środa, 1 grudnia 2021

Warszawa: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby paludarium i akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym
Numer ogłoszenia: 274142 – 2012; data zamieszczenia: 27.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta , ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szrm.pl, Katalog: Zamówienia publiczne powyżej 14 tys. euro

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby paludarium i akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

1.1. Materiały wyjściowe do projektowania, w tym:

1) inwentaryzację geodezyjną wraz z mapą geodezyjną do celów projektowych – 1 egz.,
2) inwentaryzację istniejącego obiektu wraz z inwentaryzacją istniejących przyłączy – 3 egz.,
3) inwentaryzację zieleni – 3 egz.,
4) dokumentację geologiczną – 3 egz.,

1.2. Wykonanie koncepcji architektonicznej – 3 egz.

1.3. Wykonanie projektu budowlanego – w 6 egz. (poza pkt. 3) – w 2 egz.) – obejmującego:

1) projekt zagospodarowania terenu,
2) projekt architektoniczno-budowlany zawierający:
a) projekt architektury,
b) projekt konstrukcji,
c) projekt instalacji sanitarnych,
d) projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych,
e) charakterystykę energetyczną,
f) informację BIOZ,
g) rozwiązania technologiczne związane z przeznaczeniem obiektu,
3) wstępny kosztorys inwestorski.

1.4. Wykonanie projektów wykonawczych – w 6 egz., w tym:

1) Projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem małej architektury i zieleni,
2) Projekt zieleni wewnętrznej,
3) Projekt ogrodzenia,
4) Projekt drogowy,
5) Projekt architektury ze scenariuszem pożarowym,
6) Projekt wyposażenia i aranżacji wnętrz,
7) Projekt konstrukcji, uwzględniający zalecenia opinii technicznych i ekspertyzy oraz konstrukcję obiektów specjalnych, tj. akwariów,
8) Projekt instalacji elektrycznych obejmujący technologię zbiorników wodnych oraz klimatyzację i wentylację wraz z automatyką, z bilansem mocy oraz określeniem sposobu zasilania w energię elektryczną wraz z:
a) projektem instalacji LPS (ochrona odgromowa, przeciwprzepięciowa z połączeniami wyrównawczymi),
b) projektem oświetlenia zbiorników wodnych,
c) projektem technologii wraz z automatyką basenów i pomieszczeń wystawowych.

9) Projekt instalacji teletechnicznych, w tym:
a) projekt instalacji SSWiN i KD,
b) projekt instalacji CCTV,
c) projekt instalacji nagłośnienia i multimedialnej.

10) Projekt instalacji sanitarnych, w tym:
a) projekt instalacji gazowej,
b) projekt instalacji c.o.,
c) projekt instalacji wody ciepłej i zimnej oraz p.poż.,
d) projekt instalacji kanalizacyjnej,
e) projekt węzła cieplnego i awaryjnej kotłowni gazowej,
f) projekt instalacji wentylacji mechanicznej z elementami chłodzenia (pompy ciepła),
g) projekt instalacji technologicznej obiegu, napełniania i spustu wody z projektowanych zbiorników akwariowych zawierający:
– instalację utrzymania stałych parametrów wody w akwariach (np. temperatury, zasolenia),
– projekt stacji uzdatniania i wytwarzania wody morskiej dla potrzeb Akwarium,
– projekt stacji uzdatniania i wytwarzania wody słodkiej dla potrzeb Akwarium.
h) Projekt instalacji solarnej.

11) Projekt przyłączy, w tym:

a) sieci cieplnej,
b) gazu,
c) wodociągu,
d) kanalizacji,
e) sieci elektrycznej.

1.5. Przedmiary robót – 6 egz.

1.6. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – 6 egz.

1.7. Kosztorysy inwestorskie wraz z szacunkową wyceną pierwszego wyposażenia – 2 egz.

1.8. Pełnienie nadzoru autorskiego, we wszystkich branżach, nad realizacją robót objętych dokumentacją projektową w zakresie przedmiotu zamówienia.

Przedmiot Umowy należy wykonać w formie:
1) papierowej w ilościach jw.,
2) elektronicznej po 1 egz. na nośniku elektronicznym CD lub DVD, w tym:
a) materiały wyjściowe do projektowania w formacie dwg/dxt oraz PDF,
b) koncepcja architektoniczna w formatach:
– dla rysunków (*.pdf) i (*.jpg) albo (*.tif) w rozdzielczości 600 dpi,
– dla tekstu (*.pdf) i (*.doc),
– część cyfrowa Koncepcji z wizualizacją 3D (obejmująca pomieszczenia wystawowe),
c) projekt budowlany, projekty wykonawcze w formacie dwg/dxt oraz PDF,
d) przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie w programie Norma lub kompatybilnym (w formacie .ath),
e) STWiOR, szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia – w programie WORD lub kompatybilnym (w formacie .doc lub .rtf) oraz PDF,
3) decyzje, opinie, ekspertyzy, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym CD lub DVD w formacie PDF.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych Przedmiotem Umowy, która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań, tj. forma elektroniczna będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na papierze, w trakcie dokonywanych ustaleń i uzgodnień.

Termin wykonania zamówienia:
1) rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia podpisania umowy,
2) zakończenie wykonania Dokumentacji – w terminie do 140 dni od dnia podpisania umowy, w tym:
a) materiały wyjściowe – w terminie do 35 dni od dnia podpisania umowy,
b) koncepcja architektoniczna – w terminie do 35 dni od dnia podpisania umowy,
c) projekt budowlany opracowany w oparciu o koncepcję – w terminie do 80 dni od dnia podpisania umowy,
d) projekty wykonawcze, przedmiary robót, STWiOR, kosztorysy inwestorskie – w terminie do 140 dni od dnia zawarcia umowy,
3) Nadzór autorski, będzie wykonywany w dostosowaniu do potrzeb wynikających z realizacji budowy – do dnia 30 listopada 2013 r.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.22.10.00-3, 71.32.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:

1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

2) Wykazu wykonanych usług, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ, w którym Wykonawca wykaże się:
a) wykonaniem* w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej albo dokumentacji projektowej i przetargowej na budowę** budynku użyteczności publicznej***, o powierzchni użytkowej co najmniej 235 m2.
oraz
b)wykonaniem* w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej albo dokumentacji projektowej i przetargowej na budowę** budynku użyteczności publicznej***, o wartości zamówienia co najmniej 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) brutto.****
Uwaga! W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem usługi musi wykazać się co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie. W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów – Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

* Za wykonaną usługę Zamawiający rozumie taką usługę, która została zrealizowana w ramach danej umowy i odebrana przez Zamawiającego/Odbiorcę jako należycie wykonana. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie.
** Przez budowę należy rozumieć wykonanie budynku w określonym miejscu, a także jego odbudowę, rozbudowę i nadbudowę.
***Przez budynek użyteczności publicznej, Zamawiający rozumie budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny.
****W przypadku gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/Podmiotem a Zamawiającym/Odbiorcą za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień 27 lipca 2012 r.

3) dokumentów (np. referencji) potwierdzających, że usługi wymienione w Wykazie wykonanych usług zostały wykonane należycie.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:

1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie;

2) Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ, w którym Wykonawca wykaże się:
a) dysponowaniem osobami posiadającymi uprawnienia budowalne do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalnościach: – konstrukcyjno-budowlanej, – architektonicznej, – instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, gazowych, – instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
b) dysponowaniem osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalnościach: – drogowej, – telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Uwaga! W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dysponowaniem ww. osobami musi wykazać się co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie. W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia – na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

3) Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Poza oświadczeniami lub dokumentami, o których mowa w Sekcji III.4) ogłoszenia, Wykonawca składający Ofertę musi dodatkowo załączyć:

1) Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ.

2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty.
Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3) Wypełniony Formularz Zestawienie kosztów zamówienia – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ.

4) Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom, zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 8 do SIWZ.
Uwaga! W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany oraz warunki tych zmian zostały określone we wzorze umowy (w szczególności w § 12 umowy) – stanowiącej Załącznik Nr 9 do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szrm.pl Katalog Zamówienia publiczne powyżej 14 tys. euro
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (II piętro, pokój Nr 44)..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.08.2012 godzina 11:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (II piętro, pokój Nr 44).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

Zamawiający informuje, że:
a) dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.2) w wierszu pierwszym, powinien być zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie;
b) w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.2) w wierszu drugim, musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Załączniki do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Pobierz
Załącznik Nr 1 do SIWZ – druk Oferta – Pobierz
Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – Pobierz
Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – Pobierz
Załącznik Nr 4 do SIWZ – Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia – Pobierz
Załącznik Nr 5 do SIWZ – Wykaz wykonanych usług – Pobierz
Załącznik Nr 6 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Pobierz
Załącznik Nr 7 do SIWZ – Formularz Zestawienie kosztów zamówienia – Pobierz
Załącznik Nr 8 do SIWZ – Zakres przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom – Pobierz
Załącznik Nr 9 do SIWZ – Wzór umowy – Pobierz
Załącznik Nr 10 do SIWZ – Założenia programowe modernizacji i unowocześnienia budynku Akwarium – Pobierz
Załącznik Nr 11 do SIWZ – Założenia projektowe – uzupełnione w części dotyczącej technologii w przebudowywanym Akwarium – Pobierz
Załącznik Nr 12 do SIWZ – Ekspertyza budowlana – Pobierz
Załącznik Nr 13 do SIWZ – Opinia techniczna – Pobierz
Załącznik Nr 14 do SIWZ – Pismo Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Biura Stołecznego Konserwatora – Pobierz

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZJ OFERTY

 

Nr sprawy: RZP-II-WI/30/DZP-1/2012                                                            27 września 2012 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby paludarium i akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym”.

 Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 7 złożoną przez Wykonawcę: APS 97 Bartosz Kozłowski z siedzibą w Piasecznie (kod: 05-500), ul. Powstańców Warszawy 16A/22.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium oceny ofert, przyjętego w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 09 sierpnia 2012 r. do godz. 11:30 zostało złożonych osiem Ofert przez niżej wymienionych Wykonawców:

1. Autorska Pracownia Architektury CAD Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (kod: 04-158), ul. Zamieniecka 46; (Oferta Nr 1).

2. Konsorcjum Firm: L-Concept Leszek Karasiński (LIDER), z siedzibą w Ustroniu (kod: 43-450), ul. Kościelna 2 oraz SMART  Architekci Szymon Mazurek (PARTNER), z siedzibą we Wrocławiu (kod: 51-126), ul. Milicka 68; (Oferta Nr 2).

3. Karpla Konsulting Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie (kod: 31-050), ul. Brzozowa 17/16; (Oferta Nr 3).

4. ECO – INVESTMENT POLAND Sp. z o.o., z siedzibą w Bydgoszczy (kod: 85-047), ul. B. Chrobrego 24/1; (Oferta Nr 4).

5. Konsorcjum Firm: Pracownia Architektoniczno-Konserwatorska festgrupa Sp. z o.o. (LIDER), z siedzibą w Warszawie (kod: 00-697), Al. Jerozolimskie 47/2a oraz KMT Tomasz Klimczak (PARTNER), z siedzibą w Warszawie (kod: 03-125), ul. Majolikowa 25/57; (Oferta Nr 5).

6. STUDIUM Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (kod: 03-741), ul. Białostocka 24/7; (Oferta Nr 6).

7. APS 97 Bartosz Kozłowski, z siedzibą w Piasecznie (kod: 05-500), ul. Powstańców Warszawy 16A/22; (Oferta Nr 7).

8. SAWA-TECH Projektowanie i Wykonawstwo Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (kod: 02-761), ul. Mesyńska 20; (Oferta Nr 8).

przy czym:

– Oferta Nr 2 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 24 ust. 4 ww. ustawy;

– Oferta Nr 5 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 24 ust. 4 ww. ustawy;

– Oferta Nr 6 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 24 ust. 4 ww. ustawy;

– Oferta Nr 8 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 24 ust. 4 ww. ustawy;

Oferty Nr 1, Nr 3, Nr 4 i Nr 7 spełniają wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego Zamawiający podaje poniżej punktację przyznaną Ofercie Nr 1, Ofercie Nr 3, Ofercie Nr 4 i Ofercie Nr 7 w kryterium oceny ofert: „Cena” oraz łączną punktację:

Numer oferty Liczba pkt w kryterium:Cena Razem
1 150.588,90
________________  x 100 =  65,9
228.629 ,94
65,9 pkt
3 150.588,90
________________  x 100 =  85,6
175.989,44
85,6 pkt
4 150.588,90
_______________  x 100 = 77,9
193.356,00
77,9 pkt
7 150.588,90
_______________  x 100 = 100,0
150.588,90
100,0 pkt

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Warszawa: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby paludarium i akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym
Numer ogłoszenia: 389566 – 2012; data zamieszczenia: 09.10.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 274142 – 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby paludarium i akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
1.1. Materiały wyjściowe do projektowania, w tym:
1) inwentaryzację geodezyjną wraz z mapą geodezyjną do celów projektowych – 1 egz.,
2) inwentaryzację istniejącego obiektu wraz z inwentaryzacją istniejących przyłączy – 3 egz.,
3) inwentaryzację zieleni – 3 egz.,
4) dokumentację geologiczną – 3 egz.,
1.2. Wykonanie koncepcji architektonicznej – 3 egz.
1.3. Wykonanie projektu budowlanego – w 6 egz. (poza pkt. 3) – w 2 egz.) – obejmującego:
1) projekt zagospodarowania terenu,
2) projekt architektoniczno-budowlany zawierający:
a) projekt architektury,
b) projekt konstrukcji,
c) projekt instalacji sanitarnych,
d) projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych,
e) charakterystykę energetyczną, f) informację BIOZ,
g) rozwiązania technologiczne związane z przeznaczeniem obiektu,
3) wstępny kosztorys inwestorski.
1.4. Wykonanie projektów wykonawczych – w 6 egz., w tym:
1) Projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem małej architektury i zieleni,
2) Projekt zieleni wewnętrznej,
3) Projekt ogrodzenia,
4) Projekt drogowy,
5) Projekt architektury ze scenariuszem pożarowym,
6) Projekt wyposażenia i aranżacji wnętrz,
7) Projekt konstrukcji, uwzględniający zalecenia opinii technicznych i ekspertyzy oraz konstrukcję obiektów specjalnych, tj. akwariów,
8) Projekt instalacji elektrycznych obejmujący technologię zbiorników wodnych oraz klimatyzację i wentylację wraz z automatyką, z bilansem mocy oraz określeniem sposobu zasilania w energię elektryczną wraz z:
a) projektem instalacji LPS (ochrona odgromowa, przeciwprzepięciowa z połączeniami wyrównawczymi),
b) projektem oświetlenia zbiorników wodnych,
c) projektem technologii wraz z automatyką basenów i pomieszczeń wystawowych.
9) Projekt instalacji teletechnicznych, w tym:
a) projekt instalacji SSWiN i KD,
b) projekt instalacji CCTV,
c) projekt instalacji nagłośnienia i multimedialnej.
10) Projekt instalacji sanitarnych, w tym:
a) projekt instalacji gazowej,
b) projekt instalacji c.o.,
c) projekt instalacji wody ciepłej i zimnej oraz p.poż.,
d) projekt instalacji kanalizacyjnej,
e) projekt węzła cieplnego i awaryjnej kotłowni gazowej,
f) projekt instalacji wentylacji mechanicznej z elementami chłodzenia (pompy ciepła),
g) projekt instalacji technologicznej obiegu, napełniania i spustu wody z projektowanych zbiorników akwariowych zawierający:
– instalację utrzymania stałych parametrów wody w akwariach (np. temperatury, zasolenia),
– projekt stacji uzdatniania i wytwarzania wody morskiej dla potrzeb Akwarium,
– projekt stacji uzdatniania i wytwarzania wody słodkiej dla potrzeb Akwarium.
h) Projekt instalacji solarnej.
11) Projekt przyłączy, w tym:
a) sieci cieplnej,
b) gazu,
c) wodociągu,
d) kanalizacji,
e) sieci elektrycznej.
1.5. Przedmiary robót – 6 egz.
1.6. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – 6 egz.
1.7. Kosztorysy inwestorskie wraz z szacunkową wyceną pierwszego wyposażenia – 2 egz.
1.8. Pełnienie nadzoru autorskiego, we wszystkich branżach, nad realizacją robót objętych dokumentacją projektową w zakresie przedmiotu zamówienia.

Przedmiot Umowy należy wykonać w formie:
1) papierowej w ilościach jw.,
2) elektronicznej po 1 egz. na nośniku elektronicznym CD lub DVD, w tym:
a) materiały wyjściowe do projektowania w formacie dwg/dxt oraz PDF,
b) koncepcja architektoniczna w formatach: – dla rysunków (*.pdf) i (*.jpg) albo (*.tif) w rozdzielczości 600 dpi, – dla tekstu (*.pdf) i (*.doc), – część cyfrowa Koncepcji z wizualizacją 3D (obejmująca pomieszczenia wystawowe),
c) projekt budowlany, projekty wykonawcze w formacie dwg/dxt oraz PDF,
d) przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie w programie Norma lub kompatybilnym (w formacie .ath),
e) STWiOR, szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia – w programie WORD lub kompatybilnym (w formacie .doc lub .rtf) oraz PDF,
3) decyzje, opinie, ekspertyzy, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym CD lub DVD w formacie PDF.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych Przedmiotem Umowy, która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań, tj. forma elektroniczna będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na papierze, w trakcie dokonywanych ustaleń i uzgodnień.

Termin wykonania zamówienia:
1) rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia podpisania umowy,
2) zakończenie wykonania Dokumentacji – w terminie do 140 dni od dnia podpisania umowy, w tym:
a) materiały wyjściowe – w terminie do 35 dni od dnia podpisania umowy,
b) koncepcja architektoniczna – w terminie do 35 dni od dnia podpisania umowy,
c) projekt budowlany opracowany w oparciu o koncepcję – w terminie do 80 dni od dnia podpisania umowy,
d) projekty wykonawcze, przedmiary robót, STWiOR, kosztorysy inwestorskie – w terminie do 140 dni od dnia zawarcia umowy,
3) Nadzór autorski, będzie wykonywany w dostosowaniu do potrzeb wynikających z realizacji budowy – do dnia 30 listopada 2013 r.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.22.00.00-6,
71.22.10.00-3,
71.32.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.10.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

APS 97 Bartosz Kozłowski, ul. Powstańców Warszawy 16A lok. 22, 05-500 Piaseczno, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 194406,10 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 150588,90

Oferta z najniższą ceną: 115620,00 / Oferta z najwyższą ceną: 466900,00

Waluta: PLN.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

 

 

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 27 lipca 2012 godz 12:16
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 5 grudnia 2016 godz 12:02