wtorek, 7 grudnia 2021

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 144421-2012 z dnia 2012-07-03 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – Warszawa
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: odgruzowanie i zabezpieczenie polegające na podstemplowaniu sklepień piwnic przylegających od strony północnej do obiektu B (modlitewnia)


Warszawa: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Muzeum Warszawskiej Pragi przy ul. Targowej 50/52 w Warszawie – zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych Nr 17 z dnia 20.07.2011 r. z poprawkami z dnia 02.04.2012 r
Numer ogłoszenia: 264864 – 2012; data zamieszczenia: 23.07.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 144421 – 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Muzeum Warszawskiej Pragi przy ul. Targowej 50/52 w Warszawie – zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych Nr 17 z dnia 20.07.2011 r. z poprawkami z dnia 02.04.2012 r.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje odgruzowanie i zabezpieczenie polegające na podstemplowaniu sklepień piwnic przylegających od strony północnej do obiektu B (modlitewnia).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.07.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Konsorcjum: 1.Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna – Lider, Konstruktorska 11 A, 02-673 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
  • 2. Acciona Infraestructuras S.A. , Avenida de Europa18 Parque Empresarial la Moraleja, Alcobendas 28-108, region Madryt, kraj/woj. Hiszpania.
  • 3.Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr 2 Wrobis Spółka Akcyjna, Szewska 3, 50-053 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 127811,73 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 222061,14
  • Oferta z najniższą ceną: 222061,14 / Oferta z najwyższą ceną: 222061,14
  • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zamówienie z wolnej ręki art. 67 ust. 1 pkt. 5 lit. b) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z poźn. zm.). Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Niniejsze zamówienie dodatkowe nie było objęte przedmiotem zamówienia podstawowego i jest ono niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego. Zamawiający i Wykonawca powzięli wiadomość o okolicznościach skutkujących koniecznością udzielenia zamówienia dodatkowego w trakcie realizacji prac. Z ww. protokołu konieczności wynika, że: W dniu 20.10.2010. dokonano odkrycia piwnic bezpośrednio przylegających do budynku B (modlitewni) od strony bazaru Różyckiego (ściana północna piwnic zlokalizowana jest poza ogrodzeniem placu budowy). Obecność w/w. piwnic uniemożliwia realizację projektu wykonawczego konstrukcji budynku B sporządzonego przez inż. Tomasza Teterycza gdyż spowodowałoby to ich uszkodzenie lub częściowe zniszczenie. Wpisem do Dziennika Budowy w dniu 06.12.2010 nadzór autorski konstrukcji inż. Dariusz Syncerz, po dokonaniu wizji lokalnej w/w piwnic potwierdził ich stan awaryjny (uprzednio wpisem w dniu 21.10.2010. nadzór autorski konstrukcji wstrzymał prace budowlane w obrysie odkrytych piwnic). W swej opinii z dnia 09.12.2010. konsultant z ramienia Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków dr inż. S. Karczmarczyk w punkcie 1.4.d) stwierdził, iż odkryte piwnice przylegające do opiniowanego budynku od strony bazaru Różyckiego wymagają zachowania i ochrony, natomiast w piśmie Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków z dnia 21.12.2010. wyrażono aprobatę na zaproponowany przez nadzór autorski konstrukcji sposób zabezpieczenia piwnic polegający na ich podstemplowaniu. Jest to niezbędne do wykonania prac budowlanych przy budynku B. W dniu 15.06.2011. projektant zwrócił się z prośbą o odgruzowanie piwnic w celu wykonania inwentaryzacji niezbędnej do wykonania nowego projektu konstrukcji dla budynku B. W dniu 29.06.2011. projektant konstrukcji wpisem do dziennika budowy określił sposób bezpiecznego wyparcia sklepień piwnic. W związku z powyższym, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b) konieczne jest udzielenie zamówienia dodatkowego -dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych, tj. Konsorcjum utworzonemu na podstawie zawartej w dniu 12.11.2009 r. Umowy przez: 1. Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (kod: 02-673) przy ul. Konstruktorskiej Nr 11A – Lider, 2. Acciona Infraestructuras S.A. z siedzibą w Alcobendas (28108), region Madryt, Avenida de Europa, numer 18, Parque Empresarial la Moraleja, Hiszpania – Partner, 3. Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr 2 Wrobis Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (kod: 50-053) przy ul. Szewskiej Nr 3 – Partner, – w celu prawidłowej realizacji umowy Nr 73 DZP-2 2010 z dnia 10.06.2010 r.

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 24 lipca 2012 godz 6:25
Ostatnia aktualizacja: ppakier - 21 listopada 2016 godz 13:29