środa, 1 grudnia 2021

 Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu
Numer ogłoszenia: 271814 – 2013; data zamieszczenia: 11.07.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta , ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szrm.pl; Katalog: zamówienia publicznej powyżej 14 tys. euro

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie robót remontowo-budowlanych wielobranżowych, w obiekcie zlokalizowanym na działkach ewidencyjnych 70, 73, 88/3, 88/5, 88/6, 88/7, 93 w obrębie 3-11-48, przy ul. Przedwiośnie w Warszawie, dzielnica Wawer, w tym w szczególności: 1) wykonanie robót rozbiórkowych zewnętrznych – część pawilonu wschodniego i wewnętrznych – ścianki, posadzki, okładziny itp., 2) budowę łącznika pomiędzy skrzydłami budynku – roboty ziemne, konstrukcyjne, wykończeniowe, 3) wykonanie robót remontowych dachu, 4) wymianę instalacji elektrycznych, niskoprądowych, SAP, instalacje teletechniczne, 5) wymianę instalacji wod-kan, c.o., c.w.u., wentylację, 6) wykonanie robót posadzkarskich, tynkarskich, malarskich i okładzinowych, 7) wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej, 8) częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, 9) roboty remontowe elewacji. Termin wykonania zamówienia: – rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia podpisania umowy, – zakończenie – w terminie do 9 miesięcy od dnia podpisania umowy.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, w trybie i na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. W ramach robót uzupełniających w obiekcie Domu Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu przewiduję się: – rozbiórkę komina kotłowni, – demontaż instalacji sanitarnych i wyposażenia kotłowni olejowej, – roboty budowlane w pomieszczeniach P20, P21, P22, P23, P26, które wykazano w p. 7.0 opisu technicznego projektu remontu i modernizacji piwnic DPS Na Przedwiośniu, – wymianę stolarki okiennej o symbolu O2 wraz z wymianą podokienników z blachy powlekanej, – montaż okien O3 w pomieszczeniach 070, 077, 078 ,103 (7 szt.). W miejsce projektowanych okien należy przewidzieć montaż stolarki okiennej pochodzącej z rozbiórki łącznika skrzydła zachodniego B, rozbiórki pawilonu skrzydła wschodniego A oraz demontażu okien w pokojach wyciszeń (nr 018 i 104). Wymiary demontowanych okien są zbliżone do projektowanych, – wyposażenie okien w rolety tkaninowe, które zostały wymienione w zestawieniach okien, – wymianę stolarki okiennej w części administracyjnej – okna o symbolach O12 do O22 (wraz z podokiennikami zewn. z blachy powlekanej), – wymianę uziomu poziomego instalacji odgromowej układanego w wykopie – istniejący uziom jest w stanie dobrym, – wymianę latarni parkowych oświetlenia zewnętrznego, – wymianę rur spustowych i rynien z PVC. Przewidziany jest demontaż i ponowny ich montaż przy założonym odzysku 70% rynien i 80% rur spustowych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.52.10-2, 45.11.00.00-1, 45.11.12.20-6, 45.26.12.10-9, 45.31.00.00-3, 45.31.21.00-8, 45.33.00.00-9, 45.33.11.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 9.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczenia: 1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie; 2) Wykazu robót budowlanych, o którym mowa w Sekcji III.4.1) ogłoszenia, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ, w którym Wykonawca wykaże się: wykonaniem* w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej o wartości zamówienia co najmniej 3.000.000,00 zł. brutto (słownie złotych: trzy miliony)**, * Za wykonaną robotę budowlaną Zamawiający rozumie taką robotę, która została zrealizowana w ramach danej umowy i odebrana przez Zamawiającego/Odbiorcę jako wykonana w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie. ** W przypadku gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/Podmiotem a Zamawiającym/Odbiorcą za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień 11.07.2013 r. Uwaga! a) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem robót budowlanych musi wykazać się co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie. b) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów – Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 3) dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (poświadczenie lub inny dokument – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. poświadczenia) albo dokumenty (np. referencje) potwierdzające, że roboty budowlane wymienione w Wykazie robót budowlanych zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Uwaga: W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie robót budowlanych zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej.
 • III.3.3) Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń: 1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie; 2) Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, o którym mowa w Sekcji III.4.1) Ogłoszenia, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ, w którym Wykonawca wykaże się: a) dysponowaniem co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, b) dysponowaniem co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej – bez ograniczeń – w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, c) dysponowaniem co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej – bez ograniczeń – w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, d) dysponowaniem co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót telekomunikacyjnych, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Uwaga! a) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dysponowaniem ww. osobami musi wykazać się co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie, b) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia – na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 3) Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń: 1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie; 2) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na co najmniej 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych) wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Uwaga! W przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie ww. zdolnością finansową musi wykazać się co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie. W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na zdolności finansowej innych podmiotów – Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w ww. zakresie na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. W przypadku gdy Wykonawca z uzasadnionej przyczyny, którą wskaże w ofercie, nie może przedstawić dokumentu, o którym mowa w pkt 2), może przedstawić inny dokument, który w sposób wystarczający będzie potwierdzał spełnienie opisanego ww. warunku. W przypadku gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej podana wysokość środków finansowych na rachunku bankowym lub zdolność kredytowa Wykonawcy będzie w innej walucie niż złote polskie – Zamawiający dokona przeliczenia tej kwoty na złote polskie na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonych w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień 11.07.2013 r.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Poza oświadczeniami lub dokumentami, o których mowa w Sekcji III.4.1) Ogłoszenia, Wykonawca składający Ofertę musi dodatkowo załączyć: 1) Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3) Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom, zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ. Uwaga! W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców. 4) Kosztorysy ofertowe sporządzone metodą uproszczoną, zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale XXIV SIWZ – w formie papierowej.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany oraz warunki tych zmian zostały określone we wzorze umowy (w szczególności w § 11 umowy) – stanowiącej załącznik Nr 8 do SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szrm.pl; Katalog: Zamówienia publiczne powyżej 14 tys. euro
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa 00-099, ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych – pokój Nr 22; Opłata za SIWZ: 536,34 zł. brutto; 24 1030 1508 0000 0005 5005 2008.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.07.2013 godzina 11:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa 00-099, ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro, pokój Nr 22).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający informuje, że: a) dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.2) w wierszu pierwszym, powinien być zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie; b) w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.2) w wierszu drugim, musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie. c) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.4) Ogłoszenia musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

p. o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Załączniki do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz
Załącznik Nr 1 do SIWZ – Druk Oferta – pobierz
Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art 22 ust. 1 ustawy Pzp – pobierz
Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wykaz robót budowlanych – pobierz
Załącznik Nr 4 do SIWZ – Wykaz osób, które bedą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – pobierz
Załącznik Nr 5 do SIWZ – Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia – pobierz
Załącznik Nr 6 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – pobierz
Załącznik Nr 7 do SIWZ – Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom – pobierz
Załącznik Nr 8 do SIWZ – wzór Umowy – pobierz
Załącznik Nr 9 do SIWZ – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że podmiot nie należy do grupy kapitałowej – pobierz
Załącznik Nr 10 do SIWZ – Decyzja o pozwoleniu na budowę Nr 1652013 z dn.20.03.2013 r. – pobierz
Załącznik Nr 11 do SIWZ – Wykaz zmian i uzupełnień nie wymienionych w dokumentacji projektowej – pobierz
Załączniki od Nr 12 do Nr 14 do SIWZ – Projekty budowlane – pobierz
Załączniki od Nr 15 do Nr 20 do SIWZ – Projekty wykonawcze – pobierz
Załączniki od Nr 21 do Nr 25 do SIWZ – Przedmiary robót – pobierz
Załączniki od Nr 26 do Nr 30 do SIWZ – Specyfikacje Techniczne Wykonanie i Odbioru Robót – pobierz

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO (korespondencja)

Pismo z dn. 15.07.2013 r. – pobierz
Przedmiary robót – załączniki od Nr 21 do Nr 25 do SIWZ – z rozszerzeniem .ath – zgodnie z odpowiedzią na pytanie udzieloną w piśmie SZRM z dnia 15.07.2013 r. – pobierz 

Pismo z dnia 19.07.2013 r. – pobierz

Pismo z dnia 22.07.2013 r. – pobierz

Pismo z dn. 23.07.2013 r. wraz załącznikiem (rysunek) – pobierz

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy: RZP-II-WI/10/DZP-1/2013                                                          09 sierpnia 2013 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

I. Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 8 złożoną przez Wykonawcę –
E.W.RENTAL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod: 04-790), ul. Trakt Lubelski 166 – Lider oraz Radosław Walasek RW BUDOWANIE & ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI z siedzibą w Warszawie (kod: 04-985), ul. Brzostowska 19.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium oceny ofert, przyjętego w przedmiotowym postępowaniu.

 

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 26 lipca 2013 r. do godz. 11:30 zostało złożonych dwanaście Ofert przez niżej wymienionych Wykonawców:

1)      ŁUNIBUD Spółka Jawna Łuniewski z siedzibą w Warszawie (kod: 00-143), ul. Orla 11 lok 51  (Oferta Nr 1);

2)      „MARABUD” Sp. jawna Zakład Remontowo-Budowalny M. Chmielewski, M. Dąbrowski z siedzibą w Warszawie (kod: 02-495),  ul. Kajetańska 9 (Oferta Nr 2);

3)      SGW BUDOWNICTWO Waldemar Stelmach Spółka komandytowa z siedzibą w Radomiu (kod: 26-600), ul. Mokra 2 (Oferta Nr 3);

4)      INTER-PROFIL Paweł Flisek z siedzibą w Garwolinie (kod: 08-400), ul. Narutowicza 1F (Oferta Nr 4); 

5)      AMP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod: 02-972), ul. Sarmacka 5G (Oferta Nr 5);

6)      PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-HANDLOWE „IZOLBUD” Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (kod: 02-690), ul. Bokserska 39 (Oferta Nr 6); 

7)      Usługi Ogólnobudowlane – Stolarstwo Michał Królak z siedzibą w Mińsku Mazowieckim (kod: 05-300), ul Topolowa 17/22 (Oferta Nr 7); 

8)      Konsorcjum: E.W.RENTAL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod: 04-790), ul. Trakt Lubelski 166 – Lider oraz Radosław Walasek RW BUDOWANIE & ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI z siedzibą w Warszawie (kod: 04-985), ul. Brzostowska 19 (Oferta Nr 8); 

9)      P.P.H.U. ARCUS USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE Arkadiusz Masny z siedzibą w Celestynowie (kod: 05-430) ul. Witosa 17 (Oferta Nr 9); 

10)   EKO – BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie (kod: 33-100), ul. Torowa 1 (Oferta Nr 10); 

11)   ROBOTY BUDOWLANE I HANDEL MAREK JAROSZ
z siedzibą w Józefowie ( kod: 05-420), ul. Bema 51 (Oferta Nr 11); 

12)   CONECTAPLUS Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (kod: 00-193), ul. Stawki 2A lok. 51 (Oferta Nr 12); 

przy czym:

Oferta Nr 1, Oferta Nr 5, Oferta Nr 6,  Oferta Nr 10, Oferta Nr 11 i Oferta Nr 12 zostały odrzucone na podstawie:

– Oferta Nr 1  – art. 89 ust. 1 pkt 6;

– Oferta Nr 5, Nr 6, Nr 11 i Nr 12  – art. 89 ust. 1 pkt 6 oraz art. 89 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 24 ust. 4;

– Oferta Nr 10 – art. 89 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 24 ust. 4;

Oferta Nr 2, Oferta Nr 3, Oferta Nr 4, Oferta Nr 7, Oferta Nr 8, Oferta Nr 9 – spełniają wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofertom: Ofercie Nr 2, Ofercie Nr 3, Ofercie Nr 4, Ofercie Nr 7, Ofercie Nr 8 i Ofercie Nr 9, w kryterium oceny ofert: „Cena” oraz łączna punktacja:

Numer oferty Liczba pkt w kryteriumCena Razem
2  2.963.993,61___________________  x 100 = 68,3 pkt.

4.340.055,38

68,3 pkt.
3  2.963.993,61___________________  x 100 = 99,1 pkt.

2.990.323,05

99,1 pkt.
4 2.963.993,61___________________  x 100 = 97,3 pkt.

3.047.472,46

97,3 pkt.
7 2.963.993,61___________________  x 100 = 79,9 pkt.

3.711.213,12

79,9 pkt.
8 2.963.993,61___________________  x 100 = 100,0 pkt.

2.963.993,61

100,0 pkt.
9 2.963.993,61___________________  x 100 = 90,6 pkt.

3.270.652,46

90,6  pkt.

p. o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu
Numer ogłoszenia: 341926 – 2013; data zamieszczenia: 23.08.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 271814 – 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie robót remontowo-budowlanych wielobranżowych, w obiekcie zlokalizowanym na działkach ewidencyjnych 70, 73, 88/3, 88/5, 88/6, 88/7, 93 w obrębie 3-11-48, przy ul. Przedwiośnie w Warszawie, dzielnica Wawer, w tym w szczególności: 1) wykonanie robót rozbiórkowych zewnętrznych – część pawilonu wschodniego i wewnętrznych – ścianki, posadzki, okładziny itp., 2) budowę łącznika pomiędzy skrzydłami budynku – roboty ziemne, konstrukcyjne, wykończeniowe, 3) wykonanie robót remontowych dachu, 4) wymianę instalacji elektrycznych, niskoprądowych, SAP, instalacje teletechniczne, 5) wymianę instalacji wod-kan, c.o., c.w.u., wentylację, 6) wykonanie robót posadzkarskich, tynkarskich, malarskich i okładzinowych, 7) wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej, 8) częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, 9) roboty remontowe elewacji. Termin wykonania zamówienia: – rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia podpisania umowy, – zakończenie – w terminie do 9 miesięcy od dnia podpisania umowy.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.52.10-2, 45.11.00.00-1, 45.11.12.20-6, 45.26.12.10-9, 45.31.00.00-3, 45.31.21.00-8, 45.33.00.00-9, 45.33.11.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 12.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 6.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Konsorcjum: E.W.RENTAL Sp. z o.o. – Lider oraz Radosław Walasek RW BUDOWANIE, ul. Trakt Lubelski 166, 04-790 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4320251,72 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2963993,61
 • Oferta z najniższą ceną: 2963993,61 / Oferta z najwyższą ceną: 4732956,61
 • Waluta: PLN.p. o. Dyrektor
  Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
  /-/
  Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 11 lipca 2013 godz 12:44
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 1 grudnia 2016 godz 14:26