wtorek, 7 grudnia 2021

Warszawa: Dostawa wyposażenia dla pomieszczeń kuchni Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w ramach zadania pn. Modernizacja bloku żywienia w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 6 przy ul. Brożka 26
Numer ogłoszenia: 3041 – 2015; data zamieszczenia: 09.01.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta , ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szrm.pl Katalog: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyposażenia dla pomieszczeń kuchni Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w ramach zadania pn. Modernizacja bloku żywienia w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 6 przy ul. Brożka 26.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) dokonanie obmiarów pomieszczeń w celu dostosowania wymiarów wyposażenia do rzeczywistych wymiarów pomieszczeń, 2) sprzedaż, dostarczenie, rozstawienie, zamontowanie wyposażenia we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach, a także jego uruchomienie oraz wykonanie przed odbiorem przez osoby uprawnione rozruchu, prób funkcjonalnych i sprawności urządzeń, zapewnienie wykonania rozruchu urządzeń przez serwis producenta, jeżeli jest taki wymóg dla zachowania gwarancji. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Formularz Zestawienie kosztów zamówienia, stanowiący załącznik Nr 5 do SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.14.10.00-2, 39.71.10.00-9, 34.92.84.80-6, 39.71.31.00-4, 42.51.30.00-5, 42.21.40.00-9, 42.92.31.10-6, 44.41.13.00-7, 42.13.14.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń: 1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie. 2) Wykazu wykonanych głównych dostaw – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ, w którym Wykonawca wykaże się wykonaniem* w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną dostawą urządzeń gastronomicznych lub/i wyposażenia zaplecza kuchennego lub/i stołówki o wartości zamówienia co najmniej 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto **, Uwaga! (1) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem dostaw muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie. (2) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów – Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 3) dowody dotyczące głównych dostaw, określające czy dostawy zostały wykonane należycie (poświadczenie lub oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. poświadczenia). Uwaga: W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w Wykazie wykonanych głównych dostaw zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej. Za główne dostawy Zamawiający rozumie, te które wypełniają swym zakresem zamówienia określone powyżej. * Za wykonaną dostawę Zamawiający rozumie taką dostawę (tj. dostawę, dostawę wraz z rozmieszczeniem lub dostawę wraz z instalacją/montażem dostarczonej rzeczy), która została zrealizowana w ramach danej umowy i odebrana przez Zamawiającego/Odbiorcę jako należycie wykonana. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie. ** W przypadku, gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/podmiotem a Zamawiającym/odbiorcą za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień 09.01.2015 r.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Poza oświadczeniami lub dokumentami, o których mowa w Sekcji III.4 niniejszego ogłoszenia, Wykonawca składający Ofertę musi dodatkowo załączyć: 1) Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3) Wypełniony Formularz Zestawienie kosztów zamówienia – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ. 4) Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom lub nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ. Uwaga! W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 – Cena – 90

2 – Okres gwarancji zamówienia – 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany oraz warunki tych zmian zostały określone we wzorze umowy (w szczególności w § 12 umowy) – stanowiącej załącznik Nr 8 do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szrm.pl Katalog: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro, pokój Nr 22).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.01.2015 godzina 11:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro, pokój Nr 22).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający informuje, że: a) dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.2 w wierszu pierwszym, powinien być zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie; b) w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.2 w wierszu drugim, musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie, c) w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.4 musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 11750 – 2015; data zamieszczenia: 16.01.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 3041 – 2015 data 09.01.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, fax. 022 3124490.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.01.2015 godzina 11:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro, pokój Nr 22).

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.01.2015 godzina 11:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro, pokój Nr 22).

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy: RZP-II-WI/1/DZP-1/2015                                                    04 marca 2015 r.

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę wyposażenia dla pomieszczeń kuchni Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w ramach zadania pn. „Modernizacja bloku żywienia w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 6 przy ul. Brożka 26”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – zwana dalej Ustawą – zawiadamia, iż:

 Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 6 złożoną przez Wykonawcę – INVEST HORECA BISTRO, Mariusz Gajdos, ul. Zawiszy Czarnego 24, 33-300 Nowy Sącz.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert, przyjętych w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 23 stycznia 2015 r. do godz. 11:30 zostało złożonych szesnaście Ofert (w tym Oferta Nr 3 została wycofana przez Wykonawcę: STALLAS” s.c. Szymon Laskowski, Kazimierz Grochowski, Wojnowice 2c, 64-113  Osieczna) przez niżej wymienionych Wykonawców:

1.      Oferta Nr 1 – SPEC GASTRO, Przemysław Bączkiewicz, ul. Wiosenna 127, 42-622 Świerklaniec;

2.      Oferta Nr 2 – Invest Horeca Jacek Gargula, ul. Bolesława Prusa 151 a, 33-300 Nowy Sącz;

3.      Oferta Nr 3 – wycofana;

4.      Oferta Nr 4 – M&M GASTRO, ul. Ociepki 8A, 40-413 Katowice;

5.      Oferta Nr 5 – Ultra – Gastro, Jachimowski, Zaliszewski, Spółka komandytowa, ul. Bór 18/24, 42-202 Częstochowa;

6.      Oferta Nr 6 – INVEST HORECA BISTRO, Mariusz Gajdos, ul. Zawiszy Czarnego 24, 33-300 Nowy Sącz;

7.      Oferta Nr 7 – IGLOO, ul. Kazimierza Wielkiego 13, 32-700 Bochnia;

8.      Oferta Nr 8 – STALLAS” s.c. Szymon Laskowski, Kazimierz Grochowski, Wojnowice 2c, 64-113 Osieczna;

9.      Oferta Nr 9 – PHPU ZUBER, Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29c, 50-424 Wrocław;

10.  Oferta Nr 10 – W&W DESIGN, Katarzyna Kaczmarczyk, ul. Pokoju 8A/7, 40-859 Katowice;

11.  Oferta Nr 11 – GAMA PLAWGO & ZAWISZA SP.J., ul. Szczecińska 25A, 75-122 Koszalin;

12.  Oferta Nr 12 – PPUH “Activus” Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 4, 91-342 Łódź;

13.  Oferta Nr 13 – TECHNICA GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Miłosna 2, Ochaby Małe, 43-430 Skoczów;

14.  Oferta Nr 14 – Hurtownia ROBIN Danuta Rogaczewska, ul. Łączna 39, 41-303  Dąbrowa Górnicza;

15.  Oferta Nr 15 – GASTRO POLBERG, Jarosław Polberg, ul. Dołowa 20, 03-108 Warszawa;

16.  Oferta Nr 16 – GOGA, Grażyna Staszewska, ul. Podłużna 28, 03-290 Warszawa;

przy czym:

–  Oferta Nr 4 – została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 oraz  art. 89 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 24 ust. 4 Ustawy;

–  Oferta Nr 5 – została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy;

–  Oferta Nr 7 – została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 24 ust. 4;

–  Oferta Nr 8 – została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 24 ust. 4 Ustawy;

–  Oferta Nr 14 – została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 24 ust. 4 Ustawy.

Oferty: Nr 1, Nr 2, Nr 6, Nr 9, Nr 10, Nr 11, Nr 12, Nr 13, Nr 15 i Nr 16 – spełniają wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego Zamawiający podaje poniżej punktację przyznaną Ofertom: Nr 1, Nr 2, Nr 6, Nr 9, Nr 10, Nr 11, Nr 12, Nr 13, Nr 15, Nr 16 w kryteriach oceny ofert: „Cena” oraz  „Okres gwarancji zamówienia” oraz łączną punktację:

Numer oferty Liczba pkt w kryteriumCena Liczba pkt w kryteriumOkres gwarancji zamówienia Razem
1  167 529,69

___________________  x 90 = 88,1 pkt.

171 068,40

      36

______________ x 10 = 4,0 pkt.

90

92,1 pkt.
2 167 529,69___________________  x 90 = 77,1 pkt.

195 619,52

      40______________ x 10 = 4,4 pkt.

90

81,5 pkt.
6 167 529,69___________________  x 90 = 90,0 pkt.

167 529,69

      36______________ x 10 = 4,0 pkt.

90

94,0 pkt.
9 167 529,69___________________  x 90 = 78,3 pkt.

192 679,50

      36______________ x 10 = 4,0 pkt.

90

82,3 pkt.
10 167 529,69___________________  x 90 = 68,8 pkt.

219 075,30

      24______________ x 10 = 2,7 pkt.

90

71,5 pkt.
11 167 529,69___________________  x 90 = 78,3 pkt.

192 445,80

      90______________ x 10 = 10,0 pkt.

90

88,3 pkt.
12 167 529,69___________________  x 90 = 86,2 pkt.

174 921,99

      24______________ x 10 = 2,7 pkt.

90

88,9 pkt.
13 167 529,69___________________  x 90 = 70,3 pkt.

214 489,58

      24______________ x 10 = 2,7 pkt.

90

73,0 pkt.
15 167 529,69___________________  x 90 = 85,9 pkt.

175 570,20

      36______________ x 10 = 4,0 pkt.

90

89,9 pkt.
16 167 529,69___________________  x 90 = 89,3 pkt.

168 917,13

      24______________ x 10 = 2,7 pkt.

90

92,0 pkt.

Zastepca Dyrektora

ds. technicznych

Jan Leśniewski

 

Załączniki do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

Załącznik Nr 1 do SIWZ – druk Oferta – pobierz

Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – pobierz

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wykaz wykonanych głównych dostaw – pobierz

Załącznik Nr 4 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia art. 24 ust. 1 – pobierz

Załącznik Nr 5 do SIWZ – Formularz Zestawienie kosztów Zamówienia – pobierz

Załącznik Nr 6 do SIWZ – Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonwacom lub nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu spełniania warunków udziału w postepowaniu – pobierz

Załącznik Nr 7 do SIWZ – Zobowiązanie innego podmiotu udostępniajacego swoje zasoby Wykonawcy – pobierz

Załącznik Nr 8 do SIWZ – Wzór umowy – pobierz

Załącznik Nr 9 do SIWZ – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że podmiot nie należy do grupy kapitałowej – pobierz

Załącznik Nr 10 do SIWZ – Rysunek przedstawiający usytuowanie wyposażenia – Rzut piwnic – pobierz

Załącznik Nr 11 do SIWZ – Rysunek przedstawiający usytuowanie wyposażenia – Rzut parteru – pobierz

 

 

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego (korespondencja):

Pismo SZRM z dnia 16.01.2015 r. – przesunięcie terminu składania ofert – pobierz

Pismo z dnia 20.01.2015 r. – pobierz

Zmodyfikowany Załącznik Nr 5 do SIWZ – formularz Zestawienie kosztów zamówienia – z rozszerzeniem.doc – pobierz

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Warszawa: Dostawa wyposażenia dla pomieszczeń kuchni Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w ramach zadania pn. Modernizacja bloku żywienia w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 6 przy ul. Brożka 26.
Numer ogłoszenia: 35945 – 2015; data zamieszczenia: 13.03.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 3041 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyposażenia dla pomieszczeń kuchni Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w ramach zadania pn. Modernizacja bloku żywienia w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 6 przy ul. Brożka 26..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) dokonanie obmiarów pomieszczeń w celu dostosowania wymiarów wyposażenia do rzeczywistych wymiarów pomieszczeń, 2) sprzedaż, dostarczenie, rozstawienie, zamontowanie wyposażenia we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach, a także jego uruchomienie oraz wykonanie przed odbiorem przez osoby uprawnione rozruchu, prób funkcjonalnych i sprawności urządzeń, zapewnienie wykonania rozruchu urządzeń przez serwis producenta, jeżeli jest taki wymóg dla zachowania gwarancji. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Formularz Zestawienie kosztów zamówienia, stanowiący załącznik Nr 5 do SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.14.10.00-2, 39.71.10.00-9, 34.92.84.80-6, 39.71.31.00-4, 42.51.30.00-5, 42.21.40.00-9, 42.92.31.10-6, 44.41.13.00-7, 42.13.14.00-0, 39.14.10.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.03.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 15.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 5.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • INVEST HORECA BISTRO, Mariusz Gajdos, ul. Zawiszy Czarnego 24, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 151805,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 167529,69
  • Oferta z najniższą ceną: 152932,05 / Oferta z najwyższą ceną: 219075,30
  • Waluta: PLN.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 9 stycznia 2015 godz 10:46
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 29 listopada 2016 godz 12:50