środa, 1 grudnia 2021

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 309414-2011 z dnia 2011-09-28 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – Warszawa. Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w obiekcie Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej Stara Prochownia – ul. Boleść 2 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na…

Warszawa: wykonanie robót budowlanych dodatkowych w obiekcie Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej Stara Prochownia – ul. Boleść 2 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO – zgodnie z protokółem konieczności wykonania robót dodatkowych Nr 19 z dnia 30 sierpnia 2011 r
Numer ogłoszenia: 262565 – 2011; data zamieszczenia: 05.10.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 309414 – 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie robót budowlanych dodatkowych w obiekcie Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej Stara Prochownia – ul. Boleść 2 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO – zgodnie z protokółem konieczności wykonania robót dodatkowych Nr 19 z dnia 30 sierpnia 2011 r.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres rzeczowy Przedmiotu Zamówienia obejmuje: 1) Roboty ogólnobudowlane, tj.: a) Dozbrojenie chudego betonu płyty Amfiteatru; b) Wykonanie dylatacji w stopniach żelbetowych Amfiteatru; c) Montaż zamka antypanicznego w węźle c.o.; d) Naprawę pęknięć muru w otworze wejściowym budynku – poziom Amfiteatru; e) Wykonanie dodatkowych cokołów kamiennych; f) Malowanie farbami olejnymi ścian węzła c.o.; g) Wykonanie belki żelbetowej przy kładce; h) Wymianę parapetów z blachy przy istniejącym otworze drzwiowym – oparcie kładki; i) Wzmocnienie powierzchni skarp, tj. ułożenie geokraty na dachu wentylatorni, skarpie pomiędzy wentylatornią i schodami oraz w niższej partii skarpy pomiędzy schodami Amfiteatru, a węzłem cieplnym; j) Wykonanie dodatkowych balustrad i dodatkowych elementów poziomych balustrad kładki; k) Przeróbkę przęsła ogrodzenia; l) Wykonanie wnęk pod pochwyty. 2) Roboty konserwatorskie – Prace naprawcze i uszczelniające gzyms na ścianie wschodniej budynku. 3) Roboty sanitarne, tj.: a) Montaż 4 klap pożarowych w wentylatorni (Amfiteatr oraz w centrali wentylacyjnej pod schodami); b) Montaż tłumika i regulatora..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.33.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Wsparcie udzielone przez Norwegią poprzez dofinansowanie Projektu pod nazwą; Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowych piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PBM Południe S.A., Baśniowa 3, 02-349 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 80210,43 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 98000,00
  • Oferta z najniższą ceną: 98000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 98000,00
  • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zamówienie z wolnej ręki art. 67 ust. 1 pkt. 5 lit. b) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Uzasadnienie wyboru trybu zamówienia: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Ad.1a,1.b,1d Sekcji II.3) W trakcie wykonywania robót budowlanych, z uwagi na stwierdzenie mikropęknięć w płycie Amfiteatru oraz pęknięć w betonowych stopniach Amfiteatru, a także z obawy o stabilność gruntu, Projektant wpisem do dziennika budowy zalecił wprowadzenie dodatkowego wzmocnienia fosy Amfiteatru oraz wykonanie dylatacji. Ponadto w otworze wejściowym od strony północnej obiektu zauważono pęknięcia muru. Wobec powyższego, Projektant branży konstrukcyjnej nakazał wzmocnienie muru przy wejściu. W związku z powyższym należy dodatkowo wykonać prace wymienione w pkt. 1a, 1b i 1d. Ad.1c,1f Sekcji II.3) Zgodnie w wymogami dla pomieszczeń węzła cieplnego sporządzonymi przez SPEC, należy ściany węzła cieplnego pomalować do wysokości 2 m zmywalnymi powłokami malarskimi oraz zamontować w drzwiach zamek antypaniczny. Projekt podstawowy nie przewidywał takich rozwiązań materiałowych. W związku z powyższym, w trakcie realizacji inwestycji Projektant wpisem do dziennika budowy zalecił malowanie ścian węzła oraz montaż w drzwiach zewnętrznych węzła c.o. zamka antypanicznego. Nie spełnienie wymagań stawianych przez SPEC mogłoby skutkować brakiem odbioru węzła przez SPEC. W związku z powyższym, zdecydowano o konieczności wykonania prac wymienionych w pkt. 1c i 1f. Ad.1e Sekcji II.3) W trakcie wykonywania robót rozbiórkowych, stwierdzono, iż istniejące cokoły w pomieszczeniach nr 9, 10, 11 wykonane są z cegły i otynkowane. Ponieważ w pierwotnym projekcie zakładano, iż są to cokoły betonowe wykonano tynki renowacyjne, które przy posadzce kamiennej należy wykończyć cokołem kamiennym, w miejscach, w których nie przewidywał tego Projekt podstawowy. Z uwagi na powyższe, należy wykonać zakres prac wymieniony w pkt. 1e. Ad.1g Sekcji II.3) Z uwagi na różnice wysokości pomiędzy dachem wentylatorni, a projektowanym chodnikiem przy kładce, a także z uwagi na konieczność zabezpieczenia krawędzi chodnika przed osunięciem, Projektant wpisem do dziennika budowy zalecił wykonanie dodatkowej belki żelbetowej pomiędzy murkiem na wentylatorni i fundamentem ogrodzenia. W związku z powyższym konieczne jest wykonanie robót w zakresie wymienionym w pkt. 1g. Ad.1h Sekcji II.3) Przed przystąpieniem do montażu elementów konstrukcyjnych kładki zewnętrznej -belek stalowych, stwierdzono, iż stan techniczny obróbki blacharskiej, w miejscu projektowanego oparcia belek, przy istniejącym otworze drzwiowym w ścianie wschodniej jest bardzo zły, widoczne uszkodzenia. Dlatego też należy wykonać zakres prac wymieniony w pkt. 1h. Ad.1i Sekcji II.3) W trakcie układania warstwy wegetacyjnej na dachu wentylatorni, stwierdzono jej osuwanie. Uniemożliwiło to dokończenie prac związanych z wykonaniem zielonego dachu. Dlatego też Projektant, wpisem do dziennika budowy, zalecił zastosowanie geokraty na dachu wentylatorni. Ponadto z uwagi na duże nachylenie skarpy pomiędzy wentylatornią oraz schodami Amfiteatru oraz niższej części skarpy pomiędzy schodami Amfiteatru a węzłem cieplnym, a także stwierdzenia osuwania się w tych miejscach już ukształtowanej i zagęszczonej skarpy, Projektant zalecił położenie geokraty. W związku z powyższym, należy wykonać zakres robót określony w punkcie 1i. Ad.1j Sekcji II.3) Z uwagi na przyszłe bezpieczeństwo użytkowania obiektu oraz konieczność spełnienia warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i obiekty budowlane, Projektant zalecił wykonanie dodatkowych balustrad przy skarpie pomiędzy wentylatornią, a schodami Amfiteatru oraz montaż dodatkowych elementów poziomych balustrad, biegnących wzdłuż kładki zewnętrznej czego nie przewidywał Projekt podstawowy. Z uwagi na powyższe, należy zrealizować zakres robót wymienionych w punkcie 1j. Ad.1k Sekcji II.3) W trakcie wykonywania przęseł ogrodzenia, stwierdzono kolizję konara istniejącego drzewa z górną belką ogrodzenia. W związku z powyższym, zgodnie z zaleceniami Projektanta należy wykonać prace wymieniowe w pkt. 1k. Ad.1l Sekcji II.3) Po zamontowaniu skrzydeł drzwi wewnętrznych, stwierdzono, iż 2 szt. drzwi nie otwierają się do pełnego kąta 90 stopni. Z uwagi na konieczność spełnienia wymagań p.poż. należy wykonać zakres robót wymienionych w pkt. 1l. Ad.2 Sekcji II.3) Zgodnie z zaleceniami Przedstawiciela BSKZ, celem zabezpieczenia odrestaurowanego napisu na wewnętrznej ścianie obiektu oraz wyremontowanych ścian piwnicznych z uwagi na zły stan gzymsów zewnętrznych konieczne jest zrealizowanie prac wymienionych w pkt. 2. Ad.3 a Sekcji II.3) Z uwagi na konieczność spełnienia wymagań bezpieczeństwa użytkowania obiektu pod względem p. poż. Projektant nakazał wykonanie robót wyszczególnionych w pkt. 3 a. Ad.3 b Sekcji II.3) Z uwagi na wytwarzany przez zaprojektowane centrale wentylacyjne poziom hałasu, przekraczający poziom dopuszczalny dla zasilanych pomieszczeń, Projektant nakazał wykonanie robót wymienionych w pkt. 3 b, tj. zamontowanie tłumików na przewodach wentylacyjnych. Zgodnie z danymi od producenta pozom hałasu wynosi: centrala VAM 1500 (zlokalizowana w budynku) -39 dB. Z agregatem skraplającym – 50 dB; centrala GOLD 14 (zlokalizowana w wentylatorni) 41 dB. Dobrane tłumiki zapewnią osiągniecie wymaganej głośności wynoszącej 35 dB. Wykonanie robót dodatkowych jest niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego. Zamówienie podstawowe nie będzie możliwe do zrealizowania zarówno w częściowym jak i w pełnym zakresie bez wykonania robót dodatkowych, czyli bez konieczności udzielenia zamówienia dodatkowego. Konieczność wykonania robót dodatkowych wyniknęła w trakcie prowadzonych prac budowlanych, co zostało potwierdzone w Protokole konieczności wykonania robót dodatkowych Nr 19 z dnia 30 sierpnia 2011 r. Zamawiający i Wykonawca powzięli wiadomość o okolicznościach skutkujących koniecznością udzielenia zamówienia dodatkowego w trakcie prowadzonych robót budowlanych. Możliwość przewidzenia wspomnianych powyżej okoliczności miała miejsce w trakcie prowadzonych robót budowlanych. Zważywszy na fakt, że przedmiotowy obiekt budowlany jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków, wielokrotnie przebudowywany, poddawany najprzeróżniejszym przeróbkom, adaptowany do różnych funkcji oraz nie zawsze właściwie użytkowany przez dotychczasowych użytkowników i właściwie zabezpieczony przed działaniem czynników atmosferycznych, przewidzenie przedmiotowej konieczności przed rozpoczęciem robót budowlanych było w praktyce niemożliwe. Konieczność udzielenia zamówienia dodatkowego jest następstwem sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. W przypadku tego typu obiektów budowlanych określenie rzeczywistego stanu technicznego wszystkich składowych elementów budowlanych tworzących obiekt budowlany zwłaszcza tych zakrytych przez inne elementy budynku, możliwe jest dopiero po rozpoczęciu robót budowlanych, a więc po ich odsłonięciu, w trakcie prowadzonych prac rozbiórkowo-wyburzeniowych. Ponadto Projekt podstawowy nie przewidywał niektórych rozwiązań konstrukcyjno – materiałowych i dopiero w trakcie realizacji inwestycji Projektant nakazywał i wskazywał nowe rozwiązania materiałowo – konstrukcyjne. Wykonanie przedmiotowych robót budowlanych, wynika zarówno z istniejących warunków gruntowo-wodnych, konieczności zapewnienia przyszłego bezpieczeń
stwa użytkowania obiektu i osób, jak również z podstawowych zasad sztuki budowlanej, co oznacza, że ich niewykonanie uniemożliwi realizację zamówienia podstawowego zgodnie z obowiązującymi przepisami m.in.: Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.), Ustawy z dnia 6 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 Nr 156, poz. 1118, z poźn. zm.), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z poźn. zm) oraz wymogami zawartymi m.in. w wytycznych SPEC Warszawa. Wszystkie ww. roboty budowlane nie były objęte przedmiotem zamówienia podstawowego i nie przekraczają, łącznie z wcześniejszymi zamówieniami dodatkowymi 50% wartości realizacji zamówienia podstawowego. W związku z powyższym, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b) konieczne jest udzielenie zamówienia dodatkowego dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych, tj. PBM Południe S.A., z siedzibą w Warszawie (kod: 02-340), przy ul. Baśniowej Nr 3 w celu prawidłowej realizacji umowy Nr 52 DZP-2,2010 z dnia 07.05.2010 r.

Projekt pt.: „Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO”

—————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 5 października 2011 godz 6:14
Ostatnia aktualizacja: ppakier - 21 listopada 2016 godz 13:34