wtorek, 7 grudnia 2021

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 254096-2014 z dnia 2014-07-30 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – Warszawa
Wykonanie robót budowlanych dodatkowych ujętych w protokóle konieczności nr 2 z dnia 16.07.2014 r. w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja budynku szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych nr 109 przy ul. Białobrzeskiej 44. Zakres…


Warszawa: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych ujętych w protokóle konieczności nr 2 z dnia 16.07.2014 r. w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja budynku szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych nr 109 przy ul. Białobrzeskiej 44.
Numer ogłoszenia: 265560 – 2014; data zamieszczenia: 08.08.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 254096 – 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych ujętych w protokóle konieczności nr 2 z dnia 16.07.2014 r. w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja budynku szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych nr 109 przy ul. Białobrzeskiej 44..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych ujętych w protokóle konieczności nr 2 z dnia 16.07.2014 r. w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja budynku szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych nr 109 przy ul. Białobrzeskiej 44. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) wymianę parapetów, 2) stolarkę EI 30, 3) modernizację wentylacji, 4) roletę zwijaną na sali gimnastycznej, 5) dodatkową instalację teletechniczną – okablowanie, 6) instalację domofonową, kontrolę dostępu oraz kamery, 7) remont piwnicy.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.31.00.00-3, 45.31.43.20-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Firma Handlowo-Usługowa GOTOLET Joanna Trzaska, Jasienica, 05-240 Tłuszcz, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 171296,53 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 193725,00
  • Oferta z najniższą ceną: 193725,00 / Oferta z najwyższą ceną: 193725,00
  • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie z wolnej ręki art. 67 ust. 1 pkt. 5 lit. b Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Uzasadnienie wyboru trybu zamówienia: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Niniejsze zamówienie dodatkowe nie było objęte przedmiotem zamówienia podstawowego i jest ono niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego. Zamawiający i Wykonawca powzięli wiadomość o okolicznościach skutkujących koniecznością udzielenia zamówienia dodatkowego w trakcie realizacji prac. Zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych Nr 2 z dnia 16.07.2014 r.: Ad. II.3) 1) W trakcie wykonywania prac remontowych malarskich w pomieszczeniach 1.15, 1.14, 1.13, 1.10, 1.6, 1.5 na parterze, podczas przygotowania podłoża pod malowanie parapetów okazało się, że blacha stalowa, z której wykonane były parapety jest mocno skorodowana. Nie było to widoczne gdyż parapety pokryte były wieloma powłokami farby i dopiero po ich usunięciu okazało się, że blacha nie nadaje się do dalszego użytku. Konieczne jest wykonanie nowych parapetów takich, jakie są w całym budynku. Ad. II.3) 2) Drzwi na parterze do pomieszczenia nr 0.28 zostały zakwalifikowane podczas prac projektowych, jako drzwi do pozostawienia bez wymiany. Jednakże z uwagi na fakt, że pomieszczenie to znajduje się w ciągu drogi ewakuacyjnej, przepisy ppoż. narzucają parametry techniczne drzwi, które muszą mieć odporność ogniowa EI 30. W toku realizacji robót budowlanych stwierdzono, iż parametry techniczne nie zachowują wymaganych parametrów w związku, z czym występuje konieczność wymiany tych drzwi na drzwi EI 30. Ad. II.3) 3) Wykonawca dokumentacji projektowej zaprojektował wentylację grawitacyjną w pomieszczeniach nr 3.1, 3.2, 2.1, 1.1, 1.2, 0.4, 0.6, 0.7, 0.9, 0.10, 0.11, 0.12, 0.13, 0.14. W trakcie robót budowlanych okazało się, że nie można dokonać przewiertów stropów zaprojektowanych przez Projektanta, ponieważ nie pozwalała na to konstrukcja stropu. Stalowe belki stropowe były odsunięte od ścian działowych, co spowodowało konieczność przesunięcia odwiertów i tym samym projektowane obudowy znacznie zmniejszałyby powierzchnię użytkową danego pomieszczenia. W związku, z czym na życzenie Użytkownika i za zgodą Projektanta konieczne jest zastosowanie innego rozwiązania w postaci przewiertów poziomych bezpośrednio z danego pomieszczenia na zewnątrz. Wentylacja ta będzie wspomagana wentylatorami elektrycznymi. Ad. II.3) 4) Istniejący podział sali gimnastycznej dokonany był za pomocą materiałowej kotara, której konstrukcja stalowa była mocowana do sufitu. W trakcie prac budowlanych okazało się, że był to sufit podwieszany wykonany z siatki stalowej o oczkach wypełnionych zaprawą tynkarską, która w trakcie robót częściowo spadła. Z uwagi na fakt, że sufit podwieszany nie jest elementem nośnym, do którego może być mocowane jakiekolwiek obciążenie, konieczne jest wykonanie innego sposobu przegrody sali. W uzgodnieniu z Użytkownikiem zaprojektowano żaluzje zwijane o napędzie elektrycznym. Konieczne jest oprócz montażu żaluzji wykonanie robót związanych z ich zasileniem, wykonanie podciągu do montażu konstrukcji kasety żaluzji oraz wykonanie przepierzenia pomiędzy kasetami a sufitem z obudowy g-k. Ad. II.3) 5)-6) W trakcie wykonywania prac remontowych w budynku po przeniesieniu pomieszczenia dyżurki w miejsce docelowe okazało się, że stosowany do tej pory system dozoru obiektu nie sprawdza się, ponieważ pracownicy ochrony stwierdzili, że bez instalacji monitoringu nie są w stanie zapewnić właściwej ochrony obiektu. W związku, z czym wystąpiła konieczność zaprojektowania i wykonania elementów kontroli i monitoringu budynku w postaci wykonania: o Kontroli dostępu na drzwiach wejściowych od strony ul. Białobrzeskiej o Wideodomofonów przy drzwiach wejściowych i przy bramie wjazdowej o Dwóch dodatkowych kamer do obserwacji elewacji od strony ul. Białobrzeskiej o Kabla telefonicznego umożliwiającego bezpośrednie dołączenie telefonów do pomieszczeń na II piętrze budynku. Brak wykonania ww. instalacji uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie i zabezpieczenie placówki szkolnej. Ad. II.3) 7) Po oczyszczeniu piwnic ze starych mebli oraz śmieci pozostawionych przez lokatorów (takich jak; różnego rodzaju półki, zamykane szafy, drewniane pojemniki przytwierdzone do ściany) okazało się, że ściany zewnętrzne oraz ścianki działowe są zagrzybiałe, tynki zmurszałe izolacje poziome przerwane. W związku z powyższym należałoby wykonać renowację wszystkich ścian piwnicznych a mianowicie skucie starych tynków cementowych a zastosowanie renowacyjnych, które zapobiegają przed wysoleniem oraz wykonanie iniekcji poziomych w celu odcięcia przepływu wody przez fundamenty. W trakcie prac przy remoncie dachu na piwnicy okazało się ze pokrycie składające się z wielu warstw papy jest silnie zawilgocone, zniszczone i zagrzybione. Projekt zakładał jedynie naprawy pokrycia z wymianą obróbek oraz docieplenia połaci dachowej od wewnątrz z wymiana okien. Z uwagi na konieczność zerwania starego pokrycia i naprawa warstw szlichty w uzgodnieniu z projektantem stwierdzono, że bardziej racjonalne jest wykonanie docieplenia pomieszczeń od zewnątrz w postaci styropapy o gr. 20 cm co pozwoli na zachowanie wysokości pomieszczeń które i tak są niskie. Ze względu na to, że naświetla okienne występujące powyżej dachu piwnicy na elewacji mieszkaniówki nie mogą być podniesione z uwagi na istniejące nadproże, projektant zaakceptował zamianę okiem na naświetle wykonane z pustaków szklanych (luksferów). Dodatkowo zaprojektowane ogrzewanie umożliwi wykorzystanie pomieszczeń, jako magazynowe. W związku z powyższym, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b) konieczne jest udzielenie zamówienia dodatkowego Wykonawcy robót budowlanych, tj. Firmie Handlowo-Usługowej GOTOLET Joanna Trzaska, z siedzibą w Tłuszczu (kod: 05-240), Jasienica, przy ul. Wołomińskiej 18A – w celu prawidłowej realizacji umowy Nr 68/DZP-2/2013 z dnia 18.12.2013 r.

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 11 sierpnia 2014 godz 7:08
Ostatnia aktualizacja: ppakier - 21 listopada 2016 godz 13:12