wtorek, 7 grudnia 2021

Warszawa: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na przebudowę Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej Ośrodek Nowolipie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej Ośrodek Nowolipie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
Numer ogłoszenia: 299160 – 2014; data zamieszczenia: 09.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta , ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szrm.pl; Katalog: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na przebudowę Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej Ośrodek Nowolipie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej Ośrodek Nowolipie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

1) Uzyskanie wszelkich niezbędnych materiałów wyjściowych do projektowania (7 egz.) w tym w szczególności:

a) wykonanie inwentaryzacji architektoniczno budowlanej z elementami konstrukcji jako materiały wyjściowe do projektu modernizacji i opinii rzeczoznawców,
b) wykonanie inwentaryzacji instalacji sanitarnych i elektrycznych, jako materiał wyjściowy do przeprojektowania instalacji,

c) wykonanie inwentaryzacji zieleni pod kątem ochrony ppoż. budynku.
2) Ekspertyzy i opinie (7 egz.), w tym:
a) Ekspertyzę w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji użytkowników- uzgodnioną z komendą PSP wraz z uzyskaniem wynikających z ekspertyzy odstępstw oraz postanowienia PSP,
b) Opinię w zakresie dojazdów pożarowych do budynku i dróg ewakuacyjnych – uzyskanie w KW PSP odstępstw od warunków ochrony przeciwpożarowej w zakresie dróg i dojazdów – tylko w niezbędnym zakresie (aby uniknąć problemu z ewentualnymi roszczeniami do części działki),
c) Opracowanie opinii i oceny energetycznej obiektu w tym audyt energetyczny pod względem wymagań izolacyjności cieplnej i innych wymagań związanych z oszczędnością energii, zalecenia i wytyczne do projektowania,
d) Ekspertyzę mykologiczną w zakresie niezbędnym do określenia stanu zawilgocenia ustrojów ścian zewnętrznych i wewnętrznych, elementów ustrojów konstrukcyjnych, ścian przyziemia i piwnic obiektu wraz z zaleceniami,
e) Analizę oddziaływania Ośrodka Nowolipie pod względem akustycznym na otoczenie i otoczenia na budynek – w fazie koncepcji.

3) Wykonanie Koncepcji architektoniczno – budowlano – instalacyjnej – w trzech różnorodnych wariantach (funkcjonalnej) – (w 5 egz.).

4) Wykonanie projektu budowlanego – (w 7 egz.) – obejmującego:
a) architekturę,
b) konstrukcję,
c) instalacje elektryczne,
d) instalacje niskoprądowe (np.: dla sieci komputerów, sygnalizacji ppoż, itp. wynikające z ekspertyz i odstępstw, a w szczególności należy uwzględnić wymagania zawarte w RRM z 12.04.2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U., poz. 526),
e) instalacje sanitarne:
– instalacje grzewcze zasilane z węzła ciepłowniczego (z instalacjami: ciepłej wody użytkowej, ogrzewania i ciepła technologicznego),
– węzeł ciepłowniczy,
– kanalizacja sanitarna,
– kanalizacja deszczowa,
– kanalizacja kuchenna z separatorem tłuszczów,
– zimna woda użytkowa,
– hydranty wewnętrzne (i zewnętrzne),
– wentylacja mechaniczna i klimatyzacja,
– wentylacja pożarowa,
– chłodzenie komfortu stref przebywania ludzi oraz chłodzenie obszarów specjalnych części wspólnych za pomocą systemu bezpośredniego odparowania,
– skropliny dla systemów chłodzenia,
– instalacja gazowa w tym dla potrzeb kuchni,
– wytyczne sterowania i automatycznej regulacji instalacji mechanicznych i sanitarnych oraz BMS,
f) projekt technologii kuchni i kawiarni (z projektami branżowymi w tym okapy kuchenne),
g) zagospodarowanie terenu wokół budynku oraz wjazdy dla strefy parkingu wewnętrznego i dojazdu dla wozów straży pożarnej – tylko w niezbędnym zakresie (aby uniknąć problemu z ewentualnymi roszczeniami do części działki). Projekt musi zawierać: warunki ochrony przeciwpożarowej uwzględniający ekspertyzy i odstępstwa, plan ewakuacji obiektu wraz z uzgodnieniem i wytycznymi rzeczoznawcy ds. ochrony ppoż.
h) projekt renowacji elewacji, tzn.: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, czyszczenie i malowanie elewacji lub/i docieplenie oraz uzgodnienie kolorystyki budynku w WKZ Warszawa wraz z opisem technicznym.
i) projekt wnętrz i aranżacji pomieszczeń.
j) warunki przyłączenia mediów.

5) Wykonanie projektów wykonawczych wielobranżowych – (7 egz.) obejmujących zakres określony w pkt 4.

6) Wykonanie przedmiarów robót – (3 egz.)

7) Wykonanie kosztorysów inwestorskich wraz z szacunkową wyceną pierwszego wyposażenia – (3 egz.)

8) Wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) – (7 egz.).

9) Uzyskanie wszystkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych oraz dokumentów w zakresie wynikającym z przepisów lub wymagań uprawnionych podmiotów uzgadniających projekty oraz uzgodnień dokumentacji w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, umożliwiających m. in. uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Uzyskanie uzgodnienia projektu przez rzeczoznawców w zakresie ochrony ppoż., Sanepid, oraz konserwatora zabytków, uzyskanie pozwolenia na budowę, oraz jeżeli zajdzie taka potrzeba uzyskanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów.

10) Nadzór autorski – nad realizacją robót objętych dokumentacją w zakresie przedmiotu zamówienia.

3. Przedmiot zamówienia należy wykonać w formie:
1) papierowej w ilościach jw.
2) elektronicznej po 3 egz. na nośniku elektronicznym CD lub DVD, w tym:
a) materiały wyjściowe do projektowania, ekspertyzy i opinie w formacie (*.dwg/*.dxt) oraz (*.pdf), dla tekstu (*.pdf) i (*.doc)
b) koncepcja architektoniczno- budowlana w formatach: – dla rysunków (*.dwg) oraz (*.pdf), – dla tekstu (*.pdf) i (*.doc), – część cyfrowa Koncepcji z wizualizacją 3D,
c) projekt budowlany, projekty wykonawcze w formacie (*.dwg/*.dxt) oraz (*.pdf), dla tekstu (*.pdf) i (*.doc),
d) projekt wnętrz w formacie: – dla rysunków (*.dwg/*.dxt) oraz (*.pdf), dla wizualizacji 3D (*.jpg) albo (*.tif) w rozdzielczości 600 dpi, – dla tekstu (*.pdf) i (*.doc),
e) przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie w programie Norma lub kompatybilnym (w formacie *.ath),
f) STWiOR, szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia – w programie WORD lub kompatybilnym (w formacie *.doc lub *.rtf) oraz (*.pdf),
3) Załączniki formalno-prawne w tym: decyzje, opinie, ekspertyzy, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym CD lub DVD w formacie (*.pdf).

Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych przedmiotem zamówienia, która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań, tj. forma elektroniczna będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na papierze, w trakcie dokonywanych ustaleń i uzgodnień.

Termin wykonania zamówienia:
1) Rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia podpisania umowy,
2) Zakończenie wykonania Dokumentacji projektowej i przetargowej- w terminie do 260 dni od dnia zawarcia umowy, w tym:
a) Materiały wyjściowe do projektowania – w terminie do 40 dni od dnia zawarcia umowy,
b) Ekspertyzy i opinie – w terminie do 80 dni od dnia zawarcia umowy,
c) Koncepcja architektoniczno – budowlano – instalacyjna – w terminie do 80 dni od dnia zawarcia umowy,
d) projekt budowlany – w terminie do 200 dni od dnia zawarcia umowy,
e) projekty wykonawcze, przedmiary robót, STWiOR, kosztorysy inwestorskie wraz z szacunkową wyceną pierwszego wyposażenia – w terminie do 260 dni od dnia zawarcia umowy,
3) Nadzór autorski będzie wykonywany w dostosowaniu do potrzeb wynikających z realizacji inwestycji – do dnia 15 grudnia 2015 r.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.31.71.00-4, 71.32.10.00-4, 71.32.00.00-7, 71.25.10.00-2, 71.24.70.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny sprawdzenia ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń: 1) Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust. 1 Ustawy- zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie; 2) Wykazu wykonanych głównych usług – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ, w którym Wykonawca wykaże się – wykonaniem* w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzech usług, polegających na wykonaniu dokumentacji projektowej albo dokumentacji projektowej i przetargowej na przebudowę** lub remont*** obiektu użyteczności publicznej****, o powierzchni całkowitej, co najmniej 1.000 m2 każdy, Uwaga! W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem usługi musi wykazać się co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie. W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów – Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 8 do SIWZ. * Za wykonaną usługę Zamawiający rozumie taką usługę, która została zrealizowana w ramach danej umowy i odebrana przez Zamawiającego/Odbiorcę jako należycie wykonana. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie. ** Przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość bądź liczba kondygnacji. *** Przez remont – należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym; **** Przez budynek użyteczności publicznej, Zamawiający rozumie budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny. 3) Dowody dotyczące głównych usług, określające czy usługi zostały wykonane należycie (poświadczenie lub oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. poświadczenia) Uwaga: W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie wykonanych głównych usług zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej.
 • III.3.3) Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń: 1) Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie; 2) Wykazu osób, które będą uczestniczyć wykonywaniu zamówienia- zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ, w którym Wykonawca wykaże się: a) dysponowaniem osobą, która będzie wyznaczona do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności architektonicznej, b) dysponowaniem osobą, która będzie wyznaczona do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, c) dysponowaniem osobą, która będzie wyznaczona do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, d) dysponowaniem osobą, która będzie wyznaczona do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, e) dysponowaniem osobą, która będzie wyznaczona do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, f) dysponowaniem osobą, która będzie wyznaczona do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności drogowej. Uwaga! W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dysponowaniem ww. osobami musi wykazać się co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie. W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia – na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 8 do SIWZ. 3) Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Poza oświadczeniami lub dokumentami, o których mowa powyżej, Wykonawca składający Ofertę musi dodatkowo załączyć: 1) Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego . 3) Wypełniony Formularz Zestawienie kosztów zamówienia – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ. 4) Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom, lub nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 11 do SIWZ. Uwaga! W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany oraz warunki tych zmian zostały określone we wzorze umowy (w szczególności w § 14 umowy) – stanowiącej załącznik Nr 10 do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szrm.pl; Katalog: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (II pięto, pokój Nr 44).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.09.2014 godzina 11:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (II pięto, pokój Nr 44).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający informuje, że: a) dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.2) w wierszu pierwszym, powinien być zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie; b) w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.2) w wierszu pierwszym, musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie. c) w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.4), musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Załączniki do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

Załącznik Nr 1 do SIWZ – druk Oferta – pobierz
Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – pobierz
Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wykazu wykonanych głównych usług – pobierz
Załącznik Nr 4 do SIWZ – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – pobierz
Załącznik Nr 5 do SIWZ – Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia – pobierz
Załącznik Nr 6 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Art. 24 ust. 1 – pobierz
Załącznik Nr 7 do SIWZ – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – pobierz
Załącznik Nr 8 do SIWZ – Zobowiązanie innego podmiotu udostępniającego swoje zasoby Wykonawcy – pobierz
Załącznik Nr 9 do SIWZ – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że podmiot nie należy do grupy kapitałowej – pobierz
Załącznik Nr 10 do SIWZ – wzór Umowy – pobierz
Załącznik Nr 11 do SIWZ – Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom, lub nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu – pobierz

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO (Korespondencja)

Pismo z dnia 15.09.2014 r. – pobierz
Załącznik Nr 1 do pisma z dnia 15.09.2014 r. – Plan zagospodarowania działki Nr ew. 91 przy ul. Nowolipie 25B – pobierz
Załącznik Nr 2 do pisma z dnia 15.09.2014 r. – Zalecenia Stołecznego Konserwatora Zabytków – pobierz

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy: RZP-II-WI/35/DZP-1/201414 października 2014 r.

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na przebudowę Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie“ w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie““ wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

 

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 6 złożoną przez Wykonawcę –
Biuro Projektów Inżynierskich ul. Umińskiego 25/6, (kod: 61-518) Poznań – za cenę brutto 182.753,40 zł,

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium oceny ofert, przyjętego w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 18 września 2014 r. do godz. 11:30 zostało złożonych trzynaście ofert przez niżej wymienionych Wykonawców:

 

1)      GiD Zespół Projektowy Grzegorz Brewczyński, ul. Międzynarodowa 64/66A lok. 135, 03-922 Warszawa (Oferta Nr 1),

2)      Woźnicki Zdanowicz Architekci, Al. Niepodległości 157 lok. 6, 02-555 Warszawa (Oferta Nr 2),

3)      EMGIEprojekt Sp. z o.o., ul. Górna 20, 25-415 Kielce (Oferta Nr 3),

4)      SAWA-TECH PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO Sp. z o.o., ul. Mesyńska 20, 02-761 Warszawa (Oferta Nr 4),

5)      „Makro – Budomat Development” Sp. z o.o., ul. Kopernika 8/18 lok. 26, 00-367 Warszawa (Oferta Nr 5),

6)      BIURO PROJEKTÓW INŻYNIERSKICH, ul. Umińskiego 25/6, 61-518 Poznań (Oferta Nr 6),

7)      BIURO ARCHITEKT KACZMARCZYK, ul. Mickiewicza 9A, 34-200 Sucha Beskidzka (Oferta Nr 7),

8)      DRESLER STUDIO ARCHITEKTURA I URBANISTYKA, ul. Stokrotek 6, 31-463 Kraków (Oferta Nr 8),

9)      P.P.U.H. „Vitaro” Wojciech Jędrzejczyk, Dziepółć 3, 97-500 Radomsko (Oferta Nr 9),

10)  Studio Budowlane „UNITY” s.c. Małgorzata Tischner, Damian Cyrta, ul. Kędzierskiego 2/66, 01-493 Warszawa (Oferta Nr 10),

11)  MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI, ul. Dąbrówki 2B/4, 61-501 Poznań (Oferta Nr 11),

12)  PAS PROJEKT ARCHI STUDIO, ul. Plantowa 5, 05-830 Nadarzyn (Oferta Nr 12),

13)  Konsorcjum: „SOL-AR” Jerzy Solarek Pracownia Architektury i Urbanistyki, ul. Rajskich Ptaków 17, 02-816 Warszawa – Lider i „PORTAL” Sp. z o.o., ul. Symfonii 3/1, 02-787 Warszawa (Oferta Nr 13).

przy czym:

Oferta Nr 2 – została odrzucona na podstawie:

– art. 89 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

– art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

Oferta Nr 4 – została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.),

Oferta Nr 7 – została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5) w związku z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.),

Oferta Nr 8 – została odrzucona na podstawie art. 90 ust. 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.),

Oferta Nr 11 – została odrzucona na podstawie art. 90 ust. 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.),

Oferta Nr 13 – została odrzucona na podstawie:

– art. 89 ust. 1 pkt 5) w związku z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

– art. 90 ust. 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

Oferta Nr 1, Nr 3, Nr 5, Nr 6, Nr 9, Nr 10 i Nr 12 – spełniają wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofercie Nr 1, Ofercie Nr 3, Ofercie Nr 5, Ofercie Nr 6, Ofercie Nr 9, Ofercie Nr 10 i Ofercie Nr 12 w kryterium oceny ofert: „Cena” oraz łączna punktacja:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

Cena

Razem

1

182.753,40

—————  x 100 = 47,2

387.573,00

47,2

3

182.753,40

—————-  x 100 = 65,6

278.656,50

65,6

5

182.753,40

—————-  x 100 = 73,4

248.952,00

73,4

6

182.753,40

—————-  x 100 = 100,0

182.753,40

100,0

9

182.753,40

—————-  x 100 = 97,1

188.128,50

97,1

10

182.753,40

—————-  x 100 = 95,7

190.957,50

95,7

12

182.753,40

—————-  x 100 = 40,3

453.347,25

40,3

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Warszawa: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na przebudowę Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej Ośrodek Nowolipie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej Ośrodek Nowolipie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
Numer ogłoszenia: 359540 – 2014; data zamieszczenia: 29.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 299160 – 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na przebudowę Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej Ośrodek Nowolipie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej Ośrodek Nowolipie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Uzyskanie wszelkich niezbędnych materiałów wyjściowych do projektowania (7 egz.) w tym w szczególności: a) wykonanie inwentaryzacji architektoniczno budowlanej z elementami konstrukcji jako materiały wyjściowe do projektu modernizacji i opinii rzeczoznawców, b) wykonanie inwentaryzacji instalacji sanitarnych i elektrycznych, jako materiał wyjściowy do przeprojektowania instalacji, c) wykonanie inwentaryzacji zieleni pod kątem ochrony ppoż. budynku. 2) Ekspertyzy i opinie (7 egz.), w tym: a) Ekspertyzę w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji użytkowników- uzgodnioną z komendą PSP wraz z uzyskaniem wynikających z ekspertyzy odstępstw oraz postanowienia PSP, b) Opinię w zakresie dojazdów pożarowych do budynku i dróg ewakuacyjnych – uzyskanie w KW PSP odstępstw od warunków ochrony przeciwpożarowej w zakresie dróg i dojazdów – tylko w niezbędnym zakresie (aby uniknąć problemu z ewentualnymi roszczeniami do części działki), c) Opracowanie opinii i oceny energetycznej obiektu w tym audyt energetyczny pod względem wymagań izolacyjności cieplnej i innych wymagań związanych z oszczędnością energii, zalecenia i wytyczne do projektowania, d) Ekspertyzę mykologiczną w zakresie niezbędnym do określenia stanu zawilgocenia ustrojów ścian zewnętrznych i wewnętrznych, elementów ustrojów konstrukcyjnych, ścian przyziemia i piwnic obiektu wraz z zaleceniami, e) Analizę oddziaływania Ośrodka Nowolipie pod względem akustycznym na otoczenie i otoczenia na budynek – w fazie koncepcji. 3) Wykonanie Koncepcji architektoniczno – budowlano – instalacyjnej – w trzech różnorodnych wariantach (funkcjonalnej) – (w 5 egz.). 4) Wykonanie projektu budowlanego – (w 7 egz.) – obejmującego: a) architekturę, b) konstrukcję, c) instalacje elektryczne, d) instalacje niskoprądowe (np.: dla sieci komputerów, sygnalizacji ppoż, itp. wynikające z ekspertyz i odstępstw, a w szczególności należy uwzględnić wymagania zawarte w RRM z 12.04.2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U., poz. 526), e) instalacje sanitarne: – instalacje grzewcze zasilane z węzła ciepłowniczego (z instalacjami: ciepłej wody użytkowej, ogrzewania i ciepła technologicznego), – węzeł ciepłowniczy, – kanalizacja sanitarna, – kanalizacja deszczowa, – kanalizacja kuchenna z separatorem tłuszczów, – zimna woda użytkowa, – hydranty wewnętrzne (i zewnętrzne), – wentylacja mechaniczna i klimatyzacja, – wentylacja pożarowa, – chłodzenie komfortu stref przebywania ludzi oraz chłodzenie obszarów specjalnych części wspólnych za pomocą systemu bezpośredniego odparowania, – skropliny dla systemów chłodzenia, – instalacja gazowa w tym dla potrzeb kuchni, – wytyczne sterowania i automatycznej regulacji instalacji mechanicznych i sanitarnych oraz BMS, f) projekt technologii kuchni i kawiarni (z projektami branżowymi w tym okapy kuchenne), g) zagospodarowanie terenu wokół budynku oraz wjazdy dla strefy parkingu wewnętrznego i dojazdu dla wozów straży pożarnej – tylko w niezbędnym zakresie (aby uniknąć problemu z ewentualnymi roszczeniami do części działki). Projekt musi zawierać: warunki ochrony przeciwpożarowej uwzględniający ekspertyzy i odstępstwa, plan ewakuacji obiektu wraz z uzgodnieniem i wytycznymi rzeczoznawcy ds. ochrony ppoż. h) projekt renowacji elewacji, tzn.: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, czyszczenie i malowanie elewacji lub/i docieplenie oraz uzgodnienie kolorystyki budynku w WKZ Warszawa wraz z opisem technicznym. i) projekt wnętrz i aranżacji pomieszczeń. j) warunki przyłączenia mediów. 5) Wykonanie projektów wykonawczych wielobranżowych – (7 egz.) obejmujących zakres określony w pkt 4. 6) Wykonanie przedmiarów robót – (3 egz.) 7) Wykonanie kosztorysów inwestorskich wraz z szacunkową wyceną pierwszego wyposażenia – (3 egz.) 8) Wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) – (7 egz.). 9) Uzyskanie wszystkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych oraz dokumentów w zakresie wynikającym z przepisów lub wymagań uprawnionych podmiotów uzgadniających projekty oraz uzgodnień dokumentacji w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, umożliwiających m. in. uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Uzyskanie uzgodnienia projektu przez rzeczoznawców w zakresie ochrony ppoż., Sanepid, oraz konserwatora zabytków, uzyskanie pozwolenia na budowę, oraz jeżeli zajdzie taka potrzeba uzyskanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów. 10) Nadzór autorski – nad realizacją robót objętych dokumentacją w zakresie przedmiotu zamówienia. 3. Przedmiot zamówienia należy wykonać w formie: 1) papierowej w ilościach jw. 2) elektronicznej po 3 egz. na nośniku elektronicznym CD lub DVD, w tym: a) materiały wyjściowe do projektowania, ekspertyzy i opinie w formacie (*.dwg/*.dxt) oraz (*.pdf), dla tekstu (*.pdf) i (*.doc) b) koncepcja architektoniczno- budowlana w formatach: – dla rysunków (*.dwg) oraz (*.pdf), – dla tekstu (*.pdf) i (*.doc), – część cyfrowa Koncepcji z wizualizacją 3D, c) projekt budowlany, projekty wykonawcze w formacie (*.dwg/*.dxt) oraz (*.pdf), dla tekstu (*.pdf) i (*.doc), d) projekt wnętrz w formacie: – dla rysunków (*.dwg/*.dxt) oraz (*.pdf), dla wizualizacji 3D (*.jpg) albo (*.tif) w rozdzielczości 600 dpi, – dla tekstu (*.pdf) i (*.doc), e) przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie w programie Norma lub kompatybilnym (w formacie *.ath), f) STWiOR, szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia – w programie WORD lub kompatybilnym (w formacie *.doc lub *.rtf) oraz (*.pdf), 3) Załączniki formalno-prawne w tym: decyzje, opinie, ekspertyzy, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym CD lub DVD w formacie (*.pdf). Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych przedmiotem zamówienia, która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań, tj. forma elektroniczna będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na papierze, w trakcie dokonywanych ustaleń i uzgodnień. Termin wykonania zamówienia: 1) Rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia podpisania umowy, 2) Zakończenie wykonania Dokumentacji projektowej i przetargowej- w terminie do 260 dni od dnia zawarcia umowy, w tym: a) Materiały wyjściowe do projektowania – w terminie do 40 dni od dnia zawarcia umowy, b) Ekspertyzy i opinie – w terminie do 80 dni od dnia zawarcia umowy, c) Koncepcja architektoniczno – budowlano – instalacyjna – w terminie do 80 dni od dnia zawarcia umowy, d) projekt budowlany – w terminie do 200 dni od dnia zawarcia umowy, e) projekty wykonawcze, przedmiary robót, STWiOR, kosztorysy inwestorskie wraz z szacunkową wyceną pierwszego wyposażenia – w terminie do 260 dni od dnia zawarcia umowy, 3) Nadzór autorski będzie wykonywany w dostosowaniu do potrzeb wynikających z realizacji inwestycji – do dnia 15 grudnia 2015 r..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.31.71.00-4, 71.32.10.00-4, 71.32.00.00-7, 71.25.10.00-2, 71.24.70.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 13.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 6.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Matuszak Jacek Biuro Projektów Inżynierskich (miejsce wykonywania działalności: ul. Jana Umińskiego 25/6 Poznań), ul. Nasturcjowa 9, 62-510 Konin, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 275138,46 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 182753,40
 • Oferta z najniższą ceną: 140459,85 / Oferta z najwyższą ceną: 453347,25
 • Waluta: PLN.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 9 września 2014 godz 9:01
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 30 listopada 2016 godz 8:57