środa, 1 grudnia 2021

 

logo

Projekt „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Targowa 56” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Warszawa: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn: Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Targowa.
Numer ogłoszenia: 277200 – 2014; data zamieszczenia: 20.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta , ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szrm.pl, Katalog: zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn: Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Targowa..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia, w tym charakterystyka i zakres prac i robót do wykonania:

1) Ogólny opis inwestycji.
Inwestycja obejmuje przebudowę oraz rozbudowę zespołu budynków przy ul Targowej 56 w Warszawie, dz. Nr 11/2 i 67/1. Zadanie obejmuje odtworzenie i renowację istniejącej zabudowy z dostosowaniem do nowej funkcji oraz rozbudowę o nowe skrzydło – trzykondygnacyjną oficynę południową. Zagospodarowanie terenu – altana śmietnikowa i rowerowa, parking, zieleń. Budynki istniejące podpiwniczone – fundamenty do wzmocnienia, budynek nowy nie podpiwniczony. W Centrum Kreatywności znajdą się pomieszczenia pracowni, powierzchnie biurowe, konferencyjne i wystawiennicze przeznaczone na wynajem dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Ponadto w obiekcie będą pomieszczenia techniczne, magazynowe, gospodarcze, ochrony, recepcja, higieniczno-sanitarne i in. Budynki istniejące oraz nowa – zaprojektowana oficyna południowa, tworzą układ dziedzińcowy w kształcie litery C. Wnętrze dziedzińca od strony wschodniej zamknięte przeszkloną fasadą aluminiową. Dziedziniec zadaszony szczelnym przekryciem szklanym, ogrzewany. Budynek będzie pełnił funkcje biurowe, konferencyjne, administracyjne, usługowe oraz z zakresu gastronomii.

Podstawowe parametry obiektu:
Powierzchnia zabudowy – ok. 1412 m2
Powierzchnia użytkowa netto – ok. 3330 m2
Kubatura brutto – ok. 18753 m3

Liczba kondygnacji nadziemnych:
Oficyna frontowa – 3 + poddasze (kondygn. techniczna)
Oficyna północna – 5 + poddasze (kondygn. techniczna)
Oficyna południowa (nowa) – 3

2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1) opracowanie dokumentacji projektowej w podziale na dwa etapy realizacji robót tj. w pierwszym etapie w zakresie oficyny frontowej, oficyny południowej i infrastruktury technicznej, a w drugim etapie w zakresie oficyny północnej wraz z zadaszeniem dziedzińca, infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu, w tym:

a) Projekt i program prac konserwatorskich – 4 egz. – w zakresie rekonstrukcji elewacji zachodniej budynku frontowego oraz elewacji południowej oficyny północnej, wykonania okien, drzwi balkonowych, balkonów i balustrad oraz prześwitu bramowego, remontu i odtworzenia balustrad klatek schodowych, renowacji ceglanych sklepień piwnic istniejących budynków, frontowego i oficyny północnej wraz z uzgodnieniem przez Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków i uzyskaniem pozwolenia na realizację prac objętych programem – zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę nr 141/2014 z 30.07.2014r. i decyzją Stołecznego Konserwatora Zabytków nr 624 N/14 z 23.04.2014r.;

b) Projekty wykonawcze – zgodnie z zakresem projektu budowlanego – w 4 egz., w tym:
– architektura,
– konstrukcja,
– instalacje wentylacji i klimatyzacji,
– instalacje wod – kan, c.o., ct., gazowa,
– instalacja solarna z kolektorami słonecznymi,
– instalacja elektryczna,
– instalacja teletechniczna, w tym: okablowanie strukturalne, okablowanie RTV-SAT, system alarmowy (SSWiN), system kontroli dostępu, system monitoringu (CCTV) – z centrum dozoru, system sygnalizacji pożaru SAP i oddymiania klatek, dźwiękowy system ostrzegawczy DSO.

c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) – 4 egz.

d) Kosztorysy robót budowlanych (metodą szczegółową) 4 egz.

2) Etap I robót obejmujący wykonanie robót budowlanych w zakresie: oficyny frontowej, oficyny południowej i infrastruktury technicznej wraz z uzyskaniem częściowego pozwolenia na użytkowanie,

3) Etap II robót obejmujący wykonanie robót budowlanych w zakresie oficyny północnej wraz z zadaszeniem dziedzińca, infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie dla całości obiektów.

3. Poszczególne opracowania określone w ust. 2 pkt 1 należy wykonać w formie:
1) papierowej w ilościach jw.,
2) elektronicznej – po 2 egz. na nośniku elektronicznym CD lub DVD, w tym:
a) projekty wykonawcze w formatach: – dla rysunków (*.dwg)/(*.dxt) oraz (*.pdf) i (*.jpg) albo (*.tif) w rozdzielczości 600 dpi, – dla tekstu (*.pdf) i (*.doc);
b) kosztorysy robót budowlanych – w programie Norma lub kompatybilnym w formacie (*.ath) i (*.pdf),
c) STWiOR – w programie WORD lub kompatybilnym w formacie (*.doc) lub (*.rtf) oraz (*.pdf),

4. Decyzje, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym CD lub DVD w formacie PDF.

5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych Przedmiotem Umowy, która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań, tj. forma elektroniczna będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na papierze w trakcie dokonywanych ustaleń i uzgodnień.

6. Termin wykonania zamówienia:
1) Rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia podpisania umowy,
2) Zakończenie przedmiotu zamówienia – do dnia 30.11.2016 r., w tym:
a) zakończenie dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 2 pkt. 1 – w terminie do dnia 30.04.2015 r.,
b) zakończenie Etapu I robót budowlanych, o których mowa w ust. 2 pkt. 2 wraz z uzyskaniem częściowego pozwolenia na użytkowanie – w terminie do dnia 30.11.2015 r.,
c) zakończenie Etapu II robót budowlanych, o których mowa w ust. 2 pkt. 3 wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie dla całości obiektów – w terminie do dnia 30.11.2016 r.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.20.00.00-9, 45.11.00.00-1, 45.21.00.00-2, 45.30.00.00-0, 71.22.10.00-3, 71.32.00.00-7, 71.22.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 300.000,00 zł (słownie złotych: trzysta tysięcy i 00/100), zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale XV SIWZ.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczenia:

1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie;

2) Wykazu robót budowlanych, o którym mowa w Sekcji III.4.1) ogłoszenia, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 3 do SIWZ, w którym Wykonawca wykaże się:

a) wykonaniem* w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie** lub przebudowie*** albo zaprojektowaniu i wykonaniu budowy** lub przebudowy*** obiektów lub obiektów zabytkowych**** o charakterze użyteczności publicznej***** wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków lub obszarze objętym ochroną konserwatorską i wartości zamówienia co najmniej 15.000.000,00 zł****** (słownie: piętnaście milionów złotych) brutto każda, w tym co najmniej jednej roboty budowlanej, w której wykonano wzmocnienie fundamentów metodą odcinkową, tj. odcinkowo wykonywane ławy żelbetowe pod istniejącymi fundamentami,

oraz

b) wykonaniem* w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na wykonaniu albo zaprojektowaniu i wykonaniu budowy** lub przebudowy*** budynku o charakterze użyteczności publicznej*** o kubaturze co najmniej 18.000 m3.

Uwaga!

(a) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem robót musi wykazać się co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie.

(b) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

3) dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (poświadczenie lub inny dokument – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. poświadczenia).

Uwaga: W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie robót budowlanych zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej.

* Za wykonaną robotę budowlaną Zamawiający rozumie taką robotę, która została zrealizowana w ramach danej umowy i odebrana przez Zamawiającego/Odbiorcę jako wykonana w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie.

** Przez budowę należy rozumieć wykonywanie budynku w określonym miejscu, a także jego odbudowę, rozbudowę i nadbudowę.

*** Przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość bądź liczba kondygnacji.

**** Przez obiekt zabytkowy Zamawiający rozumie – nieruchomość, jej część lub zespół nieruchomości będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową.

***** Przez budynek o charakterze użyteczności publicznej, Zamawiający rozumie budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny.

****** W przypadku gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/Podmiotem a Zamawiającym/Odbiorcą za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień ogłoszenia postępowania.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:

1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp. – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie;

2) Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, o którym mowa w Sekcji III.4.1) ogłoszeniem, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 4 do SIWZ, w którym Wykonawca wykaże się:

a) dysponowanie osobą, która będzie wyznaczona do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności architektonicznej,

b) dysponowanie osobą, która będzie wyznaczona do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

c) dysponowanie osobą, która będzie wyznaczona do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

d) dysponowanie osobą, która będzie wyznaczona do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

e) dysponowanie osobą, która będzie wyznaczona do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą,

f) dysponowaniem co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi – bez ograniczeń – w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która wykaże się odbyciem co najmniej 2-letniej praktyki zawodowej na budowie przy zabytkach nieruchomych* oraz posiada minimum 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika budowy, w tym na co najmniej jednym budynku użyteczności publicznej**

g) dysponowaniem co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi – bez ograniczeń – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

h) dysponowaniem co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi – bez ograniczeń – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

i) dysponowaniem co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót telekomunikacyjnych, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą,

j) dysponowaniem osobami wyznaczonymi do wykonywania prac konserwatorskich tj. odpowiednio: – prac konserwatorskich stolarki drewnianej – prac konserwatorskich elementów metalowych – prac konserwatorskich ceramiki, cegły i kamienia, które posiadają wykształcenie wyższe w specjalności konserwacja zabytków oraz odbyły co najmniej 12-miesięczną praktykę zawodową w zakresie konserwacji zabytków, lub też posiadają wykształcenie średnie w zakresie konserwacji zabytków oraz odbyły co najmniej 5-letnią praktykę zawodową w zakresie konserwacji zabytków.

k) dysponowania co najmniej jedną osobą wyznaczoną do wykonywania badań archeologicznych, która posiada wykształcenie wyższe o kierunku archeologia oraz odbyła co najmniej 12-miesięczną praktykę zawodową w zakresie tych badań.

3) Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.

Uwaga!

(a) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dysponowaniem ww. osobami musi wykazać się, co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie.

(b) W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów – Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

* Przez zabytek nieruchomy Zamawiający rozumie – nieruchomość, jej część lub zespół nieruchomości, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową.

** Przez budynek o charakterze użyteczności publicznej, Zamawiający rozumie budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:

1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie;

2) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na co najmniej 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych) wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga!

(a) W przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie ww. zdolnością finansową musi wykazać się co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie.

(b) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na zdolności finansowej innych podmiotów – Wykonawca ma złożyć:
– pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w ww. zakresie na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia,
– informację, o której mowa w pkt. 2) dotyczącą tych podmiotów.

(c) W przypadku gdy Wykonawca z uzasadnionej przyczyny, którą wskaże w ofercie, nie może przedstawić dokumentu, o którym mowa w pkt 2), może przedstawić inny dokument, który w sposób wystarczający będzie potwierdzał spełnianie opisanego ww. warunku. W przypadku gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej podana wysokość środków finansowych na rachunku bankowym lub zdolność kredytowa Wykonawcy będzie w innej walucie niż złote polskie – Zamawiający dokona przeliczenia tej kwoty na złote polskie na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonych w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień ogłoszenia postępowania.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Poza oświadczeniami lub dokumentami, o których mowa powyżej, Wykonawca składający Ofertę musi dodatkowo załączyć:

1) Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ.

2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty.
Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3) Kopię dowodu wniesienia wadium na zasadach określonych w niniejszej SIWZ.
Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawca nie dołączy do oferty ww. dokumentu, a wadium zostało wniesione do Zamawiającego zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, Wykonawca nie zostanie wykluczony z niniejszego postępowania z powodu braku kopii w ofercie.

4) Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom lub nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 9 do SIWZ.
Uwaga! W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany oraz warunki tych zmian zostały określone we wzorze umowy (w szczególności w § 13 umowy) – stanowiącej Załącznik Nr 10 do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.szrm.pl, Katalog: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, 00-099 Warszawa, ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych, pok.Nr 44.
Opłata za SIWZ: 849,33 zł brutto, Nr 24 1030 1508 0000 0005 5005 2008.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.09.2014 godzina 11:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (II piętro, pokój Nr 44).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający informuje, że:

a) dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.2) w wierszu pierwszym, powinien być zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie;

b) w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.2) w wierszu drugim, musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie.

c) w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.4) musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie.

d) Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Załączniki do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Pobierz

Załącznik Nr 1 do SIWZ – druk OFERTA – Pobierz

Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – Pobierz

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wykaz robót budowlanych – Pobierz

 

Załącznik Nr 4 do SIWZ – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – Pobierz

 

Załącznik Nr 5 do SIWZ – Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia – Pobierz

 

Załącznik Nr 6 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia art. 24 ust. 1 – Pobierz

 

Załącznik Nr 7 do SIWZ – Zobowiązanie innego podmiotu udostępniającego swoje zasoby Wykonawcy – Pobierz

 

Załącznik Nr 8 do SIWZ – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że podmiot nie należy do grupy kapitałowej – Pobierz

 

Załącznik Nr 9 do SIWZ – Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom lub nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu – Pobierz

Załączni Nr 10 do SIWZ – Wzór umowy – Pobierz

 

Załącznik Nr 11 do SIWZ – Decyzja Nr 146/2013 z dnia 25.11.2013 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych – Pobierz

 

Załącznik Nr 12 do SIWZ – Decyzja Nr 624 N/14/2014 z dnia 23.04.2014 r. w sprawie pozwolenia na przebudowę i rozbudowę z dostosowaniem do celów biurowo-usługowych zespołu budynków znajdujących się przy ul. Targowej 56 – Pobierz

 

Załącznik Nr 13 do SIWZ – Decyzja Nr 141/2014 z dnia 30.07.2014 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych – Pobierz

 

Załącznik Nr 14 do SIWZ – Zaświadczenie Nr WIŚ.II.7843.2.111.2014.MK3 z dnia 30.07.2014 r. – Pobierz

 

Załącznik Nr 15 do SIWZ – Zaświadczenie Nr WIŚ.II.7843.2.112.2014.MK3 z dnia 30.07.2014 r. – Pobierz

 

Załącznik Nr 16 do SIWZ – TOM 1, Projekt budowlany, Część I – Projekt zagospodarowania terenu – Pobierz

Załącznik Nr 17 do SIWZ – TOM 2, Projekt architektoniczno – budowlany, Część 1,2 – Pobierz

Załącznik Nr 18 do SIWZ – TOM 2, Projekt architektoniczno – budowlany, Część 3, 4, 5 – Pobierz

Załącznik Nr 19 do SIWZ – TOM 2, Projekt architektoniczno – budowlany, Część 6 – Pobierz

Załącznik Nr 20 do SIWZ – TOM 2, Projekt architektoniczno – budowlany, Część 7, 8, 10 – Pobierz

Załącznik Nr 21 do SIWZ – TOM 2, Projekt architektoniczno – budowlany, Część 9 – Pobierz

 

Załącznik Nr 22 do SIWZ – Projekt budowlany, Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej budynku usługowego przy ul. Targowej 56 – Pobierz

 

Załącznik Nr 23 do SIWZ – Projekt budowlany, Przyłącze kanalizacji teletechnicznej – Pobierz

Załącznik Nr 24 do SIWZ – Projekt budowlano-wykonawczy przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego – Pobierz

 

Załącznik Nr 25 do SIWZ – Projekt budowlany – Etap I, Prace rozbiórkowe i wstępne konstrukcyjne – Pobierz


Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego:

Pismo SZRM z dnia 25.08.2014 r. – pytania i odpowiedzi – pobierz

Załączniki do SIWZ od Nr 1 do Nr 9 z rozszerzeniem .doc – pobierz

Pismo SZRM z dnia 01.09.2014 r. wraz z załącznikiem – Pytania i odpowiedzi – Pobierz

Rysunki projektu budowlanego w formacie dwg – Pobierz

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy: RZP-II-WI/30/DZP-1/2014

25 września 2014 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Targowa”.

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

 

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 4 złożoną przez Wykonawcę – Mostostal Warszawa S.A. ul. Konstruktorska 11A, 02-673 Warszawa.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium oceny ofert, przyjętego w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 04 września 2014 r. do godz. 11:30 zostały złożone cztery oferty przez niżej wymienionych Wykonawców:

1)       WINNICKI Sp. z o.o., ul. Chopina 117A, 96-500 Sochaczew (Oferta Nr 1),

2)       Konsorcjum firm: AMP Sp. z o.o. – Lider, ul. Sarmacka 5G, 02-972 Warszawa, Renova Sp. z o.o. ul. Piękna 47, 00-672 Warszawa, A-Projekt Sp. z o.o., ul. Sarmacka 5G, 02-972 Warszawa (Oferta Nr 2),

3)       WARBUD S.A., Al. Jerozolimskie 162A, 02-346 Warszawa (Oferta Nr 3),

4)       Mostostal Warszawa S.A., ul. Konstruktorska 11A, 02-673 Warszawa (Oferta Nr 4).

przy czym:

Oferta Nr 2 – została odrzucona na podstawie: art. 89 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Oferta Nr 1, Nr 3, Nr 4 – spełniają wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofercie Nr 1, Ofercie Nr 3, Ofercie Nr 4 w kryterium oceny ofert: „Cena” oraz łączna punktacja:

Numer oferty Liczba pkt w kryterium

Cena

Razem

1

22.926.659,34

———————–  x 100 = 77,8

29.458.166,67

77,8

3

22.926.659,34

———————–  x 100 = 94,6

24.231.000,00

94,6

4

22.926.659,34

———————–  x 100 = 100,0

22.926.659,34

100,0

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Warszawa: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn: Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Targowa
Numer ogłoszenia: 328862 – 2014; data zamieszczenia: 03.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 277200 – 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn: Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Targowa.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia, w tym charakterystyka i zakres prac i robót do wykonania:

1) Ogólny opis inwestycji.

Inwestycja obejmuje przebudowę oraz rozbudowę zespołu budynków przy ul Targowej 56 w Warszawie, dz. Nr 11/2 i 67/1. Zadanie obejmuje odtworzenie i renowację istniejącej zabudowy z dostosowaniem do nowej funkcji oraz rozbudowę o nowe skrzydło – trzykondygnacyjną oficynę południową. Zagospodarowanie terenu – altana śmietnikowa i rowerowa, parking, zieleń. Budynki istniejące podpiwniczone – fundamenty do wzmocnienia, budynek nowy nie podpiwniczony. W Centrum Kreatywności znajdą się pomieszczenia pracowni, powierzchnie biurowe, konferencyjne i wystawiennicze przeznaczone na wynajem dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Ponadto w obiekcie będą pomieszczenia techniczne, magazynowe, gospodarcze, ochrony, recepcja, higieniczno-sanitarne i in. Budynki istniejące oraz nowa – zaprojektowana oficyna południowa, tworzą układ dziedzińcowy w kształcie litery C. Wnętrze dziedzińca od strony wschodniej zamknięte przeszkloną fasadą aluminiową. Dziedziniec zadaszony szczelnym przekryciem szklanym, ogrzewany. Budynek będzie pełnił funkcje biurowe, konferencyjne, administracyjne, usługowe oraz z zakresu gastronomii. Podstawowe parametry obiektu: Powierzchnia zabudowy – ok. 1412 m2 Powierzchnia użytkowa netto – ok. 3330 m2 Kubatura brutto – ok. 18753 m3 Liczba kondygnacji nadziemnych: Oficyna frontowa – 3 + poddasze (kondygn. techniczna) Oficyna północna – 5 + poddasze (kondygn. techniczna) Oficyna południowa (nowa) – 3 2.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1) opracowanie dokumentacji projektowej w podziale na dwa etapy realizacji robót tj. w pierwszym etapie w zakresie oficyny frontowej, oficyny południowej i infrastruktury technicznej, a w drugim etapie w zakresie oficyny północnej wraz z zadaszeniem dziedzińca, infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu, w tym:

a) Projekt i program prac konserwatorskich – 4 egz. – w zakresie rekonstrukcji elewacji zachodniej budynku frontowego oraz elewacji południowej oficyny północnej, wykonania okien, drzwi balkonowych, balkonów i balustrad oraz prześwitu bramowego, remontu i odtworzenia balustrad klatek schodowych, renowacji ceglanych sklepień piwnic istniejących budynków, frontowego i oficyny północnej wraz z uzgodnieniem przez Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków i uzyskaniem pozwolenia na realizację prac objętych programem – zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę nr 141/2014 z 30.07.2014r. i decyzją Stołecznego Konserwatora Zabytków nr 624 N/14 z 23.04.2014r.;

b) Projekty wykonawcze – zgodnie z zakresem projektu budowlanego – w 4 egz., w tym:
– architektura,
– konstrukcja,
– instalacje wentylacji i klimatyzacji,
– instalacje wod – kan, c.o., ct., gazowa,
– instalacja solarna z kolektorami słonecznymi,
– instalacja elektryczna,
– instalacja teletechniczna, w tym: okablowanie strukturalne, okablowanie RTV-SAT, system alarmowy (SSWiN), system kontroli dostępu, system monitoringu (CCTV) – z centrum dozoru, system sygnalizacji pożaru SAP i oddymiania klatek, dźwiękowy system ostrzegawczy DSO.

c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) – 4 egz.

d) Kosztorysy robót budowlanych (metodą szczegółową) 4 egz.

2) Etap I robót obejmujący wykonanie robót budowlanych w zakresie: oficyny frontowej, oficyny południowej i infrastruktury technicznej wraz z uzyskaniem częściowego pozwolenia na użytkowanie,

3) Etap II robót obejmujący wykonanie robót budowlanych w zakresie oficyny północnej wraz z zadaszeniem dziedzińca, infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie dla całości obiektów.

3. Poszczególne opracowania określone w ust. 2 pkt 1 należy wykonać w formie:

1) papierowej w ilościach jw.,

2) elektronicznej – po 2 egz. na nośniku elektronicznym CD lub DVD, w tym:

a) projekty wykonawcze w formatach: – dla rysunków (*.dwg)/(*.dxt) oraz (*.pdf) i (*.jpg) albo (*.tif) w rozdzielczości 600 dpi, – dla tekstu (*.pdf) i (*.doc);

b) kosztorysy robót budowlanych – w programie Norma lub kompatybilnym w formacie (*.ath) i (*.pdf),

c) STWiOR – w programie WORD lub kompatybilnym w formacie (*.doc) lub (*.rtf) oraz (*.pdf),

4. Decyzje, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym CD lub DVD w formacie PDF.

5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych Przedmiotem Umowy, która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań, tj. forma elektroniczna będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na papierze w trakcie dokonywanych ustaleń i uzgodnień.

6. Termin wykonania zamówienia:

1) Rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia podpisania umowy,

2) Zakończenie przedmiotu zamówienia – do dnia 30.11.2016 r., w tym:

a) zakończenie dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 2 pkt. 1 – w terminie do dnia 30.04.2015 r.,

b) zakończenie Etapu I robót budowlanych, o których mowa w ust. 2 pkt. 2 wraz z uzyskaniem częściowego pozwolenia na użytkowanie – w terminie do dnia 30.11.2015 r.,

c) zakończenie Etapu II robót budowlanych, o których mowa w ust. 2 pkt. 3 wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie dla całości obiektów – w terminie do dnia 30.11.2016 r.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.20.00.00-9, 45.11.00.00-1, 45.21.00.00-2, 45.30.00.00-0, 71.22.10.00-3, 71.32.00.00-7, 71.22.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Mostostal Warszawa S.A., ul. Konstruktorskiej Nr 11A, 02-673 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 21065441,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 22926659,34

Oferta z najniższą ceną: 22926659,34 / Oferta z najwyższą ceną: 29458166,67

Waluta: PLN.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 20 sierpnia 2014 godz 12:19
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 30 listopada 2016 godz 9:04