środa, 1 grudnia 2021

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 258939-2012 z dnia 2012-12-06 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – Warszawa
Wykonanie robót budowlanych uzupełniających w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja obiektów Instytutu Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego przy Pl. Trzech Krzyży 4/6 w zakresie renowacji studzienki doświetlającej (remont murka…


Warszawa: Wykonanie robót budowlanych uzupełniających w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja obiektów Instytutu Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego przy Pl. Trzech Krzyży 4/6 w zakresie renowacji studzienki doświetlającej (remont murka MD-6) przy budynku D
Numer ogłoszenia: 264283 – 2012; data zamieszczenia: 13.12.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 258939 – 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych uzupełniających w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja obiektów Instytutu Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego przy Pl. Trzech Krzyży 4/6 w zakresie renowacji studzienki doświetlającej (remont murka MD-6) przy budynku D.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie robót budowlanych uzupełniających w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja obiektów Instytutu Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego przy Pl. Trzech Krzyży 4/6 w zakresie renowacji studzienki doświetlającej (remont murka MD-6) przy budynku D.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.00.00-1, 45.40.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Konsorcjum : ROSA-BUD Spółka Akcyjna – Lider konsorcjum, ul. Gazowa 5/7, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.
  • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe RO.SA.-BUD Roman Jan Saczywko – Członek Konsorcjum, ul. Ptasia 14, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 44254,56 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 39999,60
  • Oferta z najniższą ceną: 39999,60 / Oferta z najwyższą ceną: 39999,60
  • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Udzielenie, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówienia uzupełniającego, stanowiącego nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, a przedmiotowe zamówienie uzupełniające zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu i oszacowane w wartości zamówienia podstawowego. Wobec powyższego przedmiotowe zamówienie spełnia przesłanki określone w art. 67 ust.1 pkt 6 dla udzielenia zamówienia uzupełniającego. Ogłoszenie zawierające informację, iż zamówienie podstawowe przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego zostało opublikowane pod Nr 271806-2012 w dniu 26.07.2012 r. Zamówienie uzupełniające stanowi mniej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. W zamówieniu podstawowym przewidziano wykonanie robót uzupełniających w zakresie wykonania robót budowlanych związanych z renowacją studzienki doświetlającej Md-6, izolacją zewnętrzną ścian fundamentowych budynku D i wiatrołapem zewnętrznym. Z zamówienia na roboty uzupełniające Nr RZP-II-WI/44/DZP-1/2012 została wyłączona renowacja studzienki doświetlającej z uwagi na zgłoszony przez Projektanta zły stan techniczny murka doświetlającego i konieczność przepracowania dokumentacji. Wartość przedmiotowego zamówienia (44.254,56 zł) stanowi część zamówienia uzupełniającego. Zamówienie uzupełniające stanowi ten sam rodzaj zamówienia, co zamówienie podstawowe i będzie realizowane przez tego samego Wykonawcę tj.: konsorcjum : ROSA-BUD Spółka Akcyjna (kod: 26-600) Radom, ul. Gazowa 5/7 – (Lider konsorcjum) i Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe RO.SA.-BUD Roman Jan Saczywko (kod.26-600) ul. Ptasia 14 – Członek Konsorcjum, który jest Wykonawcą robót na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja obiektów Instytutu Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego przy Pl. Trzech Krzyży 4/6.

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 13 grudnia 2012 godz 9:59
Ostatnia aktualizacja: ppakier - 21 listopada 2016 godz 13:23