wtorek, 7 grudnia 2021

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 253034-2014 z dnia 2014-07-29 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – Warszawa
Zakres zamówienia obejmuje: 1)Wymianę okienek w pomieszczeniach piwnicznych budynku A, B, C na nowe, 2)Wymianę murów oporowych Md4-a i Md4-b dziedzińca budynku A na nowe, 3)Izolacje w budynku A, 4)Rozbiórkę wraz z zaślepieniem…


Warszawa: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja obiektów Instytutu Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego przy Pl. Trzech Krzyży 4/6 w Warszawie, zgodnie z protokółem konieczności wykonania robót dodatkowych Nr 1 z dnia 14.07.2014 r
Numer ogłoszenia: 262210 – 2014; data zamieszczenia: 06.08.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 253034 – 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja obiektów Instytutu Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego przy Pl. Trzech Krzyży 4/6 w Warszawie, zgodnie z protokółem konieczności wykonania robót dodatkowych Nr 1 z dnia 14.07.2014 r.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1)Wymianę okienek w pomieszczeniach piwnicznych budynku A, B, C na nowe, 2)Wymianę murów oporowych Md4-a i Md4-b dziedzińca budynku A na nowe, 3)Izolacje w budynku A, 4)Rozbiórkę wraz z zaślepieniem starego, nieczynnego kanału C.O. i rozbiórkę jego nadbudowy pod konstrukcję fundamentu nowego muru oporowego Md- 2b, 5)Rozbiórkę podestu nad kanałem C. O., 6)Rozbiórkę schodów nad kanałem C. O. i zrobienie nowych, 7)Renowację obudowy (nowe płyty z gresu) schodów wejścia do budynku C, od strony placu zabaw, 8)Wymianę starej zniszczonej, odgromowej bednarki ułożonej w ziemi na odcinku około 50 m, 9)Wykonanie i uzupełnienie starej instalacji odwodnienia doświetleń okien piwnicznych wraz z montażem klapy zwrotnej, 10)Odprowadzenie wody z rur spustowych do obniżonej studzienki kanalizacyjnej zewnętrznej, 11)Obniżenie zewnętrznej studzienki kanalizacyjnej, 12)Zabudowę rur instalacyjnych w piwnicy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Terbud Izolacje Budowlane Sp. z o. o, Sp. komandytowa, Harcerska 30, 05-820 Piastów, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 141154,74 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 173000,00
  • Oferta z najniższą ceną: 173000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 173000,00
  • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

zamówienie z wolnej ręki art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Wykonanie przedmiotowych dodatkowych robót budowlanych w ramach zamówienia dodatkowego jest absolutnie niezbędne dla dalszego kontynuowania i postępu prac budowlanych oraz prawidłowej realizacji całego zadania inwestycyjnego. Wykonanie przedmiotu zamówienia podstawowego określonego w SIWZ jest uzależnione od wykonania powyższych robót dodatkowych zgodnych z § 6 ust. 7 i 8 Umowy Nr 7/DZP-2/2014 z dnia 25 marca 2014 r. Ich wykonanie stało się konieczne w trakcie realizacji niniejszego zadania inwestycyjnego na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, a także z uwagi na bezpieczeństwo użytkowania obiektu, prawidłowe funkcjonowanie Szkoły oraz wydane zalecenia konserwatorskie. Ad. 1) Sekcji II. 3) Podczas prowadzonych prac izolacji przeciwwodnych i tynkarskich w strefie okien pomieszczeń piwnicznych budynku A, B, C stwierdzono, że ich stan techniczny jest bardzo zły (m.in. uszkodzone ościeża i zawiasy okienne, postępująca próchnica i butwienie drewna ) zachodzi konieczność ich wymiany. Ad. 2) Sekcji II. 3) W trakcie prowadzenia bieżących robót budowlanych tj. wykonywania wykopów w obrębie istniejących murów oporowych Md4-a i Md4-b dziedzińca stwierdzono, że stan techniczny ścian murów jest zły – znaczne ubytki cegły jej degradację oraz brak fundamentowania tych konstrukcji. W związku z powyższym zachodzi konieczność ich rozebrania i ponownego wykonania w technologii żelbetowej, co zapewni większą trwałość i stabilność. Ad. 3) Sekcji II. 3) Z uwagi na przyjętą w projekcie technologię termoiniekcji ścian (osuszanie z izolacją poziomą, zapobiegającą podciąganiu wody), która wymaga jednoczesnego ułożenia izolacji poziomej posadzek, w pomieszczeniach w których termoiniekcja jest zastosowana, należy wykonać w pomieszczeniu kotłowni oraz gospodarczym (bud. A) izolację poziomą, której brak stwierdzono w czasie prowadzenia robót budowlano-rozbiórkowych. Ad. 4),5),6) Sekcji II. 3) Podczas realizacji prac ziemnych i rozbiórkowych ujawniono na terenie szkoły nieczynny i niezaewidencjonowany w zasobach ZUD kanał C.O. Przedmiotowy kanał koliduje z wykonaniem przewidzianego umową podstawową muru oporowego Md -2b, a w szczególności wykonaniem zaprojektowanych fundamentów muru Md -2b. Z uwagi na powyższe konieczne jest częściowe rozebranie kanału C.O. wraz z jego zaślepieniem, rozebranie jego nadbudowy, podestu. Ze względu na technologię wykonania muru oraz zasięgu demontażu kanału C.O. należy także rozebrać stare zniszczone schody zewnętrze i wykonać nowe. Ad. 7) Sekcji II. 3) Konieczność renowacji obudowy schodów wejścia do budynku C od placu zabaw, jest wynikiem złego stanu technicznego płytek obecnych i stan ten powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ich użytkowania. Ad. 8) Sekcji II. 3) W czasie wykonywania zewnętrznych robót ziemnych, stwierdzono, że znajdująca się w gruncie istniejąca odgromowa (bednarka) jest w bardzo złym stanie technicznym i bez połączeń, co powoduje zagrożenie bezpieczeństwa użytkowania obiektu. Wobec powyższego niezbędna jest jej wymiana na odcinku około 50m. Ad. 9) Sekcji II. 3) Podczas wykonywania robót rozbiórkowych i ziemnych stwierdzono, że stare odwodnienie doświetleń okien piwnicznych znajduje się w złym stanie technicznym, a także miejscowo brak jest takiego odwodnienia. W związku z powyższym zachodzi konieczność wymiany instalacji odwodnieniowej oraz jej uzupełnienia. Dodatkowo należy zamontować klapę zwrotną zapobiegającą cofaniu się wód opadowych w przypadku zapełnienia kanalizacji deszczowej. Ad. 10) Sekcji II. 3) W trakcie robót ziemnych stwierdzono, że rury spustowe wód opadowych skierowane są bezpośrednio pod budynek, co jest niezgodne z obowiązującymi przepisami. W związku z powyższym zachodzi konieczność odprowadzenia wód opadowych z rur spustowych do obniżonej studzienki, zlokalizowanej na zewnątrz budynku. Ad. 11) Sekcji II. 3) W związku z zaleceniami konserwatorskimi dotyczącymi zastosowania płyt chodnikowych o gr. 5cm w miejsce trylinki, uległa zmienia grubość warstw drogowych. W związku z powyższym zaszła konieczność obniżenie studzienki kanalizacyjnej. Ad. 12) Sekcji II. 3) W trakcie prac budowlanych zauważono duże ilości czynnych rur instalacyjnych o różnych średnicach w jednej lokalizacji. Szeroki pas, które one zajmują, uniemożliwia wykonanie w tym miejscu tynków renowacyjnych zgodnie z wytycznymi technologicznymi producenta dotyczącymi ich minimalnej grubości. W związku z powyższym zachodzi konieczność zabudowy rur instalacyjnych, co wpłynie także na estetykę zabytkowych wnętrz obiektu.

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 11 sierpnia 2014 godz 7:05
Ostatnia aktualizacja: ppakier - 21 listopada 2016 godz 13:12