
~ Min trzy dyski SSD 2,5cala min. 128GB (min. odczyt 260MB/zapis 210MB);
~ Min dziesięć dysków 2,5cala S ATA min. 750GB, 8MB cache;
– Obsługa RAID 0, 1, 1E, 5, 6, 10;
– Zewnętrzny port mini SAS;
– Sześć wewnętrznych 3GbPS modułów SAS;
– Podtrzymywanie bateryjne.
c) Moduł switcha ethernetowego:
– Min dziesięć zewnętrznych portów 10/100/1000 GbE full-duplex;
– Min dwanaście wewnętrznych 1GbE portów full-duplex;
– Zarządzanie: portami, VLANami i zaawansowana konfiguracja poprzez Moduł Zarządzający;
– Obsługa: ACL, QOS, Link Aggregation, 10K Jumbo Frame, VLAN, STP, RSTP
– Non-blocking I/O, wire-speed performance.

8. d) Moduł Serwerowy – 3 szt.:
– Oparty na chipsecie z serii 5000P i obsługujący procesory w podstawce LGA1366;
– Obsadzone min dwa gniazda w procesory min. 2GHz (x4) 2x6MB, FSB1333;
– Obsadzone min. sześć kości pamięci każdy min 2GB fully-buffered DIMM DDR2 667 (po 3 na każdy procesor);
– Min. dwa zintegrowane porty ethernetowe 10/100/1000;
– Zintegrowana karta graficzna z min 16MB pamięci DDR SDRAM;
– Min dwa zewnętrzne porty USB2.0;
– Zewnętrzne wyjście wideo.

9. Kontroler macierzy RAID – 1 szt.:
– Min jeden aktywny kontroler;
– Min 512 MB pamięci Cache z zabezpieczeniem bateryjnym z możliwością rozbudowy do 1G;
– Min trzy porty Serial Attached SCSI (SAS) 3Gbps;
– Obsługiwane dyski:
~ 3 Gbps SAS: 146 GB, 300 GB, and 450 GB SAS drives at 15,000 rpm speeds;
~ 6 Gbps SAS: 300 GB, 450 GB, 600 GB SAS drives at 15,000 rpm speeds;
~ 3 Gbps SATA: 500 GB, 750 GB, 1.0 TB, 2.0 TB SATA drives at 7,200 rpm Speer;
– Poziomy RAID: -0, -1, -3, -5, -6, -10;
– Storage partitions: 4, 8, 16, 32;
– Maksymalna ilość dysków: 48 – przy użyciu max. trzech modułów rozszerzeń;
– Obsługiwana ilość dysków: 12;
– Zainstalowana ilość dysków: 12 szt. – 2TB 7,2k rpm SATA, dedykowane przez producenta macierzy, o przedłużonej żywotności;
– Montaż w obudowie 19cali standard RACK;
– Średni wydatek cieplny:
~ Min. 205 Btu (60 Wat);
~ Max 1235 Btu (361 Wat).

10. Karta kontrolera SAS HBA PCI-e 3Gbps,wraz z kablami SAS – 2 szt.

Ponadto opis przedmiotu zamówienia określa Wzór umowy zamieszczony w Sekcji IV.4.15) niniejszego Ogłoszenia.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
48.82.00.00-2,
30.23.30.00-1,
32.42.50.00-8,
48.78.10.00-6.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 10.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wadium w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy (o którym mowa w Sekcji III.4.1) Ogłoszenia, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego – www.szrm.pl, Katalog: Przetargi) z zastrzeżeniem, że w przypadku składania wniosku przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy (o którym mowa w Sekcji III.4.1) Ogłoszenia, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego – www.szrm.pl, Katalog: Przetargi) z zastrzeżeniem, że w przypadku składania wniosku przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy (o którym mowa w Sekcji III.4.1) Ogłoszenia, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego – www.szrm.pl, Katalog: Przetargi) z zastrzeżeniem, że w przypadku składania wniosku przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy (o którym mowa w Sekcji III.4.1) Ogłoszenia, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego – www.szrm.pl, Katalog: Przetargi) z zastrzeżeniem, że w przypadku składania wniosku przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy (o którym mowa w Sekcji III.4.1) Ogłoszenia, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego – www.szrm.pl, Katalog: Przetargi) z zastrzeżeniem, że w przypadku składania wniosku przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Poza oświadczeniami lub dokumentami, o których mowa w Sekcji III.4) niniejszego Ogłoszenia, Wykonawca składający wniosek musi dodatkowo załączyć:

1) wypełniony Formularz Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej, zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego Ogłoszenia, zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego – www.szrm.pl, Katalog: Przetargi.

2) Pełnomocnictwo do podpisania wniosku.
Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do wniosku musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w Sekcji IV.4.16) pkt 6, ppkt 3 i 5 niniejszego Ogłoszenia.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zamawiający – w wyznaczonym przez siebie terminie – wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia, chyba że mimo ich złożenia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

3) Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom, zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do niniejszego Ogłoszenia, zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego – www.szrm.pl, Katalog: Przetargi.
Uwaga! W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: licytacja elektroniczna.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.6) Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: http://aukcje.um.warszawa.pl

IV.4.7) Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: www.szrm.pl, katalog: Przetargi

IV.4.8) Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

a) Wykonawca, pobiera ze wskazanej w ogłoszeniu o przedmiotowej licytacji strony internetowej wzór Formularza Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wraz z załącznikami. Następnie, w przypadku zainteresowania udziałem w licytacji elektronicznej, składa Wniosek. Złożenie ww. Wniosku jednocześnie oznacza akceptację warunków licytacji i postanowień umowy. Zamawiający, po weryfikacji nadesłanych Wniosków, informuje Wykonawców o wyniku kwalifikacji oraz zaprasza do składania ofert (postąpień) wszystkich Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu.
Treść zaproszenia zawierać będzie adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja oraz parametry licytacji: cena wywoławcza brutto, minimalna wysokość postąpień, data i godzina otwarcia licytacji, czas trwania licytacji i warunki zamknięcia licytacji.
Informacja o sposobie rejestracji na platformie licytacyjnej przekazywana jest za pośrednictwem operatora platformy do zakwalifikowanych do udziału w licytacji Wykonawców. Informacja ta przekazywana jest na wskazane we Wnioskach Wykonawców adresy e-mail. Po otrzymaniu ww. informacji Wykonawca rejestruje się na platformie pod adresem http://aukcje.um.warszawa.pl, postępując zgodnie z przekazaną procedurą rejestracji.

b) Kody dostępu do platformy:
Operator platformy przekazuje zakwalifikowanym przez Zamawiającego Wykonawcom informację o sposobie rejestracji na platformie. W trakcie rejestracji Wykonawca otrzyma kod dostępu do platformy. Otrzymany kod dostępu Wykonawca będzie musiał zmienić na nowy – określony przez siebie. O ewentualnych problemach z rejestracją należy niezwłocznie powiadomić osobę upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami. Nie wymagany jest podpis elektroniczny.

c) Wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Wykonawca chcący wziąć udział w licytacji elektronicznej musi dysponować sprzętem, spełniającym poniższe wymagania:
-procesor 733 MHz i co najmniej 512 MB pamięci RAM;
-zainstalowany system operacyjny MS Windows XP lub nowszy;
-zainstalowana przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer 6.0. lub nowsza albo Mozilla Firefox 2.x lub nowsza;
-połączenie z siecią Internet o szybkości transmisji nie mniejszej niż 128 kb/s.

IV.4.9) Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

a) W trakcie licytacji Wykonawca podaje cenę brutto (z podatkiem VAT) za wykonanie całego zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy zamieszczonym w Sekcji IV.4.15) niniejszego Ogłoszenia.

b) W toku licytacji elektronicznej Zamawiający na bieżąco przekazuje wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji składanych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji, a także o cenach złożonych przez nich ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców.

c) Zaproponowana przez Wykonawcę cena ustalana jest na cały okres obowiązywania umowy i nie podlega waloryzacji. Zapłata ceny (wynagrodzenia Wykonawcy) nastąpi zgodnie z warunkami umowy.

d) Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będą w polskich złotych, wobec czego składanie ofert (postąpień) w licytacji elektronicznej musi być także wyrażone w walucie polskiej.

e) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawierać będzie, w chwili zamknięcia licytacji elektronicznej, najniższą cenę brutto realizacji całego zamówienia.

f) Minimalna wysokość postąpień: 1.000,00 zł.

g) Cena wywoławcza: 143.938,04 zł.

IV.4.10) Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja jednoetapowa
czas trwania: 20 minut

IV.4.11) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 29.11.2010 godzina 11:30,
miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro, pokój Nr 22). Zespół pracuje od pn. do pt., w godz. 7.30 – 15.30.

IV.4.12) Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Zamawiający przewiduje otwarcie licytacji elektronicznej w dniu 13.12.2010 r. o godzinie 12.00. Ostateczny termin otwarcia licytacji Zamawiający poda w zaproszeniu do udziału w licytacji elektronicznej.

IV.4.13) Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy):
Zamawiający przewiduje zamknięcie L.E. w dniu 13.12.2010 r. o godzinie 12.20. Ostateczny termin zamknięcia Zamawiający poda w zaproszeniu do udziału w L.E. Warunki zamknięcia licytacji elektronicznej – patrz: Sekcja IV.4.16) pkt 2.

IV.4.14 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dotyczy licytacji elektronicznej):

1. Przed zawarciem umowy tzn. najpóźniej w dniu wyznaczonym do jej podpisania – Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Wysokość zabezpieczenia i termin, na jaki ma być wniesione, wynikać będzie: ze wzoru umowy, ceny zaproponowanej w Formularzu Cenowym oraz informacji Zamawiającego w tej sprawie zawartej w zaproszeniu do podpisania umowy.

2. Za dzień wniesienia zabezpieczenia uznaje się dzień wpłynięcia zabezpieczenia na rachunek bankowy, o którym mowa w pkt 4 lub dzień złożenia zabezpieczenia w siedzibie Zamawiającego w przypadku wniesienia go w formie określonej w pkt 3 ppkt 2 – 5.

3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na niżej wskazany rachunek bankowy:
Bank Handlowy: Nr 80 1030 1508 0000 0005 5005 2067.

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poręczeń powinny być one wystawione na okres obejmujący wykonanie zamówienia. W tym przypadku Beneficjentem takich dokumentów musi być Zamawiający.

6. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej jak też poręczeń, muszą one być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na każde żądanie.

7. W trakcie realizacji umowy, Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 3, jednakże zmiana zabezpieczenia może być dokonana tylko z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

8. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu będzie zwracane z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

9. Zasady zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały określone we wzorze umowy znajdującym się w Sekcji IV.4.15 niniejszego Ogłoszenia.

IV.4.15 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego (dotyczy licytacji elektronicznej):

WZÓR UMOWY.

UMOWA Nr _______________

W dniu ____________ w Warszawie pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa –
Stołecznym Zarządem Rozbudowy Miasta, mającym siedzibę w Warszawie (kod: 00-099)
przy ul. Senatorskiej 29/31, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:
Pawła Barańskiego – p.o. Dyrektora SZRM,
a
____________ z siedzibą w _________ (kod: ______) przy ul. _________, zarejestrowaną __________ w dniu _______ r. przez _______________________ pod numerem __________ zgodnie ze stanem na dzień ___________ r. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

___________________

w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie licytacji elektronicznej – na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), procedura Nr RZP-II-WI/63/DZP-1/2010,
została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

Przedmiotem Umowy jest dostawa serwerów wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta – zgodnie z Formularzem Cenowym, stanowiącym załącznik do umowy.

§ 2.
Terminy realizacji Przedmiotu Umowy:
1) rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia podpisania niniejszej umowy;
2) zakończenie – w terminie do 10 dni od daty podpisania niniejszej umowy, tj. do dnia _________ .
§ 3.
1. Wykonawca w terminie, o którym mowa w § 2 pkt 2, w ramach określonego
w umowie Wynagrodzenia zobowiązuje się do dostarczenia Przedmiotu Umowy do siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31 w Warszawie.
2. Po wykonaniu obowiązków, o których mowa w ust. 1 oraz po przekazaniu przez Wykonawcę Zamawiającemu dokumentów dotyczących Przedmiotu Umowy (odpowiednio: atestów, certyfikatów CE, aprobat technicznych, deklaracji zgodności, dokumentów dopuszczających do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokumentów gwarancyjnych producentów/dystrybutorów, instrukcji obsługi i konserwacji oraz innych dokumentów wydanych przez producenta (w tym metody dostępu do kanałów pomocy (help-desk)) – w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem tych dokumentów na język polski) – zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, który po podpisaniu przez Zamawiającego będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury, o której mowa w § 6 ust.1.
3. Do dnia odbioru końcowego Przedmiotu Umowy Wykonawca ponosi ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z dostawą Przedmiotu Umowy (w szczególności uszkodzenia i straty).
4. Wykonawca od chwili rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy do chwili podpisania protokółu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za powstałe szkody.
5. Wykonawca oświadcza, że:
1) dostarczony Przedmiot Umowy będzie spełniać wszystkie wymagania techniczne i normy jakościowe, a w szczególności będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom określonym w załączniku do niniejszej umowy.
2) wszystkie elementy dostarczonego sprzętu będą kompatybilne ze sobą i zapewnią pełną funkcjonalność.
3) dostarczony Przedmiot Umowy będzie pochodził z oficjalnego kanału dystrybucji dedykowanego na terytorium Polski.
6. Dostarczone wyposażenie powinno być fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane i w stanie nienaruszonym, a także oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku dostarczenia wadliwego towaru Wykonawca zobowiązany jest do jego niezwłocznej wymiany na towar wolny od wad.
7. Ustala się, że:
1) w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed planowaną dostawą, Wykonawca powiadomi Zamawiającego faksem o terminie (data, godzina) planowanej dostawy. Zamawiający w odpowiedzi potwierdzi możliwość dostawy w planowanym terminie lub uzgodni z Wykonawcą inny termin,
2) odbiór Przedmiotu Umowy nastąpi protokółem odbioru końcowego, o którym mowa
w ust. 2,
3) od dnia podpisania przez Zamawiającego protokółu odbioru końcowego rozpocznie się bieg okresu gwarancji i rękojmi całego Przedmiotu Umowy.
8. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu będą przysługiwały następujące uprawnienia, w przypadku:
1) wad nadających się do usunięcia – Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad, wyznaczając jednocześnie termin na ich usunięcie,
2) wad nie nadających się do usunięcia – Zamawiający może:
a) obniżyć wynagrodzenie,
b) a gdy uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem – odstąpić od umowy lub żądać dostarczenia nowych elementów sprzętu serwerowego (wymiany), zachowując przy tym prawo do naliczania kar oraz do domagania się naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki w trybie ustalonym w § 8 – 9 niniejszej umowy.

§ 4.
1. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych, nie mają do niego praw osoby trzecie, nie jest przedmiotem żadnego postępowania
i zabezpieczenia.
2. Wykonawca gwarantuje niezmienną jakość dostarczanego Przedmiotu Umowy i na tę okoliczność, w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy, zapewni, że dokumenty gwarancyjne producenta/dystrybutora będą obejmowały co najmniej 36 miesięczny okres gwarancji w systemie ON-SITE 24/7, tj. wymiana lub naprawa w miejscu użytkowania Przedmiotu Umowy, czas reakcji na zgłoszenie w ciągu 24 godzin przez 7 dni w tygodniu.

§ 5.
1. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy określonego w § 1, zwane dalej Wynagrodzeniem – wynosi _____________ zł brutto (słownie złotych: __________), zgodnie z Formularzem Cenowym.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje całość kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy wraz z kosztami transportu i rozładunku, na warunkach określonych niniejszą umową, oraz wszelkie inne wydatki niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy.

§ 6.
1. Rozliczenie Wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 5 ust. 1, nastąpi jedną fakturą VAT, wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.
2. Faktura będzie wystawiona na Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie (kod 00-099), ul. Senatorska 29/31, NIP 526 00 15 797.
3. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT,
NIP: ____________________ i jest uprawniony do wystawiania faktur VAT.
4. Należności Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy płatne będą przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT, w ciągu 30 dni liczonych od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT,
wg zasad ustalonych w ust. 1.
5. Za termin zapłaty faktury uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi przelać na wskazany w fakturze rachunek, określoną kwotę.
6. Za nieterminową realizację prawidłowo wystawionej faktury, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. 5.

§ 7.
1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwane dalej Zabezpieczeniem, stanowiące 10% Wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1, w wysokości _________zł (słownie: ____________).
W przypadku nie zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy w terminie umownym oraz upływu terminu ważności Zabezpieczenia, (gdy nie zostanie wniesione nowe Zabezpieczenie), Zamawiający w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z niniejszej umowy zatrzyma należną kwotę zabezpieczenia z tego tytułu, poprzez potrącenie jej z faktury wystawionej przez Wykonawcę (dotyczy Zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu).
2. W ramach Zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, ustala się, że 100% wniesionej kwoty Zabezpieczenia będzie stanowiło zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego związanych z realizacją Przedmiotu Umowy.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy i przyjęcia go przez Zamawiającego w formie protokołu odbioru końcowego. Kwota zabezpieczenia, wniesiona w pieniądzu będzie podlegała zwrotowi – z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym była ona przechowywana, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku, prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

§ 8.
1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:
1) w wysokości 0,1% Wynagrodzenia brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy określonego w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po upływie terminu realizacji Przedmiotu Umowy określonego w § 2 pkt 2 umowy,
2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy określonego w § 5 ust. 1.
2. W przypadku niezapłacenia przez Wykonawcę kar umownych, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania do dobrowolnej zapłaty, Zamawiający zastrzega sobie prawo
do potrącania kar umownych z faktury wystawionej przez Wykonawcę oraz do pobrania ich z zabezpieczenia należytego wykonania Przedmiotu Umowy. Zapłacenie, potrącenie lub pobranie kary nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonywania pozostałych zobowiązań umownych.
3. Łączna wysokość naliczonych Wykonawcy kar umownych nie może przekroczyć 10% Wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1.
4. Postanowienia dotyczące kar umownych nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, jeżeli wartość szkody przekroczy wysokość kwot wynikających z naliczonych kar umownych.

§ 9.
1. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić jeżeli:
1) Wykonawca w istotny lub rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne i nie reaguje na pisemne zastrzeżenia Zamawiającego,
2) w toku czynności odbiorowych stwierdzono wady, o których mowa w § 3 ust. 8 pkt 2
lit. b),
3) Wykonawca jest w zwłoce w wykonaniu Przedmiotu Umowy przekraczającej okres 2 dni.
2. Niezależnie od przyczyn określonych w ust. 1, Zamawiający może odstąpić od umowy
w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym, a także w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy.
3. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić również w przypadku zajęcia majątku Wykonawcy lub jego znacznej części w postępowaniu egzekucyjnym.
4. W przypadku odstąpienia od umowy postanowienia niniejszego paragrafu oraz § 8 pozostają wiążące dla stron.

§ 10.
1. Z ramienia Zamawiającego do odbioru Przedmiotu Umowy zostaną wyznaczone osoby posiadające stosowne upoważnienie.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obie Strony.
3. Nie stanowi zmiany umowy:
1) zmiana adresów Wykonawcy i Zamawiającego,
2) zmiana adresów do korespondencji, o których mowa w ust. 5,
3) zmiana osób reprezentujących Zamawiającego, o których mowa w ust. 1,
4) utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści Umowy. W każdym takim przypadku Wykonawca ma obowiązek stosowania się do obowiązujących w danym czasie aktów prawa.
4. Zmiany wskazane w ust. 3 pkt 1-3 dokonywane są w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia danej Strony i wywołują skutek od dnia doręczenia go drugiej Stronie.
5. Wszelkie zawiadomienia i korespondencja związana z Umową powinna być kierowana pod następujące adresy:
1) Zamawiającego – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
ul. Senatorska 29/31
00-099 Warszawa
Polska

2) Wykonawcy – __________________________
6. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego pisemnego powiadamiania
o każdej zmianie ich siedziby lub adresu dla doręczeń korespondencji. W przypadku naruszenia powyższego obowiązku pismo skierowane listem poleconym na ostatni podany adres będzie uznane za doręczone skutecznie z dniem jego zwrotu przez pocztę po dwukrotnym awizowaniu.
7. Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie, na zasadzie porozumienia Stron. W przypadku braku takiego porozumienia, sporne kwestie rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
8. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie, bez pisemnej zgody obu Stron.
9. Umowa podlega prawu polskiemu.
10. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy,
a w szczególności przepisy ustawy: Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny.
11. Językiem korespondencji, dokumentacji oraz wszelkich kontaktów w sprawach realizacji niniejszej umowy jest język polski.
12. Umowa niniejsza została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym
1 egz. dla Wykonawcy, 3 egz. dla Zamawiającego.
13. Integralną część niniejszej umowy stanowi załącznik: Formularz Cenowy.

Załącznik: Formularz Cenowy – na ___ stronach;

Z A M A W I A J Ą C Y: W Y K O N A W C A:

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

1. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCÓW:

1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w Sekcji III.4.2), powinno być zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do niniejszego Ogłoszenia, zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego – www.szrm.pl, Katalog: Przetargi, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania wniosku przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. dokument musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie;

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, o którym mowa w Sekcji III.4.2) – w przypadku składania wniosku przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. dokument musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie;

3) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby, lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Sekcji III.4.2) i III.4.3), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienia w zakresie terminu wystawienia ww. dokumentów stosuje się odpowiednio.

2. WARUNKI ZAMKNIĘCIA LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ, o których mowa w Sekcji IV.4.13):
Zamawiający zamyka licytację, gdy w podstawowym czasie nie zostanie złożona żadna oferta (postąpienie) lub, gdy w ciągu 5 minut od złożenia oferty przez jednego z Wykonawców nie zostanie złożona żadna inna oferta, jednakże nie wcześniej niż po upływie 20 minut od otwarcia licytacji.

3. WYKONAWCA:

1) W licytacji może wziąć udział osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile spełniają warunki określone w Ustawie oraz w niniejszym Ogłoszeniu.

2) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3) Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

4. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

1) W sprawach procedury: Agata Kosiec – Specjalista ds. Zamówień Publicznych, Nr tel.: 0-22 312 44 21 – od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 15.00;

2) W sprawach przedmiotu zamówienia: Michał Bis – Starszy inspektor ds. informatyki, Nr tel.: 0-22 312-45-06 – od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 15.00;

3) W zakresie licytacji elektronicznej: Ryszard Jóźwik, Nr tel.: 0-22 443-14-09.

5. INFORMACJE O ADRESOWANIU KORESPONDENCJI I SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ:

1) W postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują faksem w języku polskim, przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna – z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt 2). Forma pisemna wymagana jest dla złożenia na wezwanie Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub złożenia na wezwanie Zamawiającego pełnomocnictw, na zasadach określonych w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dopuszcza złożenie ww. dokumentów (w tym pełnomocnictw) lub oświadczeń, wyjaśnień, wniosków, informacji oraz zawiadomień w formie faksu, przy czym muszą one być złożone w stosownym terminie i potwierdzone niezwłocznie na piśmie. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
UWAGA! W przypadku nie potwierdzenia faktu otrzymania odpowiednio oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji, przyjmuje się, że przedmiotowe dokumenty nie zostały przekazane.

2) Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji, zgodnie z art. 77 ustawy, Zamawiający i Wykonawcy przekazują wnioski, oświadczenia i inne informacje drogą elektroniczną, za pomocą platformy, na której prowadzona jest licytacja.

3) Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31. Nr faksu do przesyłania korespondencji: 0-22 312-44-90; Nr telefonu kontaktowego 0-22 312 44 21;
UWAGA: Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez Wykonawców powyższego wymogu.

6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU, FORMA SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW:

1) Wniosek, przygotowany z zachowaniem formy pisemnej, należy sporządzić w języku polskim, pod rygorem nieważności w sposób czytelny, na papierze, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

2) Treść wniosku musi odpowiadać wymaganiom zawartym w treści ogłoszenia o zamówieniu. Wniosek musi zawierać wymagane w ogłoszeniu oświadczenia lub dokumenty (w tym pełnomocnictwo – w przypadku, gdy Wykonawcę (-ów) reprezentuje pełnomocnik).

3) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik, do wniosku musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

4) W przypadku załączenia do wniosku dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do wniosku tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

5) Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że w przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa, pełnomocnictwo musi zostać poświadczone za zgodność z oryginałem przez mocodawcę lub przez notariusza.
UWAGA! W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, które będą brały udział w realizacji zamówienia, a na ich zasobach oraz zdolnościach finansowych będzie polegał Wykonawca (zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 2b Ustawy), kopie dokumentów dotyczące odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów mają być poświadczone ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM przez Wykonawcę lub te podmioty.

6) Wszelkie poprawki w treści wniosku, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania wniosku, mogą być dokonane tylko poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

7) Osoba lub osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (wynikające z aktualnego odpisu z właściwego rejestru – jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru – albo pełnomocnictwa) w imieniu Wykonawcy winny podpisać:
a) każdą zapisaną (zadrukowaną) stronę wniosku wraz z wymaganymi oświadczeniami lub dokumentami,
b) wszelkie zmiany w treści wniosku (poprawki, przekreślenia, dopiski), w przeciwnym wypadku zmiany nie będą uwzględnione.

8) Podpis lub podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy (wynikające z aktualnego odpisu z właściwego rejestru – jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru – albo pełnomocnictwa) w imieniu Wykonawcy muszą być czytelne lub opisane pieczęciami imiennymi.

9) Pożądane jest, aby wszystkie strony wniosku były kolejno ponumerowane. Zaleca się, aby wniosek złączyć w sposób uniemożliwiający wysunięcie którejkolwiek kartki. Numeracja stron powinna rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie wniosku.

10) Informacje zawarte we wniosku, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), co do których Wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania wniosków, że nie mogą być one udostępniane – muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA WROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI. Strony, na których znajdują się zastrzeżone informacje, należy:
a) załączyć jako odrębną część, nie złączoną z wnioskiem w sposób trwały,
b) ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części wniosku.
UWAGA! Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki niezastrzeżenia przez Wykonawcę w Formularzu Wniosku informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

11) Wniosek należy umieścić w dwóch trwale zamkniętych, nieprzezroczystych opakowaniach np. kopertach. Opakowania powinny być zalakowane lub odpowiednio zabezpieczone w sposób uniemożliwiający bezśladowe otwarcie (np. podpisanie na wszystkich połączeniach). Opakowanie zewnętrzne powinno być zaadresowane na Zamawiającego z dopiskiem: Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej na: Dostawę serwerów wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, oraz zawierać ostrzeżenie o treści: Nie otwierać przed terminem otwarcia wniosków. Opakowanie wewnętrzne poza oznakowaniem jak wyżej określono, powinno być opatrzone pełną nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego). W przypadku wniosku składanego przez wykonawców występujących wspólnie, wniosek należy opatrzyć w sposób jak opisano wyżej, pełną nazwą i dokładnym adresem wszystkich Wykonawców składających wniosek wspólnie, z zaznaczeniem lidera.
UWAGA! Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższych wymogów.

7. ZASADY WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawierać będzie, w chwili zamknięcia licytacji elektronicznej, najniższą cenę brutto realizacji całego zamówienia.

8. KOSZT PRZYGOTOWANIA WNIOSKU:
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

9. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE W CELU ZAWARCIA UMOWY:

1) Zamawiający podpisze umowę, po zatwierdzeniu wyników licytacji z tym Wykonawcą, który w chwili zamykania licytacji elektronicznej zaproponował najniższą cenę realizacji przedmiotowego zamówienia, przy czym Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnej ze wzorem umowy, zawartym w Sekcji IV.4.15) niniejszego Ogłoszenia.

2) Po zamknięciu licytacji elektronicznej, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Wykonawca, który został zwycięzcą licytacji elektronicznej ma obowiązek przekazać Zamawiającemu wypełniony Formularz Cenowy, stanowiący Załącznik nr 5 do niniejszego Ogłoszenia, zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego – www.szrm.pl, Katalog: Przetargi.
Ceny jednostkowe w ww. Formularzu mają zostać określone tak, aby łączna cena brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia była co najwyżej równa cenie, która wygrała licytację elektroniczną.
Formularz powinien zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia propozycję ceny oferty brutto (z podatkiem VAT), obejmującej cenę za wykonanie całości zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy. W cenie Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotowego zamówienia, w tym w szczególności koszt: dostarczenia wyposażenia do siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, transportu dostarczanego wyposażenia.
Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian bez zgody Zamawiającego np. w ilościach jednostek miary, określonych przez Zamawiającego w poszczególnych pozycjach Formularza Cenowego jest niedopuszczalne.
Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w Formularzu Cenowym.
Ewentualne upusty cenowe oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych brutto.
Wszystkie składniki cenowe określone w Formularzu Cenowym, powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Cena brutto podana przez Wykonawcę ustalana jest na cały okres obowiązywania umowy i nie podlega waloryzacji.

3) O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego po dostarczeniu ww. dokumentu.

4) Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany będzie dostarczyć kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem:
a) decyzji o nadaniu numeru NIP,
b) aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków – w przypadku gdy Wykonawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (wymagającą zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej),
c) w przypadku Wykonawców występujących wspólnie również umowy regulującej współpracę tych Wykonawców,
d) dowód dokonania wpłaty przelewem zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w przypadku gdy zabezpieczenie będzie wnoszone w pieniądzu. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach określonych w Sekcji IV.4.14 niniejszego Ogłoszenia Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu oryginał zabezpieczenia.

10. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH:
Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będą w polskich złotych.

11. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH DO OGŁOSZENIA:
1) Formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej – Załącznik Nr 1.
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – Załącznik Nr 2.
3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik Nr 3.
4) Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom – Załącznik Nr 4.
5) Formularz Cenowy – Załącznik Nr 5.

UWAGA: Ww. Załączniki zamieszczone są na stronie internetowej Zamawiającego – www.szrm.pl, Katalog: Przetargi..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Nr sprawy: RZP-II-WI/63/DZP-1/2010
Warszawa, dnia 29 listopada 2010 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie licytacji elektronicznej na: Dostawę serwerów wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta.

Zamawiający, działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż:

unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wpłynęły mniej niż dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej albo nie została złożona żadna oferta.

Do upływu terminu na składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, tj. do dnia 29 listopada 2010 r. do godziny 11:30 wpłynął jeden wniosek, wobec czego przedmiotowe postępowanie podlega unieważnieniu.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Materiały do pobrania dla oferentów:

Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia – Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej – pobierz
Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu okreslonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – pobierz
Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – pobierz
Załącznik Nr 4 do Ogłoszenia – Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom – pobierz

Załącznik Nr 5 do Ogłoszenia – Formularz cenowy –pobierz

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 7 lutego 2011 godz 7:00
Ostatnia aktualizacja: ppakier - 21 listopada 2016 godz 13:38