środa, 1 grudnia 2021


Warszawa: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Targowa – zgodnie z protokołami konieczności robót dodatkowych: Nr 1/B/2015 i Nr 2/B/2015 z dnia 30.06.2015 r.

Numer ogłoszenia: 273654 – 2015; data zamieszczenia: 15.10.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 256410 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Targowa – zgodnie z protokołami konieczności robót dodatkowych: Nr 1/B/2015 i Nr 2/B/2015 z dnia 30.06.2015 r.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Targowa – zgodnie z protokołami konieczności robót dodatkowych: Nr 1/B/2015 i Nr 2/B/2015 z dnia 30.06.2015 r. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. w budynku frontowym – wykonanie przemurowania ścian zewnętrznych i wewnętrznych, zgodnie z protokołem konieczności nr 1/B/2015; 2. w oficynie północnej – wykonanie płyty fundamentowej w poziomie posadzki piwnicy, wykonanie ściągów w obrębie ścian klatek schodowych, wymiana nadproży w licu ściany zewnętrznej, wymiana części starych stropów Kleina na płyty żelbetowe, zgodnie z protokołem konieczności nr 2/B/2015.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna, ul. Konstruktorska Nr 11A, 02-673 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 958096,57 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 1389900,00
  • Oferta z najniższą ceną: 1389900,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1389900,00
  • Waluta: PLN .

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie z wolnej ręki art. 67 ust. 1 pkt. 5 lit. b) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Uzasadnienie wyboru trybu zamówienia: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Niniejsze zamówienie dodatkowe nie było objęte przedmiotem zamówienia podstawowego i jest ono niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego. Zamawiający i Wykonawca powzięli wiadomość o okolicznościach skutkujących koniecznością udzielenia zamówienia dodatkowego w trakcie realizacji prac. Ad.II. 3) 1. Zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych Nr 1/B/2015 z dnia 30.06.2015 r.: Budynek Frontowy jest obiektem użytkowanym od 1863 roku. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne wykonane z cegły pełnej na zaprawie wapiennej. Ściany nie posiadają, żadnych izolacji przeciwwilgociowych. Ponadto stwierdzono, miejscowy brak pokrycia dachowego (zerwana blacha) oraz perforację lub brak obróbek blacharskich pasa pod i nadrynnowego, zniszczone lub brak orynnowania oraz nieszczelności i brak ciągłości rur spustowych. W trakcie wykonywania robót murowych i izolacyjnych ścian zewnętrznych i wewnętrznych budynku Frontowego, stwierdzono iż ułożenie izolacji przeciwwilgociowej na istniejących ścianach jest niemożliwe ze względu na ich zły stan techniczny. Ponadto w trakcie wykonywania robót murowych ścian wewnętrznych i zewnętrznych, stwierdzono że cegły są w złym stanie technicznym. Cegły są zawilgocone i zmurszałe, na zdecydowanej powierzchni ścian brak zaprawy w spoinach. Zewnętrzna warstwa ścian (licowa), ze względu na jej wysoki stopień degradacji nie jest stabilna – rozpada się podczas prób wykonania nawet drobnych napraw. Ponadto podczas odkrywania sklepień odcinkowych nad piwnicą część cegieł jest poluzowana z powodu braku spoin oraz ich korozji. Cegły rozpadają się i odpadają od powierzchni sklepień przy próbie wykonywania napraw. Na podstawie oględzin stwierdzono, że struktura cegieł nie jest jednolita. Spowodowane jest to korozją biologiczną materiału, jak również destrukcją mechaniczną – brak odpowiedniej wytrzymałości. Powyższe powoduje zagrożenie nośności budynku. Przyczyna takiego stanu rzeczy był wieloletni brak odprowadzenia wód opadowych z budynku Frontowego. Woda z nieszczelnego dachu, uszkodzonych rur spustowych lub braku ich ciągłości, zalewała ściany, a w porze zimowej zamarzała i rozmarzała, powodując ich degradację. Dla prawidłowego wykonania ścian wewnętrznych i zewnętrznych podziemnych i nadziemnych, zgodnie z warunkami technicznymi oraz zwiększenia wytrzymałości murów w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania budynku, konieczne jest przemurowanie ścian od poziomu poniżej terenu na całą wysokość budynku. Przemurowanie ścian zewnętrznych od strony ul. Targowej i dziedzińca na gr. ok. jednej cegły tj. 25 cm – w obszarze piwnicy, parteru i I piętra. Przemurowanie na gr. ½ cegły w obszarze II piętra ścian od ul. Targowej i od strony dziedzińca oraz w obszarze I i II piętra od strony Bazaru Różyckiego. Zakres wykonania przemurowań ścian zewnętrznych i wewnętrznych oraz sklepień zaznaczono w załączniku do niniejszego protokołu. W związku z decyzją nr 1316N/15 z 26.06.2015r. Stołecznego Konserwatora Zabytków uzgadniającą projekt elewacji frontowej od strony ul. Targowej, zaistniała konieczność wykonania dodatkowo dwóch balkonów, co nie było przewidziane w zatwierdzonym projekcie budowlanym. Powyższe stanowi zmianę istotną i jest konieczne do prawidłowego wykonania obiektu. Opisane powyżej sytuacje były niemożliwe do przewidzenia na etapie opisu przedmiotu zamówienia. Stan techniczny ścian budynku Frontowego jest znacznie gorszy od ścian oficyny Północnej, które wymagały jedynie uzupełnienia spoin i wzmocnienia powierzchniowego. Określenie rzeczywistego stanu technicznego tego typu obiektów jest możliwe dopiero po dokonaniu odkrycia elementów i ocenie makroskopowej. Wykonanie wyżej wymienionych robót dodatkowych jest niezbędnym elementem warunkującym prawidłową realizację zamówienia podstawowego i zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu. Ad.II. 3) 2. Zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych Nr 2/B/2015 z dnia 30.06.2015 r.: W trakcie realizacji robót budowlanych, stwierdzono, że stan techniczny głównych elementów konstrukcyjnych oficyny północnej jest zły i zagraża bezpieczeństwu. Ponadto podczas wykonywania podbicia fundamentów okazało się, że oficyny sąsiednie przy ul. Ząbkowskiej 2 i 4 nie posiadają własnej ściany, tylko są domurowane do ściany oficyny Targowa 56. Powyższe nie było przeanalizowane w projekcie budowlanym. W wyniku tych prac i odciążenia gruntu, budynki Ząbkowska 2 i 4 zaczęły osiadać, pojawiły się pęknięcia ścian. Zaistniała konieczność wykonania dodatkowych robót wzmacniających konstrukcję oficyny północnej. W związku z tym wykonawca robót, na polecenie nadzoru inwestorskiego, sporządził w kwietniu 2015r., ekspertyzę dot. Stanu technicznego remontowanej oficyny północnej ul. Targowa 56, Warszawa – opracowaną przez mgr inż. Andrzeja Kołdeja oraz opinię techniczną Zakres prac wzmacniających istniejącej konstrukcji – opracowaną przez projektanta mgr inż. Tomasza Kowala. Powyższe opracowania wykazały i wskazały elementy budynku, które należy koniecznie dodatkowo wykonać, wzmocnić lub wymienić na nowe, co nie było przewidziane w projekcie budowlanym. Zakres prac dodatkowych jest konieczny do wykonania w celu zrealizowania całości zadania inwestycyjnego, a przede wszystkim dla zapewnienia odpowiedniej nośności konstrukcji budynku i bezpieczeństwa użytkowania. Roboty dodatkowe obejmują m.in.: wykonanie płyty fundamentowej w poziomie posadzki piwnicy, wykonanie ściągów w obrębie ścian klatek schodowych, wymiana nadproży w licu ściany zewnętrznej, wymiana części istniejących starych stropów Kleina na płyty żelbetowe – w miejscach całkowitej destrukcji stropów. W związku z powyższym, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b) konieczne jest udzielenie zamówienia dodatkowego Wykonawcy robót budowlanych, tj. Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (kod: 02-673) przy ul. Konstruktorskiej Nr 11A – w celu prawidłowej realizacji umowy Nr 97/DZP-2/2014 z dnia 03.10.2014 r. Ww. zamówienie nie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Współfinansowaniu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 – podlega umowa Nr 97/DZP-2/2014 z dnia 03.10.2014 r. na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Targowa, tj. umowa podstawowa, do której realizowane jest niniejsze zamówienie dodatkowe.

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 15 października 2015 godz 13:24
Ostatnia aktualizacja: ppakier - 21 listopada 2016 godz 13:05