wtorek, 7 grudnia 2021

Projekt współfinansowany przez Unie Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Warszawa: Dostawa sprzętu medycznego oraz mebli medycznych dla Ptasiego Azylu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych PTASI AZYL
Numer ogłoszenia: 278638 – 2013; data zamieszczenia: 16.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta , ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szrm.pl, Katalog zamówienia publiczne powyżej 14 tys. euro

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu medycznego oraz mebli medycznych dla Ptasiego Azylu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych PTASI AZYL.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: sprzedaż, dostarczenie, rozstawienie/zamontowanie wyposażenia we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Ptasiego Azylu oraz jego uruchomienie.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Formularz Zestawienie kosztów zamówienia, stanowiący załącznik Nr 5 do SIWZ.

Wymagany termin wykonania całego zamówienia: w terminie do dnia 30.08.2013 r., w tym:
a) dla Części I – w terminie do dnia 30.08.2013 r.
b) dla Części II – w terminie do dnia 30.08.2013 r.
c) dla Części III – w terminie do dnia 30.08.2013 r.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1, 16.65.10.00-3, 33.16.90.00-2, 33.19.90.00-1, 42.93.11.00-2, 33.19.22.30-3, 33.19.23.40-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.08.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:

1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

2) Wykazu wykonanych głównych dostaw, o którym mowa w Sekcji III.4.1) niniejszego ogłoszenia, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ, w którym Wykonawca wykaże się wykonaniem* w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:

a) dla Części II – jedną dostawą sprzętu medycznego o wartości zamówienia co najmniej 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) brutto**;

b) dla Części III – jedną dostawą mebli medycznych o wartości zamówienia co najmniej 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) brutto**.

* Za wykonaną dostawę Zamawiający rozumie taką dostawę (tj. dostawę, dostawę wraz rozmieszczeniem lub dostawę wraz z instalacją/montażem dostarczonej rzeczy), która została zrealizowana w ramach danej umowy i odebrana przez Zamawiającego/Odbiorcę jako należycie wykonana. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie.

** W przypadku gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/Podmiotem a Zamawiającym/Odbiorcą za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień 16.07.2013 r.

3) dowody dotyczące głównych dostaw, określające, czy dostawy zostały wykonane należycie (poświadczenie lub oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. poświadczenia) albo dokumenty (np. referencje) potwierdzające, że dostawy wymienione w Wykazie głównych dostaw zostały wykonane należycie.
Uwaga: W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie wykonanych głównych dostaw zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej.

Uwaga!
(a) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem dostaw musi wykazać się co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie.
(b) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów – Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Poza oświadczeniami lub dokumentami, o których mowa w Sekcji III.4) niniejszego ogłoszenia, Wykonawca składający Ofertę musi dodatkowo załączyć:

1) Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ.

2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty.
Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3) Wypełniony Formularz Zestawienie kosztów zamówienia – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ – załączony dla części, na którą Wykonawca składa ofertę.

4) Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom, zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ – załączony dla części, na którą Wykonawca składa ofertę.
Uwaga! W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany oraz warunki tych zmian zostały określone we wzorze umowy (w szczególności w § 11 umowy) – stanowiącej załącznik Nr 8 do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szrm.pl, Katalog: Zamówienia publiczne powyżej 14 tys. euro

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro, pokój Nr 22).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.07.2013 godzina 11:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro, pokój Nr 22).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:Zamawiający informuje, że:

a) dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.2 w wierszu pierwszym, powinien być zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie;

b) w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.2 w wierszu drugim, musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie.

c) w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.4) ogłoszenia musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie.

d) Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Cieplarki (odchowalniki) dla ptaków, oprawy z promiennikami, sztuczne kwoki.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: sprzedaż, dostarczenie, rozstawienie/zamontowanie wyposażenia we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Ptasiego Azylu oraz jego uruchomienie.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Formularz Zestawienie kosztów zamówienia (Część I – Cieplarki (odchowalniki) dla ptaków, oprawy z promiennikami, sztuczne kwoki), stanowiący załącznik Nr 5 do SIWZ..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.65.10.00-3

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.08.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Sprzęt medyczny.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: sprzedaż, dostarczenie, rozstawienie/zamontowanie wyposażenia we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Ptasiego Azylu oraz jego uruchomienie.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Formularz Zestawienie kosztów zamówienia (Część II – Sprzęt medyczny), stanowiący załącznik Nr 5 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1, 33.16.90.00-2, 33.19.90.00-1, 42.93.11.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.08.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Meble medyczne.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: sprzedaż, dostarczenie, rozstawienie/zamontowanie wyposażenia we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Ptasiego Azylu oraz jego uruchomienie.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Formularz Zestawienie kosztów zamówienia (Część III – Meble medyczne), stanowiący załącznik Nr 5 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.22.30-3, 33.19.23.40-7.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.08.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

p. o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Pobierz
Załącznik Nr 1 do SIWZ – druk Oferta – Pobierz
Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – Pobierz
Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wykaz wykonanych głównych dostaw – Pobierz
Załącznik Nr 4 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 – Pobierz
Załącznik Nr 5 do SIWZ – Zestawienie kosztów zamówienia – I CZĘŚĆ – Pobierz
Załącznik Nr 5 do SIWZ – Zestawienie kosztów zamówienia – II CZĘŚĆ – Pobierz
Załącznik Nr 5 do SIWZ – Zestawienie kosztów zamówienia – III CZĘŚĆ – Pobierz
Załącznik Nr 6 do SIWZ – Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom – Pobierz
Załącznik Nr 7 do SIWZ – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że podmiot nie należy do grupy kapitałowej – Pobierz
Załącznik Nr 8 do SIWZ – Wzór umowy – Pobierz
Załącznik Nr 9 do SIWZ – Wzór logo Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego oraz wzór logo Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Chronionych Ptasi Azyl – Pobierz
Załącznik Nr 10 do SIWZ – Plan z numeracja i oznaczeniem pomieszczeń – Pobierz

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU  POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI I

Nr sprawy: RZP-II-WI/11/DZP-1/2013                                                                         24 lipca 2013 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu medycznego oraz mebli medycznych dla Ptasiego Azylu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych Ptasi Azyl”.

  

Zamawiający, działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – zwanej dalej Ustawą – informuje, iż:

I. unieważniono postępowanie w Części I na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie prawne:

na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ww. Ustawy.

Uzasadnienie faktyczne:

Przedmiotowe zamówienie, Zamawiający podzielił na trzy części, w związku z czym dopuścił możliwość składania ofert częściowych. Każdy z Wykonawców mógł złożyć ofertę na wszystkie części lub na 2 dowolnie wybrane części lub na jedną dowolnie wybraną część (vide Rozdział VII ust. 1 SIWZ). W Części I do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 24.07.2013 r. do godz. 11:30 została złożona jedna oferta, która podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wystąpienie okoliczności faktycznych, o których mowa wyżej, stanowi przesłankę unieważnienia w Części I postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

II. odrzucono Ofertę Nr 1 złożoną dla Części I – przez Wykonawcę: FERMO Karol Owczarek, ul.
Krzywoustego 3/17, 51-165  Wrocław.

Uzasadnienie prawne:

na podstawie 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający odrzuca ofertę wówczas, gdy jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy.

Oferta nieodpowiadająca treści SIWZ to taka, która jest sporządzona odmiennie, niż określają to postanowienia Specyfikacji. Treść SIWZ to przede wszystkim zawarty w opisie przedmiotu zamówienia opis potrzeb i wymagań Zamawiającego, które mają być zaspokojone
w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia przez zawarcie i zrealizowanie z należytą starannością umowy. Treść oferty natomiast to jednostronne zobowiązanie Wykonawcy do zrealizowania przedmiotu zamówienia na rzecz Zamawiającego, jeżeli oferta złożona przez Wykonawcę zostanie uznana za najkorzystniejszą i zostanie z nim zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego. O zgodności treści oferty z treścią SIWZ przesądza ich porównanie. Niezgodność treści oferty z treścią SIWZ należy oceniać z uwzględnieniem pojęcia oferty zgodnie z art. 66 Kodeksu cywilnego, czyli niezgodności oświadczenia woli wykonawcy z oczekiwaniami zamawiającego w odniesieniu do merytorycznego zakresu przedmiotu zamówienia.

Wykonawca był zobowiązany do załączenia do oferty (Rozdział XVIII SIWZ) wypełnionego Formularza „Zestawienie kosztów zamówienia” dla części, na którą Wykonawca składa ofertę.  (załącznik Nr 5 do SIWZ).

Zgodnie z postanowieniami Rozdz. XXIV SIWZ „Opis sposobu obliczenia ceny oferty”, Wykonawca zobowiązany był do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w Formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia” – dla części, na którą Wykonawca składa ofertę. Brak wypełnienia lub/i określenia wartości w pozycjach ww. Formularza – spowoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca załączył ww. dokument do oferty, wypełniając jedynie pozycję Nr 3, 4, 5,6 i 8 natomiast nie dokonał wyceny pozycji nr 1, 2 i 7, wobec powyższego należy uznać, iż Wykonawca nie złożył oferty na cały zakres zamówienia dla Części I, a tym samym podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

p. o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘOPOWANIA W CZĘŚCI II

Nr sprawy: RZP-II-WI/11/DZP-1/2013                                                                         24 lipca 2013 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI II.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu medycznego oraz mebli medycznych dla Ptasiego Azylu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych Ptasi Azyl”.

 

 Zamawiający, działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – informuje, że:

w Części II

unieważnił postępowanie w Części II na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne: 

Przedmiotowe zamówienie, Zamawiający podzielił na trzy części, w związku z czym dopuścił możliwość składania ofert częściowych. Każdy z Wykonawców mógł złożyć ofertę na wszystkie części lub na 2 dowolnie wybrane części lub na jedną dowolnie wybraną część (vide Rozdział VII ust. 1 SIWZ). W Części II do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 24.07.2013 r. do godz. 11:30 nie została złożona żadna oferta. Wystąpienie okoliczności faktycznych, o których mowa wyżej, stanowi przesłankę unieważnienia w Części II postępowania o udzielenie zamówienia, wobec czego Zamawiający, biorąc pod uwagę zapis art. 93 ust. 2 ww. ustawy, postanawia jak na wstępie.

p. o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI III

Nr sprawy: RZP-II-WI/11/DZP-1/2013                                                                         24 lipca 2013 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI III.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu medycznego oraz mebli medycznych dla Ptasiego Azylu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych Ptasi Azyl”.

  

Zamawiający, działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – informuje, że:

w Części III

unieważnił postępowanie w Części III na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne: 

Przedmiotowe zamówienie, Zamawiający podzielił na trzy części, w związku z czym dopuścił możliwość składania ofert częściowych. Każdy z Wykonawców mógł złożyć ofertę na wszystkie części lub na 2 dowolnie wybrane części lub na jedną dowolnie wybraną część (vide Rozdział VII ust. 1 SIWZ). W Części III do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 24.07.2013 r. do godz. 11:30 nie została złożona żadna oferta. Wystąpienie okoliczności faktycznych, o których mowa wyżej, stanowi przesłankę unieważnienia w Części III postępowania o udzielenie zamówienia, wobec czego Zamawiający, biorąc pod uwagę zapis art. 93 ust. 2 ww. ustawy, postanawia jak na wstępie.

 

p. o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 16 lipca 2013 godz 14:24
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 1 grudnia 2016 godz 14:25