środa, 1 grudnia 2021


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 220566-2011 z dnia 2011-07-28 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – Warszawa
Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Muzeum Warszawskiej Pragi przy ul. Targowej 50/52 w Warszawie – zgodnie z protokołami konieczności wykonania robót dodatkowych: Nr 7 z dnia 02.02.2011 r., Nr 8 z dnia…

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 220566 – 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Muzeum Warszawskiej Pragi przy ul. Targowej 50/52 w Warszawie – zgodnie z protokołami konieczności wykonania robót dodatkowych: Nr 7 z dnia 02.02.2011 r., Nr 8 z dnia 14.03.2011 r., Nr 9 z dnia 16.03.2011 r., Nr 13 z dnia 06.04.2011 r. oraz Nr 14 z dnia 18.05.2011 r.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1.Konstrukcję wsporczą zabezpieczającą budynki AB oraz wieńce w ścianach szczytowych WS -1.4, -WS -1.5 2.Dodatkowe wieńce żelbetowe w budynku AB wg wpisu w dziennik budowy z dn. 03.11.2010 r. 3.Dodatkowe podwieszenie nadproży w budynku AB wg wpisu w dziennik budowy z dn. 03.11.2010 r. 4.Wzmocnienie sklepień odcinkowych na bud. AB – wprowadzenie płyty żelbetowej nad piwnicami w osiach 5,6 oraz pomiędzy ścianą od strony ul. Targowej a osią C. 5.Wzmocnienie ścian ceglanych w piwnicach obiektu AA w osiach 7,8,9 na całej długości. 6.Rozebranie i odtworzenie sklepienia ceglanego pomiędzy osiami 6,7 (bud. AA) a ścianą zewnętrzną od strony podwórka. 7.Wymiana i wykonanie w części nowej ściany fundamentowej piwnic (bud. AA) odcinek ściany zewnętrznej pomiędzy osią 9 a ścianą od ulicy Kępnej oraz odcinek ściany zewnętrznej od narożnika ulicy Targowej a osią C. 8.Wzmocnienie sklepienia na bud. AB – wprowadzenie uzupełnienia płyty żelbetowej nad piwnicami pomiędzy osiami BC-5-5* (wpis BSKZ do dziennika budowy dnia 11.04.2011 r.). 9.Wzmocnienie ściany w poziomie piwnic w budynku AA oś 7 – zszycie spękań rozwarstwiających ściany. 10.Tymczasowe ocieplenie ścian budynku B- Modlitewnia, zabezpieczające ściany budynku i malarstwo ścienne przed wpływem warunków atmosferycznych.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.22.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.09.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna – Lider , ul. Konstruktorska Nr 11A , 02-673 Warszawa , kraj/woj. mazowieckie.
  • Acciona Infraestructuras S.A. – Partner, Alcobendas (28108) region Madryt Avenida de Europa, numer 18, Parque Empresarial la Moraleja, kraj/woj. Hiszpania.
  • Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr 2 Wrobis Spółka Akcyjna – Partner, ul. Szewska Nr 3, 50-053 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 678329,49 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 1096423,04
  • Oferta z najniższą ceną: 1096423,04 / Oferta z najwyższą ceną: 1096423,04
  • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Postępowanie prowadzone w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 5 lit. b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Niniejsze zamówienie dodatkowe nie było objęte przedmiotem zamówienia podstawowego i jest ono niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego. Zamawiający i Wykonawca powzięli wiadomość o okolicznościach skutkujących koniecznością udzielenia zamówienia dodatkowego w trakcie realizacji prac. Z ww. protokołów konieczności wynika, że: Ad. Sekcja II.3.1) Po przystąpieniu do robót rozbiórkowych elementów nienośnych konstrukcji dachu, obserwacji założonych plomb na rysy w ścianach i skuciu tynków wewnętrznych ścian stwierdzono znaczne spękania murów ceglanych, zły stan techniczny i wykruszanie się zaprawy i cegieł, brak przewiązań pomiędzy ścianami, wielokrotne przemurowania niezwiązane z pozostałymi częściami ścian, zamurowane otwory drzwiowe i okienne z pozostawionymi ościeżnicami drewnianymi, itp. Z uwagi na powyższe wykonywanie prac zgodnie z projektem może grozić katastrofą budowlaną. Została zamówiona ekspertyza autorstwa prof. inż. L. Runkiewicza i dr inż. F. Sawczuka, która potwierdziła obawy o stateczność budynku i zaleciła wykonanie konstrukcji wsporczej na czas rozbiórki ścian wewnętrznych obejmujący wykonanie przypór i spięcie ścian zewnętrznych ramami poziomymi oraz wykonanie wieńców żelbetowych na ścianach szczytowych wraz z modyfikacją gzymsów żelbetowych. Rozwiązanie techniczne zawiera Projekt zabezpieczenia budynku A i B Projekt zamienny konstrukcji budynku A i B. Część I. Budynek AB autorstwa dr inż. P. Wielgosa i mgr inż. T. Teterycza z marca 2011 roku oraz Projekt technologiczny PERI. Wzmocnienie ścian konstrukcyjnych Budynek AB autorstwa dr inż. P. Ignatowskiego. Aby wykonać wzmocnienie budynku AB należy pod kozły oporowe wykonać podłoże – poduszkę z piasku, następnie wykonać płyty żelbetowe, do których zakotwione będą kozły oporowe z elementów szalunkowych PERI, a także ustawiony balast np. z betonowych zapór drogowych zapewniający przeniesienie sił pionowych i poziomych przekazywanych z ram poziomych na kozły oporowe. Stateczność budynku zapewniają trzy poziomy rygli wewnętrznych zmontowanych z elementów PERI z kompletem wypór połączonych ze sobą łącznikami systemowymi, a w miejscu kątów innych niż proste, elementami specjalnymi ES wg domiarów z natury. Aby zamontować rygle poziome w ramę należy również wykonać przebicia przez ściany wewnętrzne. Siły działające na ściany zewnętrzne przekazywane są na ramy poziome, te z kolei na rygle pionowe na zewnątrz budynku, a następnie za pomocą kozłów RCS na podłoże. Ze względu na krzywizny ścian wszystkie płaszczyzny styku ram poziomych i rygli pionowych z murem należy uzupełnić flekami z drewna. Całość zabezpieczeń stanowi przestrzenną klatkę stalową z ramami poziomymi i pionowymi ryglami – słupami stabilizowanymi kozłami RCS zakotwionymi do żelbetowych fundamentów w środku której znajdują się mury zewnętrzne budynków AB. Daje to możliwość bezpiecznego wykonania rozbiórki stropów i wszystkich ścian wewnętrznych do poziomu stropu nad piwnicami, a następnie wykonywania nowej konstrukcji żelbetowej budynku, słupów i stropów. Wieńce na ścianach szczytowych WS – 1.4 oraz WS – 1.5 wraz ze zmodyfikowanymi gzymsami jako wieńce WO – 2.1 wg projektu Projekt zabezpieczenia budynku A i B Projekt zamienny konstrukcji budynku A i B. Część I. Budynek AA, AC autorstwa dr inż. P.Wielgosa i mgr inż.T. Teterycza (z września 2010 r.) w postaci ramy poziomej o węzłach sztywnych zapewniają stateczność i sztywność budynków na poziomie poddaszy. Wieńce te są konieczne ze względu na dużą ilość spękań muru i luźnych cegieł. Ad. Sekcja II.3.2) Po przystąpieniu do robót rozbiórkowych elementów nienośnych konstrukcji dachu, obserwacji założonych plomb na rysy w ścianach i skuciu tynków wewnętrznych ścian stwierdzono znaczne spękania murów ceglanych, zły stan techniczny i wykruszanie się zaprawy i cegieł, brak przewiązań pomiędzy ścianami, wielokrotne przemurowania niezwiązane z pozostałymi częściami ścian, zamurowane otwory drzwiowe i okienne z pozostawionymi ościeżnicami drewnianymi. W poziomach stropów drewnianych po usunięciu belek stropowych (spróchniałych i kilkakrotnie wzmacnianych nakładkami) pozostają znaczne ubytki ściany zewnętrznej grożące ścięciem ściany po obwodzie na poziomie każdej z kondygnacji. Zaprojektowane w projekcie podstawowym konstrukcji (nie zmienione w projektach zamiennych -Projekt zabezpieczenia budynku A i B Projekt zamienny konstrukcji budynku A i B. Część I. Budynek AA, AC autorstwa dr inż. P.Wielgosa i mgr. inż. T. Teterycza ani w Projekt zabezpieczenia budynku A i B Projekt zamienny konstrukcji budynku A i B. Część I. Budynek AB autorstwa dr inż. P.Wielgosa i mgr. inż. T. Teterycza z marca 2011) rozwiązanie oparcia stropu o konstrukcji płytowo – słupowej na murze istniejącym na dł. 12 cm, zagroziło by utratą stateczności ścian w trakcie podbijania fundamentów lub spowodowało co najmniej znaczne zarysowania lub pęknięcia istniejących ścian zewnętrznych. Z uwagi na powyższe nadzór autorski konstrukcji zaleca wykonanie dodatkowych wieńców w poziomie stropów po obwodzie budynku. Wieńce te usztywnią konstrukcję, zmniejszą wysokość wyboczeniową ścian i wciągną ściany murowane do współpracy ze stropami. Ad. Sekcja II.3.3) Po przystąpieniu do robót rozbiórkowych i skuciu tynków wewnętrznych ścian stwierdzono znaczne spękania nadproży ceglanych, zły stan techniczny i wykruszanie się zaprawy i cegieł, brak przewiązań cegły, naprawiane doraźnie nadproża z elementami stalowymi, wykruszone cegły w miejscach oparcia nadproży. Z uwagi na powyższe nadzór autorski konstrukcji zaleca, poza zszyciem i uzupełnieniem ubytków zaprawy i cegieł, wykonanie dodatkowych podwieszeń spękanych części nadproży w postaci wklejanych prętów zakotwionych w wieńcach żelbetowych wg punktu 2. Uwaga ogólna dotycząca pkt. 1,2,3. Konieczność wykonania powyższych robót dodatkowych została zasygnalizowana podczas cotygodniowych koordynacji na terenie budowy i zapisana w notatkach nr 3 z dnia 28.07, nr 4 z dnia 04.08, nr 6 z dnia 18.08 oraz nr 7 z dnia 25.08.2010 r. oraz 35 z dnia 16.03.2011 r. Ad. Sekcja II.3.4) Po przystąpieniu do robót rozbiórkowych elementów odkryto, że sklepienia walcowe w osiach CD*/5-5* jest oparte na belkach stalowych o znacznym stopniu skorodowania i na ścianie przeznaczonej do wyburzenia w środkowej części pomieszczenia projektowanego jako pakownia. W związku z powyższym należy wykonać podwieszenie istniejących sklepień. W tym celu zostanie wykonany strop żelbetowy płytowo-żebrowy oparty na wieńcach w osiach C-5* – D*-5. Sklepienie zostanie oczyszczone i podwieszone do stropu żelbetowego za pomocą szpilek stalowych wklejanych w sklepienie. Belki stalowe zostaną oczyszczone, zabezpieczone antykorozyjnie i również podwieszone do stropu za pomocą przyspawanych do nich wąsów stalowych. W innym przypadku należałoby zalecane przez BSKZ do pozostawienia sklepienia odcinkowe walcowe rozebrać, wymienić skorodowane belki a w miejscu usuwanej ściany zaprojektować i podwiesić nową belkę i odbudować sklepienia ponownie. Ad. Sekcja II.3.5) Po wykonaniu robót rozbiórkowych podłogi nad sklepieniami w obiekcie A, odsłonięciu ścian piwnic i wykonaniu wstępnych prac konserwatorskic
h cegły, stwierdzono podłużne i poprzeczne spękania murów ceglanych. Po skuciu tynków stwierdzono nagłą degradację muru ceglanego (który ponadto posiada brak powiązań pomiędzy ścianami, wielokrotne przemurowania niezwiązane z pozostałymi częściami ścian, zamurowane otwory drzwiowe i okienne z pozostawionymi ościeżnicami drewnianymi itp.) polegającą na łuszczeniu się i pudrowaniu cegły. Powyższe ściany stanowią ściany konstrukcyjne, na których wsparte są wieńce w poziomie stropu piwnic przyjmujące obciążenia od nowo zaprojektowanej konstrukcji stropów (konstrukcja słupowo-płytowa) warstw wykończeniowych oraz dachu. Z uwagi na powyższe konstrukcja ta może grozić spękaniem ścian i zniszczeniem podbijanych w dalszym etapie fundamentów i w konsekwencji awarią całego budynku. Zgodnie z opinią projektanta konstrukcji (zaaprobowaną przez przedstawiciela BSKZ w dniu 09.03.2011 r.) przedstawioną w formie rysunku oraz zapisu do dziennika budowy z dnia j.w należy wykonać wzmocnienia ww. ścian w postaci wykonania filarów ceglanych co ok. 2 m obłożonych odzyskaną (starą) cegłą lub nową cegłą historyczną oraz podłużnych belek żelbetowych od poziomu posadowienia będących podwaliną dla ww. słupów ceglanych. W trakcie wykonywania ww. prac wzmacniających ściany piwnic należy także rozebrać i odtworzyć sklepienie ceglane pomiędzy osiami 8 i 9 oraz fragmentarycznie w osiach AC/8-9 w celu wykonania ukrytych filarów ceglanych i dodatkowo spękania rozwarstwiające zszyć prętami ø 8 mm zaprawa Cx5 (2x ø 8 mm co trzecia warstwa). Ad. Sekcja II.3.6) Po wykonaniu robót rozbiórkowych podłogi nad sklepieniami w obiekcie AA, odsłonięciu ścian piwnic i wykonaniu wstępnych prac konserwatorskich cegły, stwierdzono pęknięcie sklepienia bud. AA osie 6,7 ( w narożniku przy wejściu) i wybrzuszenie (utrata kształtu). Po wizji lokalnej w obecności projektanta konstrukcji, Inwestora i GW nadzór autorski stwierdził, że ww fragment sklepienia należy przemurować (ok. 4m²), co zostało potwierdzone zapisem w dzienniku budowy w dniu 23.03.2011 r. Ad. Sekcja II.3.7) GW dokonał ostatecznego odkrycia ścian piwnic bud.AA (pomiędzy osią 9 a ulicą Kępną). Ściana pomiędzy osią C a D* (od ul.Targowej) piwniczną wykonana powyżej poziomu pozostałych. Przeprowadzono wizję lokalną wszystkich ścian piwnic od strony ul.Kępnej i Targowej ( naroże ściany fundamentowej). Stwierdzono w obecności GW, nadzoru inwestorskiego i nadzoru konstrukcyjnego pudrowanie cegły (fragmenty rozrzucane w sposób nieregularny) procesy lasowania – mur silnie zawilgocony. Stwierdzono płytkie posadowienie ścian od ul .Kępnej i Targowej, tzn.na poziomie ok.1m poniżej terenu oraz fragment muru (zasypany) w środku odkopywanego pomieszczenia urywający się. Powyższe ściany stanowią ściany konstrukcyjne, na których wsparte są wieńce w poziomie stropu piwnic przyjmujące obciążenia od nowo zaprojektowanej konstrukcji stropów (konstrukcja słupowo-płytowa) warstw wykończeniowych oraz dachu. Z uwagi na powyższe konstrukcja ta może grozić spękaniem ścian i zniszczeniem podbijanych w dalszym etapie fundamentów i w konsekwencji awarią całego budynku. Natomiast wykonanie nowej ściany fundamentowej do poziomu projektowanego posadowienia budynku jest niezbędne do dalszej realizacji budynku. Uwaga ogólna dotycząca pkt. 4,5,6,7. Konieczność wykonania powyższych robót dodatkowych została zasygnalizowana podczas cotygodniowych koordynacji na terenie budowy i zapisana w notatkach nr 26 z dnia 05.01.2011 r., nr 34 z dnia 09.03.2011 r., 36 z dnia 23.03.2011 r., oraz zostanie uściślona podczas cotygodniowej koordynacji w dniu 30.03.2011 r. i 06.04.2011 r. Ad. Sekcja II.3.8) Po przystąpieniu do robót rozbiórkowych elementów stropu w bud. AB. oś BC-5-5* odkryto, sklepienia w ww. osiach. Projekt wykonawczy architektury i konstrukcji przewiduje usunięcie ww. sklepienia i wykonanie nowej płyty PLP4 będącej jednocześnie oparciem dla konstrukcji schodów żelbetowych. Po wizji lokalnej w obecności projektanta konstrukcji i architektury, przedstawiciela BSKZ, Inwestora i GW stwierdzono, iż ww. sklepienie należy pozostawić, Nadzór autorski konstrukcji potwierdził, iż istnieje możliwość połączenia konstrukcyjnego z zaprojektowaną w tym miejscu płytą żelbetową. Należy uzupełnić dodatkowo grubość płyty,i sklepienie zostanie oczyszczone i podwieszone do stropu żelbetowego za pomocą szpilek stalowych wklejanych w sklepienie. Ponadto należy wykonać dozbrojenie belki żelbetowej w osi B i dozbrojenie dodatkowej grubości płyty. W innym przypadku należałoby zalecane przez BSKZ do pozostawienia sklepienie rozebrać. Konieczność wykonania powyższych robót dodatkowych została zasygnalizowana podczas cotygodniowych koordynacji na terenie budowy i zapisana w notatce nr 38 z dnia 06.04.2011 r. Ad. Sekcja II.3.9) GW dokonał ostatecznego odkrycia ścian piwnic bud.AA (pomiędzy osią 6 i 8 i osią C a ścianą od podwórza). Ściana w osi 7 wykonana jest do poziomu pozostałych. Przeprowadzono wizję lokalną wszystkich ścian piwnic w pomieszczeniu nr 12 i nr 13 bud. AA. Stwierdzono w obecności GW, nadzoru inwestorskiego i nadzoru konstrukcyjnego znaczne spękania murów ceglanych, zły stan techniczny i wykruszanie się zaprawy i cegieł, brak przewiązań pomiędzy ścianami oraz nieliczne pudrowanie cegły (fragmenty rozrzucane w sposób nieregularny)na ww obiekcie. Powyższa ściana stanowi ścianę konstrukcyjną, na której wsparte są wieńce w poziomie stropu piwnic przyjmujące obciążenia od nowo zaprojektowanej konstrukcji stropów (konstrukcja słupowo-płytowa) warstw wykończeniowych oraz dachu(wieniecWP5). Z uwagi na powyższe konstrukcja ta może grozić spękaniem ścian i zniszczeniem podbijanych w dalszym etapie fundamentów i w konsekwencji awarią całego budynku. Nadzór autorski konstrukcji w trakcie wizji lokalnej w dniu 16.05.2011 r. stwierdził konieczność zeszpilkowania ww. ściany na odcinku o długości 1,5 m o wysokości 1,5 m (pręty ø8 co 3-cia warstwa w pionie co 25 cm) wklejane na zaprawę CX5 na szerokość ściany 60 cm -10 cm ( po 5 cm z każdej strony). Zły stan ww. ściany został już określony w zaleceniach konserwatorskich autorstwa firmy Fronton p. M. Pastewki grudzień 2010 r. pkt. 9 (zalecenie szpilkowania całej ww. ściany). Konieczność wykonania powyższych robót dodatkowych została zasygnalizowana podczas cotygodniowych koordynacji na terenie budowy i zapisana w notatce nr 44 z dnia 18.05.2011 r. Ad. Sekcja II.3.10) Na podstawie zapisu w Dzienniku Budowy przedstawiciela BSKZ pani M. Pastewki z dnia 01.12.2010 oraz zapisów z narad koordynacyjnych nr 22 z dnia 08.12.2010 pkt. 7, nr 21 z dnia 01.12.2010 pkt. 3, 6 i 8, oraz nr 23 z dnia 15.12.2010 należy wykonać ocieplenie tymczasowe budynku B (część BA) w zakresie ścian i dachu. Ze względu na zakończenie I etapu prac konserwatorskich malarstwa, konieczne jest zabezpieczenie ścian murowanych przed degradacją, która może zostać spowodowana niskimi temperaturami i opadami atmosferycznymi. Budynek należy zabezpieczyć tymczasowo również ze względu na wstrzymanie prac przy budynku B (poza wykonanymi pracami konserwatorskimi malarstwa), co uniemożliwia prowadzenie prac kontraktowych do czasu przygotowania nowych projektów zamiennych. Pełnomocnik dyrektora SZRM ds. realizacji robót pan Wojciech Kosek uzgodnił z konserwatorem malarstwa panem Pawłem Jakubowskim sposób ocieplenia omawianej ściany poprzez zamocowanie na rusztowaniu odpowiedniej foli i wstawieniu nagrzewnicy z odprowadzeniem spalin poza docieplaną przestrzeń. W czasie narady koordynacyjnej w dniu 02.02.2011 r. pan Wojciech Kosek przekazał kierownikowi budowy szkice prowizorycznego rozwiązania zabezpieczenia ściany północnej budynku B przed warunkami atmosferycznymi. Główny cel wykonania zabezpieczenia, to ochrona przed deszczem i śniegiem oraz utrzymanie temperatury ściany zewnętrznej ok. 0ºC. Jednocześnie pan Wojciech Kosek dokonał stosownego wpisu do Dzie
nnika Budowy zobowiązując Wykonawcę (w imieniu inwestora) do pilnego wykonania prac na podstawie przekazanych rysunków (3 rysunki A-4). Wykonawca został zobowiązany do prowadzenia dzienniczka monitoringu temperatur zewnętrznych, pod zamontowaną osłoną oraz wewnątrz modlitewni. Zamówienie dodatkowe jest następstwem sytuacji wcześniej niemożliwej do przewidzenia z uwagi na: 1). Brak możliwości oceny stanu technicznego (stopnia degradacji) ściany północnej budynku B w związku z usytuowanymi tam kramami Bazaru Różyckiego. Po rozebraniu przyległych do w/w ściany kramów, stwierdzono bardzo znaczne ubytki cegieł oraz zły stan i postępującą degradację cegieł na znacznej powierzchni ściany. 2). Po rozebraniu przyległych do w/w ściany kramów odkryto piwnice bezpośrednio przylegające do ściany PN modlitewni uniemożliwiające prowadzenie prac budowlanych zgodnie z projektem wykonawczym. Zgodnie z opinią rzeczoznawcy BSKZ dr Karczmarczyka należy sporządzić nową zamienną dokumentację konstrukcyjno – architektoniczną. W związku z powyższym ze względu na zły stan obiektu oraz wymagania konserwatorskie dla malarstwa znajdującego się na wewnętrznych ścianach w/w obiektu ( po zakończeniu I etapu prac konserwatorskich malarstwa) powstała pilna konieczność zabezpieczenia termicznego ściany i wytworzenia minimalnych, niezbędnych warunków cieplno – wilgotnościowych na okres zimowy. W związku z powyższym, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b) konieczne jest udzielenie zamówienia dodatkowego – dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych, tj. Konsorcjum utworzonemu na podstawie zawartej w dniu 12.11.2009 r. Umowy przez: 1.Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (kod: 02-673) przy ul. Konstruktorskiej Nr 11A – Lider, 2.Acciona Infraestructuras S.A. z siedzibą w Alcobendas (28108), region Madryt, Avenida de Europa, numer 18 Parque Empresarial la Moraleja, Hiszpania – Partner, 3.Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr 2 Wrobis Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (kod: 50-053) przy ul. Szewskiej Nr 3 – Partner – w celu prawidłowej realizacji umowy Nr 73/DZP-2/2010 z dnia 10.06.2010 r.

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 14 września 2011 godz 6:08
Ostatnia aktualizacja: ppakier - 21 listopada 2016 godz 13:34