sobota, 18 września 2021

Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w obiekcie Centrum Interpretacji Zabytku w Warszawie ul. Brzozowa 11/13 – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy Nr 39/PLO236/NMF/2008 – zgodnie z protokółem konieczności Nr 1 z dnia 16.09.2010 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w obiekcie Centrum Interpretacji Zabytku w Warszawie ul. Brzozowa 11/13 – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy Nr 39/PLO236/NMF/2008 – zgodnie z protokółem konieczności Nr 1 z dnia 16.09.2010 r
Numer ogłoszenia: 326855 – 2010; data zamieszczenia: 17.11.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 317611 – 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w obiekcie Centrum Interpretacji Zabytku w Warszawie ul. Brzozowa 11/13 – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy Nr 39/PLO236/NMF/2008 – zgodnie z protokółem konieczności Nr 1 z dnia 16.09.2010 r.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) podstemplowywanie zagrożonych fundamentów, ścian, stropów, belek, nadproży, podciągów i słupów żelbetowych dodatkowymi stemplami, 2) wzmacnianie zagrożonych fundamentów, ścian, stropów, belek, podciągów, nadproży i słupów żelbetowych dodatkowym zbrojeniem i betonem, 3) rozbiórka oraz wyburzenie podłoża, ścian, ław, stropów fundamentowych i filarów wykonanych ze zbrojonego betonu, 4) rozbiórka stropów ceramicznych, 5) rozbiórka i wyburzenie fundamentów oraz murów wykonanych z kamienia polnego i cegły zwykłej na zaprawie cementowej, 6) usunięcie kolizji związanych z biegiem kanałów i przestrzeni instalacji technicznych, 7) demontaż istniejących i wykonanie żeliwnych rur kanalizacyjnych odprowadzających ścieki użytkowe oraz wodę deszczową, 8) demontaż istniejących i wykonanie spawanych rur stalowych instalacji wodnych i c.o., 9) demontaż i wykonanie blaszanych rur spustowych oraz obróbek blacharskich, 10) usuwanie, wywóz gruzu, kamieni polnych, bloków oraz brył ceglanych i betonowych.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie Projektu pod nazwą: Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowych piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.11.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Usługi Dla Ludności MURARSTWO Stanisław Karwowski, ul. Chełmżyńska 76, 04-247 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 105685,25 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 105000,00
Oferta z najniższą ceną: 105000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 105000,00
Waluta: PLN.
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b. Przedmiot zamówienia dodatkowego nie był objęty przedmiotem zamówienia podstawowego. Udzielenie zamówienia na roboty dodatkowe określone w protokóle konieczności Nr 1 z dnia 16 września 2010 r. jest niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego. Zamówienie podstawowe nie będzie możliwe do zrealizowania zarówno w częściowym jak i w pełnym zakresie bez wykonania robot dodatkowych, czyli bez konieczności udzielenia zamówienia dodatkowego. Konieczność wykonania robót dodatkowych wyniknęła w trakcie prowadzonych prac budowlanych co zostało potwierdzone w powyższym protokóle konieczności. Wykonanie przedmiotowych robót wynika z podstawowych zasad sztuki budowlanej, co oznacza, że ich niewykonanie uniemożliwi realizację zamówienia podstawowego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamawiający i Wykonawca powzięli wiadomość o okolicznościach skutkujących koniecznością udzielenia zamówienia dodatkowego w trakcie prowadzonych robót budowlanych. Możliwość przewidzenia wspomnianych powyżej okoliczności miała miejsce w trakcie prowadzonych robót budowlanych. Zważywszy na fakt, że przedmiotowy obiekt budowlany jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków, odbudowywanych etapami w latach 50, 60 i 70 z zastosowaniem różnych, często odmiennych technologii budowlanych o nienajlepszej jakości wykonania w oparciu o wcześniejszą strukturę architektoniczno-budowlaną zniszczoną w 1944 r. w czasie Powstania Warszawskiego, który w trakcie swojego dotychczasowego użytkowania był wielokrotnie przebudowywany, poddany najprzeróżniejszym przeróbkom, adaptowany do różnych funkcji oraz nie zawsze właściwie użytkowany przez dotychczasowych użytkowników i właściwie zabezpieczony przed działaniem czynników atmosferycznych, przewidzenie przedmiotowej konieczności przed rozpoczęciem robót budowlanych było w praktyce niemożliwe. Konieczność udzielenia zamówienia dodatkowego jest następstwem sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. W przypadku tego typu obiektów budowlanych określenie rzeczywistego stanu technicznego wszystkich składowych elementów budowlanych tworzących obiekt budowlany zwłaszcza tych znajdujących się pod powierzchnią terenu lub zakrytych przez inne elementy konstrukcyjne, warstwy izolacyjne oraz instalacje i urządzenia techniczne, możliwe jest dopiero po rozpoczęciu robót budowlanych, a więc po ich odsłonięciu, odkopaniu i odkryciu, w trakcie prowadzonych prac rozbiórkowo-wyburzeniowych lub w trakcie robót związanych z wymianą poszczególnych elementów konstrukcyjnych zmieniających układ i parametry struktury nośnej obiektu budowlanego. Biorąc powyższe po uwagę wykonanie robót dodatkowych było niemożliwe do przewidzenia na etapie przygotowania i prowadzenia postępowania w wyniku, którego zostało udzielone zamówienie podstawowe – Umowa Nr 63/DZP-2/2010 z dnia 24.05.2010 r. Wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, z uwagi na to, że bez wykonania tego zamówienia uniemożliwione będzie bezpieczne i prawidłowe funkcjonowanie obiektu. Powyższe roboty zostaną zlecone Stanisławowi Karwowskiemu Usługi dla Ludności Murarstwo z siedzibą przy ul. Chełmżyńskiej 76 w Warszawie (kod: 04-247) który jest Wykonawcą robót budowlanych w obiekcie Centrum Interpretacji Zabytku w Warszawie ul. Brzozowa 11/13 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowych piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy Nr 39/PLO236/NMF/2008.

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 6 lutego 2011 godz 13:51
Ostatnia aktualizacja: ppakier - 21 listopada 2016 godz 14:08