środa, 1 grudnia 2021

Warszawa: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na modernizację Alei Głównej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
Numer ogłoszenia: 27847 – 2016; data zamieszczenia: 17.03.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta , ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szrm.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na modernizację Alei Głównej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na modernizację Alei Głównej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
2. Dokumentacja projektowa i przetargowa, związana z modernizacją Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym, powinna uwzględniać wykonanie dokumentacji zgodnie z wytycznymi i założeniami programowymi Użytkownika (Załącznik Nr 12 do SIWZ), tj. zgodnie z:
1) Założeniami programowymi – Modernizacja Alei Głównej,
2) Notatką z dnia 23.10.2015 r. oraz notatką z dnia 19.02.2016 r.,
3) Mapą z zaznaczoną kolorem niebieskim Aleją Główną.
3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
1) Uzyskanie wszelkich niezbędnych materiałów wyjściowych do projektowania, w tym:
a) mapa geodezyjna do celów projektowych – 3 egz.,
b) inwentaryzacja istniejącej Alei: – budowlana – 3 egz., – instalacyjna (sanitarna, elektryczna) – po 3 egz., – zieleń – 3 egz.,
c) badania geotechniczne – 3 egz.,
d) inne niezbędne materiały do opracowania kompletnej dokumentacji – 3 egz.
2) Wykonanie dwóch wariantów koncepcji architektonicznych modernizacji wraz z wizualizacją 3D, zgodnie z założeniami programowymi Użytkownika. Po dokonaniu wyboru koncepcji, jedna z nich będzie stanowiła podstawę do projektowania – po 3 egz.
3) Wykonanie projektu budowlanego wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami w 6 egz., obejmującego:
a) projekt architektoniczno-budowlany z zagospodarowaniem terenu, naniesionymi elementami sieci sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych, z gospodarką istniejącej zieleni i projektem zieleni,
b) informację dotyczącą BIOZ,
c) projekt rozbiórek.
4) Wykonanie projektów wykonawczych – 6 egz.
a) projekt architektoniczno-budowlany z zagospodarowaniem terenu,
b) projekt drogowy, w tym konstrukcja jezdni i chodników,
c) instalacje teletechniczne:
– kanalizacja teletechniczna wzdłuż Alei Głównej z dowiązaniem do istniejącej kanalizacji przy bramie północnej oraz przy bramie od ulicy Ratuszowej i remontem wprowadzeń do serwerowni w budynku biurowym i kasy przy bramie północnej,
– kabel światłowodowy 12 J relacji serwerownia w budynku biurowym – kasa przy bramie północnej i 6J relacji serwerownia w budynku biurowym – kasa przy ul. Ratuszowej,
d) instalacje elektryczne:
– oświetlenie alei parkowe typu LED,
– kable zasilające oświetlenie,
– układy sterowania oświetleniem,
– przepusty przez drogi umożliwiające rozprowadzenie instalacji kablowej oraz rezerwowe,
e) instalacje sanitarne, w tym:
– projekt sieci wodociągowej z uwzględnieniem istniejącej sieci oraz odejściami bocznymi zlokalizowanymi w studzienkach wodociągowych dla projektowanych obiektów,
– projekt sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej z uwzględnieniem istniejącej sieci oraz odejściami bocznymi zlokalizowanymi w studzienkach kanalizacyjnych dla projektowanych obiektów,
– projekt kanalizacji deszczowej dla odwodnienia modernizowanej Alei Głównej na całej długości wraz z wpustami w dostosowaniu do projektu drogowego,
f) zieleń,
g) projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robót budowlanych.
5) Wykonanie przedmiarów robót – 6 egz.
6) Wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) – 6 egz.
7) Wykonanie kosztorysów inwestorskich – 2 egz.
8) Uzyskanie wszystkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych oraz dokumentów w zakresie wynikającym z przepisów prawa lub wymagań uprawnionych podmiotów uzgadniających projekty i uzyskanie pozwolenia na budowę. Uzyskanie uzgodnienia projektu budowlanego i wykonawczego przez rzeczoznawców w zakresie ochrony ppoż., konserwatora zabytków oraz jeżeli zajdzie taka potrzeba uzyskanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów.
9) Nadzór autorski – nad realizacją robót objętych dokumentacją w zakresie przedmiotu zamówienia.
4. Przedmiot zamówienia należy wykonać w formie:
1) papierowej w ilościach jw.
2) elektronicznej po 2 egz. na nośniku elektronicznym CD lub DVD, w tym:
a) materiały wyjściowe do projektowania w formacie (*.dwg/*.dxt) oraz (*.pdf), dla tekstu (*.pdf) i (*.doc),
b) Koncepcje architektoniczne w formatach: – dla rysunków (*.dwg) oraz (*.pdf), – dla tekstu (*.pdf) i (*.doc), – część cyfrowa Koncepcji z wizualizacją 3D,
c) projekt budowlany, projekty wykonawcze w formacie (*.dwg/*.dxt) oraz (*.pdf), dla tekstu (*.pdf) i (*.doc),
d) przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie w programie Norma lub kompatybilnym (w formacie *.ath),
e) STWiOR – w programie WORD lub kompatybilnym (w formacie *.doc lub *.rtf) oraz (*.pdf),
3) Załączniki formalno-prawne w tym: decyzje, opinie, ekspertyzy, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym CD lub DVD w formacie (*.pdf).
Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych przedmiotem zamówienia, która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań, tj. forma elektroniczna będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na papierze, w trakcie dokonywanych ustaleń i uzgodnień.
5. Ponadto opis przedmiotu zamówienia określa: Wzór umowy (Załącznik Nr 10 do SIWZ) oraz Wytyczne i założenia programowe Użytkownika (Załącznik Nr 12 do SIWZ).
6. Termin wykonania zamówienia:
1) Rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia zawarcia umowy,
2) Zakończenie wykonania dokumentacji projektowej i przetargowej – w terminie nie krótszym niż 150 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 170 dni od dnia zawarcia umowy, w tym:
a) Materiały wyjściowe do projektowania wraz z inwentaryzacjami- w terminie nie krótszym niż 45 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 60 dni od dnia zawarcia umowy,
b) Koncepcje – w terminie nie krótszym niż 70 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 80 dni od dnia zawarcia umowy,
c) Projekt budowlany – w terminie nie krótszym niż 110 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 130 dni od dnia zawarcia umowy,
d) Projekty wykonawcze, przedmiary robót, STWiOR, kosztorysy inwestorskie – w terminie nie krótszym niż 150 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 170 dni od dnia zawarcia umowy,
3) Nadzór autorski, będzie wykonywany w dostosowaniu do potrzeb wynikających z realizacji – w terminie do dnia 15.05.2019 r..

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.22.10.00-3, 71.32.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.05.2019.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny sprawdzenia ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:
1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie;
2) Wykazu wykonanych głównych usług – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ, w którym Wykonawca wykaże się:
a) wykonaniem* w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi, polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej albo dokumentacji projektowej i przetargowej na budowę** lub przebudowę*** ciągu pieszo-jezdnego lub drogi/placu/alei, znajdującego/ej się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków lub obszarze objętym ochroną konserwatorską.
oraz
b) wykonaniem* w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzech usług, polegających na wykonaniu dokumentacji projektowej albo dokumentacji projektowej i przetargowej o wartości zamówienia co najmniej 130 000 zł brutto**** (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych brutto) każda.
* Za wykonaną usługę Zamawiający rozumie taką usługę, która została zrealizowana w ramach danej umowy i odebrana przez Zamawiającego/Odbiorcę jako należycie wykonana. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie.
** Przez budowę należy rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
*** Przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.
**** W przypadku gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/Podmiotem a Zamawiającym/Odbiorcą za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień 17.03.2016 r.
3) Dowodów dotyczących głównych usług, określających czy usługi zostały wykonane należycie (poświadczenie lub oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. poświadczenia)
Uwaga: W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie wykonanych głównych usług zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej.
Uwaga!
(1) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem usług muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
(2) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów – Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia na potrzeby wykonania zamówienia – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 8 do SIWZ.
Za główne usługi Zamawiający rozumie te, które wypełniają swym zakresem zamówienia określone powyżej.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:

1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie;

2) Wykazu osób, które będą uczestniczyć wykonywaniu zamówienia – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ, w którym Wykonawca wykaże się:
a) dysponowaniem co najmniej jedną osobą, która będzie wyznaczona do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności architektonicznej,
b) dysponowaniem co najmniej jedną osobą, która będzie wyznaczona do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
c) dysponowaniem co najmniej jedną osobą, która będzie wyznaczona do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności drogowej,
d) dysponowaniem co najmniej jedną osobą, która będzie wyznaczona do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
e) dysponowaniem co najmniej jedną osobą, która będzie wyznaczona do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
f) dysponowaniem co najmniej jedną osobą, która będzie wyznaczona do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w zakresie telekomunikacji przewodowej,
g) dysponowaniem co najmniej jedną osobą, wyznaczoną do sprawowania funkcji projektanta zieleni oraz sporządzenia inwentaryzacji zieleni i gospodarki drzewostanem, posiadającą wykształcenie w zakresie Architektury Krajobrazu.
Uwaga!
(1) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dysponowaniem ww. osobami muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujących wspólnie.
(2) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia – na potrzeby wykonania zamówienia – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 8 do SIWZ.

3) Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Poza oświadczeniami lub dokumentami, o których mowa w Sekcji III.4), Wykonawca składający Ofertę musi dodatkowo załączyć:
1) Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ.
2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty.
Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (patrz rozdział I SIWZ).
3) Wypełniony Formularz Zestawienie kosztów zamówienia – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ.
4) Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom, lub nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 11 do SIWZ.
Uwaga! W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 90
 • 2 – Termin wykonania dokumentacji projektowej i przetargowej – 10

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany oraz warunki tych zmian zostały określone we wzorze umowy (w szczególności w § 14 umowy) – stanowiącej załącznik Nr 10 do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szrm.pl Katalog Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. euro
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro pok. Nr 22)..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.03.2016 godzina 11:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro pok. Nr 22).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający informuje, że:
a)dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.2) w wierszu pierwszym, powinien być zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie;
b)w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.2) w wierszu drugim musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie.
c) w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.4) musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Zastępca Dyrektora ds. Technicznych
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Jan Leśniewski

Załączniki do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz
Załącznik Nr 1 do SIWZ – druk Oferta – pobierz
Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – pobierz
Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wykaz wykonanych głównych usług – pobierz
Załącznik Nr 4 do SIWZ – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – pobierz
Załącznik Nr 5 do SIWZ – Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia – pobierz
Załącznik Nr 6 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia art. 24 ust. 1 – pobierz
Załącznik Nr 7 do SIWZ – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – pobierz
Załącznik Nr 8 do SIWZ – Zobowiązanie innego podmiotu udostępniającego swoje zasoby Wykonawcy – pobierz
Załącznik Nr 9 do SIWZ – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że podmiot nie należy do grupy kapitałowej – pobierz
Załącznik Nr 10 do SIWZ – Wzór Umowy – pobierz
Załącznik Nr 11 do SIWZ – Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom, lub nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu – pobierz
Załącznik Nr 12 do SIWZ – Wytyczne i założenia programowe Użytkownika, w tym:
Zał. Nr 12 do SIWZ – Założenia programowe
Zał. Nr 12 do SIWZ – Notatka z dnia 23.10.2015 r. – pobierz

Zał. Nr 12 do SIWZ – Notatka z dnia 19.02.2016 r. – pobierz
Zał. Nr 12 do SIWZ – Mapa – pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nr sprawy: RZP-II-WI/6/DZP-1/201619 kwietnia 2016 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na modernizację Alei Głównej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) – zwana dalej Ustawą – zawiadamia, iż:

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę – Autorska Pracownia Architektury CAD Sp. z o.o., ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa – za cenę brutto 91.150,38 zł.

Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert, przyjętych w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 30 marca 2016 r. do godz. 11:30 zostało złożonych 5 ofert przez niżej wymienionych Wykonawców:

1) Autorska Pracownia Architektury CAD Sp. z o.o., ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa (Oferta Nr 1).
2) PALMETT Sp. z o.o. Spółka komandytowa, ul. Wybieg 4, 00-788 Warszawa (Oferta Nr 2).
3) 4M ARCHITEKCI Magdalena Kużela, ul. Krucza 2, 05-840 Brwinów (Oferta Nr 3).
4) CertusVia Sp. z o.o., ul. Szaserów 19/12, 04-293 Warszawa (Oferta Nr 4).
5) Elżbieta Kierska-Łukaszewska Architektów grupa, ul. G.Zapolskiej 24a/44, 30-126 Kraków (Oferta Nr 5).

przy czym:
Oferta Nr 2 – została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Oferta Nr 4 – została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Oferta Nr 5 – została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Oferta Nr 1 i Oferta Nr 3 – spełniają wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofercie Nr 1 i Ofercie Nr 3 w kryteriach oceny ofert: „Cena” oraz  „Termin wykonania dokumentacji projektowej i przetargowej” oraz łączna punktacja:

Numer oferty Liczba pkt w kryterium

„Cena”

Liczba pkt w kryterium

„Termin wykonania dokumentacji projektowej i przetargowej”

Razem
1 91.150,38

—————  x 90 = 90,0

91.150,38

150

————-  x 10 = 10,0

150

100,0
3 91.150,38

—————  x 90 = 63,7

128.719,50

150

————-  x 10 = 10,0

150

73,7

p.o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy: RZP-II-WI/6/DZP-1/201626 kwietnia 2016 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na modernizację Alei Głównej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) – zwana dalej Ustawą – zawiadamia, iż Wykonawca, którego oferta została wybrana w dniu 19.04.2016 r., uchylił się od podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, tj. w dniu 26.04.2016 r. złożył do Zamawiającego oświadczenie o odstąpieniu od podpisania umowy oraz nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wobec czego:

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 3 złożoną przez Wykonawcę – 4M ARCHITEKCI Magdalena Kużela, ul. Krucza 2, 05-840 Brwinów – za cenę brutto 128.719,50 zł.

 

Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert, przyjętych w przedmiotowym postępowaniu.
Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 94 ust. 3 Ustawy dokonał – bez przeprowadzania ponownego badania i oceny ofert – wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych, nie podlegających odrzuceniu ofert, tj. oferty złożonej przez Wykonawcę 4M ARCHITEKCI Magdalena Kużela, ul. Krucza 2, 05-840 Brwinów – za cenę brutto 128.719,50 zł. (Oferta Nr 3).

p.o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Warszawa: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na modernizację Alei Głównej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
Numer ogłoszenia: 105262 – 2016; data zamieszczenia: 27.04.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 27847 – 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na modernizację Alei Głównej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na modernizację Alei Głównej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. 2. Dokumentacja projektowa i przetargowa, związana z modernizacją Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym, powinna uwzględniać wykonanie dokumentacji zgodnie z wytycznymi i założeniami programowymi Użytkownika (Załącznik Nr 12 do SIWZ), tj. zgodnie z: 1) Założeniami programowymi – Modernizacja Alei Głównej, 2) Notatką z dnia 23.10.2015 r. oraz notatką z dnia 19.02.2016 r., 3) Mapą z zaznaczoną kolorem niebieskim Aleją Główną. 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Uzyskanie wszelkich niezbędnych materiałów wyjściowych do projektowania, w tym: a) mapa geodezyjna do celów projektowych – 3 egz., b) inwentaryzacja istniejącej Alei: – budowlana – 3 egz., – instalacyjna (sanitarna, elektryczna) – po 3 egz., – zieleń – 3 egz., c) badania geotechniczne – 3 egz., d) inne niezbędne materiały do opracowania kompletnej dokumentacji – 3 egz. 2) Wykonanie dwóch wariantów koncepcji architektonicznych modernizacji wraz z wizualizacją 3D, zgodnie z założeniami programowymi Użytkownika. Po dokonaniu wyboru koncepcji, jedna z nich będzie stanowiła podstawę do projektowania – po 3 egz. 3) Wykonanie projektu budowlanego wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami w 6 egz., obejmującego: a) projekt architektoniczno-budowlany z zagospodarowaniem terenu, naniesionymi elementami sieci sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych, z gospodarką istniejącej zieleni i projektem zieleni, b) informację dotyczącą BIOZ, c) projekt rozbiórek. 4) Wykonanie projektów wykonawczych – 6 egz. a) projekt architektoniczno-budowlany z zagospodarowaniem terenu, b) projekt drogowy, w tym konstrukcja jezdni i chodników, c) instalacje teletechniczne: – kanalizacja teletechniczna wzdłuż Alei Głównej z dowiązaniem do istniejącej kanalizacji przy bramie północnej oraz przy bramie od ulicy Ratuszowej i remontem wprowadzeń do serwerowni w budynku biurowym i kasy przy bramie północnej, – kabel światłowodowy 12 J relacji serwerownia w budynku biurowym – kasa przy bramie północnej i 6J relacji serwerownia w budynku biurowym – kasa przy ul. Ratuszowej, d) instalacje elektryczne: – oświetlenie alei parkowe typu LED, – kable zasilające oświetlenie, – układy sterowania oświetleniem, – przepusty przez drogi umożliwiające rozprowadzenie instalacji kablowej oraz rezerwowe, e) instalacje sanitarne, w tym: – projekt sieci wodociągowej z uwzględnieniem istniejącej sieci oraz odejściami bocznymi zlokalizowanymi w studzienkach wodociągowych dla projektowanych obiektów, – projekt sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej z uwzględnieniem istniejącej sieci oraz odejściami bocznymi zlokalizowanymi w studzienkach kanalizacyjnych dla projektowanych obiektów, – projekt kanalizacji deszczowej dla odwodnienia modernizowanej Alei Głównej na całej długości wraz z wpustami w dostosowaniu do projektu drogowego, f) zieleń, g) projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robót budowlanych. 5) Wykonanie przedmiarów robót – 6 egz. 6) Wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) – 6 egz. 7) Wykonanie kosztorysów inwestorskich – 2 egz. 8) Uzyskanie wszystkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych oraz dokumentów w zakresie wynikającym z przepisów prawa lub wymagań uprawnionych podmiotów uzgadniających projekty i uzyskanie pozwolenia na budowę. Uzyskanie uzgodnienia projektu budowlanego i wykonawczego przez rzeczoznawców w zakresie ochrony ppoż., konserwatora zabytków oraz jeżeli zajdzie taka potrzeba uzyskanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów. 9) Nadzór autorski – nad realizacją robót objętych dokumentacją w zakresie przedmiotu zamówienia. 4. Przedmiot zamówienia należy wykonać w formie: 1) papierowej w ilościach jw. 2) elektronicznej po 2 egz. na nośniku elektronicznym CD lub DVD, w tym: a) materiały wyjściowe do projektowania w formacie (*.dwg/*.dxt) oraz (*.pdf), dla tekstu (*.pdf) i (*.doc), b) Koncepcje architektoniczne w formatach: – dla rysunków (*.dwg) oraz (*.pdf), – dla tekstu (*.pdf) i (*.doc), – część cyfrowa Koncepcji z wizualizacją 3D, c) projekt budowlany, projekty wykonawcze w formacie (*.dwg/*.dxt) oraz (*.pdf), dla tekstu (*.pdf) i (*.doc), d) przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie w programie Norma lub kompatybilnym (w formacie *.ath), e) STWiOR – w programie WORD lub kompatybilnym (w formacie *.doc lub *.rtf) oraz (*.pdf), 3) Załączniki formalno-prawne w tym: decyzje, opinie, ekspertyzy, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym CD lub DVD w formacie (*.pdf). Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych przedmiotem zamówienia, która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań, tj. forma elektroniczna będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na papierze, w trakcie dokonywanych ustaleń i uzgodnień. 5. Ponadto opis przedmiotu zamówienia określa: Wzór umowy (Załącznik Nr 10 do SIWZ) oraz Wytyczne i założenia programowe Użytkownika (Załącznik Nr 12 do SIWZ). 6. Termin wykonania zamówienia: 1) Rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia zawarcia umowy, 2) Zakończenie wykonania dokumentacji projektowej i przetargowej – w terminie nie krótszym niż 150 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 170 dni od dnia zawarcia umowy, w tym: a) Materiały wyjściowe do projektowania wraz z inwentaryzacjami- w terminie nie krótszym niż 45 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 60 dni od dnia zawarcia umowy, b) Koncepcje – w terminie nie krótszym niż 70 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 80 dni od dnia zawarcia umowy, c) Projekt budowlany – w terminie nie krótszym niż 110 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 130 dni od dnia zawarcia umowy, d) Projekty wykonawcze, przedmiary robót, STWiOR, kosztorysy inwestorskie – w terminie nie krótszym niż 150 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 170 dni od dnia zawarcia umowy, 3) Nadzór autorski, będzie wykonywany w dostosowaniu do potrzeb wynikających z realizacji – w terminie do dnia 15.05.2019 r..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.22.10.00-3, 71.32.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.04.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • 4M ARCHITEKCI Magdalena Kużela, ul. Krucza Nr 2, 05-840 Brwinów, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 129538,62 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 128719,50
 • Oferta z najniższą ceną: 91150,38 / Oferta z najwyższą ceną: 248555,94
 • Waluta: PLN .

p.o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 17 marca 2016 godz 13:05
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 29 listopada 2016 godz 10:38