wtorek, 7 grudnia 2021

Warszawa: Sprzątanie powierzchni wewnętrznych, zewnętrznych i pielęgnacja zieleni oraz w okresie zimowym odśnieżanie ciągów komunikacyjnych pieszych, parkingu i zjazdu do garażu – nieruchomości przy ul. Senatorskiej 29/31 w Warszawie
Numer ogłoszenia: 302724 – 2015; data zamieszczenia: 10.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta , ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.szrm.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzątanie powierzchni wewnętrznych, zewnętrznych i pielęgnacja zieleni oraz w okresie zimowym odśnieżanie ciągów komunikacyjnych pieszych, parkingu i zjazdu do garażu – nieruchomości przy ul. Senatorskiej 29/31 w Warszawie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiot Zamówienia obejmuje:
1) Sprzątanie powierzchni wewnętrznej o łącznej wielkości ok. 2.760 m2 zgodnie z Załącznikiem Nr 13 do SIWZ przez minimum 6 osób.
2) Sprzątanie powierzchni zewnętrznej (w tym pielęgnacja zieleni i odśnieżanie w okresie zimowym) o łącznej wielkości ok. 1.134 m2 zgodnie z Załącznikiem Nr 14 i Nr 15 do SIWZ przez minimum 2 osoby.

2. Zakres Przedmiotu Zamówienia obejmuje w szczególności:
1) Prace wykonywane codziennie:
a) Zamiatanie/odkurzanie i mycie podłóg oraz schodów;
b) Odkurzanie wykładzin i dywanów;
c) Wycieranie kurzu z mebli i parapetów; monitorów i obudów komputerowych, klawiatur, myszek, aparatów telefonicznych, krzeseł, urządzeń biurowych, lamp biurowych, wieszaków na ubrania, przeszkleń, ram i ościeżnic, gniazd elektrycznych, telefonicznych i komputerowych, wyłączników światła, wentylatorów (wiatraków) stojących przenośnych, kaloryferów;
d) W łazienkach: mycie glazury na ścianach, mycie podłóg, sanitariatów wraz ze wszystkimi urządzeniami i wyposażeniem, dezynfekcja, czyszczenie szczotek do WC wraz z pojemnikami; drzwi z futrynami i klamkami;
e) Usuwanie rdzy i kamienia oraz innych nieczystości z urządzeń sanitarnych;
f) W kuchenkach: mycie szafek, blatów, glazury, podłóg wraz ze wszystkimi urządzeniami i wyposażeniem;
g) Mycie podłóg z marmuru, kamienia naturalnego, terakoty i lastryka specjalnymi preparatami przystosowanymi do określonego podłoża wraz z polerowaniem (przy zastosowaniu środków antypoślizgowych do kamienia);
h) Mycie poręczy i balustrad przy schodach wewnętrznych i zewnętrznych, drzwi, framug, listew osłaniających instalacje;
i) Opróżnianie pojemników na śmieci w tym pojemników w urządzeniach do niszczenia dokumentów oraz wynoszenie ich zawartości do pojemników na odpady, wymianę worków na śmieci we wszystkich pomieszczeniach, w których są kosze na śmiecie oraz na korytarzach;
j) Likwidowanie pajęczyn, utrzymywanie w stanie czystości gablot, obrazów i antyram;
k) Odkurzanie mebli tapicerskich, skórzanych oraz utrzymywanie ich w należytej czystości;
l) Mycie luster w łazienkach oraz pozostałych pomieszczeniach biurowych przeznaczonymi do tego środkami;
m) Uzupełnianie papieru toaletowego, mydła, ręczników, worków na śmieci;
n) Sprzątanie terenu zewnętrznego wokół budynku (zamiatanie, usuwanie zanieczyszczeń, opróżnianie popielnic), w tym parkingu wraz z przynależnymi chodnikami oraz czterech miejsc parkingowych wyznaczonych kopertami przy ul. Canaletta oraz opaski wokół budynku, a także wewnętrznego patio; grabienie i usuwanie liści i innych zanieczyszczeń, koszenie i grabienie trawy oraz podlewanie w razie potrzeby, usuwanie przekwitłych kwiatostanów;
o) Utrzymywanie w stałej czystości zjazdu do garażu, zamiatanie i usuwanie zanieczyszczeń.
2) Prace wykonywane raz w tygodniu:
a) Pokrywanie mebli emulsją zabezpieczającą;
b) Mycie i dezynfekcja koszy na śmiecie;
c) Mycie kratek wentylacyjnych;
d) Mycie żyrandoli, ściennych punktów świetlnych, halogenów w suficie, lampek na biurkach, tablic informacyjnych, skrzynek hydrantowych i grzejników, parapetów, wyłączników światła;
e) Mycie i doczyszczanie przeszkleń, ram, ościeżnic i ścianek przeszklonych;
f) Mycie szafek i szaf serwerowych;
g) Wycieranie kurzu z drzwiczek skrzynek elektrycznych.
3) Prace wykonywane raz w miesiącu:
a) Mycie gniazd elektrycznych, komputerowych, telefonicznych;
b) Mycie znaków ewakuacyjnych, drzwiczek skrzynek elektrycznych;
c) Przecieranie na wilgotno wentylatorów wyciągowych i wywietrzników w suficie;
d) Mycie plexi nad świetlikiem w pomieszczeniu nr 16;
e) Konserwacja posadzek środkami dostosowanymi do rodzaju powierzchni;
f) Konserwacja schodów do budynku.
4) Prace doraźne wykonywane według potrzeb:
a) Punktowe usuwanie plam i czyszczenie posadzek, ścian w glazurze, powierzchni tapicerowanych, meblowych i szklanych, wykładzin i dywanów, drzwi, schodów;
b) Uzupełnianie odświeżaczy powietrza i kostek zapachowych do muszli sedesowych oraz innych materiałów eksploatacyjnych w razie potrzeby;
c) Czyszczenie wnętrz szaf na dokumenty;
d) Gruntowne czyszczenie mebli i krzeseł;
e) Zalewanie wodą kratek odpływowych;
f) Sporadyczne sprzątanie po drobnych pracach remontowych (wraz z doczyszczaniem);
g) Czyszczenie kratki odpływowej na zjeździe do garażu.
5) Prace wykonywane sezonowo:
a) W okresie wiosennym, letnim i jesiennym – należy dbać o czystość całej posesji i pielęgnować zieleń na jej terenie, w tym: regularnie kosić, grabić, nawozić trawę oraz w miarę potrzeby przycinać krzewy i drzewa, a także odtwarzać zniszczone części trawnika; na bieżąco usuwać chwasty wyrastające pomiędzy kostką brukową na parkingu oraz na opasce wokół budynku, nie dopuszczać do przylegania do elewacji budynku roślin pnących; podlewać trawniki i kwiaty, drzewa i rośliny zarówno w patio, jak i na terenie zewnętrznym; usuwać samosiejki i przekwitłe kwiatostany, osadzać donice kwiatowe i na bieżąco pielić oraz wymieniać przekwitłe sadzonki na nowe;
b) W okresie zimowym – odśnieżać, oczyszczać i posypywać piaskiem z solą lub innymi, odpowiednimi środkami chemicznymi wszystkie zewnętrzne powierzchnie utwardzone, tj. wejścia do budynków, schody wejściowe (bez soli), zjazd do garażu, miejsca parkingowe oraz ciągi komunikacyjne – niezależnie od dnia tygodnia, przy czym wyżej wymienione miejsca muszą być oczyszczone do godz. 7:00 rano, łącznie z usunięciem śniegu, lodu i błota; odśnieżanie musi być wykonywane przy udziale optymalnej ilości osób, która umożliwi sprawne i terminowe wykonanie usługi, ponadto Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego wywożenia śniegu we własnym zakresie i na własny koszt, w ramach wynagrodzenia określonego w umowie;
c) minimum dwukrotne* w ciągu roku mycie wszystkich okien w terminach uzgodnionych z Zamawiającym;
*ostateczna częstotliwość mycia okien w ciągu roku zostanie ustalona na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w najkorzystniejszej ofercie.

3. Szczegółowy zakres Przedmiotu Zamówienia określają Załączniki od Nr 12 do Nr 15 do SIWZ.

4. Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2018 r..

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.92.00-4, 90.61.00.00-6, 77.30.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2018.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 2.700,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące siedemset i 00/100) – zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale XV SIWZ

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny sprawdzenia ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:
1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie;
2) Wykazu wykonanych lub/i wykonywanych głównych usług – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ – w którym Wykonawca wykaże się wykonaniem* lub/i wykonywaniem** w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzech usług, z których każda polegała na sprzątaniu łącznie pomieszczeń biurowych o pow. min. 2500 m2 i sprzątaniu terenu zewnętrznego o powierzchni min. 1000 m2 wraz z pielęgnacją zieleni i odśnieżaniem.
*Za wykonaną usługę Zamawiający rozumie taką usługę, która została zrealizowana w ramach danej umowy i odebrana przez Zamawiającego/Odbiorcę jako należycie wykonana. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie.
** W przypadku usług wykonywanych (nie zakończonych) datą ich wykonania będzie data wystawienia dokumentu potwierdzającego ich należyte wykonanie z zastrzeżeniem, że ww. dokument nie powinien być wystawiony wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3) Dowodów dotyczących głównych usług, określających czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (poświadczenie lub oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. poświadczenia, z zastrzeżeniem, że ww. poświadczenie w odniesieniu do wykonywanych usług, nie powinno być wystawione wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).
Uwaga: W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie wykonanych lub/i wykonywanych głównych usług zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej.
Uwaga!
(1) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem lub/i wykonywaniem ww. usług muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
(2) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów – Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia na potrzeby wykonania zamówienia – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 8 do SIWZ. Za główne usługi Zamawiający rozumie te, które wypełniają swym zakresem zamówienia określone powyżej.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:
1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie;
2) Wykazu osób, które będą uczestniczyć wykonywaniu zamówienia – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ, w którym Wykonawca wykaże się:
a) dysponowaniem co najmniej sześcioma osobami do sprzątania powierzchni wewnętrznej i co najmniej dwiema osobami do sprzątania terenu zewnętrznego (w tym co najmniej jedną osobą posiadającą średnie wykształcenie ogrodnicze lub terenów zieleni, która będzie nadzorowała lub wykonywała prace ogrodnicze),
b) dysponowaniem co najmniej jedną osobą – koordynatorem (kierownikiem ekipy) pełniącym nadzór nad osobami sprzątającymi powierzchnie wewnętrzne i teren zewnętrzny, odpowiedzialnym za koordynację, kontrolę jakości usług i kontakty z Zamawiającym.
Uwaga!
(1) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dysponowaniem ww. osobami lub osobą muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujących wspólnie.
(2) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia – na potrzeby wykonania zamówienia – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 8 do SIWZ
3) Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:
1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie;
2) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na co najmniej 50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Uwaga:
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie ww. zdolnością finansową muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie. W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na zdolności finansowej innych podmiotów – Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w ww. zakresie – na potrzeby wykonania zamówienia – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 8 do SIWZ. W przypadku gdy Wykonawca z uzasadnionej przyczyny, którą wskaże w ofercie, nie może przedstawić dokumentu, o którym mowa w pkt 2), może przedstawić inny dokument, który w sposób wystarczający będzie potwierdzał spełnienie opisanego ww. warunku.
W przypadku gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej podana wysokość środków finansowych na rachunku bankowym lub zdolność kredytowa Wykonawcy będzie w innej walucie niż złote polskie – Zamawiający dokona przeliczenia tej kwoty na złote polskie na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonych w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień 10.11.2015 r.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Poza oświadczeniami lub dokumentami, o których mowa w Sekcji III.4), Wykonawca składający Ofertę musi dodatkowo załączyć:
1) Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ.
2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (patrz rozdział I SIWZ).
3) Kopię dowodu wniesienia wadium na zasadach określonych w niniejszej SIWZ. Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawca nie dołączy do oferty ww. dokumentu, a wadium zostało wniesione do Zamawiającego zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, Wykonawca nie zostanie wykluczony z niniejszego postępowania z powodu braku kopii w ofercie.
4) Wypełniony Formularz Zestawienie kosztów zamówienia – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ.
5) Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom, lub nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 11 do SIWZ. Uwaga! W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 97
 • 2 – Jakość – 3

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany oraz warunki tych zmian zostały określone we wzorze umowy (w szczególności w § 7 umowy) – stanowiącej załącznik Nr 10 do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szrm.pl Katalog: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro pok. Nr 22)..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:20.11.2015 godzina 11:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro pok. Nr 22)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający informuje, że:
a)dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.2) w wierszu pierwszym, powinien być zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie;
b)w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.2) w wierszu drugim, musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie.
c) w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.4) musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Załączniki do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz
Załącznik Nr 1 do SIWZ – Druk OFERTA – pobierz
Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – pobierz
Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wykaz wykonanych lub/i wykonywanych głównych usług – pobierz
Załącznik Nr 4 do SIWZ – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – pobierz
Załącznik Nr 5 do SIWZ – Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia – pobierz
Załącznik Nr 6 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia art. 24 ust. 1 – pobierz
Załącznik Nr 7 do SIWZ – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – pobierz
Załącznik Nr 8 do SIWZ – Zobowiązanie innego podmiotu udostępniającego swoje zasoby Wykonawcy – pobierz
Załącznik Nr 9 do SIWZ – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że podmiot nie należy do grupy kapitałowej – pobierz
Załącznik Nr 10 do SIWZ – Wzór Umowy – pobierz
Załącznik Nr 11 do SIWZ – Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom, lub nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu – pobierz
Załącznik Nr 12 do SIWZ – Szczegółowy zakres czynności i harmonogram prac – pobierz
Załącznik Nr 13 do SIWZ – Zestawienie powierzchni wewnętrznej – pobierz
Załącznik Nr 14 do SIWZ – Zestawienie powierzchni terenu zewnętrznego – pobierz
Załącznik Nr 15 do SIWZ – Opis zieleni objętej pracami pielęgnacyjnymi – pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nr (oznaczenie) sprawy: RZP-II-WB/3/DZP-1/2015

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Sprzątanie powierzchni wewnętrznych, zewnętrznych i pielęgnacja zieleni oraz w okresie zimowym odśnieżanie ciągów komunikacyjnych pieszych, parkingu i zjazdu do garażu – nieruchomości przy ul. Senatorskiej 29/31 w Warszawie.

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:
Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę – Agencja Usługowo-Handlowa „INTERSERVICE” s.c. Bogusław Kultys, Joanna Wieteska, ul. Przybyszewskiego 36 lok. 2, 01-824 Warszawa –  za cenę brutto 486.429,84 zł.

Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert, przyjętych w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 20 listopada 2015 r. do godz. 11:30 została złożona 1 oferta przez niżej wymienionego Wykonawcę: Agencja Usługowo-Handlowa „INTERSERVICE” s.c. Bogusław Kultys, Joanna Wieteska, ul. Przybyszewskiego 36 lok. 2, 01-824 Warszawa (Oferta Nr 1);
przy czym:
Oferta Nr 1 – spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofercie Nr 1 w kryterium oceny ofert: „Cena” i „Jakość” oraz łączna punktacja:

Numer oferty Liczba pkt w kryterium

Cena

Liczba pkt w kryterium

Jakość

(częstotliwość mycia wszystkich okien w ciągu roku)

Razem
1 486.429,84

————–  x 97 = 97,0 pkt

486.429,84

2

______ x 3 = 3,0 pkt.

2

100,0 pkt

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Warszawa: Sprzątanie powierzchni wewnętrznych, zewnętrznych i pielęgnacja zieleni oraz w okresie zimowym odśnieżanie ciągów komunikacyjnych pieszych, parkingu i zjazdu do garażu – nieruchomości przy ul. Senatorskiej 29/31 w Warszawie
Numer ogłoszenia: 347826 – 2015; data zamieszczenia: 18.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 302724 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzątanie powierzchni wewnętrznych, zewnętrznych i pielęgnacja zieleni oraz w okresie zimowym odśnieżanie ciągów komunikacyjnych pieszych, parkingu i zjazdu do garażu – nieruchomości przy ul. Senatorskiej 29/31 w Warszawie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot Zamówienia obejmuje: 1) Sprzątanie powierzchni wewnętrznej o łącznej wielkości ok. 2.760 m2 zgodnie z Załącznikiem Nr 13 do SIWZ przez minimum 6 osób. 2) Sprzątanie powierzchni zewnętrznej (w tym pielęgnacja zieleni i odśnieżanie w okresie zimowym) o łącznej wielkości ok. 1.134 m2 zgodnie z Załącznikiem Nr 14 i Nr 15 do SIWZ przez minimum 2 osoby. 2. Zakres Przedmiotu Zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Prace wykonywane codziennie: a) Zamiatanie/odkurzanie i mycie podłóg oraz schodów; b) Odkurzanie wykładzin i dywanów; c) Wycieranie kurzu z mebli i parapetów; monitorów i obudów komputerowych, klawiatur, myszek, aparatów telefonicznych, krzeseł, urządzeń biurowych, lamp biurowych, wieszaków na ubrania, przeszkleń, ram i ościeżnic, gniazd elektrycznych, telefonicznych i komputerowych, wyłączników światła, wentylatorów (wiatraków) stojących przenośnych, kaloryferów; d) W łazienkach: mycie glazury na ścianach, mycie podłóg, sanitariatów wraz ze wszystkimi urządzeniami i wyposażeniem, dezynfekcja, czyszczenie szczotek do WC wraz z pojemnikami; drzwi z futrynami i klamkami; e) Usuwanie rdzy i kamienia oraz innych nieczystości z urządzeń sanitarnych; f) W kuchenkach: mycie szafek, blatów, glazury, podłóg wraz ze wszystkimi urządzeniami i wyposażeniem; g) Mycie podłóg z marmuru, kamienia naturalnego, terakoty i lastryka specjalnymi preparatami przystosowanymi do określonego podłoża wraz z polerowaniem (przy zastosowaniu środków antypoślizgowych do kamienia); h) Mycie poręczy i balustrad przy schodach wewnętrznych i zewnętrznych, drzwi, framug, listew osłaniających instalacje; i) Opróżnianie pojemników na śmieci w tym pojemników w urządzeniach do niszczenia dokumentów oraz wynoszenie ich zawartości do pojemników na odpady, wymianę worków na śmieci we wszystkich pomieszczeniach, w których są kosze na śmiecie oraz na korytarzach; j) Likwidowanie pajęczyn, utrzymywanie w stanie czystości gablot, obrazów i antyram; k) Odkurzanie mebli tapicerskich, skórzanych oraz utrzymywanie ich w należytej czystości; l) Mycie luster w łazienkach oraz pozostałych pomieszczeniach biurowych przeznaczonymi do tego środkami; m) Uzupełnianie papieru toaletowego, mydła, ręczników, worków na śmieci; n) Sprzątanie terenu zewnętrznego wokół budynku (zamiatanie, usuwanie zanieczyszczeń, opróżnianie popielnic), w tym parkingu wraz z przynależnymi chodnikami oraz czterech miejsc parkingowych wyznaczonych kopertami przy ul. Canaletta oraz opaski wokół budynku, a także wewnętrznego patio; grabienie i usuwanie liści i innych zanieczyszczeń, koszenie i grabienie trawy oraz podlewanie w razie potrzeby, usuwanie przekwitłych kwiatostanów; o) Utrzymywanie w stałej czystości zjazdu do garażu, zamiatanie i usuwanie zanieczyszczeń. 2) Prace wykonywane raz w tygodniu: a) Pokrywanie mebli emulsją zabezpieczającą; b) Mycie i dezynfekcja koszy na śmiecie; c) Mycie kratek wentylacyjnych; d) Mycie żyrandoli, ściennych punktów świetlnych, halogenów w suficie, lampek na biurkach, tablic informacyjnych, skrzynek hydrantowych i grzejników, parapetów, wyłączników światła; e) Mycie i doczyszczanie przeszkleń, ram, ościeżnic i ścianek przeszklonych; f) Mycie szafek i szaf serwerowych; g) Wycieranie kurzu z drzwiczek skrzynek elektrycznych. 3) Prace wykonywane raz w miesiącu: a) Mycie gniazd elektrycznych, komputerowych, telefonicznych; b) Mycie znaków ewakuacyjnych, drzwiczek skrzynek elektrycznych; c) Przecieranie na wilgotno wentylatorów wyciągowych i wywietrzników w suficie; d) Mycie plexi nad świetlikiem w pomieszczeniu nr 16; e) Konserwacja posadzek środkami dostosowanymi do rodzaju powierzchni; f) Konserwacja schodów do budynku. 4) Prace doraźne wykonywane według potrzeb: a) Punktowe usuwanie plam i czyszczenie posadzek, ścian w glazurze, powierzchni tapicerowanych, meblowych i szklanych, wykładzin i dywanów, drzwi, schodów; b) Uzupełnianie odświeżaczy powietrza i kostek zapachowych do muszli sedesowych oraz innych materiałów eksploatacyjnych w razie potrzeby; c) Czyszczenie wnętrz szaf na dokumenty; d) Gruntowne czyszczenie mebli i krzeseł; e) Zalewanie wodą kratek odpływowych; f) Sporadyczne sprzątanie po drobnych pracach remontowych (wraz z doczyszczaniem); g) Czyszczenie kratki odpływowej na zjeździe do garażu. 5) Prace wykonywane sezonowo: a) W okresie wiosennym, letnim i jesiennym – należy dbać o czystość całej posesji i pielęgnować zieleń na jej terenie, w tym: regularnie kosić, grabić, nawozić trawę oraz w miarę potrzeby przycinać krzewy i drzewa, a także odtwarzać zniszczone części trawnika; na bieżąco usuwać chwasty wyrastające pomiędzy kostką brukową na parkingu oraz na opasce wokół budynku, nie dopuszczać do przylegania do elewacji budynku roślin pnących; podlewać trawniki i kwiaty, drzewa i rośliny zarówno w patio, jak i na terenie zewnętrznym; usuwać samosiejki i przekwitłe kwiatostany, osadzać donice kwiatowe i na bieżąco pielić oraz wymieniać przekwitłe sadzonki na nowe; b) W okresie zimowym – odśnieżać, oczyszczać i posypywać piaskiem z solą lub innymi, odpowiednimi środkami chemicznymi wszystkie zewnętrzne powierzchnie utwardzone, tj. wejścia do budynków, schody wejściowe (bez soli), zjazd do garażu, miejsca parkingowe oraz ciągi komunikacyjne – niezależnie od dnia tygodnia, przy czym wyżej wymienione miejsca muszą być oczyszczone do godz. 7:00 rano, łącznie z usunięciem śniegu, lodu i błota; odśnieżanie musi być wykonywane przy udziale optymalnej ilości osób, która umożliwi sprawne i terminowe wykonanie usługi, ponadto Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego wywożenia śniegu we własnym zakresie i na własny koszt, w ramach wynagrodzenia określonego w umowie; c) minimum dwukrotne* w ciągu roku mycie wszystkich okien w terminach uzgodnionych z Zamawiającym; *ostateczna częstotliwość mycia okien w ciągu roku zostanie ustalona na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w najkorzystniejszej ofercie. 3. Szczegółowy zakres Przedmiotu Zamówienia określają Załączniki od Nr 12 do Nr 15 do SIWZ. 4. Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2018 r..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.92.00-4, 90.61.00.00-6, 77.30.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Agencja Usługowo-Handlowa INTERSERVICE s.c. Bogusław Kultys, Joanna Wieteska, ul. Przybyszewskiego 36 lok. 2, 01-824 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 224583,30 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 486429,84
 • Oferta z najniższą ceną: 486429,84 / Oferta z najwyższą ceną: 486429,84
 • Waluta: PLN .

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 10 listopada 2015 godz 9:43
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 29 listopada 2016 godz 11:14