wtorek, 7 grudnia 2021

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja bloku żywienia w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 6 przy ul. Brożka 26
Numer ogłoszenia: 294292 – 2014; data zamieszczenia: 04.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta , ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szrm.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja bloku żywienia w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 6 przy ul. Brożka 26.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot Zamówienia obejmuje roboty związane z przebudową i remontem pomieszczeń w budynku B Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 6 przy ul. Brożka 26 w Warszawie wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz ze zmianą kurka głównego gazowego, w tym w szczególności: 1) wbudowanie i ustawienie urządzeń technologicznych, 2) roboty rozbiórkowe, 3) wykonanie ścianek działowych, zamurowań, nadproży, 4) wykonanie tynków i okładzin, 5) wykonanie posadzek, 6) roboty malarskie, 7) stolarka wewnętrzna, 8) roboty zewnętrzne, 9) wykonanie punktu pomiaru gazu oraz instalacji gazu dla kotłowni, 10) montaż instalacji wentylacji, 11) próby i uruchomienie instalacji wentylacji, 12) izolacja kanałów wentylacyjnych, 13) instalacja klimatyzacji, 14) instalacja ciepła technologicznego C.T., 15) roboty budowlane związane z remontem instalacji wod-kan., 16) roboty demontażowe instalacji wody, 17) montaż wewnętrznej instalacji wody użytkowej, 18) roboty demontażowe dla kanalizacji, 19) montaż kanalizacji sanitarnej, 20) instalacje elektryczne: a) roboty rozbiórkowe i demontażowe, b) rozdzielnice, – dobudowa urządzeń w RG, – rozdzielnica RK, – rozdzielnica RW, – dobudowa urządzeń w istniejącej RB (piwnica), c) linie zasilające d) instalacja siłowa gniazd wtykowych, oświetleniowa, e) przewody dla instalacji detekcji gazu, f) instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych. Ponadto opis przedmiotu zamówienia określa: Wzór umowy (Załącznik Nr 10 do SIWZ) oraz: 1) Decyzja Nr 271/N/2014 z dnia 28.08.2014 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenie na wykonanie robót budowlanych – Załącznik Nr 11 do SIWZ, 2) Dokumentacja projektowa – Załączniki do SIWZ: od Nr 12 do Nr 17, 3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – Załączniki do SIWZ: od Nr 18 do Nr 20..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.40.00.00-1, 45.45.00.00-6, 45.31.00.00-3, 45.33.20.00-3, 45.33.10.00-6, 45.33.12.10-1, 45.33.30.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczenia: 1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie; 2) Wykazu robót budowlanych, o którym mowa w Sekcji III.4.1) Ogłoszenia, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ, w którym Wykonawca wykaże się wykonaniem* w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej w budynku użyteczności publicznej** o wartości zamówienia co najmniej 700.000,00 zł brutto (słownie złotych: siedemset tysięcy)*** Uwaga! W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem robót musi wykazać się co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie. W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ. 3) dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (poświadczenie lub inny dokument – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. poświadczenia). Uwaga: W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie robót budowlanych zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej. * Za wykonaną robotę budowlaną Zamawiający rozumie taką robotę, która została zrealizowana w ramach danej umowy i odebrana przez Zamawiającego/Odbiorcę, jako wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie. ** Przez budynek użyteczności publicznej, Zamawiający rozumie budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny. *** W przypadku, gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/Podmiotem a Zamawiającym/Odbiorcą za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień ogłoszenia postępowania, tj. 04.09.2014 r.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń: 1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie; 2) Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, o którym mowa w Sekcji III.4.1) Ogłoszenia, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ, w którym Wykonawca wykaże się: a) dysponowaniem co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczeń, b) dysponowaniem co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, c) dysponowaniem co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi – bez ograniczeń – w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Uwaga! a) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dysponowaniem ww. osobami musi wykazać się co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie. b) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia – na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ. 3) Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Poza oświadczeniami lub dokumentami, o których mowa w Sekcji III.4.1) Ogłoszenia, Wykonawca składający Ofertę musi dodatkowo załączyć: 1) Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (patrz rozdział I SIWZ). 3) Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom lub nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 9 do SIWZ. Uwaga! W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców. 4) Kosztorysy ofertowe sporządzone metodą uproszczoną, zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale XXIV SIWZ – w formie papierowej.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany oraz warunki tych zmian zostały określone we wzorze umowy (w szczególności w § 12 umowy) – stanowiącej załącznik Nr 10 do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szrm.pl Katalog Zamówienia publiczne powyżej 30 tys.euro
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod:00-099), ul. Senatorska 29/31 w Zespole ds. Zamówień Publicznych – pok. Nr 22, Opłata za SIWZ: 333,00 zł brutto;24 1030 1508 0000 0005 5005 2008..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.09.2014 godzina 11:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod:00-099), ul. Senatorska 29/31 w Zespole ds. Zamówień Publicznych – I piętro pok. Nr 22..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający informuje, że: a)dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.2 w wierszu pierwszym, powinien być zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie; b)w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.2 w wierszu drugim, musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie. c) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.4) Ogłoszenia musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

p.o. Dyrektora

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

Załączniki do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Pobierz

Załącznik Nr 1 do SIWZ – druk Oferta – Pobierz
Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – Pobierz
Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wykaz robót budowlanych – Pobierz
Załącznik Nr 4 do SIWZ – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – Pobierz
Załącznik Nr 5 do SIWZ – Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia – Pobierz
Załącznik Nr 6 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia art. 24 ust. 1 – Pobierz
Załącznik Nr 7 do SIWZ – Zobowiązanie innego podmiotu udostępniającego swoje zasoby Wykonawcy – Pobierz
Załącznik Nr 8 do SIWZ – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że podmiot nie należy do grupy kapitałowej – Pobierz
Załącznik Nr 9 do SIWZ – Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom lub nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu – Pobierz

Załącznik Nr 10 do SIWZ – Wzór umowy – Pobierz

Załącznik Nr 11 do SIWZ – Decyzja Nr 271/N/2014 z dnia 28.08.2014 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenie na wykonanie robót budowlanych – Pobierz

Zał od Nr 12 do Nr 17 do SIWZ – Dokumentacja Projektowa – Pobierz
Zał od Nr 18 do Nr 20 do SIWZ – STWiOR – Pobierz
Zał od Nr 21 do Nr 26 do SIWZ – Przedmiary robót – Pobierz

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego (korespondencja):

Pismo z dnia 12.09.2014 r. – pobierz

Przedmiary robót – Załączniki od Nr 21 do Nr 26 do SIWZ – z rozszerzeniem .ath – zgodnie z odpowiedzią na pytanie udzieloną w piśmie SZRM z dnia 12.09.2014 r. – Pobierz

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

09 października 2014 r.

Nr (oznaczenie) sprawy: RZP-II-WI/33/DZP-1/2014

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja bloku żywienia w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 6 przy ul. Brożka 26”.

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

 

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 3 złożoną przez Wykonawcę – EWBUD Budownictwo ogólne Albert Ziółkowski z siedzibą w Brwinowie (kod: 05-840), Kotowice 2.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium oceny ofert, przyjętego w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 19 września 2014 r. do godz. 11:30 zostało złożonych siedem ofert przez niżej wymienionych Wykonawców:

1)     SGW BUDOWNICTWO Waldemar Stelmach Spółka Komandytowa, ul. Mokra 2, 26-600 Radom (Oferta Nr 1);

2)     Firma Usługowo-Handlowa, Jarosław Dybowski, ul. Mickiewicza 9, 07-400 Ostrołęka (Oferta Nr 2);

3)     EWBUD Budownictwo ogólne Albert Ziółkowski, Kotowice 2, 05-840 Brwinów (Oferta Nr 3);

4)     Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „HELION” Artur Dziechciarski, Al. Dwudziestolatków 4 lok. 18, 02-157 Warszawa (Oferta Nr 4);

5)     REM-BUDEX Czesław Iwanicki, ul. Wrocławska 16 m. 58, 01-493 Warszawa (Oferta Nr 5);

6)     CONECTAPLUS Sp. z o.o. ul. Stawki 2A lok. 51, 00-193 Warszawa (Oferta Nr 6);

7)     P.P.H.U. „ELMAT” Wiesław Pacek, ul. Gdańska 19, 05-400 Otwock (Oferta Nr 7);

przy czym:

Oferta Nr 2, Oferta Nr 4, Oferta Nr 5 Oferta Nr 6, i Oferta Nr 7 – zostały odrzucone na podstawie:

– Oferta Nr 2 – została odrzucona na podstawie: – art. 89 ust. 1 pkt 6 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 24 ust. 4 ww. ustawy. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;

– Oferta Nr 4, Oferta Nr 5 i Oferta Nr 6 – zostały odrzucone na podstawie: – art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;

– Oferta Nr 7 – została odrzucona na podstawie: art. 89 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 24 ust. 4 ww. ustawy. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Oferty Nr 1 i 3 – spełniają wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofertom: Nr 1 i 3 w kryterium oceny ofert: „Cena” oraz łączna punktacja:

Numer oferty Liczba pkt w kryterium

Cena

Razem
1 424 145,64

___________________ x 100 = 65,8 pkt.

644 316,30

65,8  pkt.
3 424 145,64

__________________ x 100 = 100 pkt.

424 145,64

100 pkt.

 

p.o. Dyrektora

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja bloku żywienia w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 6 przy ul. Brożka 26.
Numer ogłoszenia: 346250 – 2014; data zamieszczenia: 17.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 294292 – 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja bloku żywienia w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 6 przy ul. Brożka 26..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot Zamówienia obejmuje roboty związane z przebudową i remontem pomieszczeń w budynku B Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 6 przy ul. Brożka 26 w Warszawie wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz ze zmianą kurka głównego gazowego, w tym w szczególności: 1) wbudowanie i ustawienie urządzeń technologicznych, 2) roboty rozbiórkowe, 3) wykonanie ścianek działowych, zamurowań, nadproży, 4) wykonanie tynków i okładzin, 5) wykonanie posadzek, 6) roboty malarskie, 7) stolarka wewnętrzna, 8) roboty zewnętrzne, 9) wykonanie punktu pomiaru gazu oraz instalacji gazu dla kotłowni, 10) montaż instalacji wentylacji, 11) próby i uruchomienie instalacji wentylacji, 12) izolacja kanałów wentylacyjnych, 13) instalacja klimatyzacji, 14) instalacja ciepła technologicznego C.T., 15) roboty budowlane związane z remontem instalacji wod-kan., 16) roboty demontażowe instalacji wody, 17) montaż wewnętrznej instalacji wody użytkowej, 18) roboty demontażowe dla kanalizacji, 19) montaż kanalizacji sanitarnej, 20) instalacje elektryczne: a) roboty rozbiórkowe i demontażowe, b) rozdzielnice, – dobudowa urządzeń w RG, – rozdzielnica RK, – rozdzielnica RW, – dobudowa urządzeń w istniejącej RB (piwnica), c) linie zasilające d) instalacja siłowa gniazd wtykowych, oświetleniowa, e) przewody dla instalacji detekcji gazu, f) instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych. Ponadto opis przedmiotu zamówienia określa: Wzór umowy (Załącznik Nr 10 do SIWZ) oraz: 1) Decyzja Nr 271/N/2014 z dnia 28.08.2014 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenie na wykonanie robót budowlanych – Załącznik Nr 11 do SIWZ, 2) Dokumentacja projektowa – Załączniki do SIWZ: od Nr 12 do Nr 17, 3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – Załączniki do SIWZ: od Nr 18 do Nr 20.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.40.00.00-1, 45.45.00.00-6, 45.31.00.00-3, 45.33.20.00-3, 45.33.10.00-6, 45.33.12.10-1, 45.33.30.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 5.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

EWBUD Budownictwo Ogólne Albert Ziółkowski, Brwinów, 05-840 Kotowice 2, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 748749,89 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 424145,64
 • Oferta z najniższą ceną: 424145,64 / Oferta z najwyższą ceną: 748626,92
 • Waluta: PLN.

p.o. Dyrektora

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 4 września 2014 godz 9:29
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 30 listopada 2016 godz 8:58