wtorek, 7 grudnia 2021

Warszawa: Całodobowa ochrona terenów położonych w Dzielnicy Wilanów Miasta Stołecznego Warszawy
Numer ogłoszenia: 291360 – 2015; data zamieszczenia: 30.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta , ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szrm.pl; Katalog: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Całodobowa ochrona terenów położonych w Dzielnicy Wilanów Miasta Stołecznego Warszawy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie 24 godzinnej ochrony terenów położonych w Dzielnicy Warszawa – Wilanów przez dwóch nieuzbrojonych, umundurowanych pracowników ochrony. 2. Ochrona polegać ma na: a. przeciwdziałaniu próbom naruszenia porządku na strzeżonym terenie rozumianemu jako uniemożliwienie osobom trzecim wykorzystywanie terenu jako wysypiska, składowiska itp. b. uniemożliwianiu osobom trzecim jakiegokolwiek wykorzystania nieruchomości gruntowych i budynków podlegających ochronie bez uprzedniej pisemnej zgody SZRM; c. przeciwdziałaniu próbom dokonania kradzieży składników majątkowych, włamania, uszkodzenia instalacji, dokonania dewastacji budynków na strzeżonym terenie oraz przeciwdziałanie próbom rozbiórek, demontażu naniesień i likwidacji nasadzeń. 3. W sytuacji naruszenia porządku na strzeżonym terenie, tj. wykorzystania terenu jako wysypiska bądź składowiska, Wykonawca zapewni na własny koszt uporządkowanie chronionego terenu. 4. Usługa w okresie ochrony mienia jest wykonywana przez pracowników ochrony w oparciu o Plan ochrony mienia przekazany przez Wykonawcę w dniu podpisania umowy. 5. Ponadto opis przedmiotu zamówienia określają: 1) Wzór umowy zamieszczony w Sekcji IV.4.15) niniejszego Ogłoszenia; 2) Mapka terenów podlegających ochronie, o której mowa w Sekcji IV.4.16) pkt 11 ppkt 10) niniejszego Ogłoszenia; 3) Wykaz nieruchomości, obiektów i nasadzeń podlegających ochronie, o którym mowa w Sekcji IV.4.16) pkt 11 ppkt 11) niniejszego Ogłoszenia. 6. Termin wykonania zamówienia: od godz. 10:00 dnia 31 grudnia 2015 roku do godz. 10:00 dnia 31 grudnia 2018 roku.

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2018.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę niżej wymienionego dokumentu i oświadczenia: 1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy (o którym mowa w Sekcji III.4.1) Ogłoszenia, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego) z zastrzeżeniem, że w przypadku składania wniosku przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie; 2) koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia, o której mowa w wierszu pierwszym Sekcji III.4.1) Ogłoszenia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń: 1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy (o którym mowa w Sekcji III.4.1) Ogłoszenia, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego) z zastrzeżeniem, że w przypadku składania wniosku przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie; 2) Wykazu wykonanych lub/i wykonywanych głównych usług (o którym mowa w wierszu drugim Sekcji III.4.1) Ogłoszenia, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego), w którym Wykonawca wykaże się wykonaniem* lub/i wykonywaniem** w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzech usług polegających na pełnieniu ochrony terenów otwartych; Uwaga! a) W przypadku składania wniosku przez wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem lub/i wykonywaniem ww. usług muszą się wykazać Wykonawcy występujący wspólnie. b) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów – Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do Ogłoszenia. * Za wykonaną usługę Zamawiający rozumie taką usługę, która została zrealizowana w ramach danej umowy i odebrana przez Zamawiającego/Odbiorcę jako należycie wykonana. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione we wniosku. ** W przypadku usług wykonywanych (nie zakończonych) datą ich wykonania będzie data wystawienia dokumentu potwierdzającego ich należyte wykonanie, z zastrzeżeniem, że ww. dokument nie powinien być wystawiony wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków. 3) dowodów dotyczących głównych usług (o których mowa w Sekcji III.4.1) Ogłoszenia), określających czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (poświadczenie lub oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. poświadczenia), z zastrzeżeniem, że ww. poświadczenie w odniesieniu do wykonywanych usług, nie powinno być wystawione wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków. Uwaga: W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie wykonanych lub/i wykonywanych głównych usług zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej.
 • III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy (o którym mowa w Sekcji III.4.1) Ogłoszenia, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego) z zastrzeżeniem, że w przypadku składania wniosku przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń: 1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy (o którym mowa w Sekcji III.4.1) Ogłoszenia, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego), z zastrzeżeniem, że w przypadku składania wniosku przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie; 2) Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (o którym mowa w wierszu trzecim Sekcji III.4.1) Ogłoszenia, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do Ogłoszenia, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego), w którym Wykonawca wykaże się: a) dysponowaniem co najmniej 6 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi odpowiednie przeszkolenie w zakresie ochrony obiektów i terenu, będącymi w wieku od 30 do 65 lat, nie figurującymi w Krajowym Rejestrze Karnym; b) dysponowaniem co najmniej jedną osobą wpisaną na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej do organizowania i kierowania zespołem pracowników oraz opracowania Planu ochrony mienia, nie figurującą w Krajowym Rejestrze Karnym; Uwaga! (a) W przypadku składania wniosku przez Wykonawców występujących wspólnie, dysponowaniem ww. osobami lub osobą muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie. (b) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów – Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia – na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do Ogłoszenia. 3) Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia (o którym mowa w wierszu czwartym Sekcji III.4.1) Ogłoszenia, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do Ogłoszenia, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego).
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy (o którym mowa w Sekcji III.4.1) Ogłoszenia, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego), z zastrzeżeniem, że w przypadku składania wniosku przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Poza oświadczeniami lub dokumentami, o których mowa w Sekcji III.4) niniejszego Ogłoszenia, Wykonawca składający wniosek musi dodatkowo załączyć:
1) wypełniony Formularz Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej, zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego Ogłoszenia, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego.
2) Pełnomocnictwo do podpisania wniosku. Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do wniosku musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w Sekcji IV.4.16) pkt 6, ppkt 3 i 5 niniejszego Ogłoszenia.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zamawiający – w wyznaczonym przez siebie terminie – wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia, chyba że mimo ich złożenia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Zamawiający – w wyznaczonym przez siebie terminie – wezwie Wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy.
Zamawiający – w wyznaczonym przez siebie terminie – wezwie Wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy, istniejących między przedsiębiorstwami.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: licytacja elektroniczna.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.6) Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: http://aukcje.um.warszawa.pl

IV.4.7) Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: www.szrm.pl; Katalog: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro

IV.4.8) Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
a) Wykonawca, pobiera ze wskazanej w ogłoszeniu o przedmiotowej licytacji strony internetowej wzór Formularza Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wraz z załącznikami. Następnie, w przypadku zainteresowania udziałem w licytacji elektronicznej, składa Wniosek. Złożenie ww. Wniosku jednocześnie oznacza akceptację warunków licytacji i postanowień umowy. Zamawiający, po weryfikacji nadesłanych Wniosków, informuje Wykonawców o wyniku kwalifikacji oraz zaprasza do składania ofert (postąpień) wszystkich Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu. Treść zaproszenia zawierać będzie adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja oraz parametry licytacji: cena wywoławcza brutto, minimalna wysokość postąpień, data i godzina otwarcia licytacji, czas trwania licytacji i warunki zamknięcia licytacji. Informacja o sposobie rejestracji na platformie licytacyjnej przekazywana jest za pośrednictwem operatora platformy do zakwalifikowanych do udziału w licytacji Wykonawców. Informacja ta przekazywana jest na wskazane we Wnioskach Wykonawców adresy e-mail. Po otrzymaniu ww. informacji Wykonawca rejestruje się na platformie pod adresem http://aukcje.um.warszawa.pl, postępując zgodnie z przekazaną procedurą rejestracji.
b) Kody dostępu do platformy: Operator platformy przekazuje zakwalifikowanym przez Zamawiającego Wykonawcom informację o sposobie rejestracji na platformie. W trakcie rejestracji Wykonawca otrzyma kod dostępu do platformy. Otrzymany kod dostępu Wykonawca będzie musiał zmienić na nowy – określony przez siebie. O ewentualnych problemach z rejestracją należy niezwłocznie powiadomić osobę upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami. Nie wymagany jest podpis elektroniczny.
c) Wymagania techniczne urządzeń informatycznych: Wykonawca chcący wziąć udział w licytacji elektronicznej musi dysponować sprzętem, spełniającym poniższe wymagania:
-procesor 733 MHz i co najmniej 512 MB pamięci RAM;
-zainstalowany system operacyjny MS Windows XP lub nowszy;
-zainstalowana przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer 6.0. lub nowsza albo Mozilla Firefox 2.x lub nowsza;
-połączenie z siecią Internet o szybkości transmisji nie mniejszej niż 128 kb/s..

IV.4.9) Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
a) W trakcie licytacji Wykonawca podaje cenę brutto (z podatkiem VAT) za wykonanie całego zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy zamieszczonym w Sekcji IV.4.15) niniejszego Ogłoszenia.
b) W toku licytacji elektronicznej Zamawiający na bieżąco przekazuje wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji składanych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji, a także o cenach złożonych przez nich ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców.
c) Zapłata ceny (wynagrodzenia Wykonawcy) nastąpi zgodnie z warunkami umowy
d) Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będą w polskich złotych, wobec czego składanie ofert (postąpień) w licytacji elektronicznej musi być także wyrażone w walucie polskiej.
e) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawierać będzie, w chwili zamknięcia licytacji elektronicznej, najniższą cenę brutto realizacji całego zamówienia.
f) Minimalna wysokość postąpień: 4.800,00 zł.
g) Cena wywoławcza: 591.759,53 zł..

IV.4.10) Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

 • Licytacja jednoetapowa czas trwania: 15 minut

IV.4.11) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 09.11.2015 godzina 11:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (II piętro, pokój Nr 44). Zespół pracuje od pn. do pt. w godz. 7:30 – 15:30.

IV.4.12) Termin otwarcia licytacji elektronicznej: Zamawiający przewiduje otwarcie licytacji elektronicznej w dniu 08.12.2015 r. o godzinie 12.00. Ostateczny termin otwarcia licytacji Zamawiający poda w zaproszeniu do udziału w licytacji elektronicznej..

IV.4.13) Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy):

Zamawiający przewiduje zamknięcie L.E. w dniu 08.12.2015 r. o godzinie 12.15. Ostateczny termin zamknięcia Zamawiający poda w zaproszeniu do udziału w L.E. Warunki zamknięcia licytacji elektronicznej – patrz: Sekcja IV.4.16) pkt 2.

IV.4.14 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dotyczy licytacji elektronicznej):

1. Przed zawarciem umowy tzn. najpóźniej w dniu wyznaczonym do jej podpisania – Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Wysokość zabezpieczenia i termin, na jaki ma być wniesione, wynikać będzie: ze wzoru umowy, ceny zaproponowanej w Formularzu Cenowym oraz informacji Zamawiającego w tej sprawie zawartej w zaproszeniu do podpisania umowy.
2. Za dzień wniesienia zabezpieczenia uznaje się dzień wpłynięcia zabezpieczenia na rachunek bankowy, o którym mowa w pkt 4 lub dzień złożenia zabezpieczenia w siedzibie Zamawiającego w przypadku wniesienia go w formie określonej w pkt 3 ppkt 2 – 5.
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na niżej wskazany rachunek bankowy: Bank Handlowy: Nr 80 1030 1508 0000 0005 5005 2067.
5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poręczeń powinny być one wystawione na okres obejmujący wykonanie zamówienia. W tym przypadku Beneficjentem takich dokumentów musi być Zamawiający.
6. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej jak też poręczeń, muszą one być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na każde żądanie.
7. W trakcie realizacji umowy, Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 3, jednakże zmiana zabezpieczenia może być dokonana tylko z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
8. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu będzie zwracane z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
9. Zasady zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały określone we wzorze umowy znajdującym się w Sekcji IV.4.15 niniejszego Ogłoszenia.

IV.4.15 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego (dotyczy licytacji elektronicznej):

Umowa Nr ____/DZP-2/2015

W dniu ____ w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa – Stołecznym Zarządem Rozbudowy Miasta, mającym siedzibę w Warszawie (kod: 00-099) przy ul. Senatorskiej 29/31, NIP 526-00-15-797, REGON 000162665, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa z dnia 05.05.2011 r. o numerze GP-0052/1901/2011, przez: Pana Pawła Barańskiego – p.o. Dyrektora SZRM,
a
_______z siedzibą w _______ (kod: _____) przy ul. _____________, zarejestrowaną/ym w _____________ w dniu ______________ r. przez __________ pod numerem ____________, zgodnie ze stanem na dzień __________r., kapitał zakładowy _________ NIP: _______, REGON: _________, zwaną/ym dalej Wykonawcą, reprezentowaną/ym przez:___________

w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie licytacji elektronicznej – na podstawie art. 74 i następne ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), procedura Nr RZP-II-WB/2/DZP-1/2015, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji całodobową ochronę terenów położonych w Dzielnicy Wilanów Miasta Stołecznego Warszawy – zwaną dalej Przedmiotem Umowy.
2. Przedmiot umowy obejmuje pełnienie 24 godzinnej ochrony terenów położonych w Dzielnicy Warszawa – Wilanów przez dwóch nieuzbrojonych, umundurowanych pracowników ochrony.

§ 2.

1. Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania ciągłej, całodobowej ochrony terenu i obiektów położonych w Dzielnicy Warszawa-Wilanów Miasta Stołecznego Warszawy przez dwóch umundurowanych pracowników ochrony, zgodnie z:
1) mapką terenów podlegających ochronie, stanowiącą załącznik nr 1;
2) wykazem nieruchomości, obiektów i nasadzeń podlegających ochronie, stanowiącym załącznik nr 2.
2. Ochrona polegać ma na:
1) przeciwdziałaniu próbom naruszenia porządku na strzeżonym terenie rozumianemu jako uniemożliwienie osobom trzecim wykorzystywanie terenu jako wysypiska, składowiska itp.;
2) uniemożliwianiu osobom trzecim jakiegokolwiek wykorzystania nieruchomości gruntowych i budynków podlegających ochronie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego;
3) przeciwdziałaniu próbom kradzieży składników majątkowych, włamania, uszkodzenia instalacji, dokonania dewastacji budynków na strzeżonym terenie oraz przeciwdziałanie próbom rozbiórek, demontażu naniesień i likwidacji nasadzeń.
3. W sytuacji naruszenia porządku na strzeżonym terenie, tj. wykorzystania terenu jako wysypiska bądź składowiska, Wykonawca zapewni na własny koszt uporządkowanie chronionego terenu.
4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego zalegania nieczystości na chronionym terenie, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na uporządkowanie terenu, w wezwaniu skierowanym mailowo, faksowo lub pisemnie do Wykonawcy: Nr faxu __________, Adres e-mail: _______________.
5. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony stanowiącej Przedmiot niniejszej umowy przez pracowników ochrony w oparciu o Plan ochrony mienia przekazany przez Wykonawcę w dniu podpisania umowy, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
6. Odpowiedzialność Wykonawcy za powierzone do ochrony mienie i teren rozpoczyna się od dnia 31 grudnia 2015 r. od godz. 10:00.

§ 3.

1. Wykonawca ma obowiązek:
1) przejęcia ochrony od dotychczasowej firmy w taki sposób, aby w trakcie i po dokonaniu przejęcia protokolarnego, zachowana była ciągłość ochrony,
2) realizować zadania ochrony codziennie przez całą dobę,
3) zapewnić stałe patrolowanie terenu podlegającego ochronie w czasie zróżnicowanym i nie szablonowo,
4) zapewnić i wyposażyć pracowników ochrony w niezbędny do wykonania zamówienia sprzęt i urządzenia (latarki, radiotelefony, telefony komórkowe, samochód patrolujący, itp.),
5) zapewnić ubiór oraz oznaczyć pracowników ochrony w sposób jednolity, umożliwiający ich identyfikację oraz identyfikację podmiotu zatrudniającego,
6) wystawić pracownikom ochrony legitymacje pracowników ochrony fizycznej/kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej przed dopuszczeniem ich do pracy,
7) prowadzić Książkę Służby, w której odnotowywane będą godziny obchodów i wszystkie zdarzenia nadzwyczajne, zaistniałe podczas wykonywania zadań związanych z ochroną mienia,
8) pokryć koszty zużycia mediów, w przypadku korzystania z nich przez pracowników ochrony
2. Pracownik ochrony fizycznej jest zobowiązany:
1) bezwzględnie przestrzegać przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1099 z późn. zm);
2) stawiać się do pracy w pełnym umundurowaniu, wypoczęty, bez dolegliwości zdrowotnych w pełni sprawnym i przygotowanym do wykonywania obowiązków;
3) nosić w widocznym miejscu identyfikator służbowy umożliwiający jego identyfikację oraz identyfikację podmiotu zatrudniającego;
4) współpracować z właściwymi służbami: Policją, Strażą Miejską, Pogotowiem Ratunkowym, Strażą Pożarną i innymi służbami w przypadku zaistnienia na terenach podlegających ochronie nadzwyczajnego zdarzenia lub sytuacji kryzysowej.
3.Zamawiający zastrzega sobie prawo wpisów do Książki Służby uwag i zażaleń związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, dokonywanych przez swoich upoważnionych pracowników tj.: 1) Pawła Barańskiego – p.o. Dyrektora SZRM, 2) Jana Leśniewskiego – Zastępcę Dyrektora ds. Technicznych, 3) Elżbietę Gaździk – Zastępcę Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych, Głównego Księgowego, 4) Dorotę Zawadkę – Kierownika Zespołu ds. Zarządzania Nieruchomościami i Spraw Administracyjnych, 5) Piotra Motylińskiego – Głównego Specjalistę ds. Zarządzania Nieruchomościami, 6) Janusza Króla – Specjalistę ds. Administracyjnych i Zaopatrzenia,
4. Zamawiający zapewni pomieszczenie dla potrzeb pracowników ochrony fizycznej zlokalizowane w budynku przy ul. Sytej 192 w Warszawie.
5. Wykonawca zobowiązuje się i oświadcza, że osoby, które będą wykonywały czynności, określone przedmiotem umowy, posiadają ważne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywanej pracy, wystawione przez lekarza medycyny pracy. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia ww. zaświadczeń.
6. Wykonawca oświadcza, że zatrudnieni przy realizacji Przedmiotu Umowy pracownicy nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym. § 4. Umowa będzie realizowana w okresie: od godz. 10:00 dnia 31 grudnia 2015 roku do godz. 10:00 dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 5.

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody w mieniu powierzonym mu na czas ochrony, chyba że wykaże, iż mimo dołożenia należytej staranności nie był w stanie im zapobiec.
2. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę stanowiącą równowartość w złotych polskich kwoty co najmniej 500.000,00 zł na jedno i co najmniej 3.000.000,00 zł na wszystkie zdarzenia i będzie kontynuował to ubezpieczenie przez cały okres trwania niniejszej umowy.

§ 6.

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy ustala się w łącznej wysokości na kwotę ____ zł brutto (słownie: ____), tj. ______ zł netto oraz podatek VAT _____zł, przy przyjętym wynagrodzeniu za jeden miesiąc w wysokości ____ zł brutto (słownie: ____), tj. ______ zł netto oraz podatek VAT _____zł i przyjętych 36 miesiącach świadczenia ochrony, zgodnie z Formularzem cenowym stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszej umowy.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje całość kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy na warunkach określonych niniejszą umową oraz wszelkie inne wydatki niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym:
a) koszty ubezpieczenia wynikające ze zmian przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązujących od dnia 01.01.2016 r.
b) koszty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązujące od 01.01.2016 r.
3. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy będzie następowało na podstawie faktur wystawionych po zakończeniu każdego miesiąca w wysokości _________zł brutto, tj. ______ zł netto oraz podatek VAT _____zł.
4. Na rozliczenie Przedmiotu Umowy Zamawiający stawia do dyspozycji Wykonawcy środki finansowe w następującej wysokości:
1) w roku 2016 do kwoty brutto __________zł (słownie:__________ zł),
2) w roku 2017 do kwoty brutto __________zł (słownie:__________ zł),
3) w roku 2018 do kwoty brutto __________zł (słownie:__________ zł),
4) w roku 2019 do kwoty brutto __________zł (słownie:__________ zł).
5. W przypadku konieczności dokonania zmiany w finansowaniu Przedmiotu Umowy w poszczególnych latach, kwoty określone w ust. 4 ulegną zmianie po zabezpieczeniu przez Zamawiającego odpowiednich kwot w poszczególnych latach.
6. Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzacji, z zastrzeżeniem, że Wynagrodzenie może ulec zmianie w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, – jeżeli zmiany wskazane w punktach 1-3 powyżej będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.
7. W przypadku opublikowania przepisów skutkujących wystąpieniem zmian, o których mowa w ust. 6, Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wysokości Wynagrodzenia określonego w ust. 1 w zakresie Wynagrodzenia dotyczącego części Przedmiotu Umowy pozostałej do wykonania. Wniosek Wykonawcy wskazany w zdaniu poprzedzającym powinien zawierać uzasadnienie wraz z analizą wpływu przedmiotowych zmian na koszty wykonania Przedmiotu Umowy oraz wyliczenie kwoty wzrostu kosztów wykonania zamówienia. Po zaakceptowaniu przedmiotowego wniosku oraz zabezpieczeniu odpowiednich środków finansowych przez Zamawiającego Strony zawrą Aneks do Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia w związku ze zmianami, o których mowa w ust. 6 powyżej. Aneks obejmował będzie wynagrodzenie należne począwszy od daty złożenia wniosku, jednak nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie przepisów powołanych we wniosku.
8. Faktury będą wystawiane na Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099) przy ul. Senatorskiej 29/31, NIP 526-00-15-797 i dostarczane do jego siedziby.
9. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, NIP _____ i jest uprawniony do wystawiania faktur.
10. Faktury za wykonaną usługę będą wystawiane po zakończeniu każdego miesiąca i opłacane w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie 30 dni, od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury w siedzibie Zamawiającego.
11. Za termin zapłaty faktury uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swemu bankowi przelać na wskazany w fakturze rachunek bankowy określoną kwotę. 12. Za nieterminową realizację prawidłowo wystawionych faktur Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.

§ 7.

1. Osobą odpowiedzialną za realizację Przedmiotu Umowy ze strony Wykonawcy jest: ____.
2. Do nadzoru nad realizacją Przedmiotu Umowy oraz rozliczania jej z ramienia Zamawiającego wyznacza się: – Dorotę Zawadkę – Kierownika Zespołu ds. Zarządzania Nieruchomościami i Spraw Administracyjnych, nr tel. (0-22) 312 44 13, – Janusza Króla – Specjalistę ds. Administracyjnych i Zaopatrzenia, nr tel. (0-22) 312 44 11, – Piotra Motylińskiego – Głównego Specjalistę ds. Zarządzania Nieruchomościami, nr tel. (0-22) 312 44 12.
3. Wykaz osób upoważnionych przez Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta do wstępu na teren obiektów chronionych w Wilanowie stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

§ 8.

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwane dalej Zabezpieczeniem stanowiące 10% Wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1, w wysokości ________ zł (słownie złotych: _________).
2. W ramach Zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, ustala się, że 100% wniesionej kwoty Zabezpieczenia będzie stanowiło zabezpieczenie w okresie realizacji Przedmiotu Umowy.
3. Kwota zabezpieczenia, wniesiona w pieniądzu będzie podlegała zwrotowi – z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym była ona przechowywana, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku, prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy, po należytym wykonaniu zobowiązań umownych, wynikających z niniejszej umowy w ciągu 30 dni od dnia zakończenia Przedmiotu Umowy.

§ 9.

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy. W szczególności przez naruszenie przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy i jej nienależyte wykonywanie należy rozumieć pozostawanie przez Wykonawcę w zwłoce z płatnościami na rzecz osób fizycznych, które wykonują bezpośrednio czynności wynikające z niniejszej umowy, co skutkować może obniżeniem jakości wykonywanych czynności. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone w terminie 60 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o zaistnieniu podstaw do jego złożenia.
2. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie określonym w ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 6 ust. 1.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku braku zapewnienia pracowników ochrony zgodnie z § 1 ust. 2 – w wysokości 50,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę braku zapewnienia pracownika ochrony w odniesieniu do każdego pracownika ochrony (w przypadku braku dwóch pracowników w wymaganym okresie) kara wynosi 100,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę).
4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku uporządkowania terenu w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od upływu terminu na uporządkowanie wyznaczonego przez Zamawiającego w wezwaniu, o którym mowa w § 2 ust. 4.
5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 300,00 zł za każde stawiennictwo się osoby wykonującej usługę w stanie wskazującym na obecność alkoholu lub innych środków odurzających, stwierdzoną w obecności osoby nadzorującej z ramienia Wykonawcy.
6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1, za cały okres umowy (o którym mowa w § 4), w przypadku rozwiązania (wypowiedzenia lub odstąpienia) umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego,
7. W przypadku nie dokonania zapłaty kar umownych w ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania do ich dobrowolnej zapłaty, Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia tych kar z bieżących należności Wykonawcy lub pobrania ich z wniesionego Zabezpieczenia.
8. Łączna wysokość naliczonych Wykonawcy kar umownych z tytułów określonych w ust. 2 – 6 nie może przekroczyć 20 % Wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1.
9. Postanowienia dotyczące kar umownych nie wyłączają prawa Stron do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, wynikających z Kodeksu cywilnego.
10. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę w przypadku, w którym zgodnie z wolą organu Miasta Stołecznego Warszawy, Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta będzie zobowiązany do przekazania nieruchomości objętej ochroną, na rzecz innej jednostki organizacyjnej m. st. Warszawy. W takiej sytuacji Zamawiającemu przysługuje prawo 1 miesięcznego wypowiedzenia niniejszej umowy. Bieg okresu wypowiedzenia rozpoczyna się z pierwszym dniem następnego miesiąca po dniu wypowiedzenia.
11. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
13. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10.

Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez pisemnej zgody stron, za wyjątkiem przeniesienia praw i obowiązków przez Zamawiającego na rzecz innych jednostek organizacyjnych m. st. Warszawy.

§ 11.

Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie wyrządzone przez Wykonawcę i pracowników ochrony fizycznej, szkody osobiste i majątkowe wobec osób trzecich, które mogą powstać w związku z wykonywaniem niniejszej umowy oraz za roszczenia odszkodowawcze wynikające z prawomocnych orzeczeń sądowych obejmujących roszczenia związane z wyrządzonymi przez Wykonawcę i pracowników ochrony fizycznej szkodami związanymi z realizacją niniejszej Umowy, łącznie z wszelkimi wynikającymi z tego tytułu kosztami, które zostałyby skierowane do Zamawiającego, osób upoważnionych do jego reprezentacji, pracowników i innych osób działających w imieniu Zamawiającego.

§ 12.

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obie Strony. 2. Nie stanowi zmiany umowy:
1) zmiana osób wymienionych w § 3 ust. 3.
2) zmiana adresów Wykonawcy i Zamawiającego,
3) zmiana adresów do korespondencji, o których mowa w ust. 4,
4) utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści Umowy. W każdym takim przypadku Wykonawca ma obowiązek stosowania się do obowiązujących w danym czasie aktów prawa.
3. Zmiany wskazane w ust. 2 pkt 1-3 dokonywane są w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia danej Strony i wywołują skutek od dnia doręczenia go drugiej Stronie.
4. Wszelkie zawiadomienia i korespondencja związana z Umową powinna być kierowana pod następujące adresy: 1) Zamawiającego – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa 2) Wykonawcy – __________
5. Strony zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego pisemnego powiadamiania o każdej zmianie ich siedziby lub adresu dla doręczeń korespondencji. W przypadku naruszenia powyższego obowiązku pismo skierowane listem poleconym na ostatni podany adres będzie uznane za doręczone skutecznie z dniem jego zwrotu przez pocztę po dwukrotnym awizowaniu.
6. Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie, na zasadzie porozumienia Stron. W przypadku braku takiego porozumienia, sporne kwestie rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
7. Umowa podlega prawu polskiemu.
8. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy, a w szczególności przepisy ustawy: Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny, o ochronie osób i mienia.
9. Językiem korespondencji, dokumentacji oraz wszelkich kontaktów w sprawach realizacji niniejszej umowy jest język polski.
10. Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egz. dla Wykonawcy, 2 egz. dla Zamawiającego.
11. Integralną część niniejszej umowy stanowią jej Załączniki.

Załączniki do Umowy:
1) Mapka terenów podlegających ochronie;
2) Wykaz nieruchomości, obiektów i nasadzeń podlegających ochronie;
3) Plan ochrony mienia;
4) Wykaz osób upoważnionych przez Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta do wstępu na teren obiektów chronionych w Wilanowie;
5) Formularz cenowy.
Z A M A W I A J Ą C Y:
W Y K O N A W C A:

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

1. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCÓW:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w wierszu pierwszym Sekcji III.4.2), powinno być zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do Ogłoszenia, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania wniosku przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie;
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika US, aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS, o których mowa odpowiednio: w wierszu drugim, trzecim i czwartym Sekcji III.4.2) – w przypadku składania wniosku przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. dokumenty musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie;
3) Aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, o których mowa odpowiednio: w wierszu piątym i siódmym Sekcji III.4.2) – w przypadku, gdy Wykonawca jest osobą prawną, informacje powinny dotyczyć wszystkich urzędujących członków organu zarządzającego, zaś w przypadku składania wniosku przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. dokument musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie (przez wszystkich urzędujących członków organu zarządzającego). W przypadku, gdy Wykonawca jest spółką jawną, informacje powinny dotyczyć wszystkich wspólników spółki;
4) Aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, o której mowa w wierszu szóstym Sekcji III.4.2) – ww. dokument dotyczy podmiotów zbiorowych w rozumieniu ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2002 r. Nr 197, poz. 1661 z późn. zm.). W przypadku składania wniosku przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. dokument musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie, który zalicza się do podmiotów zbiorowych.
5) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, należy przedłożyć dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.4) Ogłoszenia, tj. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.) albo informację o tym, że podmiot nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ww. ustawy. W przypadku składania wniosku przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa wyżej musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie.
6) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby, lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Sekcji III.4.2) i III.4.3), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Postanowienia w zakresie terminu wystawienia ww. dokumentów stosuje się odpowiednio.
7) Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

2. WARUNKI ZAMKNIĘCIA LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ, o których mowa w Sekcji IV.4.13):
Zamawiający zamyka licytację, gdy w podstawowym czasie nie zostanie złożona żadna oferta (postąpienie) lub, gdy w ciągu 3 minut od złożenia oferty przez jednego z Wykonawców nie zostanie złożona żadna inna oferta, jednakże nie wcześniej niż po upływie 15 minut od otwarcia licytacji.

3. WYKONAWCA:
1) W licytacji może wziąć udział osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile spełniają warunki określone w ustawie Pzp oraz w niniejszym Ogłoszeniu.
2) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

4. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
1) W sprawach procedury: Małgorzata Wicik – Specjalista ds. Zamówień Publicznych, Nr tel.: 0-22 312 44 82 – od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 15.00; 2) W sprawach przedmiotu zamówienia: Dorota Zawadka – Kierownik Zespołu ds. Zarządzania Nieruchomościami i Spraw Administracyjnych Nr tel.: 0-22 312 44 13 – od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 15.00;
3) W zakresie licytacji elektronicznej: Tadeusz Binkowski, Nr tel.: 0-22 443 14 08;

5. INFORMACJE O ADRESOWANIU KORESPONDENCJI I SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ:
1) W postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują faksem w języku polskim, przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna – z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ppkt 2). Forma pisemna wymagana jest dla złożenia na wezwanie Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub złożenia na wezwanie Zamawiającego pełnomocnictw, lub złożenia na wezwanie Zamawiającego listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej lub złożenia wyjaśnień dotyczących powiązań istniejących między przedsiębiorstwami, na zasadach określonych w art. 26 ust. 3 i art. 24b ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dopuszcza złożenie ww. dokumentów (w tym pełnomocnictw) lub oświadczeń, wyjaśnień, wniosków, informacji oraz zawiadomień w formie faksu, przy czym muszą one być złożone w stosownym terminie i potwierdzone niezwłocznie na piśmie. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy: a) zobowiązań innych podmiotów składanych przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego; b) listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej lub wyjaśnień dotyczących powiązań istniejących między przedsiębiorstwami – składanych przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
2) Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji, zgodnie z art. 77 ustawy Pzp, Zamawiający i Wykonawcy przekazują wnioski, oświadczenia i inne informacje drogą elektroniczną, za pomocą platformy, na której prowadzona jest licytacja.
3) Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31. Nr faksu do przesyłania korespondencji: 0-22 312-44-90; Nr telefonu kontaktowego 0-22 312 44 82. UWAGA: Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez Wykonawców powyższego wymogu.

6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU, FORMA SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW:
1) Wniosek, przygotowany z zachowaniem formy pisemnej, należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny, na papierze, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.
2) Treść wniosku musi odpowiadać wymaganiom zawartym w treści ogłoszenia o zamówieniu. Wniosek musi zawierać wymagane w ogłoszeniu oświadczenia lub dokumenty.
3) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik, do wniosku musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
4) W przypadku załączenia do wniosku dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do wniosku tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.
5) Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że w przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa, pełnomocnictwo musi zostać poświadczone za zgodność z oryginałem przez mocodawcę lub przez notariusza. UWAGA! W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, które będą brały udział w realizacji zamówienia, a na ich zasobach oraz zdolnościach finansowych będzie polegał Wykonawca (zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 2b Ustawy), kopie dokumentów dotyczące odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów mają być poświadczone ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM przez Wykonawcę lub te podmioty. Powyższa forma (tj. kopia potwierdzona ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM) nie może być zastosowana do zobowiązań innych podmiotów załączonych do wniosku przez Wykonawcę oraz listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej lub wyjaśnień dotyczących powiązań istniejących między przedsiębiorstwami.
6) Wszelkie poprawki w treści wniosku, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania wniosku, mogą być dokonane tylko poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.
7) Osoba lub osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (wynikające z aktualnego odpisu z właściwego rejestru – jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru – albo pełnomocnictwa) w imieniu Wykonawcy winny podpisać:
a) każdą zapisaną (zadrukowaną) stronę wniosku wraz z wymaganymi oświadczeniami lub dokumentami,
b) wszelkie zmiany w treści wniosku (poprawki, przekreślenia, dopiski), w przeciwnym wypadku zmiany nie będą uwzględnione.
8) Podpis lub podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy (wynikające z aktualnego odpisu z właściwego rejestru – jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru – albo pełnomocnictwa) w imieniu Wykonawcy muszą być czytelne lub opisane pieczęciami imiennymi.
9) Pożądane jest, aby wszystkie strony wniosku były kolejno ponumerowane. Zaleca się, aby wniosek złączyć w sposób uniemożliwiający wysunięcie którejkolwiek kartki. Numeracja stron powinna rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie wniosku.
10) Informacje zawarte we wniosku, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), co do których Wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania wniosków, że nie mogą być one udostępniane – muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI. Strony, na których znajdują się zastrzeżone informacje, należy:
a) załączyć jako odrębną część, nie złączoną z wnioskiem w sposób trwały,
b) ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części wniosku.
UWAGA! Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki niezastrzeżenia przez Wykonawcę w Formularzu Wniosku informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
11) Wniosek należy umieścić w dwóch trwale zamkniętych, nieprzezroczystych opakowaniach np. kopertach. Opakowania powinny być zalakowane lub odpowiednio zabezpieczone w sposób uniemożliwiający bezśladowe otwarcie (np. podpisanie na wszystkich połączeniach). Opakowanie zewnętrzne powinno być zaadresowane na Zamawiającego z dopiskiem: Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej na: Całodobową ochronę terenów położonych w Dzielnicy Wilanów Miasta Stołecznego Warszawy, oraz zawierać ostrzeżenie o treści: NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA WNIOSKÓW. Opakowanie wewnętrzne poza oznakowaniem jak wyżej określono, powinno być opatrzone pełną nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego). W przypadku wniosku składanego przez wykonawców występujących wspólnie, wniosek należy opatrzyć w sposób jak opisano wyżej, pełną nazwą i dokładnym adresem wszystkich Wykonawców składających wniosek wspólnie, z zaznaczeniem lidera. UWAGA! Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższych wymogów.

7. ZASADY WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawierać będzie, w chwili zamknięcia licytacji elektronicznej, najniższą cenę brutto realizacji całego zamówienia.

8. KOSZT PRZYGOTOWANIA WNIOSKU:
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

9. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE W CELU ZAWARCIA UMOWY:
1) Zamawiający podpisze umowę, po zatwierdzeniu wyników licytacji z tym Wykonawcą, który w chwili zamykania licytacji elektronicznej zaproponował najniższą cenę realizacji przedmiotowego zamówienia, przy czym Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnej ze wzorem umowy, zawartym w Sekcji IV.4.15) Ogłoszenia.
2) Po zamknięciu licytacji elektronicznej, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Wykonawca, który został zwycięzcą licytacji elektronicznej ma obowiązek przekazać Zamawiającemu:
a) wypełniony Formularz Cenowy, stanowiący Załącznik nr 9 do niniejszego Ogłoszenia, zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego – www.szrm.pl, Katalog: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro. Cena jednostkowa, tj. stawka r-g pracy jednego pracownika ochrony w ww. Formularzu ma zostać określona tak, aby łączna cena brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia była co najwyżej równa cenie za realizację zamówienia, która wygrała licytację elektroniczną. Wszystkie składniki cenowe określone w Formularzu Cenowym, powinny być wyrażone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku W cenie Wykonawca powinien uwzględnić całość kosztów i wszystkich innych wydatków niezbędnych do realizacji przedmiotowego zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w Formularzu Cenowym.
b) kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem decyzji o nadaniu numeru NIP,
c) w przypadku Wykonawców występujących wspólnie również kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, d) dowód dokonania wpłaty przelewem zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w przypadku gdy zabezpieczenie będzie wnoszone w pieniądzu. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach określonych w Sekcji IV.4.14 niniejszego Ogłoszenia Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu oryginał zabezpieczenia.
e) 3 egzemplarze Planu ochrony mienia – opracowanego i podpisanego przez wyznaczoną przez Wykonawcę osobę.
3) O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego po dostarczeniu ww. dokumentów.

10. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH:
Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będą w polskich złotych.

11. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH DO OGŁOSZENIA:
1) Formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej – Załącznik Nr 1.
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – Załącznik Nr 2.
3) Wykaz wykonanych lub/i wykonywanych głównych usług – Załącznik Nr 3.
4) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. – Załącznik Nr 4.
5) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia – Załącznik Nr 5.
6) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik Nr 6.
7) Zobowiązanie innego podmiotu udostępniającego swoje zasoby Wykonawcy – Załącznik Nr 7.
8) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że podmiot nie należy do grupy kapitałowej – Załącznik Nr 8.
9) Formularz Cenowy – Załącznik Nr 3 do Umowy – Załącznik Nr 9.
10) Mapka terenów podlegających ochronie – Załącznik Nr 1 do Umowy – Załącznik Nr 10.
11) Wykaz nieruchomości, obiektów i nasadzeń podlegających ochronie – Załącznik Nr 2 do Umowy – Załącznik Nr 11.
UWAGA: Ww. Załączniki zamieszczone są na stronie internetowej Zamawiającego – www.szrm.pl, Katalog: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w dniu podpisania umowy przekaże Wykonawcy Wykaz osób upoważnionych przez Zamawiającego do wstępu na teren obiektów chronionych, który będzie stanowił Załącznik Nr 4 do Umowy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Załączniki do pobrania:

Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia – Formularz Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej – pobierz
Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. – pobierz
Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia – Wykaz wykonanych lub/i wykonywanych głównych usług – pobierz
Załącznik Nr 4 do Ogłoszenia – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – pobierz
Załącznik Nr 5 do Ogłoszenia – Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia – pobierz
Załącznik Nr 6 do Ogłoszenia – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – pobierz
Załącznik Nr 7 do Ogłoszenia – Zobowiązanie innego podmiotu udostępniającego swoje zasoby Wykonawcy – pobierz
Załącznik Nr 8 do Ogłoszenia – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że podmiot nie należy do grupy kapitałowej – pobierz
Załącznik Nr 9 do Ogłoszenia – Formularz Cenowy (Załącznik Nr 3 do Umowy) – pobierz
Załącznik Nr 10 do Ogłoszenia – mapka terenów podlegających ochronie (Załącznik Nr 1 do Umowy) – pobierz
Załącznik Nr 11 do Ogłoszenia – Wykaz nieruchomości, obiektów i nasadzeń podlegających ochronie (Załącznik Nr 2 do Umowy) – pobierz

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego (korespondencja)

Pismo z dnia 03.11.2015 r. – pobierz

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Nr sprawy: RZP-II-WB/2/DZP-1/2015 Warszawa, dnia 08 grudnia 2015 r.

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie licytacji elektronicznej na: Całodobową ochronę terenów położonych w Dzielnicy Wilanów Miasta Stołecznego Warszawy.

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 907 z późn. zm.). – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż:

unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 907 z późn. zm.).

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Do upływu terminu na składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej wpłynęły 3 wnioski, przy czym do udziału w przedmiotowej licytacji zaproszono dwóch Wykonawców spełniających warunki udziału określone przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu.

W dniu 08 grudnia 2015 roku o godzinie 1200, zgodnie z postanowieniami zawartymi w zaproszeniu do udziału w licytacji, na platformie aukcyjnej pod adresem http://aukcje.um.warszawa.pl, rozpoczęła się licytacja elektroniczna. W toku tej licytacji żaden Wykonawca nie złożył postąpienia (oferty), wobec czego przedmiotowe postępowanie podlega unieważnieniu.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 30 października 2015 godz 9:38
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 29 listopada 2016 godz 11:16